Zápis z 6. KOAaM z 21.3.2005

31/03/2005

 

                                                                                                                                                                                                                

 

Z Á P I S

 

z 6.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 21.3.2005

 

 

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                                                                               

Omluveno:                                                     

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

 

 

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

 

 

6/01/2005

 

Žádost:  Žádost o stanovisko ke směně pozemku parc. č. 560/2, k.ú. Košíře za pozemek parc. č. 2068/17, k.ú. Košíře.

 

Žadatel:  Firma A-Trio Residence, a.s.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. I. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      záměr směny pozemku parc. č.560/2, k.ú. Košíře o výměře 3 m2 ve vlastnictví firmy A-TRIO Residence a.s. za část pozemku parc. č. 2068/17, k.ú. Košíře o výměře 3 m2 ve vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem zarovnání nově projektovaného objektu s přilehlou komunikací.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

 

OA 6/01/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – ZZ Barrandov –změna smlouvy o pronájmu pro MUDr. K. Sojákovou a MUDr. P.Lackovou s.r.o. a uzavření smlouvy s Olgou Krybusovou.

 

Žadatel: p. Olga Krybusová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. H. Hodová, V. Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

1.      uzavření změny smlouvy o pronájmu č. 4/2005 s MUDr. K. Sojákovou a MUDr. P. Lackovou s.r.o.

2.      vyvěsit záměr pronájm nebytových prostor s Olgou Krybusovou.

5/0/0

 

OA 6/02/2005

 

Žádost: Pronájem objektu Pod Žvahovem 5, č.p. 463, k.ú. Hlubočepy

 

Žadatel: RMČ

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – p. H. Hodová,, V. Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

1 pronájem objektu Pod Žvahovem 5/463 Osmiletému gymnáziu Buďánka o.p.s. s možností uzavření podnájemní smlouvy s TCP konzervatoř Praha o.p.s.

5/0/0

 

OA 6/03/2005

 

Žádost: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o nájmu NP v ZZ Smíchov s MUDr. Ivanou Kučerovou.

 

Žadatel: MUDr. Ivana Kučerová

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – p. H. Hodová, V. Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      materiál stažen z programu

 

 

 

OA 6/04/2005

 

Žádost: Pronájem části pozemku č. parc. 1092/1, k.ú. Smíchov BD Pod Děvínem 2711 – 2717.

 

Žadatel: BD Pod Děvínem 2711

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – p. P. Synková

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

1.      záměr pronájmu části pozemku č. parc. 1092/1 v k.ú. Smíchov o výměře 270 m2 za cenu Kč 50,-/m2/rok tj. celkem Kč 13.500,- ročně do doby prodeje části pozemku Bytovému družstvu Pod Děvínem 2711 – 2717, se sídlem Praha 5, Pod Děvínem 2716/43 IČ 26492067.

5/0/0

 

 

NP 6/01/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Štefánikova 41/338, Praha 5 – Smíchov, Helena Konečná – HEMA, vyjádření k žádosti o snížení nájemného

 

Žadatel: Helena Konečná – HEMA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit usnesení takto:

nemá námitek

proti případnému snížení nájemného o 20% za vlastnický podíl MČ P-5 29/72 za NP v domě čp. 338, Štefánikova 41, Praha 5 – Smíchov, nájemce Helena Konečná – HEMA.

5/0/0

 

NP 6/02/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Zahradníčkova 8/1121, Praha 5 – Košíře, Evžen Rejfíř, ukončení nájmu dohodou

 

Žadatel: Evžen Rejfíř

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

1 p. Evženu Rejfířovi, bytem Pod Homolkou 1440, Beroun ukončení nájmu NP (spol. domovní prostor) v ul. Zahradníčkova 8/1121, Praha 5 – Košíře dohodou k 31.3.2005.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

NP 6/03/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Zborovská 44/526, Praha 5 – Smíchov, Jana Krátká, žádost o snížení nájemného.

 

Žadatel: p. Jana Krátká

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  neschválit :

      Janě Krátké snížení nájemného za NP, žádost je bezpředmětná a doporučuje dále jednat o úpravě nájmu s ohledem na výši nájmu v místě a době obvyklé.

5/0/0

 

NP 6/04/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Zborovská 58/81, Praha 5 – Malá Strana, Občanské sdružení ROMANO DIVES, prodloužení nájemní smlouvy.

 

Žadatel: O.s. ROMANO DIVES

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

 

Občanskému družení ROMANO DIVES prodloužení nájemní smlouvy č. 25/2003 ze dne 15.7.2003 a Dodatku k NS č. 1/2004 ze dne 11.5.2004 na NP Zborovská 58/81, Praha 5 – Malá Strana na dobu určitou od 1.1.2005 do 31.12.2005. Ostatní ujednání NS se nemění.

5/0/0

 

 

7.KOAa M se koná dne : 4.4.2005  v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:22.3.2005

 Jiřina Zavadilová                      ing. Jan Matoušek

                                                předseda bytové komise

                                                      ÚMČ Praha 5

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě