Zápis z 5. jednání kulturní komise, konaného dne 12. 5. 2003


 


Zápis z 5. jednání kulturní komise, konaného dne 12. 5. 2003


 


Přítomni: dle prezenční listiny


 


 


 


 


P r o g r a m :


 


 


1.  Kontrola zápisu z 14. 4. 2003


 


Problém s odměnou pí ředitelky Sojkové již byl vyřešen a odměna vyplacena ve výši navržené kulturní komisí.


 


Zápis z 14. 4. byl schválen bez připomínek..


 


 


2.  Termíny zasedání kulturní komise ve 2. pololetí

 


Zasedání komise se budou opět konat v zasedací místnosti č. 511,  5. patro, Štefánikova 13-15 v následujících termínech:


3. září, 8. října. 5. listopadu, a 3. prosince 2003


 


 


3.  Granty


 


J. Saidová informovala komisi, že celková částka pro 2. kolo kulturních grantů  pro r. 2003 a na příspěvky na zájmovou činnost činí celkem 218.500 Kč. Pracovní skupina pro granty doporučila ponechat 45.000,- Kč jako příspěvky na zájmovou činnost  a zbývajících 173.500 Kč rozdělit mezi žadatele o kulturní granty.


Pracovní skupina kulturní komise pro granty ve složení mgr. Riedlbauchová, O. Gál, J. Matoušková, ak. mal. L. Kaprasová a mgr. J. Saidová na  svém jednání  dne 6. 5. připravila návrh na rozdělení grantů. Ve stanoveném termínu bylo podáno celkem 21 žádostí o kulturní granty. Tři žádosti byly vyřazeny, protože nesplňovaly předepsané náležitosti (žádost Obce baráčníků Praha – Radlice, žádost J. Kubáčkové a Divadla Bez zábran). Grantová skupina tedy posuzovala 18 žádostí, z toho 12 žádostí o grant Kultura kolem nás l – podpora divadelních, tanečních, pěveckých a dalších kulturních a uměleckých souborů a kroužků dospělých i dětí, 6 žádosti o grant Kultura kolem nás 2 – podpora jednotlivých akcí v průběhu roku, které se vztahují k Praze, potažmo k Praze 5, a 2 žádosti o Dlouhodobý (dvouletý) grant v oblasti kultury. Doporučila přidělit grantový dar na 16 projektů.


Kulturní komise postupně hlasovala o návrzích finančních částek pro jednotlivé projekty. Výsledky hlasování a návrh kulturní komise na rozdělení finančních částek pro jednotlivé žadatele jsou uvedeny v  přiložených tabulkách.


 U grantových darů pro Jakuba Zahradníka (Kavárna Obratník  – „Ubrousek básníků“) a ZŠ Plzeňská (Vánoční akademie) bude stanovena podmínka, že nebudou použity na uhrazení honorářů, resp. odměn učitelům.


 


 


Usnesení:


Kulturní komise doporučuje rozdělit mezi žadatele o grant Kultura kolem nás l. a 2. a o Dlouhodobý grant v oblasti kultury celkem 173.500 Kč.


 Hlasování: viz přiložené tabulky.


 


 


4.  Žádost opříspěvek pro Literární a kulturní klub 8

 


Klub požádal o příspěvek na uspořádání „Básníkůva 2. plesu“. Výtěžek plesu bude použit na vydání knihy začínajícího autora. Vybraný autor bude na plese oficiálně vyhlášen. Představitelka klubu požádala také o grant „Kultura kolem nás“ na tuto akci. Kulturní komise přidělení grantu nedoporučila.


 


Usnesení:


Kulturní komise nedoporučuje poskytnout příspěvek Literárnímu a kulturnímu klubu 8 .  na „Básníkův 2. ples“.


Hlasování: schváleno jednomyslně (9-0-0)


 


 


5.  Žádost opříspěvek pro baletní školu MaJa

 


Baletní škola MaJa požádala MČ o finanční příspěvek na představení „Sněhová královna“ s karnevalem ke Dni dětí. Představení se uskuteční 26. 5. v Národním domě na Smíchově. V žádosti není uveden rozpočet ani požadovaná částka. Kulturní komise již doporučila grantový dar  na činnost baletní školy.


 


Usnesení:


Kulturní komise nedoporučuje poskytnout příspěvek na představení „Sněhová královna“. Mgr. Riedlbauchová a J. Matoušková představení v Národním domě navštíví.


Hlasování: schváleno jednomyslně (9-0-0)


 


6.  R ů z n é


 


§         Návrh na pojmenování dosud bezejmenné ulice na ul. „Lučištníků“


JUDr. Kozáková, ved. Odboru občansko-správního , požádala kulturní komisi o vyjádření k návrhu Martiny Mackové a p. Wünsche na pojmenování dosud bezejmenné ulice (resp. části ulice Výmolova) v blízkosti lukostřelnice pro děti a tělesně postižené na lici Lučištníků.


Usnesení:


Kulturní komise nemá námitek proti pojmenování uvedené ulice na ul. „Lučištníků“.


Hlasování: 8-1-0


 


§         Pí Sojková informovala o připravovaném koncertu souboru Bach Collegia Praha v kostele sv. Václava u příležitosti letního slunovratu a „Evropského svátku hudby“, který uspořádá KK Poštovka 23. 6. Požádala o spolupořadatelství a finanční podíl MČ Praha 5. V uplynulých letech se MČ na uspořádání koncertu finančně podílela. Odbor kultury má tuto akci i ve svém rozpočtu.


Usnesení:


Kulturní komise doporučuje, aby se MČ Praha 5 podílela na uspořádání koncertu Bach Collegia Praha, který se uskuteční 23. 6. v 19,30 hod. v kosatele sv. Václava. Finanční částku určí odbor kultury podle možností svého rozpočtu.


Hlasování: schváleno jednomyslně (9-0-0)


 


 


 


Začátek jednání: 15,30 hod.


 


Konec jednání:   17,30 hod.


 


 


 


 


Příští zasedání komise: 11. 6. v 16,00 hod. v Kulturním klubu Poštovka !!!


 


 


 


 


 


Zapsala: J. Saidová, linka 569


 


 


 


Ověřila: