Zápis z 5.KOAaM dne 5.3.2007

08/03/2007

                                                                                                                                                                                                            

Z Á P I S 

 

z 5.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 5.3.2007

 

 

Počet členů  KOA a M        11

Přítomno:                             10                                                   

Omluveno:                             1                         

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

5/01/2007

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 628/32, k.ú. Košíře z vlastnictví obce hl. m. Prahy – přístupová cesta. 

  

Žadatel:  p. Petr Bouřil

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I. Souhlasit:

1.    – se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 628/32, k.ú. Košíře o výměře cca 66 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy vlastníku přilehlého pozemku parc. č. 628/62, k.ú. Košíře s podmínkou zachování stávajících pěších vazeb. 

4/0/1

 

5/02/2007

 

Žádost: Stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 140 a 1708, k.ú. Hlubočepy z vlastnictví obce hl. m. Prahy za účelem využití pozemků jako zahrady a přístupové cesty.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Souhlasit:

1.se záměrem prodeje pozemku parc. č. 140, k.ú. Hlubočepy z vlastnictví obce hl. m. Prahy vlastníkům přilehlých pozemků a nemovitosti č.p. 1122, k.ú. Hlubočepy

II. Nesouhlasit:

1. se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 1708, k.ú. Hlubočepy z vl. obce hl. m. Prahy neboť dotčený pozemek slouží jako nemotoristická komunikace pro obyvatele dané lokality.

6/0/0

 

 

 

5/03/2007

 

Žádost: Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 433/1, k.ú. Motol.

 

Žadatel:  TJ Jiskra Bíla Hora

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Souhlasit:

1.se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 433/1, k.ú. Motol o výměře cca 430 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy, TJ Jiskra Bílá Hora sloužící jako příjezdová komunikace – za předpokladu zachování lesního porostu.

6/0/0

 

5/04/2007

 

Žádost: Žádost o stanovisko k pronájmu, případnému prodeji pozemků parc. č. 182/2, 5, 6, 7, 3, 8, 542/5, 8,  311/27, 32, 33, 34 v k.ú. Radlice (celková výměra 230 m2).

 

Žadatel:  vlastníci garáží

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Souhlasit:

1.se záměrem pronájmu nebo případného prodeje pozemků parc. č. 182/2,5,6,7,3,8, 542/5,8, 311/27,32,33,34 v k.ú. Radlice (celková výměra 230 m2) z vlastnictví obce hl. m. Prahy vlastníkům garáží stojících na těchto pozemcích.

6/0/0

 

 

5/05/2007

 

Žádost: Návrh Mandátní smlouvy  o výkonu  správy nemovitostí.

 

Žadatel:  OSM

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Vítězslav Váňa

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.      Návrh Mandátní smlouvy o výkonu správy nemovitostí jeslí Tréglova 3/780, Praha 5 a jeslí Na Hřebenkách 3 a/2765, Praha 5 správní firmou Správa budov Praha a.s., se sídlem U Klavírky 514/3, Praha 5 v rozsahu předloženého návrhu Mandátní smlouvy.

7/0/0

 

 

 

 

 

5/06/2007

 

Žádost: Žádost ZHMP o odejmutí svěření správy majetku hl. m. Prahy Městské části Praha 5 – pozemků parc. č. 1987/2 a 1987/5, k.ú. Košíře a parc. č. 559/2, k.ú. Smíchov a 3110/28, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  OSM

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.      žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o odejmutí svěřené správy majetku hl. m. Prahy Městské části Praha 5 – pozemků parc. č. 1987/2 a 1987/5, k.ú. Košíře a pozemku parc. č. 559/2, k.ú. Smíchov a části pozemku parc. č. 3110/4, k.ú. Smíchov dle GP 2709-45/2006 ze dne 21.4.2006 parc. č. 3110/28, k.ú. Smíchov.

7/0/0

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

 

OA 5/01/2007

 

Žádost:  Žádost o pronájem části pozemku č. parc. 372/1 v k.ú. Radlice – Mayfield Radlice East – group s.r.o.

 

Žadatel:  Mayfield Radlice East – group, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :  I. Schválit:

1.      záměr pronájmu části pozemku č. parc. 372/1 v k.ú. Radlice o výměře 83 m2 s využitím jako zařízení staveniště pro Mayfield Radlice East – group, s.r.o., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 859/22, IČO 25611224 za cenu 300,- Kč/m2/rok tj. 24.900,- Kč/rok + DPH v platné výši.

7/0/0

 

 

 

 

 

 

 

OA 5/02/2007

 

Žádost: Žádost o prodej části pozemku č. parc. 3458, k.ú. Smíchov – Nearfocus a.s.

 

Žadatel:  Nearfocus a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Nesouhlasit:

1.se záměrem prodeje části pozemku č. parc. 3458 v k.ú. Smíchov firmě Nearfocus a.s., se sídlem Praha 1, Soukenická 1189/23, IČO 26707560 z důvodu záměru prodeje pozemku v rámci privatizace domu čp. 2148 k.ú. Smíchov – Kmochova 12.

4/0/3

 

OA 5/03/2007

 

Žádost:  Prodej pozemku č. parc. 708/4 k.ú. Košíře – vlastníkovi souvisejících pozemků společnosti Park Kavalírka, a.s..

 

Žadatel:  společnost Park Kavalírka, a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  souhlasit:

  1. se záměrem  prodeje pozemku č. parc. 708/4 v k.ú. Košíře o výměře 3 m2 společnosti Park Kavalírka a.s., se sídlem Anežská 986/10, Praha 1 za cenu dle cenové mapy Prahy pro rok 2007 – 4.300,- Kč/m2, tj. 12.900,- Kč.

7/0/0

 

OA 5/04/2007

 

Žádost:  Prodej pozemků č. parc. 888/2 a 888/3, k.ú. Smíchov zastavěných garážemi vlastníkům staveb.

Žadatel:  vlastníci staveb

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  souhlasit:

1.se záměrem prodeje pozemků č. parc. 888/2 a 888/3 zastavěných garážemi vlastníkům staveb za 50% ceny dle cenové mapy Prahy 2006 tj. 1.825,-/m2:

         č. parc. 888/2 v k.ú. Smíchov o výměře 22 m2 celkem za 40.150,- Kč manž. Vladimíru Zhoufovi, bytem Praha 10, Kružberská 1908/1 a Martě Zhoufové, bytem Praha 5, Nad Kesnerkou 2760/3

         č. parc. 888/3 v k.ú. Smíchov o výměře 18 m2 celkem za 32.850,- Kč manž. Foukalovým, bytem Praha 5, Děvínská 2133/6.

6/0/2

 

 

 

OA 5/05/2007

 

Žádost:  Prodej souvisejících pozemků v ul. Podbělohorská vlastníkům jednotlivých nemovitostí.

 

Žadatel:  RMČ

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  souhlasit:

1.                      se záměrem prodeje souvisejících pozemků v k.ú. Smíchov – ul. Podbělohorská – vlastníkům přilehlých nemovitostí za cenu 700,- Kč/m2 takto:
a) pozemek č.parc. 4680/12 (část původního pozemku č.parc. 4680/5) o výměře 22 m2 za cenu 15.400,- Kč – Josefu Pavlovskému, bytem Praha 5, Podbělohorská 2891/63,
b) pozemky č.parc. 4679/6 o výměře 62 m2 a č.parc. 4680/5 (část původního pozemku č.parc. 4680/5)  o výměře 35 m2  tj. celkem 97 m2 za cenu 67.900,- Kč – manž. Hantonovým a Hostovým, všichni bytem Praha 5, Podbělohorská 2890/61 dle id. podílů evidovaných na LV č. 5024 
c) pozemky č.parc. 4679/7 o výměře 60 m2 a č.parc. 4680/13 (část původního pozemku č.parc. 4680/5) o výměře 39 m2, tj. celkem 99 m2 za cenu 69.300,- Kč – manž. Holakovským a Mgr. Veronice Kolářové, všichni bytem Praha 5, Podbělohorská 2889/59 dle id. podílů evidovaných na LV č. 5022 a 5354
d) pozemky  č.parc. 4679/8 o výměře 70 m2 a č.parc. 4681/6 (část původního pozemku č.parc. 4681/6) o výměře 27 m2, tj. celkem 97 m2 za cenu 67.900,- Kč – manž. Petránkovým a Ivaně Hrubé, všichni bytem Praha 5, Podbělohorská 2888/57 dle id. podílů evidovaných na LV č. 5020 a 5425
e) pozemky č.parc. 4681/5 o výměře 48 m2, č.parc. 4682/2 o výměře 23 m2 a č.parc. 4681/9 (část povodního pozemku č.parc. 4681/6) o výměře 20 m2, tj. celkem 91 m2 za cenu 63.700,- Kč – Josefu Sovinskému a ing. Evě Sovinské, oba bytem Praha 5, Podbělohorská 2887/55 každému id. 1/2
f) pozemek č.parc. 4683/4 o výměře 137 m2 za cenu 95.900,- Kč – Janě Noskové, bytem Praha 5, Podbělohorská 2886/53 a ing. Ivaně Bulíčkové, bytem Praha 6, Křenova 252/6 každé id. ½.

6/0/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 5/06/2007

 

Žádost:  Matoušova 18/1552 – žádost nájemce, společnosti FILIP Media a.s. Masarykovo nábřeží 23/235, Praha 1, IČ: 27187233, o odpuštění platby nájemného za I.Q 2007 v částce ve výši 75.000,- Kč.

 

Žadatel:  FILIP Media a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.   neschválit:

      1. odpuštění platby nájemného za I.Q   2007 pro nájemce, společnosti FILIP Media a.s. v částce ve výši 75.000,- Kč.

8/0/0

 

 

OA 5/07/2007

 

Žádost:  Radlická 112/ čp. 2070 – ukončení nájemní smlouvy č. 15/OSM/00 uzavřené dne 20.1.2000 se společností Even Media s.r.o. dohodou k 31.3.2007 a následně uzavření nové nájemní smlouvy se společností DELTA promotion s.r.o. na pronájem části fasády.

 

Žadatel:  DELTA promotion s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit :

1.      ukončení nájemní smlouvy č. 15/OSM/00 uzavřené dne 20.1.2000 ve znění dodatku č. 1 na pronájem části fasády objektu Radlická 112/čp. 2070 k umístění reklamního zařízení se společností Even Media s.r.o. dohodou k 31.3.2007

 

 

II. Schválit :

1.      zveřejnění záměru pronájmu části plochy fasády k umístění reklamního zařízení objektu Radlická 112/čp. 2070 na úřední desku MČ Praha 5.

8/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 5/01/2007

 

Žádost:  NP – Lidická 36/276, Praha 5 Smíchov, Sabina Křížová, Simona Klapková, snížení nájemného.

 

Žadatel:  Sabina Křížová, Simona Klapková

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ: I.  neschválit:

1.úpravu výše nájemného za nebytový prostor Lidická 36/276, Praha 5 – Smíchov, nájemce Sabina Křížová a Simona Klapková z částky 18.089,- Kč měsíčně.

8/0/0

 

NP 5/02/2007

 

Žádost: NP – Stroupežnického 24/2326, Praha 5 – Smíchov, Pavel Hejra, změna NS v označení nájemce.

 

Žadatel:  p. Pavel Hejra

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  neschválit:

1.zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy v označení nájemce na nebytový prostor Stroupežnického 24/2326, Praha 5 – Smíchov tak, že v osobě nájemce bude vedle Pavla Hejry, IČ 66454395 dále uveden Kamil Charit, IČ 74338021.

8/0/0

 

NP 5/03/2007

 

Žádost:  NP – Preslova 5/2213, Praha 5 – Smíchov, o.s. Hospodáři Praha a  Obvodní hospodářská komora v Praze 5, záměr pronájmu spol. domovních prostor.

 

Žadatel:  o.s. Hospodáři Praha a Obv. hosp. komora

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p.Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.zveřejnění záměru pronájmu společných domovních prostor – býv. prádelny a sušárny o velikosti 62,22 m2 v ul. Preslova 5/2213, Praha 5 – Smíchov pro o.s. Hospodáři Praha a Obvodní hospodářskou komoru v Praze 5 za nájemné ve výši 200,- Kč/m2/rok.

7/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na stůl:

 

 

NP 5/04/2007

 

Žádost:  NP – Musílkova  2/967, Praha 5 – Košíře, SORTAVAL, s.r.o., záměr pronájmu.

 

Žadatel:  Sortaval, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p.Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit :

1.zveřejnění záměru pronájmu 1 místnosti (WC) o velikosti 2 m2 v ul. Musílkova 2/967, Praha 5 – Košíře pro firmu Sortaval, s.r.o. IČ 25644122 za 250,- Kč měsíčně.

7/0/0

 

 

NP 5/05/2007

 

Žádost:  NP – úprava výše nájemného na základě roční míry inflace pro rok 2006.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p.Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Vzít na vědomí:

1.      navýšení nájemného na základě roční míry inflace, která pro rok 2006  činila 2,5 % a to podle ujednání o inflaci v NS s účinností od 1.4.2007:

1.1.  za nebytové prostory

1.2.  za nebytové domy, štíty domů pro reklamu, prostory pro antény a pro základnové stanice GSM

1.3.  za pozemky

7/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 5/06/2007

 

Žádost:  NP – Zborovská 40/512, Praha 5 – Smíchov, pronájem na základě vyvěšení.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p.Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.      pronájem NP garáže v ul. Zborovská 40/512, Praha 5 – Smíchov

žadateli: Ondřej Havlíček,Svornosti 27, Praha 5

za nájemné ve výši: 2.152,- Kč měsíčně.

 

8/0/0

 

 

 

 

 

6.KOAaM se koná dne :  19.3.2007 v  16 hod. v 6. patře v zasedací místnosti RMČ,

 číslo dveří 614.

 

 

 

 

Začátek  zasedání KOAaM  v 16 hod.

Konec zasedání KOAaM v 18 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu: Jiřina Zavadilová                           Ověřil:  ing. Petr HORÁK

Za KOAaM                                                                                        zástupce starosty

 

 

 

 

 

V Praze dne: 6.3.2007

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě