Zápis z 8. zasedání 20.08.2012

Zápis č. 8

ze zasedání

Komise pro zahraniční spolupráci a fondy EU

dne 20. 8. 2012

 

 

Začátek: 16.00 hodin

 

Přítomni: Mgr. M. Atlasová, Th.Mgr. P. Šáchová, Mgr. D. Bubníková, A. Holub

Host: Bc. J. Vyskočil

 

 

Program:

 

  1. Schválení zápisu ze 7. zasedání
  2. Schválení programu 8. zasedání
  3.  Informace o projektu snižování imisí v Praze 5 –  ing. Vendula Kellerová z odboru správy veřejného prostranství
  4. Aktuální stav projektů a otevřené výzvy – Bc. Jan Vyskočil, vedoucí oddělení podpory a řízení projektů
  5. Uskutečněné a plánované aktivity v oblasti zahraniční spolupráce – Mgr. Martina Atlasová
  6. Různé

 

 

ad 1)                                                                                                            

Zápis ze 7. zasedání                                                                                                                                                                                                                                                        pro proti zdrž.

Hlasování: 4 – 0 – 0

Schváleno      

ad 2)

Program 8. zasedání                                                                                     

 

                                                                                                                      Hlasování: 4 – 0 – 0

                                                                                                                      Schváleno

 

ad 3)

K projektu snižování imisí v Praze 5 přijali členové komise usnesení.

 

Usnesení:

Komise doporučuje Radě městské části Praha 5, aby hledala kompromisní řešení a informovala komisi o alternativním přehodnocení řešení v rámci projektu.

Hlasování: 4 – 0 – 0

                                                                                                                      Schváleno

 

 

 

ad 4)

Vedoucí oddělení řízení a podpory projektů Bc. Jan Vyskočil dodal tabulky s podrobným zpracováním projektů a informoval komisi o jejich aktuálním stavu.

 

Odstranění ekologických zátěží na území MČ Praha 5

Začátkem příštího roku má být zpracována studie.

 

Projekt řízení lidských zdrojů v Praze 5

Platba je očekávána v nejbližší době.

 

Dny udržitelného rozvoje Praha

Evropská komise projekt neschválila. Bodové hodnocení nebylo dostatečné. Projekt se nebude realizovat.

 

Projekt Rozvoj služeb e-Governmentu ÚMČ Praha 5

Smlouva je podepsána. Připravuje se výběrové řízení na administrátora projektu.

 

Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v Praze na rok 2012

Byla zadána projektová dokumentace. Památkáři nedají projektu v parku Portheimka kladné stanovisko. Uvažuje se o nové lokalitě v parku Mrázovka. Čeká se na stanovisko členky ZMČ Ing. V. Váchové.

 

Projekt zateplování škol v Praze 5

Výsledek hodnocení by měl být známý do konce srpna.

 

Oranžové hřiště

Do měsíce se očekává vyjádření správců jednotlivých sítí ke stavebnímu řízení.

 

Protipovodňová opatření

Čeká se na oficiální vyjádření od MHMP, že se MČ Praha 5 nemá samostatně tímto projektem zabývat. Uvažuje se o využití projektu na realizaci cyklistické dopravy.

 

Parky (Regenerace a úpravy parků MČ Praha 5 – Barrandov)

Dotace by měla pokrýt 90% celkových nákladů.

 

Monitoring vyhlášených výzev

Zatím nebyl ukončen výběr dodavatele.

 

Rekonstrukce vily Portheimka

Podaná žádost o grant na rekonstrukci nebyla úspěšná. Od srpna 2012 MHMP vyhlásil další kolo žádostí o grant pro vlastníky památkově významných objektů. MČ Praha 5 podá znovu žádost o grant – termín podání 30. 11. 2012.

 

Předsedkyně komise Mgr. M. Atlasová seznámila členy komise s novým projektem:

 

Pohostinná země

Nabídka k účasti v projektu přišla od sdružení obcí ze Sardinie jako vedoucího partnera v rámci výzvy Evropa pro občany. Cílem projektu je vytvoření integrovaného turistického systému, který by umožnil navštěvovat památky a turisticky atraktivní cíle v dané lokalitě turistům – seniorům, kteří mají své specifické potřeby a omezení. Do projektu by mělo být zapojeno nejméně 5 měst v rámci EU. S informací o možnosti zapojení do projektu se na MČ Praha 5 obrátila Evropská rozvojová agentura (ERA). MČ Praha 5 by v rámci projektu měla oficiálně požádat o partnerství se Sardinií, vytvořit mapu turistických cílů v Praze 5 a jejich přístupnosti pro seniory a osoby se sníženou pohyblivostí, připravit skupinu dobrovolníků ochotných se zapojit do projektu jako průvodci (asistenti) seniorů, zorganizovat 1 workshop pro všechny účastníky projektu a zúčastnit se workshopu na Sardinii.

Projekt nabízí MČ Praha 5 možnost rozšíření sítě partnerských měst a přispěje ke zviditelnění Prahy 5 jako cílové turistické destinace.

 

Usnesení:

Komise bere na vědomí zprávu OSS (oddělení řízení a podpory projektů) o aktuálním stavu projektů a informaci o novém projektu Pohostinná země. K doplnění informace komise požádá OSS o předložení smlouvy s ERA.

Hlasování: 4 – 0 – 0

 

ad 5)

Uskutečněné a plánované aktivity v oblasti zahraniční spolupráce:

 

Srpen 2012

Pozvání Budapešti – Újbudy na turnaj Sv. Štěpána v malé kopané 19. – 21. 8. 2012

Tým MČ Prahy 5 se turnaje nezúčastní z důvodu malého počtu zájemců.

Říjen 2012

Setkání účastníků projektu EUC-NET v Harkány

Výstava o Berlíně – Neukölln v Malé galerii radnice MČ Praha 5

Únor 2013

Talent roku

Zahraniční účast účinkujících. Budou pozváni starostové partnerských měst.

 

Projekty v přípravě:

 

Říjen 2012

Setkání seniorů MČ Praha 5 a Bratislava-Petžalka s žáky základních škol

Žádost o grant slovenského partnera z programu Evropa pro občany. Místo setkání – Bratislava-Petržalka.

Turnaj ve futsalu pro zaměstnance úřadů partnerských měst v Trogiru

 

 

 

Jednání komise bylo ukončeno v 17.30 hodin.

 

                

Příští jednání komise bylo stanoveno na 17. 9. 2012 od 16.30 hodin.

 

 

 

     Zapsala: D. Szennaiová

 

 

 

 

 

 

Předsedkyně:

Mgr. Martina Atlasová