Zápis z 6. KOAaM ze dne 29.3.2004

06/04/2004

Zápis je v příloze

 

Z Á P I S

 

 

ze 6.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 29.3.2004

 

Počet členů  KOA a M        11

Přítomno:                                                        

Omluveno:                                                    

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

6/01/2004

 

Žádost:  Žádost nájemců parkovacích míst ve vnitrobloku domu Štefánikova 27 o prominutí platby nájemného s účinností od 9.2.2004 do doby ukončení stavebních prací v tomto domě (půdní vestavba – oprava střechy).

 

Žadatel:  nájemci parkovacích míst

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit nájemcům parkovacích míst ve vnitrobloku domu Štefánikova 27 prominutí úhrady nájemného (cca 900,- Kč za jedno parkovací místo – částka bude upřesněna po ukončení záboru) za pronájem části pozemku parc. č. 2982, k.ú. Smíchov (parkování ve vnitrobloku Štefánikova 27) za období od 9.2.2004 – do doby ukončení stavebních prací v domě – půdní vestavba (oprava střešní krytiny).

 

5/0/0

 

 

6/02/2004

 

Žádost:  Žádost o pronájem části pozemku parc. č. 3724/1, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  M. a J. Barochovi

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ neschválit pronájem části pozemku parc. č. 3724/1, k.ú. Smíchov o výměře 110 m2 paní Michaele a Jitce Barochovým, bytem Na Hřebenkách 88/1392, Praha 5.

 

5/0/0

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 
OA 6/01/2004

 

Žádost:  Záměr  společného prodeje domu čp. 366 se stav. poz. prac. Č. 3123, k.ú. Smíchov, Holečkova 13, Praha 5, spoluvlastníci id. 4/5 obec hl. m. Praha – MČ Praha 5, id. 1/5 paní Jiřina Stachová, třetí osobě.

 

Žadatel: spoluvlastníci domu

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit se záměrem společného prodeje domu čp. 366 se stav. poz. parc. č. 3123, k.ú. Smíchov, Holečkova 13, Praha 5 třetí osobě za cenu obvyklou dle znaleckého posudku tj. 7.400.000,- Kč, za id. 4/5  5.920.000,- Kč, za id. 1/5  1.480.000,- Kč.

 

5/0/0

 

 

OA 6/02/2004

 

Žádost: Žádost  o pokračování podnájemní smlouvy na parkování v areálu MŠ Renoirova 7 k.ú. Hlubočepy na pozemku č. parc. 1020/73.

 

Žadatel: zájemce o pronájem

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM  doporučuje RMČ souhlasit se záměrem pronájmu části pozemku pro parkování vozidla za cenu Kč 3.500,-/rok v areálu bývalé MŠ Renoirova 7, čp. 614 na pozemku č. parc. 1020/73, k.ú. Hlubočepy na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou.

 

5/0/0

 

 

OA  6/03/2004

 

Žádost: Stanovení cen za parkování ve vnitroblocích a dvorech na pozemcích ve vlastnictví MČ Praha 5.

 

Žadatel: RMČ

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková

 

Materiál stažen z programu.

 

 

 

OA 6/04/2004

 

Žádost: Žádost  společnosti NEVO, s.r.o. o odprodej pronajmutých skladových prostor v areálu Klikatá na pozemku č. 1512/1, k.ú. Košíře.

 

Žadatel: společnost NEVO, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ neschválit odprodej pronajmutých skladových prostor v areálu Klikatá na pozemku č. 1512/1, k.ú. Košíře pro společnost NEVO, s.r.o., Dalimilova 338, Praha 3.

 

5/0/0

 

 

OA 6/05/2004

 

Žádost:  Záměr prodeje id. ½ domu čp. 1265 s id. ½ stav. poz. parcel. č. 3373 a id. ½ zahrady parcel. č. 3374 a parcel. č. 3375 v k.ú. Smíchov, Holečkova 36, Praha 5, spoluvlastnici.

 

Žadatel: spoluvlastnice domu

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. J. Bělohlávková

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit se záměrem prodeje id. ½ domu čp. 1265 s id. ½ stav. poz. parc. č. 3373 a id. ½ zahrady parcel. č. 3374 a 3375, k.ú. Smíchov, Holečkova 36, Praha 5, spoluvlastnici za cenu 2.770.000,- Kč s podmínkou uhrazení celé částky hotově.

 

5/0/0

 

 

OA 6/06/2004

 

Žádost: Návrh pravidel, kterými se určí další postup prodeje bytových domů.

 

Žadatel:  RMČ Praha 5

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. odd. privatizace – P. Plichta

 

Stanovisko KOAaM:

 

Materiál bude projednán spolu se členy privatizační komise na některém z dalších zasedání.

 

 

NP 6/01/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Štefánikova 4/281, Praha 5 – Smíchov, Úřad práce hlavního města Prahy, záměr pronájmu.

Žadatel:  Úřad práce hl. m. Prahy

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit Úřadu práce hl. m. Prahy pronájem nebytového prostoru v ul. Štefánikova 4/281, Praha 5 – Smíchov za nájemné ve výši 1.000,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

 

5/0/0

 

 

NP 6/02/2004

 

Žádost:  Nebytové prostory – přímý pronájem NP Brožíkova 15/1.

 

Žadatel: spoluvlastníci domu

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. Ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

        KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr pronájmu nebytového prostoru Brožíkova 15/1, Praha 5 – Košíře Jánu Žigovi, bytem V. Lodina 2, Košice, za 1.000,- Kč/m2/rok, doba neurčitá.

 

5/0/0

—————————————————————————————————————————-

 

 

NP 6/03/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – objekt na parc. č. 66/2, k.ú. Motol, pan Pavel Zelenka – žádost o prodloužení nájemní smlouvy, jejíž platnost končí dnem 1.8.2004.

 

Žadatel: p. Zelenka Pavel

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. Ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

 

Materiál odložen. (Na další projednání přiložit kopii nájemní smlouvy).

 

5/0/0

 

 

NP 6/04/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Vrchlického 483/47, Praha 5 – Košíře, paní Gabriela Navrátilová – žádost o souhlas s prodloužením podnájmů.

 

Žadatel: p. Gabriela Navrátilová

 

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – Ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ souhlasit:

1.      s podnájemními vztahy v NP (kadeřnictví) Vrchlického 483/47 uzavřenými mezi nájemcem – Gabrielou Navrátilovou a podnájemci Dagmar Vystrčilovou, Dagmar Pustinovou, Veronikou Reichmanovou a Evou Kulhavou na další dva roky, tj. do 30.6.2006.

2.      s uzavřením podnájemní smlouvy pro paní Kristinu Chlaňovou na dobu určitou do 30.6.2006.

 

5/0/0

 

 

NP 6/05/2004

 

Žádost: Pan Bejvl Slavomír – žádost o prodloužení nájmů – nájmu dvou místností v přízemí domu a dále z truhlárny ve dvoře a plochy části dvora Stroupežnického 493/10, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  zájemci o pronájmy

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. Ing. Z. Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ:

1.      nesouhlasit s uzavřením nových NS k NP kanceláře a truhlárny vč. pronájmu plochy ve dvoře domu Stroupežnického 10/493 s panem Slavomírem Bejvlem a to ani formou dodatku k původním NS.

2.      souhlasit s dosavadním postupem dokončování uvolnění pronajatých NP pro firmu BEJVL a spol., spol. s r.o., pro firmu Bejvl Slavomír a pro firmu Bejvl Slavomír – Bejvl, s.r.o. s tím, že dokončení uvolnění prostoru tak bude provedeno do 31.7.2004.

 

5/0/0

 

 

NP 6/06/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Mahenova 294/4, Praha 5 – Košíře, paní Anna Cábová – žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou.

 

Žadatel: p. Anna Cábová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Z. Jáchym

 

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ schválit ukončení nájemní smlouvy NP Mahenova 294/4 paní Anně Cábové dohodou k 31.5.2004.

 

5/0/0

 

NP 6/07/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Švédská 35/1844, Švédská  37/1845, Praha 5 – Smíchov, Milan Vosáhlo a  Kristian  Langr, záměr pronájmu.

 

Žadatel: p. Milan Vosáhlo

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Z. Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ schválit rozšíření nájemních smluv uzavřených s p. Milanem Vosáhlem na nebytové prostory v ul. Švédská 35/1844 (12,06 m2) a Švédská 37/1845 (40,10 m2), Praha 5 – Smíchov o pana Kristiana Langra a to formou „Dodatků“ k NS č. 63/98 a č. 64/98 ze dne 24.7.1998 za nájemné ve výši 1.600,- Kč/m2/rok s tím, že ostatní ustanovení NS se nemění.

 

5/0/0

 

 

NP 6/08/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Janáčkovo nábřeží 47/475, Praha 5 – Smíchov, Riad Fayad – FTC, žádost o ukončení nájmu dohodou.

 

Žadatel: Riad Fayad – FTC

 

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – ved. Ing. Z. Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit Riadu Fayadovi – FTC ukončení nájmu nebytového prostoru v domě na Janáčkově nábř. 47/475, Praha 5 – Smíchov dohodou k 31.5.2004.

 

5/0/0

 

NA STŮL:

 

OA 6/07/2004

 

Žádost: Valorizace u nájemních smluv spravovaných OOA a OSM týkající se pronájmu pozemků, nebytových domů, prostor pro antény a základové stanice GSM a štíty domů pro reklamy

 

Žadatel: RMČ

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí Synková

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ schválit ponechání cen za pronájem pozemků, nebytových domů, prostor pro antény a základové stanice GSM a štíty domů pro reklamu ve výši nájmů stanovených v roce 2003 s tím, že valorizace v roce 2004 nebude nebude uplatňována vzhledem k nízkému procentu (0,1 %)

 

5/0/0

 

NP 6/09/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Janáčkovo nábřeží 9/84, Praha 5 – Smíchov, Městská knihovna v Praze, žádost o ukončení nájmu dohodou.

 

Žadatel: Městská knihovna v Praze

 

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – ved. Ing. Z. Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit Městské knihovně v Praze ukončení nájmu nebytového prostoru v domě na Janáčkově nábř. 9/84, Praha 5 – Smíchov dohodou k 31.3.2004.

 

5/0/0

 

 

 

7. KOAaM se koná dne : 26.4.2004 v 16.00 hod. v 6. patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5.

 

 

 

 

Začátek zasedání komise obch. aktivit a majetku: 16.05 hod.

Konec zasedání komise obch. aktivit a majetku:    17.00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                                   Ověřil:                                 V Praze dne: 29.3.2004

 

 

 Jiřina Zavadilová                                Ing. Petr Horák             

  Lenka Holubová                        zástupce starosty MČ Praha 5

 

 

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě