Zápis z 8. KOAaM ze dne 10.5.2004

20/05/2004

 

Z Á P I S

 

 

z 8.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 10.5.2004

 

 

Počet členů  KOA a M        11

Přítomno:                              8                          

Omluveno:                             1                       

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

8/01/2004

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 1040/1, k.ú. Hlubočepy.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1040/1, k.ú. Hlubočepy o výměře 145 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem zřízení přístupové cesty k pozemku parc. č. 1054, k.ú. Hlubočepy.

3/0/0

 

8/02/2004

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k pronájmu pozemku parc. č. 3158/1, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy – vysázení zeleně a stromů.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Končolová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr pronájmu pozemku parc. č. 3158/1, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy, panu Vaníčkovi, vlastníku přilehlých nemovitostí, za účelem vysazení zeleně a stromů a využití pozemku jako zahrady.

5/0/0

 

8/03/2004

 

Žádost: Smlouva o věcném břemenu na pozemek parc. č. 1466/1, k.ú. Hlubočepy  z vlastnictví MČ Praha 5 pro ČD-Telekomunikace a.s.

 

 

Žadatel: ČD-Telekomunikace a.s.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová M.

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č.  1466/1, k.ú. Hlubočepy, dle geometrického zaměření č. 1279-49/2003 za dne 9.9.2003, pro ČD-Telekomunikace a.s. zastoupené společností SUPTel, a.s. se sídlem Hřbitovní 1322/15, Plzeň chodníku.

5/0/0

 

8/04/2004

 

Žádost: Žádost o vyjádření k odprodeji pozemků parc. č. 858/2, 858/3, 858/4, 955/48 vše v k.ú. Košíře a pozemku parc. č. 19/7, k.ú. Hlubočepy.

 

Žadatel: Ing. Rudolf Dubec, Bytový podnik v likvidaci

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr prodeje pozemků parc. č. 858/2, 858/3, 858/4 a pozemku parc. č. 955/48, k.ú. Košíře, dále parc. č. 19/7, k.ú. Hlubočepy z vl. Bytového podniku s.p. v likvidaci, vlastníkům garáží na pozemcích postavených.

6/0/0

 

8/05/2004

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 1648/1, k.ú. Hlubočepy

 

Žadatel: OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová I.

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1648/1, k.ú. Hlubočepy o výměře cca 340 m2 – z vl. obce hl. m. Prahy, za účelem zabezpečení pozemku proti černým skládkám.

6/0/0

 

8/06/2004

 

Žádost: Žádost o stanovisko ke směně částí pozemků parc. č. 3901/1, k.ú. Smíchov z vl. JUDr. Jana Suka a parc. č. 4849/2, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy – dorovnání majetkoprávních vztahů.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová M..

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr směny části pozemku parc. č. 3901/1, k.ú. Smíchov ve vlastnictví JUDr. Jana Suka a části pozemku parc. č. 4849/2, k.ú. Smíchov ve vlastnictví obce hl. m. Prahy dle přiložené situace s podmínkou dodržení požadavků Odboru dopravy a energetiky ÚMČ Praha 5.

6/0/0

 

8/07/2004

 

Žádost: Žádost o stanovisko k prodeji  pozemku parc. č. 4198/32 k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy – vyhlášení výběrového řízení.

 

Žadatel: OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová M..

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ  neschválit záměr prodeje pozemku  parc. č. 4198/32, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy a doporučuje požádat o svěření..

6/0/0

 

 

8/08/2004

 

Žádost: Žádost paní Soni Kameníčkové o proplacení nákladů na opravu štítové zdi sousedního domu č.p. 2148, k.ú. Smíchov, Kmochova 12, který je majetkem MČ Praha 5.

 

Žadatel: paní Soňa Kameníčková

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Ing. Pavel Wild

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit uhrazení nákladů ve výši 15.960,- Kč paní Soně Kameníčkové, majitelce domu č.p.  1069, k.ú. Smíchov, Kmochova 10, které vynaložila na opravu štítové zdi sousedního domu MČ Praha 5, č.p. 2148, Kmochova 12.

6/0/0

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 
OA 8/01/2004

 

Žádost:  Žádost společnosti InWay, a.s. o umístění mikrovlnného zařízení pro připojení k internetu pro pobočku Městské knihovny na střeše objektu MČ Praha 5, nám 14. října 4.

 

Žadatel: Společnost InWay, a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová H.

 

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit žádost společnosti InWay, a.s. umístit mikrovlnné zařízení pro připojení k internetu pobočky Městské knihovny na střeše objektu MČ Praha 5, nám. 14. října 4 za roční nájemné 10.000,- Kč.

6/0/0

 

OA 8/02/2004

 

Žádost:  Záměr společného prodeje domu čp. 1039 se stav. poz. parc. č. 2198, k.ú. Smíchov, Na Skalce 3, Praha 5, spoluvlastníci id. ½ obec hl. m. Praha – MČ Praha 5, id. ½ paní Eva Tomášková, třetí osobě.

             

Žadatel: spoluvlastníci domu

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková J.

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ souhlasit se záměrem společného prodeje domu čp. 1039 se stav. poz. parc. č.  2198 , k.ú. Smíchov, Na Skalce 3, Praha 5 třetí osobě a doporučuje vyvěsit záměr prodeje za cenu dohodnutou se spoluvlastníkem za cenu 8,000.000,- Kč.

6/0/0

 

NP  8/01/2004

 

Žádost:  Nebytové prostory – Vrchlického 482/49, Praha 5 – Košíře, DUVOX s.r.o. – žádost o změnu nájemce.

 

Žadatel: Firma DUVOX s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. ved.ing.  Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ  schválit zveřejnění NP Vrchlického 482/49, Praha 5 – Košíře na úřední desku MČ P-5 obvyklým způsobem na dobu 15 dnů se záměrem pronajmout tento prostor UNIO s.r.o. s tím,  že tato firma pokračuje v nájmu podle původní smlouvy.

6/0/0

 

NP 8/02/2004

 

Žádost:  Nebytové prostory – Plzeňská 470/76, Praha 5 – Košíře, pan MY DUNG HOANG  THI – žádost o ukončení nájemní smlouvy.

 

Žadatel: Pan MY DUNG HOANG THI

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit ukončení  nájemní smlouvy NP Plzeňská 470/761 panu MY DUNG HOANG THI k 31.7.2004.

6/0/0

 

 

NP 8/03/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Preslova 17/1269, Zborovská 36/715, Praha 5 – Smíchov, ponechání NP bez pronájmu.

 

Žadatel:  OOA MČ Praha 5

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ  schválit ponechání uvolněných nebytových prostor v ul. Preslova 17/1269, Praha 5 – Smíchov (suterén – 37,15 m2, po p. Pazderovi) a v ul. Zborovská 36/715 (přízemí – 35,47 m2, po firmě Transit servis) do doby prodeje bez pronájmů a tyto NP nezveřejňovat.

6/0/0

 

 

 

 

 

9.KOAa M se koná dne : 24.5.2004 v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:10.5.2004

 Jiřina Zavadilová                      Martin  STRÁNSKÝ

                                                     zástupce starosty

                                                         MČ Praha 5

 

 

 

 

Z Á P I S

 

 

z 8.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 10.5.2004

 

 

Počet členů  KOA a M        11

Přítomno:                              8                          

Omluveno:                             1                       

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

8/01/2004

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 1040/1, k.ú. Hlubočepy.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1040/1, k.ú. Hlubočepy o výměře 145 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem zřízení přístupové cesty k pozemku parc. č. 1054, k.ú. Hlubočepy.

3/0/0

 

8/02/2004

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k pronájmu pozemku parc. č. 3158/1, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy – vysázení zeleně a stromů.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Končolová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr pronájmu pozemku parc. č. 3158/1, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy, panu Vaníčkovi, vlastníku přilehlých nemovitostí, za účelem vysazení zeleně a stromů a využití pozemku jako zahrady.

5/0/0

 

8/03/2004

 

Žádost: Smlouva o věcném břemenu na pozemek parc. č. 1466/1, k.ú. Hlubočepy  z vlastnictví MČ Praha 5 pro ČD-Telekomunikace a.s.

 

 

Žadatel: ČD-Telekomunikace a.s.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová M.

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č.  1466/1, k.ú. Hlubočepy, dle geometrického zaměření č. 1279-49/2003 za dne 9.9.2003, pro ČD-Telekomunikace a.s. zastoupené společností SUPTel, a.s. se sídlem Hřbitovní 1322/15, Plzeň chodníku.

5/0/0

 

8/04/2004

 

Žádost: Žádost o vyjádření k odprodeji pozemků parc. č. 858/2, 858/3, 858/4, 955/48 vše v k.ú. Košíře a pozemku parc. č. 19/7, k.ú. Hlubočepy.

 

Žadatel: Ing. Rudolf Dubec, Bytový podnik v likvidaci

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr prodeje pozemků parc. č. 858/2, 858/3, 858/4 a pozemku parc. č. 955/48, k.ú. Košíře, dále parc. č. 19/7, k.ú. Hlubočepy z vl. Bytového podniku s.p. v likvidaci, vlastníkům garáží na pozemcích postavených.

6/0/0

 

8/05/2004

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 1648/1, k.ú. Hlubočepy

 

Žadatel: OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová I.

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ neschválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1648/1, k.ú. Hlubočepy o výměře cca 340 m2 – z vl. obce hl. m. Prahy, za účelem zabezpečení pozemku proti černým skládkám.

6/0/0

 

8/06/2004

 

Žádost: Žádost o stanovisko ke směně částí pozemků parc. č. 3901/1, k.ú. Smíchov z vl. JUDr. Jana Suka a parc. č. 4849/2, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy – dorovnání majetkoprávních vztahů.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová M..

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr směny části pozemku parc. č. 3901/1, k.ú. Smíchov ve vlastnictví JUDr. Jana Suka a části pozemku parc. č. 4849/2, k.ú. Smíchov ve vlastnictví obce hl. m. Prahy dle přiložené situace s podmínkou dodržení požadavků Odboru dopravy a energetiky ÚMČ Praha 5.

6/0/0

 

8/07/2004

 

Žádost: Žádost o stanovisko k prodeji  pozemku parc. č. 4198/32 k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy – vyhlášení výběrového řízení.

 

Žadatel: OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová M..

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ  neschválit záměr prodeje pozemku  parc. č. 4198/32, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy a doporučuje požádat o svěření..

6/0/0

 

 

8/08/2004

 

Žádost: Žádost paní Soni Kameníčkové o proplacení nákladů na opravu štítové zdi sousedního domu č.p. 2148, k.ú. Smíchov, Kmochova 12, který je majetkem MČ Praha 5.

 

Žadatel: paní Soňa Kameníčková

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Ing. Pavel Wild

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit uhrazení nákladů ve výši 15.960,- Kč paní Soně Kameníčkové, majitelce domu č.p.  1069, k.ú. Smíchov, Kmochova 10, které vynaložila na opravu štítové zdi sousedního domu MČ Praha 5, č.p. 2148, Kmochova 12.

6/0/0

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 
OA 8/01/2004

 

Žádost:  Žádost společnosti InWay, a.s. o umístění mikrovlnného zařízení pro připojení k internetu pro pobočku Městské knihovny na střeše objektu MČ Praha 5, nám 14. října 4.

 

Žadatel: Společnost InWay, a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová H.

 

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit žádost společnosti InWay, a.s. umístit mikrovlnné zařízení pro připojení k internetu pobočky Městské knihovny na střeše objektu MČ Praha 5, nám. 14. října 4 za roční nájemné 10.000,- Kč.

6/0/0

 

OA 8/02/2004

 

Žádost:  Záměr společného prodeje domu čp. 1039 se stav. poz. parc. č. 2198, k.ú. Smíchov, Na Skalce 3, Praha 5, spoluvlastníci id. ½ obec hl. m. Praha – MČ Praha 5, id. ½ paní Eva Tomášková, třetí osobě.

             

Žadatel: spoluvlastníci domu

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková J.

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ souhlasit se záměrem společného prodeje domu čp. 1039 se stav. poz. parc. č.  2198 , k.ú. Smíchov, Na Skalce 3, Praha 5 třetí osobě a doporučuje vyvěsit záměr prodeje za cenu dohodnutou se spoluvlastníkem za cenu 8,000.000,- Kč.

6/0/0

 

NP  8/01/2004

 

Žádost:  Nebytové prostory – Vrchlického 482/49, Praha 5 – Košíře, DUVOX s.r.o. – žádost o změnu nájemce.

 

Žadatel: Firma DUVOX s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. ved.ing.  Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ  schválit zveřejnění NP Vrchlického 482/49, Praha 5 – Košíře na úřední desku MČ P-5 obvyklým způsobem na dobu 15 dnů se záměrem pronajmout tento prostor UNIO s.r.o. s tím,  že tato firma pokračuje v nájmu podle původní smlouvy.

6/0/0

 

NP 8/02/2004

 

Žádost:  Nebytové prostory – Plzeňská 470/76, Praha 5 – Košíře, pan MY DUNG HOANG  THI – žádost o ukončení nájemní smlouvy.

 

Žadatel: Pan MY DUNG HOANG THI

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit ukončení  nájemní smlouvy NP Plzeňská 470/761 panu MY DUNG HOANG THI k 31.7.2004.

6/0/0

 

 

NP 8/03/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Preslova 17/1269, Zborovská 36/715, Praha 5 – Smíchov, ponechání NP bez pronájmu.

 

Žadatel:  OOA MČ Praha 5

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ  schválit ponechání uvolněných nebytových prostor v ul. Preslova 17/1269, Praha 5 – Smíchov (suterén – 37,15 m2, po p. Pazderovi) a v ul. Zborovská 36/715 (přízemí – 35,47 m2, po firmě Transit servis) do doby prodeje bez pronájmů a tyto NP nezveřejňovat.

6/0/0

 

 

 

 

 

9.KOAa M se koná dne : 24.5.2004 v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:10.5.2004

 Jiřina Zavadilová                      Martin  STRÁNSKÝ

                                                     zástupce starosty

                                                         MČ Praha 5

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě