Zápis z 42. zasedání KV dne 8. 9. 2014

21/11/2014

Zápis č. 42

ze zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 (dále jen KV) konaného dne 08.09.2014

 

Přítomni:    Bc. Lukáš Herold, RNDr. Miroslav Škaloud, Adam Holub, Mgr. Diana Bubníková, Mgr. Martina Atlasová, Karel Novotný, Ing. Michal Pavel, Ing. Ondřej Velek

Hosté:        

Omluveni:  Ing. Bohumil Dvořák, Mgr. Lucie Vávrová, Ph.D. , Vojtěch Zapletal

 

Program:

1)    Schválení programu 42. zasedání KV ZMČ Praha 5

2)    Kontrola zápisu z 41. zasedání KV ZMČ Praha 5

3)    Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5

4)    Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5

5)    Kontrola výběrového řízení na pronájem vily Portheimka

6)    Kontrola vyúčtování grantů „Podpora a rozvoj podnikání na Praze 5“

7)    Kontrola vyřizování petic za I. pololetí 2014 a porovnání petic za období 2011 – 2014

8)    Kontrola vyřizování interpelací za I. pololetí 2014

9)    Zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 5 za I. pololetí 2014

10)  Různé:

•        doplnění informací k IT službám

•        Zahájení kontroly aktuálnosti webových stránek a intranetu MČ Praha 5

 

  

ad 1)    Schválení programu 42. zasedání KV ZMČ Praha 5:

KV schvaluje program 42. zasedání KV ZMČ Praha 5

                                                                                                          8 / 0 / 0

 

ad  2/   Schválení zápisu z 41. zasedání KV:

KV schvaluje zápis z 41. zasedání KV ZMČ Praha 5                            

                                                                                                          8 / 0 / 0

           

ad 3)    Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5:

Předseda KV informoval členy o kontrole plnění usnesení Rady MČ Praha 5 za období od 01.06.2014 do 30.06.2014

KV bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení RMČ                                                                                                                                 8 / 0 / 0

 

ad 4)    Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5:

KV konstatuje:

  • splnění usnesení č. 25/22/2013/1.1, 25/23/2013/1.1, 26/7/2013/2.1, 26/50/2013/1.1, 26/50/2013/3.1, 27/31/2013/1.1, 28/21/2013/1.1, 29/37/2013/1.1, 29/38/2013/1.1, 31/4/2014/1.1, 31/5/2014/1.1, 31/13/2014/1.3, 31/15/2014/1.2, 31/16/2014/1.2, 31/20/2014/1.2, 31/21/2014/1.2, 31/22/2014/1.1, 31/24/2014/1.2, 31/25/2014/1.2, 31/26/2014/2.1, 31/27/2014/2.1, 31/29/2014/1.1, 32/2/2014/1.1, 32/4/2014/1.1, 32/6/2014/1.1, 32/8/2014/1.1, 32/9/2014/1.1, 32/10/2014/1.1, 32/11/2014/1.1, 32/12/2014/1.1, 32/13/2014/1.1, 32/14/2014/1.1, 32/15/2014/1.1, 32/16/2014/1.1, 32/17/2014/1.1, 32/18/2014/1.1, 32/19/2014/1.1, 32/20/2014/1.1, 32/21/2014/1.1, 32/22/2014/1.1, 32/23/2014/1.1, 32/24/2014/1.1, 32/25/2014/1.1, 32/26/2014/1.1, 32/27/2014/1.1, 32/29/2014/1.2, 32/29/2014/1.1, 32/30/2014/1.1, 32/31/2014/1.1, 32/32/2014/1.1, 32/33/2014/1.1, 32/34/2014/1.1, 33/2/2014/1.1, 33/3/2014/1.1, 33/3/2014/1.2, 33/6/2014/1.1, 33/7/2014/1.1, 33/8/2014/1.1, 33/10/2014/1.1, 33/10/2014/1.2, 33/11/2014/1.1, 33/12/2014/1.1, 33/13/2014/1.1, 33/14/2014/1.1, 33/15/2014/1.1, 33/16/2014/1.1, 33/17/2014/1.1, 33/18/2014/1.1, 33/19/2014/1.1, 33/21/2014/1.1, 33/22/2014/1.1, 33/23/2014/1.1, 33/24/2014/1.1, 33/25/2014/1.1, 33/26/2014/1.1, 33/27/2014/1.1, 33/28/2014/1.1, 33/29/2014/1.1, 33/30/2014/1.1, 33/34/2014/1.1, 33/35/2014/1.1, 33/36/2014/1.1, 33/36/2014/2.1, 33/36/2014/2.3, 33/36/2014/1.2 a 33/39/2014/1.1
  • návrh na odložení usnesení č. 19/43/2012/1.1 z 30.06.2014 na 31.12.2014, 19/61/2012/1.1 z 30.06.2014 na 30.09.2014, 24/27/2013/1.1 z 30.06.2014 na 30.12.2014, 28/36/2013/1.1 z 30.06.2014 na 31.12.2014, 28/36/2013/3.1 z 30.06.2014 na 31.12.2014, 29/12/2013/1.1 z 31.05.2014 na 31.12.2014, 30/4/2014/1.1 z na 31.12.2014, 30/21/2014/1.1 z 30.06.2014 na 30.10.2014 a 33/36/2014/2.2 z 30.06.2014 na 30.09.2014

KV schvaluje výsledky kontroly plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období
od 16.05.2014 do 15.08.2014.

                                                                                                          8 / 0 / 0

 

 

ad 5)    Kontrola výběrového řízení na pronájem vily Portheimka:

V současné době nemá MČ Praha 5 oficiálně nájemce NP ve vile Portheimka: společnost Next Way nemá nájemní smlouvu na pronájem prostor kavárny, kterou provozuje; VŘ vyhrála společnost Sport Bohemia, se kterou byla uzavřena nájemní smlouva s podmínkou provozování kavárny, ale prostor kavárny nebyl doposud vyklizen a společnost Sport Bohemia nemá živnostenské oprávnění pro hostinskou činnost; MČ Praha 5 nereagovala na podnět k odstranění závad v NP, poté převzala prostory zpět před uhrazením dlužného nájemného. Rekonstrukci střechy, která je ve velmi špatném stavu, MČ Praha 5 odložila; zatím není znám termín její realizace.

  1. 1.      KV konstatuje, že:

   I.            Záměr na pronájem části vily Portheimka byl zveřejněn nevhodně:

                   i.      část nabízených prostor nebyla právně volná (kavárna)

                   ii.      omezující podmínky snížily počet zájemců i nabídkovou cenu

   II.            Společnost Port Gastro, s. r. o., která se ucházela o NP v předchozím záměru na pronájem je majetkově propojena se společností Sport Bohemia, a. s., vítězem druhého výběrového řízení

 III.            Při výběru vítězného uchazeče MČ Praha 5 pochybila, když uzavřela smlouvu se společností Sport Bohemia, a. s., která nemá živnostenské oprávnění pro hostinskou činnost

  IV.            MČ Praha 5 pochybila, když nereagovala na žádost Sport Bohemia, a. s. na odstranění závad v předmětných prostorách

  V.            MČ Praha 5 pochybila, když převzala od Sport Bohemia, a. s. zpět NP před tím, než došlo k dohodě o zaplacení dlužného nájemného (či jeho části), které činí 270.000 Kč

  1. KV doporučuje ZMČ Praha 5 zadat veřejnou soutěž na studii na alternativní využití vily Portheimka                                                                 2 / 0 / 6
  2. 3.      KV doporučuje, aby před případným dalším záměrem pronájmu vily Portheimka byla jasně dána filozofie jejího využití (např. prostřednictvím veřejné soutěže), prostor byl právně volny a zrekonstruovaný.
  3. 4.      KV ukládá předsedovi výboru odpovědět na stížnost ve věci VŘ na pronájem vily Portheimka

                                                                                                    (8 / 0 / 0)

 

 

 

ad 6)    Kontrola vyúčtování grantů „Podpora a rozvoj podnikání na Praze 5“:

            Usnesením č. 25/42/2013 schválilo ZMČ Praha 5 přidělení finančních prostředků v rámci programu „Podpora a rozvoj podnikání na Praze 5“ v celkové výši 200.000 Kč třem subjektům:

•        EKONET o. s.  80.000 Kč

•        Temper Communication a. s.    80.000 Kč

•        Radim Zabadal 40.000 Kč

            Společnost Temper Communication a. s. se přiděleného grantu vzdala. Přiděleny a vyúčtovány byly proto pouze dva granty.

            Společnost EKONET o. s. nedodržela smluvní podmínky ve věci termínu využití finančního daru: služby na faktuře č. 20130471 jsou fakturované předem na období 01.01.2014 – 31.12.2014.

            Jiné nedostatky nebyly kontrolou zjištěny: oba granty byly použity v souladu s účelem, stanoveným darovací smlouvou. Vyúčtování grantů byla doručena v určeném termínu, a to v písemné i elektronické podobě.

KV bere na vědomí výsledky kontroly

                                                                                                          8 / 0 / 0

 

 

ad 7)    Kontrola vyřizování petic za I. pololetí 2014 a porovnání petic za období 2011 – 2014:

MČ Praha 5 obdržela v I. pololetí 2014 šest petic. Z nich bylo na dvě petice odpovězeno po lhůtě 30 dnů.           

1)      KV bere na vědomí zprávu o kontrole vyřizování petic za I. pololetí 2014

2)      KV projednal přehled petic za období 2011 – 2014 s tím, že zastupitelé Bc. L. Herold, K. Novotný a Ing. O. Velek připraví návrh ke zlepšení registru petic na webu MČ Praha 5

                                                                                                          8 / 0 / 0

 

 

ad 8)    Kontrola vyřizování interpelací za I. pololetí 2014:

V první polovině roku 2014 bylo přijato a na webové stránky MČ Praha 5 umístěno celkem dvanáct interpelací. Kontrolou bylo zjištěno, že na všechny interpelace bylo odpovězeno, z toho v pěti případech po termínu, tedy po třicetidenní lhůtě.

KV projednal zprávu o kontrole vyřizování interpelací, dal najevo vážné znepokojení nad stavem jejich vyřizování.

KV bere na vědomí výsledky kontroly.                             7 / 0 / 0

 

 

 

ad 9)    Zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 5 za I. pololetí 2014:

KV schvaluje zprávu o činnosti výboru za I. pololetí 2014 dle přílohy

                                                                                              7 / 0 / 0

 

 

 

 ad 10) Různé:

  • členům výboru byly předloženy na vědomí doplňující informace k nákladům za IT služby za období 2010 – 2014
  • kontrolu aktuálnosti webových stránek a intranetu MČ Praha 5 provede Bc. Herold a Ing. Velek
  • Příští zasedání výboru se bude konat dne 06.10.2014

 

V Praze dne 11.08.2014

Zapsala:   Ivana Buková, tajemnice KV

 

Zápis ověřil:

 

                                                                                  Bc. Lukáš Herold, předseda KV ZMČ P5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě