Zápis z 5. zasedání Protikorupčního výboru ZMČ Praha 5 ze dne 20. 10. 2009

20/10/2009
ZÁPIS
 
ze 5. jednání protikorupčního výboru konaného dne 13. 10. 2009
 
 
Přítomni:        A. Kohout, RNDr. M. Škaloud, , M. Šesták, JUDr. A. Češková, V. Zapletal (příchod v 14,30 hod.)
 
Omluveni:      PhDr. D. Ebel
 
Neomluven:   Bc. L. Doležal
 
Program:        1. Schválení programu
2. Schválení zápisu z minulého zasedání
                        3. Návrh hodnotících kritérií protikorupčního programu
                        4. Různé
 
 
Ad 1) Předseda výboru Aleš Kohout přivítal přítomné členy výboru a  konstatoval, že PkV je usnášeníschopný.
 
Protikorupční výbor ZMČ Praha 5 schvaluje program jednání výboru konaného dne 13. října 2009.
4/0/0
 
Ad 2) Protikorupční výbor ZMČ Praha 5 schvaluje zápis ze 4. jednání výboru ze dne 22. září 2009.
4/0/0
 
Ad 3)  Předseda výboru seznámil přítomné se dvěma návrhy hodnotících kritérií (návrh A. Kohouta a návrh Dr. D. Ebela). Oba návrhy se víceméně shodují, návrh Dr. Ebela však obsahuje též hodnocení lektorů a zázemí firmy, jakož i kvality prezentace programu na minulém jednání. Po diskusi bylo přijato toto usnesení:
 
Protikorupční výbor ZMČ Praha 5 schvaluje tato kritéria hodnocení nabídky protikorupčního programu:
 
1) Časová osa provedení (zavedení) protikorupčního programu.
2) Náplň programu (jednotlivé kroky).
3) Finanční náklady na realizaci firmou navrženého protikorupčního programu pro cca. 200 zaměstnanců úřadu.
4) Zkušenosti firmy v této oblasti + akreditace firmy.
5) Ostatní (přidaná hodnota projektu).
 
4/0/0
 
Protikorupční výbor ZMČ Praha 5 pověřuje předsedu Aleše Kohouta oslovením firem Agentura Image, Akademie veřejné správy a E-institut za účelem rozpracování jednotlivých kritérií.
 
4/0/0
 
Protikorupční výbor ZMČ Praha 5 schvaluje rozsah nabídek firem zpracovaných dle hodnotících kritérií ve výši maximálně 10 normostran.
 
4/0/0
 
Dále výbor rozhodl o tom, že všechna výše uvedená kritéria budou mít stejnou váhu. Splnění představ o protikorupčním programu bude hodnoceno takto:
 
Protikorupční výbor ZMČ Praha 5 schvaluje hodnocení zpracovaných kritérií protikorupčního programu takto:
 
1) Rozhodně ano (4 body)
2) Spíše ano (3 body)
3) Spíše ne (1 bod)
4) Rozhodně ne (0 bodů)
 
4/0/0
 
Ad 4) Příští zasedání PkV se uskuteční 27. října 2009.
 
Zapsala: Bc. Marta Jiroudková
 
Ověřil: Aleš Kohout

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě