Zápis z 9. KOAaM ze dne 24.5.2004

28/05/2004

 

Z Á P I S

 

 

z 9.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 24.5.2004

 

 

Počet členů  KOA a M        11

Přítomno:                               8                        

Omluveno:                             3                      

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

9/01/2004

 

Žádost:  Stanovisko k pronájmu a následně  úplatnému převodu pozemku parc. č. 714/2, k.ú. Jinonice z vl. obce hl. m. Prahy – zřízení přístřešku pro skladování komponentů pro interiérové konstrukce.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ 

1.      schválit záměr pronájmu nebo prodeje pozemku parc. č. 714/2, k.ú. Jinonice z vl. obce hl. m. Prahy, firmě Allegro s.r.o. se sídlem V Kosině 1307, Černošice

4/0/1

 

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 
OA 9/01/2004

 

Žádost:  Žádost p P. Karase o pronájem části pozemku č. parc. 27, k.ú. Košíře na zahrádku.

 

Žadatel: Pavel Karas

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

 

Stanovisko KOAa M:

       Materiál stažen z programu na návrh předkladatele.

 

5/0/0

 

 

OA 9/02/2004

 

Žádost:  Žádost pí Zory Jirkovské o prodej č. parc. 997/2, k.ú. Smíchov

             

Žadatel: Z. Jirkovská

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ souhlasit se záměrem  prodeje pozemku č. parc. 997/2, k.ú. Smíchov o výměře 20 m2 za cenu dle cenové mapy Prahy 2004 tj. 3.070,- Kč/m2 tj. celkem Kč 61.400,- vlastnici stavby Z. Jirkovské, bytem Praha 5, Pod Děvínem 2206/16.

5/0/0

 

OA 9/03/2004

 

Žádost:  Žádost manželů Skalských o prodej č. parc. 789/1, k.ú. Jinonice

 

Žadatel: manželé Skalských.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit se záměrem prodeje pozemku č. parc. 789/1 v k.ú.Jinonice o výměře 211 m2 za cenu Kč 300,-/m2 tj. celkem Kč 63.300,- manž. Skalským, bytem Praha 5, Pod Vidoulí 662/22. Pozemek je pro MČ nevyužitelný.

6/0/0

 

OA 9/04/2004

 

Žádost:  Ukončení nájemní smlouvy č. 690/00a/03 s firmou REKAL, spol. s r.o. dohodou k 1.6.2004.

 

Žadatel: firma REKAL s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. ing. Š. Hodová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit ukončení  nájemní smlouvy č. 690/OOA/03 dohodou k 1.6.2004. Jistina ve výši Kč 10.000,- bude po skončení smlouvy zúčtována proti dlužnému nájemnému, jež k 1.6.2004 činí Kč 5.950,-

6/0/0

 

OA 9/05/2004

 

Žádost: Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 78/OSM/02 ze dne 26.2.2002 uzavřené mezi MČ Praha 5 a Vysokou školou mezinárodních vztahů a veřejných vztahů o.p.s.

 

Žadatel:  OOA MČ Praha 5

 

 

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p.ing. Š. Hodová

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ  schválit Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 78/OSM/02, která byla uzavřena mezi MČ Praha 5 a VŠMVV o.p.s. Předmět nájmu zůstává beze změny –jedná se o pronájem objektu U Santošky 17/1093, Praha 5.

5/0/1

 

 

OA 9/06/2004

 

Žádost: Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 790/OOA/03, která byla uzavřena mezi MČ Praha 5 a Mateřskou školou v Úvalu dne 14.7.2003.

 

Žadatel: ÚMČ Praha 5

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. ing.  Š. Hodová

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 790/OOA/03, která byla uzavřena mezi MČ Praha 5 a MŠ v Úvalu dne 14.7.2003. Předmět nájmu zůstává beze změny – dům čp. 299, Weberova 33, k.ú. Motol, Praha 5.

6/0/0

 

OA 9/07/2004

 

Žádost: Žádost ZZ Smíchov o uzavření 4 dodatků ke smlouvám o nájmu nebytových prostor v objektu ZZ Smíchov, Kartouzská 6

 

Žadatel: ZZ Smíchov

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – p. ing. Š. Hodová

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ schválit uzavření 4 dodatků ke smlouvám o nájmu nebytových prostor v objektu ZZ Smíchov, Kartouzská 6 pro nájemce, kteří:

a)      žádají o rozčlenění plateb na nájem a služby

1.      MUDr. Slach Zbyněk, Seifertova 17, Praha 3, IČO 49281968

2.      Irium s.r.o., Na Cihlářce 6, Praha 5, IČ 61506010

3.      Gaudent-Sanitaria s.r.o., Vrchlického 105, Praha 5, IČ 48041823

b)      žádá o rozšíření prostor

            4. MUDr. Radek Klubal, Národní 9, Praha 1, IČ 01910000

6/0/0

 

 

 

 

 

 

OA 9/08/2004

 

Žádost: Záměr prodeje bytového domu čp. 261, Cetyňská 8, se stav. pozemkem parcel. č. 577, k.ú. Košíře, Praha 5.

 

Žadatel: OOA MČ Praha 5

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková J.

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ souhlasit se záměrem prodeje bytového domu čp. 261, Cetyňská 8, se stav. pozemkem parc. č. 577, k.ú. Košíře, Praha 5 za cenu nejméně dle znaleckého posudku dle „Statutu …“1,800.000,- Kč.

6/0/0

 

OA 9/09/2004

 

Žádost: Záměr prodeje bytového domu  čp. 977, Karenova 3, se stav. pozemkem parcel. č. 1724/2 a ostatní plochou parcel. č. 1724/1, k.ú. Košíře, Praha 5.

 

Žadatel: OOA MČ Praha 5

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková J.

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ souhlasit se záměrem prodeje bytového domu čp. 977, Karenova 3, se stav. pozemkem parcel. č. 1724/2, a ostatní plochou parcel. č. 1724/1, k.ú. Košíře, Praha 5 za cenu nejméně dle znaleckého posudku dle „Statutu…“, 2,700.000,- Kč.

6/0/0

 

OA 9/10/2004

 

Žádost: Záměr prodeje bytového domu čp. 85, Pod Homolkou 22, se stav. pozemkem parcel. č. 207 a zahradou parcel. č. 208, k.ú. Motol, Praha 5.

 

Žadatel: OOA MČ Praha 5

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková J.

 

Stanovisko KOAaM:

   KOAaM souhlasí se záměrem prodeje bytového domu čp. 85, Pod Homolkou 22, se stav. pozemkem parcel. č. 207 a zahradou parc. č. 208, k.ú. Motol, Praha 5 za cenu nejméně dle znaleckého posudku dle „Statutu …“, 2,600.000,- Kč.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

NP 9/01/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – pronájmy na základě vyvěšení, Preslova 17/1269

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

        KOAaM doporučuje RMČ schválit :

 

 ponechání uvolněného nebytového prostoru v ul. Preslova 17/1269, Praha 5 – Smíchov (po H. Škantové) do doby prodeje bez pronájmu a NP nezveřejňovat na úřední desku.

5/0/0

 

NP 9/02/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Kroftova 5/356, Praha 5 – Smíchov, COMEBACK, zast. Petrem  Porkertem, žádost o ukončení nájmu dohodou.

 

Žadatel: F. COMEBACK

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit firmě COMEBACK, zast. panem Petrem Porkertem ukončení nájmu nebytového prostoru v ul. Kroftova 5/536, Praha 5 – Smíchov dohodou k 30.4.2004.

5/0/0

 

NP 9/03/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Štefánikova 4/281, Praha 5 – Smíchov, Úřad práce hlavního města Prahy, žádost o vypuštění odst. 8 v čl. VII NS.

 

Žadatel: Úřad práce hl. m. Prahy

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ schválit vypuštění odstavce č. 8 v článku VII Smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě čp. 281, Štefánikova 4, Praha 5 – Smíchov uzavírané s Úřadem práce hl. města Prahy a to formou „Dodatku“

6/0/0

 

 

 

 

 

 

NP 9/04/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Staropramenná 29/669, Praha 5 – Smíchov, ak. mal. Otakar Nesvadba, žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu.

 

Žadatel: ak. mal. Otakar Nesvadba

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ neschválit ak. malíři Otakaru Nesvadbovi zpětvzetí výpovědi z nájmu nebytového prostoru, Staropramenná 29/669, Praha 5 – Smíchov (ateliér)

5/0/1

 

NP 9/05/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Plzeňská 949/129, Praha 5 – Košíře, Radioklub Praha 5-OK 1 KIR, žádost o přidělení NP.

 

Žadatel: Radioklub Praha 5 OK 1

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ schválit zveřejnění NP Plzeňská 949/129, Praha 5 – Košíře na úřední desku MČ P-5 obvyklým způsobem na dobu 15 dnů se záměrem pronajmout tento prostor ( 2. podzemní podlaží) Radioklubu Praha 5 – OK l KI za cenu 400,- Kč/m2rok.

6/0/0

 

 

Na  stůl:

 

OA 9/11/2004

 

Žádost: Žádost ZZ Smíchov o uzavření nové nájemní smlouvy z důvodu změny obchodního jména nájemce na Cirurgie Kartouzská s.r.o.

 

Žadatel: ZZ Smíchov

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – Ing. Š. Hodová

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ schválit uzavření nájemní smlouvy s nájemcem Chirurgie  Kartouzská s.r.o., Kartouzská 6, Praha 5.

6/0/0

 

 

 

 

NP 9/06/2004

 

Žádost:  Nebytové prostory – Újezd 7/597, Praha 5 – Malá Strana, Münzberg-Obchod-Propagace, revokace usn. RMČ P-5.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. Ing. – Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit zveřejnění nebytového prostoru v ul. Újezd 7/597, Praha 5 – Malá Strana pronajatého firmě Münzberg-Obchod-Propagace na úřední desku se záměrem pronajmout tento prostor firmě TYLA, s.r.o. se sídlem Nad údolím 1/403, 147 00 Praha 4 za nájemné ve výši 3.440,- Kč/m2/rok.

 

6/0/0

 

 

 

 

 

 

10.KOAa M se koná dne : 7.6..2004 v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5 a žádáme členy komisí o včasný příchod.

 

 

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

 

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:25.5.2004

 Jiřina Zavadilová                      Martin S T R Á N S KÝ

                                                       zástupce starosty

                                                          MČ Praha 5

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě