Zápis z 9. KOAaM dne 2.5.2005

03/05/2005

 

                                                                                                                                                                                                                

 

Z Á P I S

 

z 9.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 2.5.2005

 

 

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                               8                                               

Omluveno:                              4                      

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

9/01/2005

 

Žádost:  OOA MHMP žádá o stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc. č. 550 a 552, k.ú. Motol a pozemku parc. č. 4809/2, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. I. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  neschválit

1.      záměr prodeje pozemků parc. č. 550, 552, k.ú. Motol a 4809/2, k.ú. Smíchov – za účelem připojení k sousednímu pozemku parc. č. 549/1, k.ú. Motol.

5/0/0

 

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

 

 

NP 9/01/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Grafická 17/565, Praha 5 – Smíchov, Kulturní komise ČR, prominutí dlužného nájemného  za podíl MČ Praha 5.

 

Žadatel: Kulturní komise ČR

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

Kulturní komisi ČR, IČO 60456582 prominutí podílu MČ P-5 na vymáhané částce ve výši 60% dluhu, tj. 52.715,- Kč za NP Grafická 17/565, Praha 5 – Smíchov s tím, že  se vzdáme svého podílu na vymožené pohledávce ve výši 60%.

6/0/0

 

 

NP 9/02/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Vrchlického 41/493 + 43/493 b, Praha 5 – Košíře, návrh na snížení ceny za pronájem.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      Materiál odložen

6/0/0

 

 

NP 9/03/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Janáčkovo nábřeží 43/476, Praha 5 – Smíchov, Renata Hofmannová, odvolání proti výpovědi.

 

Žadatel: Renata Hofmannová

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  neschválit :

 zpětvzetí výpovědi z nájmu nebytového prostoru v domě čp. 476, Janáčkovo nábřeží 43, Praha 5 – Smíchov paní Renatě Hofmannové.

6/0/0

 

NP 9/04/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Nádražní 21/29, Praha 5 – Smíchov, Sdružení podnikatelů, úprava nájemní smlouvy a využití bývalé prodejny drogerie a parfumerie.

 

Žadatel: Sdružení podnikatelů

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ I. souhlasit

1.      s úpravou nájemní smlouvy č. 5/2003 na NP Nádražní 21/29, Praha 5 – Smíchov v označení nájemce tak, že jméno podnikatele p. Marka Vištejna, bytem Svornosti 20, P-5, IČO 49025716 se vymazává ve čl. XIII., bod 3 písm. b) adresa pro doručování nájemci se mění na: p. Jaroslav Kolanda, Májovského 1224/21, 163 00 Praha – Řepy,

2.      se splátkami dlužné částky  =  520.000,- Kč za nájemné za NP Nádražní 21/29, Praha 5 – Smíchov v upravené výši (po snížení o odsouhlasenou částku k obydlování) od 1.4.2004 do 30.4.2005 formou 13 ti měsíčních splátek po 40.000,- Kč, které budou splatné k 5. dni každého měsíce spolu s platbou nájemného (sníženého o částku k obydlování) ve výši dalších 40.000,- Kč/měsíčně + zálohy na služby a to od 1.5.2005.

 

II. schválit

1.      zveřejnění záměru pronájmu NP na adrese Nádražní 21/29, Praha 5 – Smíchov po býv. drogerii a parfumerii Sdružení podnikatelů p. Jiří Zajíček, Jaroslav Kolanda, PharmDr. Vladimír Markvart ke změně užívání na provozování lékárny za pronájem ve výši = 6. 200,- Kč/m2/rok

6/0/0

 

 

Na stůl:

 

9/02/2005

 

Žádost:  Pražská energetika, a.s. žádá MČ P 5 o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1358, k.ú. Košíře.

 

Žadatel:  Pražská energetika, a.s.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. I. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit

1.      uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1358, k.ú. Košíře (uložení kabelového vedení) pro Pražskou energetiku, a.s. na základě zákona č. 458/2.

6/0/0

 

 

10.KOAa M se koná dne : 16.5.2005  v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:3.5.2005

 Jiřina Zavadilová                      Martin S T R Á N S K Ý

                                                         zástupce starosty

                                                              MČ Praha 5

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě