Zápis z 6. jednání kulturní komise, konaného dne 11.6.2003

22/01/2004

Zápis z 6. jednání kulturní komise, konaného dne 11. 6. 2003 v KK Poštovka


 


Přítomni: dle prezenční listiny


 


P r o g r a m :


 


1.      Kontrola zápisu z 10. 5. 2003


 


   Granty byly schváleny v RMČ i v ZMČ s malými změnami oproti návrhu kulturní komise. Částky navržené komisí pro organizace zřizované hl.m. Prahou byly rozděleny mezi zbývající žadatele.


 


   Koncert Bach Collegia Praha k Svátku hudby – MČ se bude podílet max. 6 000 Kč – uhradí pronájem kostela sv. Václava, plakáty a další propagaci.


 


   Návrh na pojmenování ulice Lučištníků byl předán příslušnému odboru ÚMČ.


 


Zápis z 10. 5. byl schválen.


 


2.      Žádost o příspěvek na 2. vydání knihy Dům v Nádražní ulici


 


Nakladatelství PROTIS (R. Polák) požádalo o příspěvek 20.000,- Kč na 2. vydání knihy J. Kubátové Dům v Nádražní ulici. Členové komise měli možnost si knihu prohlédnout. V diskusi se shodli na tom, že kniha není nijak výjimečným dílem; jedná se spíš o osobní vzpomínky autorky. MČ dosud nikdy na vydání knih nepřispívala.


 


Usnesení:


Kulturní komise nedoporučuje příspěvek na 2. vydání knihy Dům v Nádražní ulici. Hlasování: 7,0,0


 


3.      Žádost Divadlo bez zábran o příspěvek


 


Divadlo bez zábran požádalo již o kulturní grant. Jeho žádost byla vyřazena, protože nesplňovala předepsané náležitosti. Nyní podalo žádost o příspěvek ve výši 10.000,- Kč na nájemné skladovacích prostor na kulisy. Komise dospěla k názoru, že všichni žadatelé o příspěvek či grant musí mít stejné podmínky. Nelze zvýhodnit žadatele o příspěvek tím, že nemusí splnit požadavky kladené na žadatele o grant. MČ by měla poskytovat příspěvky jen formou grantových darů.


 


Usnesení:


Kulturní komise nedoporučuje přidělit finanční příspěvek mimo grantové řízení Divadlu bez zábran. OKP sdělí žadateli důvod a vyzve ho, aby v příštím roce podal žádost o grant se  všemi náležitostmi.


Hlasování: 7,0,0


 


4.      Žádost Sdružené obce baráčníků Radlice o finanční příspěvek


 


Obec baráčníků Radlice rovněž žádala o grant a rovněž byla vyřazena z důvodu nesplnění předepsaných náležitostí. Proto nyní žádá o příspěvek ve výši 6.000,- Kč. Příspěvek by byl


 


použit na opravu kostýmů a čištění historického praporu.


Usnesení:


OKP se spojí s představiteli Sdružené obce baráčníků Radlice a dojedná schůzku se zástupcem starosty p. Gálem. Komise se k žádosti o příspěvek vrátí v září.


Hlasování: 7,0,0


 


5.      Žádost TJ Sokol Jinonice o momořádnou dotaci na činnost divadelního souboru Refektář


 


TJ Sokol Jinonice opomněl vzhledem k nemoci vedoucího divadelního souboru podat žádost o grant. Proto nyní žádá o mimořádnou dotaci ve výši 8 – 9 tisíc Kč.


 


Usnesení:


Kulturní komise nedoporučuje přidělit mimořádnou dotaci TJ Sokol Jinonice na činnost divadelního  souboru Refektář s podobných důvodů jako u Divadla bez zábran. OKP napíše žadateli v tomto smyslu odpověď.


Hlasování: 7,0,0


 


6.      R ů z n é


 


§         Návrh na realizaci nástěnného kalendáře MČ Praha 5


P. Gál přednesl komisi návrh na přípravu a vytištění nástěnného kalendáře MČ Praha 5 na rok 2004. Nabízí se možnost zhotovení 1000, 3000 nebo 5000 Kč. Podle počtu výtisků by byla stanovena cena. Kalendář by sloužil k reprezentaci městské části, část by se mohla prodávat.


Členové komise ocenili návrh na vydání kalendáře, ale shodli se na tom, že příprava kalendáře vyžaduje delší dobu. Komise proto doporučila, aby MČ vydala kalendář až v příštím roce (pro r. 2005) a zahrnula náklady na jeho zhotovení do rozpočtu na r. 2004. –


 


§         Mgr. Riedlbauchová informovala komisi o představení „Ubrousek básníků“ v poetické kavárně Obratník.


 


§         Pí Sojková pozvala členy kulturní komise na koncert Bach Collegia Praha v kostele sv. Václava, který pořádá Kulturní klub Poštovka s MČ Praha 5 k Svátku hudby dne 23. 6. v 19,30 hod.


 


Začátek jednání: 16,00 hod.


Konec jednání:   18,00 hod.


 


 


Příští zasedání komise: 3. 9. v 15,30 hod. v zasedací místnosti č. 511


 


 


Zapsala: J. Saidová, linka 203


 


 


 


Ověřila:

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě