Zápis z 5. zasedání 23.05.2012

Zápis č. 5

 

ze zasedání

 

Komise zahraniční spolupráce a EU fondy

 

dne 23. 5. 2012

 

 

Začátek: 18.00 hodin

 

Přítomni: Mgr. M. Atlasová, Ing. O. Velek, Bc. R. Sedlák, E. Linka

Omluveni: Th.Mgr. P. Šáchová, Mgr. D. Bubníková, A. Holub

 

Vzhledem k malému počtu členů, kteří se zúčastnili jednání, nebyla komise usnášeníschopná.

 

 

Program:

 

1. Statut komise – projednání a zpracování návrhu

2. Informace starosty Bratislavy-Petržalky o záměru podání projektu pro seniory v rámci      programu Evropa pro občany 2007 – 2013

 

ad 1)

Na základě diskuse a projednání přítomných členů komise byl vytvořen návrh statutu, který předsedkyně rozeslala elektronicky všem členům komise a požádala o vyjádření připomínek a pozměňovacích návrhů per rollam,  a to do 28. 5. 2012.

Poté bude finální verze statutu předložena k projednání RMČ.

 

Jednání bylo ukončeno v 19.00 hodin.

 

 

Zapsala: D. Szennaiová

 

 

Předsedkyně:

Mgr. Martina Atlasová