Zápis z 8. KOAaM ze dne 16.4.2007

19/04/2007

                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

Z Á P I S 

 

 

z 8.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 16.4. 2007

 

 

Počet členů  KOA a M        11

Přítomno:                               9                                                  

Omluveno:                             2                           

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

8/01/2007

 

Žádost:  Žádost  o vypracování smlouvy  o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 90, k.ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 pro GTS Novera a.s.

  

Žadatel:  GTS Novera a.s.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I. Schválit:

1.      smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 90, k.ú. Smíchov vymezeného geometrickým plánem 2777-70/2006 schváleného  pod. č.j. 4231/2006 dne 30.10.2006 za cenu dle znaleckého posudku č. 725-17/07 ze dne 1. března 2007 za cenu Kč 13.173,- Kč včetně DPH.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

 

 

 

OA 8/01/2007

 

Žádost:  Matoušova 18/ čp. 1552 – ukončení nájemní smlouvy č. 93/0/OOA/06 uzavřené  dne 25.10.2006 se společností FILIP Media a.s., Masarykovo nábřeží 23/235, Praha 1, IČ: 27187233 na umístění reklamního zařízení  na  fasádu objektu k 30.6.2007.

 

Žadatel:  FILIP Media a.s..

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :  I. Vzít na vědomí:

1.      ukončení nájemní smlouvy č. 93/0/OOA/06 uzavřené dne 25.10.2006 se společností FILIP Media a.s., Masarykovo nábřeží 23/235, Praha 1, IČ: 27187233 na umístění reklamního zařízení na fasádu objektu k 30.6.2007

II.  Neschválit:

1.      neuplatnění nájemného za období platnosti nájemní smlouvy ve znění dodatku č. 1 do 30.6.2007 z důvodu neumístění reklamního zařízení na objektu Matoušova 18/1552 v částce ve výši 153.750,- Kč

III. Schválit:

1.      zveřejnění záměru pronájmu fasády objektu Matoušova 18/1552 k umístění reklamního zařízení bez osvětlení na úřední desku MČ Praha 5 s možností pronájmu od 1.7.2007.

6/0/0

 

OA 8/02/2007

 

Žádost: Ke Koulce 13/čp. 462 – uzavření nájemní smlouvy se společností H.S.H. Sport s.r.o., Ke Koulce 13, Praha 5, IČ: 61853062 na umístění reklamního zařízení na fasádu objektu.

 

Žadatel:  H.S.H. Sport s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   Materiál odložen k doplnění.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 8/03/2007

 

Žádost:  Štefánikova 12/čp. 68 – žádost nájemce, Národní dům PRAHA s.r.o. o odpuštění smluvních pokut vyměřených za pozdní úhradu nájemného v roce 2006 v částce ve výši 98.542,50 Kč.

 

Žadatel:  Národní dům PRAHA s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Neschválit:

1.odpuštění smluvních pokut vyměřených za pozdní úhradu nájemného v roce 2006 v částce ve výši 98.542,50 Kč pro nájemce objektu Štefánikova 12/čp. 68, Národní dům PRAHA s.r.o.

5/0/1

 

NP 8/01/2007

 

Žádost:  NP – Stroupežnického 10/493, Praha 5 – Smíchov, All-Stars Fitness Products cz, s.r.o., změna doby trvání nájmu – revokace usn. RMČ č. 45/1644/2006.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Revokovat:

1.      usnesení č. 45/1644/2006 ze dne 7.11.2006 takto: schvaluje

1.1.  pronájem NP Stroupežnického 10/493, Praha 5 – Smíchov – prodejna o výměře 49,08 m2 firmě All-Stars Fitness Products cz, s.r.o., Kolínská 889/17, Nymburk, na dobu neurčitou s účinností od 1.1.2007 za nájemné ve výši 8.000,- Kč měsíčně

1.2.  uzavření Dodatku k NS čís. 618/P/C/2006/493 ze dne 28.11.2006, kterým se sjednává výše nájemného vč. DPH na částku 8.000,- Kč (jako základu pro DPH) měsíčně s účinností od 1.1.2007 za NP Stroupežnického 10/493, nájemce All-Stars Fitness Productc cz. s.r.o.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 8/02/2007

 

Žádost:  NP – pozemek parc. č. 1434/2, k.ú. Košíře, Praha 5, pronájem na základě vyvěšení.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.      pronájem NP – garáže č. 911 v objektu řadových garáží na pozemku parc. č. 1434/2, k.ú. Košíře, Praha 5

žadateli: ENEX, spol s.r.o., Na Mičánce 13, Praha 6

za zákl. nájemné ve výši: 1.070,- Kč měsíčně, tj. včetně DPH

 

náhradník: Renata Kuhnelová, Nám. Josefa Machka 20/900, Praha 5

za zákl. nájemné ve výši: 1.044,- Kč měsíčně, tj. včetně DPH.

6/0/0

 

 

NP 8/03/2007

 

Žádost:  NP – Zborovská 8/1188, Praha 5 – Smíchov, pronájem na základě vyvěšení.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ: I. Schválit :

1.pronájem NP – kanceláře Zborovská 8/1188, Praha 5 – Smíchov

   Žadateli: Milan Ficenc, Janáčkovo nábřeží 27/1075, Praha 5

   Za zákl. nájemné ve výši: 12.679,- Kč měsíčně (3.400,- Kč/m2/rok)

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 8/04/2007

 

Žádost:  NP – Vrchlického 5/161, Praha 5 – Košíře, RCL services, s.r.o., souhlas s uváděním sídla společností pro zápis do obch. rejstříku.

 

Žadatel:  RCL services, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ: I. Souhlasit :

1.      s tím, že obchodní firma RCL services, s.r.o., IČ 256 86 721 bude uvádět v zápise do obchodního rejstříku jako své sídlo adresu Praha 5, Vrchlického 5/161, PSČ 150 00

II.                Nesouhlasit:

1.      s tím, že obchodní firma BGT Inginíring, s.r.o., IČ 257 25 602, obchodní firma ROMANA PRAG, s.r.o., IČ 649 40 071, a obchodní firma VAKAM AGRO, spol. s.r.o., IČ 624 18 025, budou uvádět v zápise do obchodního rejstříku jako své sídlo adresu Praha 5, Vrchlického 5/161, PSČ 150 00.

5/0/1

 

 

 

 

9.KOAaM se koná dne :  30.4.2007 v  16 hod. v 6. patře v zasedací místnosti RMČ,

 číslo dveří 614.

 

 

 

 

 

 

 

Začátek zasedání KOAaM v 16 hod.

Konec zasedání KOAaM v 17 hod.

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                                                  Ověřil:

Jiřina Zavadilová                                               ing. Petr HORÁK

                                                                               zástupce starosty

 

 

 

 

V Praze dne: 17.4.2007

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě