Zápis z 8. zasedání KVV

pro otevření dokumentu klikněte na “stáhnout přílohu”

Přílohy ke stažení

Zápis z 8. zasedání KVV

Pro otevření dokumentu klikněte na "stáhnout přílohu"

Přílohy ke stažení

Zápis z 8. zasedání KVV


Z Á P I S


ze zasedání komise výchovy a vzdělávání RMČ Praha 5 konaného dne 23.6.2003 v 15.00 hod.v zasedací místnosti ul. Štefánikova 13, 15 – 8/2003


 


Ověřovatel: O. Gál, zástupce starosty


 


Program:


1)      Zahájení zasedání


      2)  Kontrola zápisu KVV č. 7 ze dne 6.3.2003


      3)  Schválení programu


4)      Žádost Spartaku Košíře o finanční příspěvek při příležitosti 95. výročí založení fotbalového klubu


      5)  Další fungování 3. FZŠ Barrandov a 4. ZŠ Barrandov


      6)  Různé


 


   Ad 2)


Zápis z minulého zasedání KVV byl schválen bez připomínek.


 


   Ad 3)


Program na dnešní zasedání byl schválen.


 


   Ad 4)


Pan místostarosta O. Gál seznámil komisi s žádostí FK Sparta Košíře o finanční příspěvek na chod oddílu, zejména na rekonstrukci kabin a sociálního zařízení.


Usnesení č. 31/2003:


KVV  n e d o p o r u č u j e   Radě MČ Praha 5  schválit finanční příspěvek fotbalovému oddílu FK Sparta Košíře a  d o p o r u č u j e, aby se FK Sparta Košíře přihlásil do nejbližšího grantového řízení.


                                                                                                                             7/0/0


 


   Ad 5)


Pan místostarosta O. Gál  seznámil členy KVV se záměrem sloučení 3. FZŠ při PF UK Praha 5 – Hlubočepy, V Remízku 919 a 4. ZŠ Praha 5 – Hlubočepy, V Remízku 919 k 1.9.2004. Nástupnickou organizací bude 3. FZŠ při PF UK Praha 5 – Hlubočepy, V Remízku 919.


Důvodem jsou mezi jinými: pokles počtu dětí na 4. ZŠ Barrandov, nerovnoměrná naplněnost tříd,  společná hospodářská činnost a neúměrná administrativa, stravování obou škol zajišťuje pouze 3. FZŠ Barrandov, společná spádová oblast, možnost zrušení dvou odloučených pracovišť.


Usnesení č. 32/2003:


KVV d o p o r u č u j e Radě MČ Praha 5 schválit záměr sloučení 3. FZŠ při PF  UK  Praha 5 – Hlubočepy, V Remízku 919 se 4. ZŠ Praha 5 – Hlubočepy, V Remízku 919 k 1.9.2004, kdy nástupnickou organizací bude 3. FZŠ při PF UK Praha 5 – Hlubočepy, V Remízku 919.


                                                                                                                               7/0/0


 


   Ad 6)


Žádost ředitelky MŠ Hlubočepská o finanční podporu


PaedDr Drmotová seznámila komisi se žádostí ředitelky MŠ Hlubočepská o finanční podporu na zakoupení odměn účastníkům akce pro děti, kterou chce mateřská škola pořádat na začátku školního roku 2003/2004 a na níž přizve i ostatní MŠ v okolí.


Usnesení č. 33/2003:


KVV d o p o r u č u j e  Radě MČ Praha 5 schválit finanční příspěvek ve výši 10 tis.  Kč na zakoupení odměn účastníkům akce, pořádané MŠ Hlubočepy na začátku školního roku 2003/2004


                                                                                                                       7/0/0


 


 


   Ad 7)


Žádost řed. ZŠ Radlická o použití finančních prostředků z RF a IF


O. Gál informoval komisi o dopisu ředitelky ZŠ Radlická. ZŠ by ráda zřídila ve škole další PC učebnu, kterou by využívali všichni žáci školy. V dopise pí. ředitelka žádá, zda by nákup HW pro další PC učebnu bylo možné financovat z rezervního a investičního fondu školy, na kterém je dostatek finančních prostředků. Ředitelka bude požádána o upřesnění počtu PC a o konkrétní finanční rozvahu.


Usnesení č. 34/2003:


KVV  d o p o r u č u j e  Radě MČ Praha 5 schválit použití finančních prostředků z rezervního a investičního fondu ZŠ Radlická na nákup HW pro novou PC učebnu, zřizovanou v ZŠ Radlická


                                                                                                                       7/0/0


   Ad 8)


Posouzení záměru pronájmu objektu V Úvalu


PaedDr. Drmotová seznámila členy KVV s došlými nabídkami na pronájem objektu V Úvalu. Nabídka je jedna, od Občanského sdružení Animare Portheus z Prahy 5, které by v objektu provozovalo soukromou mateřskou školu. OS není zařazeno v síti škol, předškolních a školských zařízení. Předpokládají zařazení k 1.9.2004.


Usnesení č. 35/2003:


KVV d o p o r u č u j e   Radě MČ Praha 5 schválit pronájem objektu V Úvalu OS Animare Portheus na provozování soukromé mateřské školy.


                                                                                                                        7/0/0


 


   Ad 9)


Posouzení záměru pronájmu objektu U Nesypky


PaedDr. Drmotová seznámila členy KVV s došlými nabídkami na pronájem objektu U Nesypky. Nabídky jsou čtyři – BUMBLE BEE, s.r.o.; Soukromá MŠ „Korálek“, s.r.o.; Mgr. Savitri Braunová a MŠ Pro Family, s.r.o.. Všichni zájemci by zde provozovali soukromou mateřskou školku, MŠ „Korálek“ a MŠ Pro Family jsou zařazeni v síti škol


Usnesení č. 36/2003:


KVV d o p o r u č u j e  Radě MČ Praha 5 schválit pronájem objektu U Nesypky k provozování soukromé mateřské školy společnosti:


1. MŠ „Korálek“


2. MŠ Pro Family


                                                                                                                    7/0/0


 


   Ad 10)


Ustavení Rady školy při ZŠ Podbělohorská


Dne 19.6.2003 proběhly volby do Rady školy při ZŠ Podbělohorská z řad rodičů žáků. V současné době lze jmenovat 2 členy pedagogických pracovníků, 2 členy z řad rodičů a 1 zástupce zřizovatele. Při volbě z řad rodičů byla nízká účast rodičů.


Usnesení č. 37/2003:


KVV  n e d o p o r u č u j e  jmenovat Radu školy při ZŠ Podbělohorská a    d o p o r u č u j e zopakovat volby zástupců z řad rodičů při příležitosti prvních třídních schůzek ve školním roce 2003/2004.


                                                                                                                     6/1/0


 


 


Konec zasedání: v 16.00 hod.


Ověřovatel:


 


 


Zapsala: Marcela Lejčková


                                                                                                               Viktor Najmon


                                                                                                               předseda komise