Zápis z 5. KOAaM dne 3.3.2008

05/03/2008

                                                                                                                                                                 

 

Z Á P I S 

 

z  5.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 3.3. 2008

 

 

Počet členů  KOA a M        13

Přítomno:                              10                                                   

Omluveno:                              1                         

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

Zápis ze 4.KOAaM dne 18.2.2008 bez připomínek, program na 5. KOAaM schválen.

 

 

 

ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

 

OA 5/01/2008

 

Žádost:  Záměr prodeje pozemku č. parc. 502 v k.ú. Smíchov vlastníkům bytových jednotek domu č.p. 301, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  vlastníci bytových jednotek

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.            Souhlasit:

    1.          se záměrem prodeje pozemku č. parc. 502 v k.ú. Smíchov o výměře 772 m2 za 20% ceny dle cenové mapy Prahy pro rok 2008 tj. 1.014,- Kč/m2 celkem za 782.808,- Kč vlastníkům bytových jednotek dle LV č. 2912 pro k.ú. Smíchov.

7/0/0

 

 

OA 5/02/2008

 

Žádost:  Záměr prodeje pozemků BD K Vodojemu 211/10 v k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  BD K Vodojemu 211/10

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.            Souhlasit:

    1.          se záměrem prodeje pozemků Bytovému družstvu K Vodojemu 211/10, se sídlem Praha 5,   K Vodojemu 211/10, PSČ 150 00, IČ 27123961 takto:

                 – zastavěných domem čp. 211, a to č. parc. 1431/17 o výměře 108 m2 a č. parc. 1431/18 o výměře 161 m2, celkem 269 m2 za nabídnutou cenu 2.040,- Kč/m2 tj. 548.760,- Kč

                 – zastavěných pozemků č. parc. 1431/4 o výněře 21 m2, č. parc. 1431/25 o výměře 20 m2 včetně staveb garáží a č. parc. 1431/23 o výměře 11 m2 včetně přístavby 1 místnosti za cenu dle znaleckého posudku 425.000,- Kč

                – volných souvisejících pozemků č. parc. 1431/13 o výměře 1 m2, č. parc. 1431/14 o výměře 181 m2, č. parc. 1431/15 o výměře 103 m2 a č. parc. 1431/16 o výměře 45 m2, celkem 330 m2 za nabídnutou cenu 400,- Kč/m2 tj. 132.000,- Kč

               tj. za celkovou cenu zastavěných a souvisejících pozemků a staveb 1,105.760,- Kč.

 

II.                      Neschválit:

1.            výpověď nájemcům NP – 2 garáží stojících na pozemcích č. parc. 1431/4 a 1431/24 , k.ú. Smíchov v souvislosti s prodejem garáží BD K Vodojemu 211/10.

7/0/0

 

OA 5/03/2008

 

Žádost:  Záměr prodeje č. parc. 1333 v k.ú. Košíře vlastníkovi sousední nemovitosti.

 

Žadatel:  ing. Jaroslav Martínek

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.            Souhlasit:

   1. se záměrem prodeje pozemku č. parc. 1333 o výměře 121 m2 v k.ú. Košíře vlastníkovi sousedních nemovitostí ing. Jaroslavu Martínkovi, bytem Praha 5, U Mrázovky 2612 za cenu dle cenové mapy Prahy pro rok 2008 tj. 6.020,- Kč/m2 celkem 728.420,- Kč

7/0/0

 

OA 5/04/2008

 

Žádost:  Žádost o souhlas s parkováním vozidla invalidy – komunikace č. parc. 592/3, k.ú. Košíře.

 

Žadatel:  p. Štěpán Nový

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.            Schválit:

   1.           uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku č. parc. 592/3 v k.ú. Košíře pro bezplatné parkování vozidla s vyznačením parkování pro invalidu Štěpána Nového, bytem Praha 5, Dubrovnická 1055 na dobu trvání stanovenou rozhodnutím ODŽ/8/6475/2007/Ma tj. do 31.12.2009 s možností obnovení výpůjčky v souladu s rozhodnutím ODŽ ÚMČ P5.

7/0/0

 

 

OA 5/05/2008

 

Žádost:  Malátova 12, záměr prodeje domu čp. 633, se zastavěným pozemkem parcel. č. 187, k.ú. Smíchov, Praha 5.

 

Žadatel:  Spectrum Development, spol. s r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.                      Souhlasit:

1.                      se záměrem prodeje domu čp. 633, se zastavěným pozemkem parcel. č. 187, k.ú. Smíchov, Malátova 12, Praha 5, nájemci Spectrum Development, spol. s.r.o. za kupní cenu: 23,000.000,- Kč.

2.                      s tím, že MČ Praha 5 uznává vložené investice ve výši 13,000.000,- Kč

3.                      souhlasit s konečnou cenou ve výši: 10,000.000,- Kč

6/0/2

 

OA 5/06/2008

 

Žádost:  Žádost o pronájem části pozemků pro umístění reklamních zařízení – News Outdoor CR.

 

Žadatel:  f. News Outdoor CR, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.                            schválit:

1.                          pronájem části pozemku č. parc. 3073/1, 676, 546/1 v k.ú. Smíchov pro reklamní zařízení pro firmu News Outdoor CR, s.r.o., se sídlem v Praze 3, K Červenému dvoru 25 a. za podmínky souhlasu stavebního odboru.

6/2/0

 

 

OA 5/07/2008

 

Žádost:  Záměr prodeje id. 87/216 pozemku č. parc. 4688/10 a 4688/8 v k.ú. Smíchov vlastníkům stavby č.p. 2880 – Podbělohorská 41.

 

Žadatel:  vlastníci stavby

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.                        Schválit:

1.                        vzdání se předkupního práva na id. 129/216 pozemku č. parc. 4688/10 (část č. parc. 4688/5) a id. 129/216 pozemku č. parc. 4688/8 v k.ú. Smíchov spoluvlastníkům ing. Boháčovi a spol.

 

 

 

II.                     Revokovat:

1.                        a doplnit usnesení RMČ č. 33/1256/2006 takto:

souhlasit se záměrem prodeje id. 87/216  části pozemku č. 4688/5 v k.ú. Smíchov – dle GP č. parc. 4688/10 o celkové výměře 155 m2 tj. 62,43 m2 za 2.000,- Kč/m2 za cenu 124.860,- Kč manž. Hahnovým, bytem Praha 3, Lobkovicovo nám. 14 – vlastníkům domu čp. 2880 v k.ú. Smíchov

 

 

2.                        se záměrem prodeje id. 87/216  pozemku č. parc. 4688/8 v k.ú. Smíchov o celkové výměře 26 m2 tj. 10,48 m2 za 2.000,- Kč/m2  za cenu 20.960,- Kč manž. Hahnovým, bytem Praha 3, Lobkovicovo náměstí 14.

8/0/0

 ———————————————————————————————————————–

 

OA 5/08/2008

 

Žádost:  Záměr prodeje pozemku č. parc. 3987/4 v k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  p. Pavel Mika

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.                      Souhlasit:

1.          se záměrem prodeje pozemku č. parc. 3987/4 v k.ú. Smíchov o výměře 324 m2 (odděleného GP č. 2838-5/2007 z pozemků č. parc. 3986 a 3987/1 k.ú. Smíchov) za cenu dle znaleckého posudku 350.000,- Kč vlastníkovi nemovitosti čp. 3453 Pavlu Mikovi, bytem Praha 5, Podbělohorská 3153/3 a zřízení věcného břemene k pozemkům č. parc. 4013 a 3986/3 v k.ú. Smíchov tj. právo příchodu a příjezdu pro vlastníka nemovitosti č. parc. 3984 a č.p.3153 v k.ú. Smíchov za cenu dle znaleckého posudku 168.500,- tj. celkem 516.500,- Kč.

8/0/0

 

OA 5/09/2008

 

Žádost:  Poliklinika Barrandov, Krškova 807 – snížení ceny nájmu pro nájemce části NP, Jaroslavu Sládkovou, Spytihněvova 162, Praha 2, IČ: 44295839.

 

Žadatel: p. Jaroslav Sládek

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.             neschválit:

1.            snížení ceny nájmu z částky ve výši 3.500,- Kč/m2/rok  za pronájem NP pro komerční využití pro nájemce části NP umístěných v objektu areálu Polikliniky Barrandov, Krškova 807, pí. Jaroslavu Sládkovou

2.            snížení ceny nájmu z částky ve výši 836,- Kč/m2/rok  za pronájem společných prostor pro komerční využití pro nájemce části NP umístěných v objektu areálu Polikliniky Barrandov, Krškova 807, pí. Jaroslavu Sládkovou.

8/0/0

 

OA 5/10/2008

 

Žádost:  Nám. 14. října 3/83 – uzavření nájemní smlouvy se společností AHOLD Czech Republic, a.s., se sídlem Slavíčkova 1a, Brno, IČ: 44012373.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   Materiál odložen

 

                                                                                   

OA 5/11/2008

 

Žádost:  Uzavření dohody o narovnání práv a povinností z nájemní smlouvy ze dne 25.10.2006 se společností FILIP Media, a.s., se sídlem  Masarykovo nábřeží 235/28, Praha 1, IČ: 27157233.

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.            Schválit:

1.            uzavření Dohody o narovnání práv a povinností z nájemní smlouvy č. 93/0/OOA/06 uzavřené dne 25.10.2006 se společností FILIP Media a.s., se sídlem Masarykovo nábřeží 235/28, Praha 1, IČ: 27157233 na pronájem části fasády objektu Matoušova 18/1552 k umístění reklamního zařízení.

7/0/0

 

OA 5/12/2008

 

Žádost:  Klikatá 1238/90c – výpověď nájemní smlouvy č. 207/OSM/02 uzavřené dne 19.4.2002 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.3.2007 uzavřený se společností RIS energo s.r.o. a Jiřím Hozdou na pronájem části pozemku č. parc. 1512/1, k.ú. Košíře.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.            Schválit:

1.            podání výpovědi nájemci části pozemku č. parc. 1512/1, k.ú. Košíře v areálu Klikatá 1238/90c, společnosti RIS energo s.r.o. a Jiřímu Hozdovi dle čl. V. odst. 2 nájemní smlouvy uzavřené dne 19.5.2002.

7/0/0

 

 

OA 5/13/2008

 

Žádost:  Záměr prodeje id. 87/216 pozemku č. parc. 4690/1, k.ú. Smíchov vlastníkovi přilehlé nemovitosti – domu čp. 2877.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.        Souhlasit:

1.                    se záměrem prodeje id. 87/216 pozemku č. parc. 4690/1 v k.ú. Smíchov o celkové výměře 46 m2 tj. 18,53 m2 vlastníkovi přilehlých nemovitostí ing. Jiřímu Kašparovi, bytem Praha 5, Podbělohorská 2877/35 za cenu 2.000,- Kč/m2 tj. celkem 37.060,- Kč.

5/0/1

 

 

OA 5/14/2008

 

Žádost:  Kartouzská 6/204 – udělení souhlasu s umístěním sídla nájemce, společnost ALERGOLOGIE-PNEUMOLOGIE prof. Vondra s.r.o..

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.            Schválit:

1.            udělení souhlasu s umístěním sídla pro nájemce, společnost ALERGOLOGIE-PNEUMOLOGIE  prof. Vondra s.r.o. na adrese Kartouzská 6/204, Praha 5.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 5/01/2008

 

Žádost:  NP – Vrchlického 47/483, Praha 5 – Košíře, Gabriela Šiktancová, souhlas s prodloužením podnájemních vztahů a s novým podnájmem.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.            Souhlasit:

1.            s prodloužením podnájemních vztahů v NP, Vrchlického 47/483, Praha 5 – Košíře na základě předložených podnájemních smluv uzavřených mezi nájemcem Gabrielou Šiktancovou a fyzickými osobami Dagmar Pustinovou, Veronikou Reichmanovou, Dagmar Vystrčilovou, Evou Kulhavou a Kristinou Chlaňovou.

2.             s podnájmem  části NP, Vrchlického 47/483, Praha 5 – Košíře na základě předložené podnájemní smlouvy uzavřené mezi nájemcem Gabrielou Šiktancovou a fyzickou osobou Martinou Navrátilovou.

6/0/0

 

 

NP 5/02/2008

 

Žádost:  NP – Janáčkovo nábřeží 37/479, Jaroslav Houf, návrh na ukončení nájmu dohodou.

 

Žadatel:  p. Jaroslav Houf

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.            Schválit:

1.           návrh nájemce Jaroslava Houfa, IČ 16880978, na ukončení nájmu NP – kanceláře o velikosti 99,51 m2 v domě čp. 479. Janáčkovo nábřeží č. 37, Praha 5 – Smíchov, dohodou k datu 31.3.2008 ( s podmínkou úhrady dluhu včetně smluvní pokuty).

6/0/0

 

NP 5/03/2008

 

Žádost:  NP – Štefánikova 21/216, Praha 5 – Smíchov, Erato, s.r.o., změna doby pronájmu.

 

Žadatel:  f. ERATO, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   Materiál stažen na návrh předkladatele

6/0/0

 

 

 

Na stůl:

 

NP 5/04/2008

 

Žádost:  NP – úprava výše nájemného za NP a garáže pro rok 2008 na základě roční míry inflace pro rok 2007.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.                Schválit:

1.               navýšení nájemného na základě roční míry inflace, která pro rok 2007 činila 2,8% a to za:

                 – nebytové prostory v bytových domech

                 – garáže

                 – NP v čp. 1200, k.ú. Smíchov, Zborovská 6, Praha 5 za id. podíl ½ nemovitosti

 

 

a to u všech NS, jestliže byly uzavřeny před 1.9.2007.

6/0/0

 

 

Začátek zasedání KOAaM v 16 hod.

Konec zasedání KOAaM v 17,30 hod.

 

 

6. KOAaM se koná dne :  17.3.2008  v 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost RMČ č. 614.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Za správnost zápisu:                            Ověřil:                           V Praze dne: 4.3.2008

  Jiřina Zavadilová                            ing. Petr  HORÁK

                                                              zástupce starosty            

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě