Zápis z 5. zasedání KVV

20/09/2010

pro otevření dokumentu klikněte na “stáhnout přílohu”

Přílohy ke stažení

Zápis z 5. zasedání KVV

22/05/2009

pro otevření dokumentu kllikněte na “stáhnout přílohu”

Přílohy ke stažení

Zápis z 5. zasedání KVV

20/05/2008

pro otevření dokumentu klikněte na “stáhnout přílohu”

Přílohy ke stažení

Zápis z 5. zasedání KVV

14/09/2007

Pro otevření dokumentu klikněte na "stáhnout přílohu"

Přílohy ke stažení

Zápis z 5. zasedání KVV

12/05/2003


Z Á P I S


ze zasedání komise výchovy a vzdělávání Rady MČ Praha 5 konaného dne 2.4.2003 v 15. hod.v zasedací místnosti č. 614, Štefánikova 13, 15 – 5/2003


 


Ověřovatel: zást. starosty Ondřej Gál


 


Program:


 


1)      Kontrola zápisu 4. zasedání KVV


2)      Uvolnění odloučeného pracoviště MŠ Kudrnova 235a k 1.9.2003


3)      Uvolnění odloučeného pracoviště MŠ Nad Palatou 29/613 k 1.9.2003


4)      Uvolnění vývařoven Záhorského 886, 887, Barrandov v září 2003


5)      Sloučení MŠ Renoirova 7/614 se ZŠ Chaplinovo nám. 1/615 a přemístění MŠ do odloučeného pracoviště ZŠ – Renoirova 648 k 1.9.2003


6)      Různé.


 


 


Program byl schválen.


 


   Ad 1)


Zápis z minulého zasedání byl schválen bez připomínek.


                                                                                                                             7/0/0


 


   Ad 2)


Pan místostarosta Gál seznámil členy KVV se závěry prohlídky v odloučeném pracovišti V Úvalu, která proběhla 26.3.2003 a které se zúčastnili ještě předseda KVV p. Najmon, PaedDr. Drmotová a ředitelka MŠ Kudrnova pí. Jarošová. Ze závěrů vyplývá, že lze umístit všechny děti z odloučeného pracoviště V Úvalu do MŠ Kudrnova, pí. ředitelka provede zápis dětí do MŠ pouze v hlavní budově Kudrnova 235 a projedná záměr uvolnění s rodiči dětí. Jednání s rodiči proběhlo 31.1.2003, další se uskuteční za přítomnosti pana starosty Jančíka přímo v odloučeném pracovišti V Úvalu.


 


Usnesení č. 13/2003:


KVV  s o u h l a s í   a   d o p o r u č u j e  Radě MČ Praha 5 souhlasit s uvolněním  objektu V Úvalu – MŠ Kudrnova 235/1a k 1.9.2003


                                                                                                                              7/0/0


 


   Ad 3)


Pan místostarosta Gál informoval KVV o závěrech prohlídky v odloučeném pracovišti U Nesypky, která proběhla 31.3.2003 za přítomnosti pana místostarosty Gála, PaedDr. Drmotové a ředitelky MŠ Nad Palatou pí Trnkové. Závěry: do MŠ Nad Palatou lze umístit všechny děti z odloučeného pracoviště, s kolektivem dětí přejdou i pedagogičtí pracovníci, zápis dětí provede pí. ředitelka Trnková pouze v hlavní budově MŠ Nad Palatou a projedná záměr uvolnění s rodiči dětí 7.3.2003.


V době prohlídky (odpoledne) bylo v objektu U Nesypky přítomno 12 dětí z celkového počtu zapsaných 44 dětí.


 


Usnesení č. 14/2003:


KVV  s o u h l a s í   a   d o p o r u č u j e   Radě MČ Praha 5 souhlasit s uvolněním objektu U Nesypky – MŠ Nad Palatou 29/613 k 1.9.2003.


                                                                                                                               7/0/0


 


 


 


 


 


   Ad 4)


PaedDr. Drmotová seznámila komisi ze závěry jednání o ukončení provozu vývařoven Záhorského 886, 887, kterého se zúčastnila spolu s p. místostarostou Gálem a řed. 3. FZŠ Barrandov, Mgr. Zajičkovou. Zástupce ředitele 3. FZŠ projednal záměr uvolnění vývařoven 1.4.2003 na třídních schůzkách s rodiči s tím, že od 1.10.2003 se budou děti stravovat v centrální jídelně v hlavní budově. Rekonstrukce vývařovny 3. FZŠ Barrandov bude zahájena 15.6.2003 a kolaudována 30.9.2003. ?áci I. stupně se v období rekonstrukce vývařovny budou stravovat v Záhorského 886, 887.


 


Usnesení č. 15/2003:


KVV  s o u h l a s í    a   d o p o r u č u j e   Radě MČ Praha 5 souhlasit s uvolněním vývařoven Záhorského 886, 887 – 3. FZŠ Barrandov k 1.10.2003.


                                                                                                                              7/0/0


 


   Ad 5)


P. místostarosta Gál informoval členy komise o jednání, které proběhlo 1.4.2003 za účasti PaedDr. Drmotové, pí. Bláhové, řed. MŠ Renoirova a Mgr. Baudise, řed. ZŠ Chaplinovo nám. a kde byl projednán záměr sloučení ZŠ Chaplinovo náměstí 1/615 s MŠ Renoirova 7/614 a přemístění MŠ do budovy Renoirova 648. Pí. ředitelka provede zápis dětí v řádném termínu, seznámí se záměrem MČ Praha 5 rodiče zapsaných dětí i rodiče při zápisu, ředitelé obou příspěvkových organizací naplánují pravidelné schůzky a určí dílčí postupy tak, aby k 1.9.2003 byly organizace sloučeny v jeden právní subjekt.


 


Usnesení č. 16/2003:


KVV   s o u h l a s í   a   d o p o r u č u j e  Radě MČ Praha 5 souhlasit se sloučením MŠ Renoirova 7/614 se ZŠ Chaplinovo nám. 1/615 a přemístění MŠ do budovy Renoirova 648 k 1.9.2003 s tím, že nástupnickou organizací se stává k 1.9.2003 ZŠ Chaplinovo nám.


                                                                                                                                 7/0/0


 


   Ad 6) Různé.


         pan místostarosta Gál informoval komisi o žádosti ředitelky MŠ Renoirova 7/614 o příspěvek na pořádání Olympijských her mateřských škol z Barrandova. Jedná se o pravidelnou každoroční akci, které se účastní děti ze všech mateřských škol na Barrandově. Pan místostarosta navrhl částku na příspěvek 10 tis. Kč.


 


Usnesení č. 17/2003:


KVV  s o u h l a s í  s přiznáním finanční částky ve výši 10 tis. Kč z rozpočtu OŠT na pořádání Olympijských her mateřských škol z Barrandova pro MŠ Renoirova 7/614.


                                                                                                                                   7/0/0


 


 


Konec zasedání: v 16.30 hod.


Ověřovatel:


 


 


 


Zapsala: Marcela Lejčková


                                                                                                         Viktor Najmon


                                                                                                         předseda komise

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě