Zápis z 9. KOAaM dne 14.5.2007

18/05/2007

                                                                                                                                                                                                           

 

Z Á P I S 

 

 

z 9.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 14.5. 2007

 

 

Počet členů  KOA a M        13

Přítomno:                              9                                                   

Omluveno:                             2                           

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Zápis z minulé komise byl projednán bez připomínek,  program na 9. zasedání je schválen.

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

9/01/2007

 

Žádost:  Souhlas s umístěním 3 veřejných parkovacích stání pro návštěvníky na pozemku parc. č.  1484/1, k.ú. Košíře – Viladomy Na Farkáně I, k.ú. Košíře, P5.

  

Žadatel:  LUMA s.r.o.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I. Schválit:

1.      souhlas s vybudováním tří parkovacích stání na části pozemku parc. č. 1484/1, k.ú. Košíře ve vlastnictví MČ Praha 5 v souvislosti s výstavbou Viladomů Na Farkáně I, k.ú. Košíře, Praha 5.

4/0/0

 

9/02/2007

 

Žádost:  Žádost o vypracování smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1987/2 a 1987/5, k.ú. Košíře ve vlastnictví MČ Praha 5 pro Pražskou plynárenskou Distribuce a.s

 

Žadatel:  firma Plyn – Univerzál s.r.o.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I. Schválit:

1.      smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1987/2 a 1987/5, k.ú. Košíře pro Pražskou Plynárenskou Distribuce a.s. se sídlem Praha 4, U Plynárny 500.

4/0/0

 

 

 

9/03/2007

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 1430/1, k.ú. Smíchov a části pozemku parc. č. 1430/19, k.ú. Smíchov (odděleno GP z pozemku parc. č. 1430/1, k.ú. Smíchov) z vlastnictví obce hl. m. Prahy – vedení inženýrských sítí.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I. Souhlasit:

1.      s prodejem části pozemku parc. č. 1430/1, k.ú. Smíchov o výměře cca 250 m2 a části pozemku parc. č. 1430/19, k.ú. Smíchov o výměře cca 120 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy dle přiložené situace.

4/0/0

 

9/04/2007

 

Žádost:  Žádost o vypracování smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1796/2 a 1796/14, k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví MČ Praha 5 pro Pražskou teplárenskou a.s.

 

Žadatel:  Pražská teplárenská a.s.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I. Schválit:

1.      smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1796/2 a 1796/14, k.ú. Hlubočepy vymezeného geometrickým plánem 1589-41/2006 schváleného pod čj. 4516/2006 dne 7.12.2006 za cenu dle znaleckého posudku 731-23/07 ze dne 23. dubna 2007 Kč 27.560,40 včetně DPH.

4/0/0

 

 

9/05/2007

 

Žádost:  Revokace usnesení  26/935/2006 ze dne 20.6.2006 – změna stanoviska Odboru dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 5.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Marcela Končolová

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I. Revokovat:

1.      usnesení RMČ Praha 5 čj. 26/935/2006 ze dne 26.6.2006 takto:

RMČ souhlasí

s prodejem části pozemku parc. č. 2460/6, k.ú. Smíchov a pozemku parc. č. 4889/5, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy panu Ing. Josefu Smíškovi, bytem U Mrázovky 5, Praha 5

 

RMČ nesouhlasí

s prodejem části pozemku parc. č. 2396/1, k.ú. Smíchov ve vlastnictví obce hl. m. Prahy.

3/0/1

 

 

ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

 

OA 9/01/2007

 

Žádost:  Prodej pozemků č. parc. 1092/1 a 1092/12 a pozemku č. parc. 1092/4 v k.ú. Smíchov vlastníkům nemovitostí – domů čp. 2774, čp. 2708-2710, čp. 2711-2717, čp. 2746-2752.

Pozemky tvoří jednotný funkční celek s domy.

 

Žadatel:  vlastníci nemovitostí

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :  I. Trvat:

1.     na usnesení č. 2/39/2007 týkající se záměru prodeje pozemků č. parc. 1092/1 o výměře 7.511 m2, č. parc. 1092/4 o výměře 250 m2 a č. parc. 1092/12 o výměře 142 m2 v k.ú. Smíchov (pozemky č. parc. 1092/1 a 1092/12 jsou rozděleny na základě geometrického oddělovacího plánu č. 2757 – 20/2006 z 18.9.2006)

3/0/1   

 

OA 9/02/2007

 

Žádost: Prodej části pozemku č. parc. 2642, k.ú. Smíchov – vlastnicím sousedních nemovitostí – domu čp. 2414, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  Jiřina a Marcela Daňkovi

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  souhlasit:

  1. se záměrem prodeje části č. parc. 2642  k.ú. Smíchov o výměře cca 194 m2 za 50% ceny z cenové mapy Prahy pro r. 2007 tj. 2.620,-  Kč/m2 vlastnicím sousedních nemovitostí Jiřině Daňkové, bytem Praha 5, Nad Popelkou čp. 2414/5 a Marcele Daňkové, bytem Praha 1, Haštalská 754/13 každé id. ½ po zajištění geometrického oddělovacího plánu.

4/0/0

 

 

OA 9/03/2007

 

Žádost:  Žádost o uzavření dohody o bezplatném užívání pozemků č. parc. 463/14, 463/15 v k.ú. Motol pro účely veřejného parkoviště pro JKD REAL a.s., u domů Brdlíkova 189 a 190.

Pozemky  tvoří přístup k domům čp. 189 a 190 a zelenou plochu.

 

Žadatel:  JKD REAL a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

Materiál stažen z programu

4/0/1

 

 

OA 9/04/2007

 

Žádost:  Pod školou 1, záměr prodeje id. ¼ domu čp. 455 s id. ¼ zastav. pozemku parcel. č. 530 a id. ¼ zahrady parcel. č. 531, k.ú. Košíře, spoluvlastnici.

 

Žadatel:  pí. Češková  Hana

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Souhlasit:

  1. se záměrem prodeje id. ¼ domu čp. 455 s id. ¼ zastav. pozemku parcel. č. 530 a id. ¼ zahrady parcel. č. 531, k.ú. Košíře, Pod školou 1, spoluvlastnici za kupní cenu :

1, 900.000,- Kč.

6/0/0

 

OA 9/05/2007

 

Žádost:  Žádost o prodej části pozemku č. parc. 49 v k.ú. Hlubočepy

 

Žadatel:  vlastníci sousedních nemovitostí

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Souhlasit:

  1. se záměrem prodeje části pozemku č. parc. 49 v k.ú. Hlubočepy o výměře cca 120 m2 formou výběrového řízení nejvyšší nabídce.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

OA 9/06/2007

 

Žádost:  Pod Žvahovem 29, záměr prodeje id. 1/6 domu čp. 103 s id. 1/6 pozemku č. parc. 115 a id. 1/6 zahrady parcel. č. 116, k.ú. Hlubočepy, Praha 5.

 

Žadatel:  nájemník domu

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Souhlasit:

 

1.      se záměrem prodeje id. 1/6 domu čp. 103 s id. 1/6 pozemku č. parc. 115 a id. 1/6 zahrady parcel. č. 116, k.ú. Hlubočepy, Pod Žvahovem 29, Praha 5, Jaroslavu Hromádkovi za nabídnutou kupní cenu 500.000,- Kč.

6/0/0

 

 

OA 9/07/2007

 

Žádost:  Štefanikova 21/ čp. 216 – žádost nájemce, společnosti ERATO s.r.o., o prominutí smluvní pokuty ve výši 15.120,- Kč, která byla vyměřena spolu s poplatkem z prodlení za pozdní úhradu nájemného za I. pololetí 2007.

 

Žadatel:  společnost ERATO s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.      odpuštění smluvní pokuty  v částce ve výši 14.400,- Kč pro společnost ERATO s.r.o., nájemce části fasády objektu Štefánikova 21/ čp. 216

2.      zaplatit poplatek z prodlení ve výši 720,- Kč.

4/0/1

 

 

OA 9/08/2007

 

Žádost:  Krškova 807 – žádost nájemce části NP, společnosti HPC rentgeny s.r.o. o snížení inflace, o kterou se každoročně zvyšuje částka nájemného pro příslušný kalendářní rok.

 

Žadatel: společnost HPC rentgeny s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  neschválit:

1.      snížení inflace, o kterou se každoročně zvyšuje částka nájemného pro příslušný kalendářní rok  pro nájemce části nebytových prostor umístěných v objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807, společnost HPC rentgeny s.r.o.

4/0/0

 

 

 

NP 9/01/2007

 

Žádost:  NP – Pod Kavalírkou 32/486, Praha 5 – Košíře, Jiří Stehlík, ukončení nájmu dohodou ke dni 30.4.2007.

 

Žadatel:  p. Jiří Stehlík

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit :

1.      ukončení nájmu NP – kanceláře Pod Kavalírkou 32/486, Praha 5 – Košíře dohodou ke dni 30.4.2007, nájemce Jiří Stehlík, kpt.Jaroše 1791, 272 01 Kladno.

4/0/0

 

 

NP 9/02/2007

 

Žádost:  NP – Lumiérů 20/451, Praha 5 – Hlubočepy, Kateřina Kolmanová, prominutí nájemného.

 

Žadatel:  p. Kateřina Kolmanová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.   neschválit:

  1. prominutí zákl. nájemného za nebytový prostor Lumiérů 20/451, Praha 5 – Hlubočepy za období od 1.4.2007 do 31.8.2007, tj. za 5 měsíců v celkové výši 16.145,- Kč, nájemce Kateřina Kolmanová.

4/0/0.

 

 

NP 9/03/2007

 

Žádost:  NP – Vrchlického 47/483, 49/482, 51/479, Praha 5 – Košíře, AREA, s.r.o., změna v označení nájemce.

 

Žadatel:  AREA, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ: I. Vzít na vědomí:

1.oznámení o sloučení společnosti AREA, s.r.o. se společností AREA TZB, a.s. se sídlem Prvomájová 1358, Praha 5, IČ 25740351

 

 

 

 

II. Schválit:

1.      uzavření Dodatků, kterými se u níže uvedených nájemních smluv provede změna v označení nájemce z firmy AREA, s.r.o. na firmu AREA TZB, a.s., Prvomájová 1358, Praha 5 IČ: 25740351, DIČ CZ 25740351

NS č. 9048309030 NP Vrchlického 47/483, Praha 5 – Košíře

NS č. 9048209030 . NP Vrchlického 49/482, Praha 5 – Košíře

NS č. 9047909030 – NP Vrchlického 51/479, Praha 5 – Košíře

4/0/0

 

NP 9/04/2007

 

Žádost:  NP – Zborovská 8/1188, Praha 5 – Smíchov, Milan Ficenc, změna NS v osobě nájemce a revokace usn. RMČ ze dne 24.4.2007.

 

Žadatel:  p. Tomáš Kotlár

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ: I. Vzít na vědomí: :

1.      oznámení Tomáše Kotlára o odstoupení z nájemního vztahu a ukončení společného pronájmu s Milanem Ficencem v NP Zborovská 8/1188, Praha 5 – Smíchov

II. Souhlasit:

1.      se sloučením NP prodejny o velikosti 31,68 m2 a NP kanceláří o velikosti 44,75 m2 v přízemí domu Zborovská 8/1188, Praha 5 – Smíchov

III. Revokovat:

1.      usn. RMČ ze dne 24.4.2007 takto: RMČ P-5 schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor – kuchyňské studio Zborovská 8/1188, Praha 5 – Smíchov o celkové velikosti 76,43 m2 s Milanem Ficencem, IČ 16184998 za nájemné ve výši 3.400,- Kč/m2/rok + DPH na dobu neurčitou.

4/0/0

 

NP 9/05/2007

 

Žádost:  NP – Štefánikova 21/216, Praha 5 – Smíchov, pronájem kanceláří.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ: I. Vzít na vědomí: :

2.      sdělení Českého helsinského výboru, který žádá pronajmout celý prostor Štefánikova 21/216, Praha 5 – Smíchov o velikosti 190,48 m2.

II. Schválit:

1.      pronájem NP Štefánikova 21/216, Praha 5 – Smíchov Klubu přátel starého Smíchova, Na Václavce 4, P-5 za nájemné ve výši 250,- Kč/m2/rok – kanceláře č. 109 a 110 + podíl za společné prostory.

2.      pronájem NP Štefánikova 21/216, Praha 5 – Smíchov Českému helsinskému výboru, Ostrovského 253/3, Praha 5 za nájemné ve výši 250,- Kč/m2/rok – kanceláře

4/0/0

 

 

 

NP 9/06/2007

 

Žádost:  NP – Ostrovského 2/33, Praha 5 – Smíchov, Jasmín Kovandová, snížení nájemného.

 

Žadatel:  pí. Jasmín Kolandová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ: I.neschválit:

1.      snížení zákl. nájemného za nebytový prostor Ostrovského 2/33, Praha 5 – Smíchov s účinností od 1.6.2007 o 30% z měsíčního nájemného ve výši 36.270,- Kč, tj. o 10.881,- Kč na nájemné 25.389,- Kč/měsíčně, nájemce Jasmín Kovandová.

4/0/0

 

 

NP 9/07/2007

 

Žádost:  NP – Janáčkovo nábřeží – pozemek parc. č. 5062, k.ú. Smíchov, návrh na předání správy objektu býv. WC správní firmě Správa budov Praha a.s.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ: I. Schválit:

1.      uzavření Dodatku k příloze č. 1 Smlouvy o správě obecního majetku z roku 1993 se Správou budov Praha, a.s. s uvedením veřejných WC na pozemku parc. č. 5062, k.ú. Smíchov, Janáčkovo nábřeží jako další nemovitosti v majetku MČ Praha 5, ve které bude tato správní firma provádět smluvenou správní činnost se zahájením od 1.6.2007.

4/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na stůl:

 

 

NP 9/08/2007

 

Žádost:  NP – Janáčkovo nábřeží – 37/479, Praha 5 – Smíchov, Jaroslav Houf, revokace usn. RMČ a zpětvzetí výpovědi z nájmu.

 

Žadatel:  p. Jaroslav HOUF

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ: I. Schválit:

    1. podání žaloby na vyklizení NP Janáčkovo nábřeží 37/479, Praha 5 – Smíchov, nájemce Jaroslav Houf.

 

2. že ve věci podání a projednávání žaloby na vyklizení bude MČ Praha 5 zastupovat AK JUDr. Ilja Lamprecht, Holečkova 10, Praha 5.

4/0/0

 

 

 

 

 

 

 

10.KOAaM se koná dne :  28.5.2007 v  16 hod. v 6. patře v zasedací místnosti RMČ,

 číslo dveří 614.

 

 

 

Začátek zasedání  KOAaM v 16 hod.

Konec zasedání KOAaM v 18 hod.

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                                                             Ověřil:

Jiřina Zavadilová                                                         ing. Petr HORÁK

                                                                                         zástupce starosty

 

 

 

 

 

V Praze dne: 15.5. 2007

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě