Zápis z 5. KOAaM ze dne 7.3.2005

09/03/2005

 

                                                                                                                                                                                                                

 

Z Á P I S

 

z 5.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 7.3.2005

 

 

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                               7                                               

Omluveno:                              3                      

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

5/01/2005

 

Žádost:  Žádost o pronájem  parkovacího místa na  části pozemku parc. č. 2950, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  Dana Staňková

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. I. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      pronájmu části pozemku parc. č. 2950, k.ú. Smíchov o výměře cca 12,5 m2 za částku 2.000,- Kč/rok paní Daně Staňkové – na dobu neurčitou.

4/0/0

 

5/02/2005

 

Žádost: OOA MČ P5 žádá o uzavření smlouvy o věcném břemeni na budově č.p. 3177, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  OOA MČ Praha 5

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. I. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   materiál odložen

4/0/0

——————————————————————————————————————-

 

 

 

5/03/2005

 

Žádost: Žádost o vyjádření k prodeji pozemků parc. č. 918/12 a 13, k.ú. Smíchov a 954/4, 970/5 a 6, 1362/2 v k.ú. Košíře z vl. Bytového podniku Praha 5 s.p. v likvidaci.

 

Žadatel:  Ing. Dubec, likvidátor Bytového podniku v Praze 5

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. M. Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      záměr prodeje pozemků parc. č. 918/12 a 13, k.ú. Smíchov a 954/4, 970/5,6 a 1362/2, k.ú. Košíře.

4/0/0

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

 

NP 5/01/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – požadavek spolumajitelů domu Brožíkova 1/15, Praha 5 – Košíře na refundaci.

 

Žadatel: spolumajitelé domu p. Hájek a p. Jilemnická

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

 

1.p. Bohumilu Hájkovi a pí. Evě Jilemnické – spolumajitelům domu Brožíkova 1/15, Praha 5 – Košíře zápočet rozdílu vybíraného nájemného za NP ve výši 111.620,25 Kč pro každého za období od 1.12.1999 do 28.2.2005, tj. celkem 63 měsíců. Částka bude použita ke snížení pohledávek spolumajitelů za podíl na opravách domu.

 

2. p. Bohumilu Hájkovi a pí. Evě Jilemnické – spolumajitelům domu Brožíkova 1/15, Praha 5 – Košíře pravidelný zápočet 1.772,- Kč (každému) měsíčně jako snížení pohledávky vůči spolumajitelům za podíl na opravách domu od 1.3.2005 do doby změny nájemní smlouvy se společností Správa budov Praha, a.s.

4/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 5/02/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Ostrovského 2/33, Praha 5 – Smíchov, Antonín Krůta, žádost o úhradu nákladů

 

Žadatel: Antonín Krůta

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      Materiál odložen k doplnění dokladové části OOA.

4/0/1

 

NP 5/03/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Štefánkova 28/249, Praha 5 – Smíchov, Otakar Forstík, KOMFORT – cestovní kancelář, žádost o úpravu nájemní smlouvy.

 

Žadatel: p. Otakar Forstík

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

      úpravu nájemní smlouvy formou dodatku na NP Štefánkova 28/249, Praha 5 – Smíchov, kterou se doplňuje doba nájmu o právo opce na prodloužení nájmu o období dalších 10 ti let po skončení sjednané doby nájmu – nájemce Otakar Forstík, KOMFORT – cestovní kancelář.

 

1.      v Dodatku stanovit termín 1.1.2011 jako termín rozhodný pro uplatnění požadavku nájemce na právo opce,

2.      předpoklad souhlasu strany pronajimatele bude podmíněn dosavadním plněním smluvních závazků nájemcem,

3.      při opčním prodloužení smlouvy bude stanoveno nájemné ve výši místě i čase obvyklé.

4/0/1

 

NP 5/04/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Brožíkova 6/281, Praha 5 – Košíře, Jiří Birhanzl, úprava nájemní smlouvy.

 

Žadatel: p. Jiří Birhanzl

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

 

uzavření Dodatku k NS č.5/2003 na NP Brožíkova 6/281, Praha 5 – Košíře, nájemce Jiří Birhanzl, kterým se:

1.      navyšuje vybírané nájemné o 100%, tj. na částku 21.544,- Kč měsíčně s účinností od 1.4.2005

 

2.      poskytuje sleva na vybíraném nájemném ve výši  20.000,- Kč měsíčně  od 1.4.2005 do 31.12.2010 a za  leden 2011 se předepisuje nájemné ve výši 16.972,- Kč/měsíc s tím, že v této době bude snížením nájemného obydleno technické zhodnocení NP v upravené výši 1.384.572,- Kč.

3.       stanovuje s účinností od 1.2.2011 předpis vybíraného nájemného na částku 21.544,- Kč měsíčně.

4/1/0

 

NP 5/05/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Plzeňská 211/442b, Praha 5 – Košíře, Plejády, s.r.o., žádost o prominutí dlužného nájemného.

 

Žadatel: společnost Plejády, s.r.o.

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ   neschválit:

společnosti Plejády, s.r.o. prominutí dlužného nájemného ve výši 13.672,- Kč bez úroku z prodlení za NP v ul. Plzeňská 211/442b, Praha 5 – Košíře.

5/0/0

 

 

NP 5/06/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Preslova 5/2213, Praha 5 – Smíchov, Karel Ovčáček – B+O Starožitnosti, změna NS v osobě nájemce na: RSDr. Přemysl BERG – B+O Starožitnosti.

 

Žadatel: pan Karel Ovčáček

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ 

I.                    vzít na vědomí

1.      ukončení činnosti pana Karla Ovčáčka – B+O Starožitnosti, nájemce NP Preslova 5/2213, Praha 5

II.                 schválit

zveřejnění NP Preslova 5/2213, Praha 5 – Smíchov na úřední desku MČ Praha 5 obvyklým způsobem se záměrem pronajmout tento prostor fyzické osobě RSDr. Přemysl BERG – B+O Starožitnosti, IČO 45319383, bytem Brdičkova  9/1917, Praha 5 za cenu  4.910,- Kč/m2/rok.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 5/07/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Švédská 29/1127, Praha 5 – Smíchov, Prof. Bedřich Dlouhý, ak. malíř, rozšíření NS v osobě nájemce o pí. Vlastu Dlouhou.

 

Žadatel: Prof. Bedřich Dlouhý

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

1.      zveřejnění NP v ul. Švédská 29/1127, Praha 5 – Smíchov pronajatého Prof. Bedřichu Dlouhému, ak. mal. na úřední desku se záměrem rozšíření nájemní smlouvy v osobě nájemce o pí. Vlastu Dlouhou, bytem Nerudova 25, Praha 1 za nájemné ve výši 263,50 Kč/m2/rok

5/0/0

 

 

 

NP 5/08/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Vrchlického 49/482, Praha 5 – Košíře, Ace-Rybářské potřeby – sdružení podnikatelů, žádost o prominutí nájemného.

 

Žadatel: Ace-Rybářské potřeby

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

firmě Ace-Rybářské potřeby – sdružení podnikatelů (Josef Cikán a Sebatin Shahini) prominutí nájemného včetně služeb za NP v ul. Vrchlického 49/482, Praha 5 – Košíře za období od 15.1.2005 do 15.2.2005 ve výši 5.043,- Kč.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na  stůl:

 

 

OA 5/01/2005

 

Žádost: Pronájem bývalé MŠ čp. 614, Renoirova 7, k.ú. Hlubočepy

 

Žadatel: Hudební škola COME TO JAM

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – sl. Vachtová Veronika

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

1.      pronájem objektu bývalé MŠ Renoirova 7/614 pro hudební školu COME TO JAM

 

1/3/0

 

2.     pronájem objektu bývalé MŠ Renoirova 7/614 pro Arcidiecézní charitu Praha pro vybudování sociálního zařízení Dům pro matky a děti.

3/0/1

 

 

 

 

 

NP 5/09/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Kudrnova 5/17, Praha 5 – Motol, Mgr. Eva Höslová, žádost o prodloužení NS.

 

Žadatel: Mgr. Eva Höslová

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

Mgr. Evě Heslové prodloužení nájemní smlouvy – zdravotnické zařízení na NP v ul. Kudrnova 5/17, Praha 5 – Motol na dobu neurčitou.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 5/10/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Lidická 36/276, Praha 5 – Smíchov, MOBIL TRADE, s.r.o., návrh na podání žaloby MČ Praha 5 na vyklizení z nebytového prostoru.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

podání žaloby na vyklizení z nebytového prostoru v ul. Lidická 36/276, Praha 5 – Smíchov na firmu MOBIL TRADE, s.r.o., se sídlem Poděbradská 38, 190 00  Praha 9.

5/0/0

 

 

NP 5/11/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Vítězná 13/531, Praha 5 – Malá Strana, OTAKAR, s.r.o., návrh na podání žaloby MČ P-5 na vyklizení z nebytového prostoru.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

1.      podání žaloby na vyklizení z nebytového prostoru v ul. Vítězná 13/531, Praha 5 – Malá Strana na firmu OTAKAR, s.r.o., se sídlem Vítězná 13/531, 150 00  Praha 5.

2.      doporučuje uložit ved. OOA ing. Z. Jáchymovi vést dále jednání k dohodě

3.      v případě splnění bodu 2, stahnout žalobu.

4/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 5/12/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Hlubočepská 33/2, objekt stodoly, k.ú. Hlubočepy, Vinař, s.r.o., žádost o pronájem.

 

Žadatel: společnost Vinař, spol. s r.o.

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

   KOAaM doporučuje RMČ schválit:

pronájem celého objektu stodoly u domu Hlubočepská 33/2, k.ú. Hlubočepy společnosti Vinař, spol. s r.o., Pod Vodovodem č. 4, Praha 5 za 500,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

4/0/0

ing. Horák při hlasování nepřítomen.

————————————————————————————————————————–

 

6.KOAa M se koná dne : 21.3.2005  v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

 

 

 

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 18,30 hod.

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:8.3.2005

 Jiřina Zavadilová                      ing. Jan Matoušek

                                                 předseda bytové komise

                                                         MČ Praha 5

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě