Zápis z 5. KOAaM ze dne 15.3.2004

19/03/2004

Zápis je v příloze

 

Z Á P I S

 

 

z 5.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 15.3.2004

 

 

Počet členů  KOA a M        11

Přítomno:                              9                          

Omluveno:                            1                        

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

5/01/2004

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji  částí pozemku parc. č. 2463, 2464 a pronájmu částí pozemku parc. č. 2462, 2463 a 2464, vše v k.ú. Smíchov – z vl. obce hl. m. Prahy.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit záměr úplatného převodu části pozemku parc. č. 2464 o výměře cca 207 m2 a části pozemku parc. č. 2463 o výměře cca 145 m2 a pronájmu částí pozemku parc. č. 2462, 2463 a 2464 o celkové výměře cca 600 m2 vše v k.ú. Smíchov – z vl. obce hl. m. Prahy – za účelem scelení pozemku a údržby zeleně.

7/0/0

 

 

5/02/2004

 

Žádost:  Žádost o vyjádření k odprodeji pozemku parc. č. 1316/17, k.ú. Smíchov z vl. Bytového podniku v Praze 5, s.p. v likvidaci – sjednocení vlastnictví domu a pozemku.

 

Žadatel:  Bytový podnik v likvidaci, Ing. Dubec

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Končolová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 1316/17, k.ú. Smíchov o výměře 331 m2 z vl. Bytového podniku v likvidaci v Praze 5, s.p.Pražské správě  nemovitostí , s.r.o. Seifertova 9, Praha 3 za účelem sjednocení vlastnictví domu a pozemku.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

5/03/2004

 

Žádost: Stanovisko k pronájmu a následnému prodeji pozemku parc. č. 564/2, k.ú. Radlice z vl. obce hl. m. Prahy – vypořádání majetkoprávních vztahů.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr pronájmu pozemku parc. č. 564/2, k.ú. Radlice o výměře 168 m2 z vl. obce hl. m. Prahy firmě TBG Metrostav s.r.o. za účelem využití pozemku jako manipulační plochy, nesouhlasí s prodejem  pozemku z důvodu dostavby Radlické radiály.

6/0/0

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 
OA 5/01/2004

 

Žádost:  Návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě s Římskokatolickou farností u kostela sv. Filipa a Jakuba v Praze 5 – misijní středisko s návrhem příspěvku  MČ Praha 5 na rok 2004 ve výši 150.000,- Kč a s žádostí o uzavření podnájemní smlouvy s p. Janem Hoffmanem.

 

Žadatel: Římskokatolická farnost

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě s Římskokatolickou farností u kostela sv. Filipa a Jakuba v Praze 5

2.      uzavření podnájemní smlouvy s p. Janem Hoffmanem na pronájem místností č. 15 a  16 v misijním středisku Barrandov po uvolněné  prodejně potravin pro provoz klubové literární čajovny – kavárny.

3.      souhlasí s příspěvkem ve výši 150.000,- Kč na rok 2004 pro Římskokatolickou farnost u kostela sv. Filipa a Jakuba v Praze 5, který bude pokryt z odvodu části výtěžku hracích automatů, kapitola 05, § 3541, položka 5223.

Komise doporučuje v bodě 3 zvýšit příspěvek z původní výše 150.000,- na 200.000,- Kč na rok 2004.

4/0/2

 

 

 

 

 

OA 5/02/2004

 

Žádost: Žádost  Pražské energetiky, a.s. (PRE) na uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu VŠFS Vltavská 12/585 z důvodu rekonstrukce trafostanice.

 

Žadatel: PRE a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM  doporučuje RMČ schválit uzavření nájemní smlouvy s PRE, a.s., Na Hroudě 1492/4, Praha 4 v objektu VŠFS Vltavská 12/585 za roční nájemné 32.000,- Kč.

6/0/0

 

NP 5/01/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Štefánikova 21/216, Praha 5 – Smíchov, o.s. HESTIA, s.r.o., žádost o pronájem NP.

 

Žadatel: Občanské sdružení  HESTIA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit zveřejnění NP Štefánikova 21/216, Praha 5 – Smíchov na úřední desku MČ P-5 obvyklým způsobem na dobu min. 15 dnů se záměrem pronajmout tento prostor o.s. HESTIA za cenu 305,- Kč/m2/rok na rozšíření stávajících prostor.

6/0/0

 

NP 5/02/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Ostrovského 2/33, Praha 5 – Smíchov, ASTRÁL, spol. s r.o., záměr pronájmu.

 

Žadatel: Emil Havelka – ASTRÁL spol. s r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ schválit firmě ASTRÁL, spol. s r.o. pronájem nebytového prostoru – prodejny v ul. Ostrovského 2/33, Praha 5 – Smíchov za nájemné ve výši 3.000,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

NP 5/03/2004

 

Žádost: Nebytové prostory  – Plzeňská 951/125, Praha 5 – Košíře, paní Valdemara Pospíšilová – výpovědi z nájmu.

 

Žadatel: p. Valdemara Pospíšilová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ:

 1. schválit pí. Pospíšilové, NP Plzeňská 951/125 výpovědi ze dvou NP (prodejna + kancelář) z nájmu dohodou k 31.3.2004.

 2. schválit záměr pronájmu NP firmě: AICHELBURG, Plzeňská 183/187, Praha 5 – Košíře za podmínky zachování výše nájemného 4.100,- Kč/m2/rok a úhrady dlužného nájemného vč. služeb.

6/0/0

 

NP 5/04/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Plzeňská 452/167, Praha 5 – Košíře, pan Jan Halas – uzenářství u Špejlíka – žádost o změnu z fyzické na právnickou osobu.

 

Žadatel:  pan Jan Halas

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

              KOAaM doporučuje RMČ  schválit pronájem nebytového prostoru – maso-uzeniny v ul. Plzeňská 452/167 firmě PRO PORK s.r.o. za nájemné ve výši 1.227,- Kč/m2/rok s tím, že tato firma pokračuje v nájmu podle původní smlouvy.

6/0/0

 

NP 5/05/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Petřínská 12/573, Praha 5 – Malá Strana, Ing. Petr Němeček, žádost o sloučení půdního bytu s NP.

 

Žadatel:  pan  ing. Petr Němeček

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit arch. Vladimíru Šmerdovi ukončení nájmu NP – atelieru v ul. Petřínská 12/573, Praha 5 – Malá Strana dohodou k 31.3.2004.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

Na stůl:

 

NP 5/06/2004

 

Žádost:  Nebytové prostory – Vítězná 11/530, Praha 5 – Malá Strana, ARGO, s.r.o., návrh na podání žaloby na vyklizení.

 

Žadatel: OOA MČ Praha 5

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. Ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

        KOAaM doporučuje RMČ schválit podání žaloby na vyklizení nebytového prostoru Vítězná 11/530, k.ú. Malá Strana, Praha 5 – restaurace, užívané i po skončení výpovědní lhůty společnosti ARGO, s.r.o.

5/0/0

—————————————————————————————————————————-

 

 

 

 

 

 

 

 

6.KOAa M se koná dne : 29.3.2004 v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5.

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:16.3.2004

 Jiřina Zavadilová                      Martin Stránský

                                                  zástupce starosty

                                                      MČ Praha 5

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě