Zápis z 8. jednání kulturní komise, konaného dne 8.10.2003

Zápis z 8. zasedání kulturní komise, konaného 8.10.2003


 


Přítomni dle prezenční listiny


 


 


 P r o g r a m :


 


1. Kontrola zápisu z 3.9.2003


 


         EHD bude samostatným bodem jednání


         Rozpočet pro rok 2004 zatím beze změn, probíhají jednání


         KK Poštovka – odloženo na jednání příští KUK


         Granty pro oblast kultury a umění s připomínkami KUK schválila RMČ a budou předloženy ZMČ


 


Zápis schválen  8/0/0


 


2. Hodnocení EHD


 


informovala M.Neubauerová


 


Komise  obdržela přehled o průběhu EHD zpracovaný OKP včetně návštěvnosti a nákladů na organizaci celé akce.


 


Komise vzala předložené informace na vědomí


 


3. Informace z komise regenerace


 


informace z komise přednesla  J. Matoušková


 


         urbanistická studie Hlubočep – vystavena  pro veřejnost do 24.10.2003, se studií seznámena i komise


         umístnění pamětní desky z bývalé Tatrovky – navržena dvě místa, vše je v jednání s vlastníky objektu Carrefour


         dále byla uzavřena smlouva na umístnění dalších laviček na veřejných prostranstvích,  v památkové zóně budou kovové, v ostatních případech betonové


 


4. Informace o průběhu Svatováclavské pouti


 


informoval O. Gál


 


pouť proběhla 28.9.2003 v parku před Portheimkou, zúčastnilo se jí cca 1000 – 1500 osob


pro další ročník navrženo zlepšit propagaci jak ze strany MČ tak pověřené agentury, navázat spolupráci s kostelem sv. Václava na nám. 14. října


 


5. Otevření nové knihovny


 


informovala L. Riedlbauchová a O.Gál


 


L.Riedlbauchová  seznámila přítomné s výroční zprávou o činnosti knihoven, zejména vyzvedla bohatou činnost knihovny Na Skalce a navrhla navázat bližší spolupráci s touto knihovnou a na některé z příštích jednání pozvat ředitelku obvodní  knihovny.


 


O.Gál informoval o otevření nové knihovny v prostorách Smíchovské tržnice, které proběhne 24.10.2003 v 1000. Přítomnými byl požádán o předání pozvánek na toto otevření všem členům komise. Dále pak domluví termín návštěvy KUK v nově otevřené knihovně.


 


6. Výstavy a možnosti využít nové prostory


 


informoval O.Gál


 


O.Gál informoval o rekonstrukci gotického altánu na Klamovce a záměru využít jej jako výstavní síň.


Některé kroky již podnikla L.Riedlbauchová s ing. P.Horákem, zástupcem starosty, který má na starosti městskou zeleň  a tak i výše uvedený park.  Dopisem oslovily AVU a UMPRUM s nabídkou využít prostory altánu pro drobné práce studentů. Dále byl přednesen návrh na případné využití i přilehlého parku například pro sochařská sympozia atd. Vše je v jednání. Pro podobný účel lze využít i zahradu Poštovky.


 


Rovněž byla navázána spolupráce s galerií v na zámku v Dobříši a ve spolupráci s MČ Praha 5 bude pro Portheimku připravena výstava z díla Z. Müllera


 


Vzhledem k tomu, že výstavní síň MČ Praha 5 v prostorách Štefánkova končí a bude přebudována na kontaktní centrum – občanskou poradnu a pedagogickopsychologickou poradnu, je nutno hledat jiné prostory pro využití na výstavní síň. 


 


Schváleno 8/0/0


 


7. Různé


 


         J.Matoušková bude dál pátrat po obecní kronice, O.Gál informoval o vypsaném výběrovém řízení na místo kronikáře MČ Praha 5


         J.Matoušková informovala o pokračující spolupráci  s příznivci  J.J.Barrandeho ve Francii


         O.Gál  informoval o probíhajícím jednání o možnosti uspořádat v Národním domě na Smíchově část knižního veletrhu v květnu 2004


         Na probíhající rekonstrukci Bertramky bude navíc z programu regenerace MK ČR poskytnuta částka  cca 450 000,- Kč


         M.Sojková pozvala všechny přítomné na koncert Bach Collegia  dne 19.10.2003


         Budova Mánesu dál zůstane výtvarníkům, soudní jednání byla ukončena, informovala ak. mal. L.Kaprasová


 


 


 


 


 


 


 


 


Další jednání kulturní komise 12.listopadu 2003 v 16.00 hodin


 


 


Zapsala: M.Neubauerová


 


 


Ověřila: L.Riedlbauchová, předsedkyně KUK