Zápis z 41. zasedání dne 7. 7. 2014

22/08/2014

Zápis č. 41

ze zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 (dále jen KV) konaného dne 7. 7. 2014

  

Přítomni:    Bc. Lukáš Herold, Adam Holub, Karel Novotný, Ing. Michal Pavel, Mgr. Lucie Vávrová, Ph.D., Ing. Ondřej Velek, Vojtěch Zapletal

Hosté:        

Omluveni:  RNDr. Miroslav Škaloud, Mgr. Diana Bubníková, Mgr. Martina Atlasová,
Ing. Bohumil Dvořák

 

Program:

1)        Schválení programu 41. zasedání KV ZMČ Praha 5

2)        Kontrola zápisu z 40. zasedání KV ZMČ Praha 5

3)        Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5

4)        Kontrola pronájmu volných bytových jednotek

5)        Kontrola vyúčtování vybraných darů dle darovacích smluv

6)        Přehled nákladů na IT služby

7)        Různé:

 

 

ad 1)    Schválení programu 41. zasedání KV ZMČ Praha 5:

            KV schvaluje program 41. zasedání KV ZMČ Praha 5

                                                                                                          7 / 0 / 0

 

ad  2/   Schválení zápisu z 40. zasedání KV:

KV schvaluje zápis z 40. zasedání KV ZMČ Praha 5                            

                                                                                                          7 / 0 / 0

           

ad 3)    Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5:

            Předseda KV informoval členy o kontrole plnění usnesení Rady MČ Praha 5 za období od 16.05.2014 do 31.05.2014

            KV bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení RMČ                                                                                                                                 7 / 0 / 0

 

ad 4)    Kontrola pronájmu volných bytových jednotek:

Podle informací Odboru bytů a privatizace ÚMČ Praha 5 bylo k 31.05.2014 evidováno 187 volných bytů. Vysoký počet volných bytů je zdůvodněn vracením většího počtu bytů než v minulosti samotnými nájemníky a důslednou prací OBP a OSS při vymáhání pohledávek a vyklízení bytů. Byty se nadále pronajímají či prodávají podle Pravidel nakládání s volnými byty v domech svěřených MČ Praha 5, jež byly naposledy aktualizovány usnesením RMČ Praha 5 č. 34/1041/2014 dne 20.06.2014.

KV bere na vědomí zprávu o kontrole

                                                                                                          7 / 0 / 0

 

ad 5)    Kontrola vyúčtování vybraných darů dle darovacích smluv:

            Z darů poskytnutých v roce 2013 v celkové výši 8.365.540,00 Kč bylo ke kontrole vybráno pět akcí. Při kontrole bylo v jednom případě zjištěno nedodržení účelu daru (zakoupení dresů za 27.990,00 Kč).

            KV bere na vědomí výsledky kontroly, ukládá OŠKS vypořádat neúčelové použití části daru SK Čechie Smíchov a informovat o tom výbor

                                                                                                          7 / 0 / 0

 

ad 6)    Výdaje za IT v období 2010-2014

            Podle informací ekonomického odboru klesly roční náklady z 59 mil. Kč v roce 2010 na 43 mil. Kč v roce 2013.

            KV bere na vědomí celkové náklady na IT za období 2010-2014 a ukládá předsedovi předložit na příští zasedání podrobnější přehled výdajů a přehled smluvních vztahů v souvislosti s IT.

                                                                                                          7 / 0 / 0

 

ad 7)    Různé:

Příští zasedání výboru se bude konat dne 04.08.2014.

 

 V Praze dne 17.07.2014

 Zapsala:   Ivana Buková, tajemnice KV

 Zápis ověřil:

 

                                                                                   Bc. Lukáš Herold, předseda KV ZMČ P5

 


                                                                                                                                       Příloha č. 1

 

Z P R Á V A

 

O KONTROLE VYBRANÝCH POSKYTNUTÝCH  DARŮ V ROCE 2013

 

 

Kontrolní výbor provedl ve dnech 24.06.2014 – 01.07.2014 kontrolu dodržování smluvních podmínek darů, přidělených Městskou částí Praha 5 v roce 2013. Kontrola byla provedena na základě Plánu činnosti KV ZMČ P5 na I. pololetí roku 2014, který schválilo ZMČ Praha 5 usnesením č. 29/24/2013.

 

Úvod

MČ Praha 5 poskytla v roce 2013 na základě rozhodnutí rady nebo zastupitelstva městské části celkem 8.365.540,00 Kč formou daru. Z této částky byly 2.000.000,00 Kč darovány jako pomoc při odstraňování následků povodní.

Ke kontrole byly vybrány:

 1. SK Motorlet Praha o. s.               879.000,00 Kč
 2. SK Čechie Smíchov o. s.              850.000,00 Kč
 3. VK Smíchov                                     800.000,00 Kč
 4. Arbesačky                                          35.000,00 Kč
 5. RomPraha o. s.                                 35.000,00 Kč

 

Předložené podklady:

 • žádosti o dar
 • darovací smlouvy, uzavřené s příjemci darů
 • závěrečné zprávy včetně vyúčtování darů

 

 

Kontrolní  zjištění:

 1. SK Motorlet Praha o. s.

Usnesení ZMČ č.:  28/7/2013

Smlouva č.:  0177/0/OŠKS/2013

Účel:  doprava, pronájmy sportovišť, sportovní vybavení, údržba hřiště, opravy šaten a zázemí

Částka: 879.000,00 Kč

Termín doručení závěrečné zprávy (požadovaný/skutečný): 28.02.2014/25.02.2014

Dar SK Motorlet Praha o. s. byl přidělen v rámci projektu „Podpora organizované sportovní činnosti mládeže na rok 2013“.

V předložených dokladech nebylo shledáno porušení podmínek darovací smlouvy: poskytnuté prostředky byly dle účetních dokladů využity v souladu s účelem smlouvy, termín vyúčtování byl dodržen, závěrečná zpráva byla doručena v písemné i elektronické podobě.

 1. SK Čechie Smíchov o. s.

Usnesení ZMČ č.:  28/7/2013

Smlouva č.:  0176/0/OŠKS/2013

Účel:  terénní úpravy areálu, výstavba oplocení, výstavba osvětlení hřiště, rekonstrukce zázemí kabin

Částka: 850.000,00 Kč

Termín doručení závěrečné zprávy (požadovaný/skutečný): 28.02.2013/28.02.2014

 • fa FP 38 – doklad ve výši 27.990,00 Kč je za úhradu fotbalových dresů s logem Čechie Smíchov, což neodpovídá účelu daru.
 • fa FP 32 a FP 42 – částečná renovace  elektroinstalace v celkové výši 80.000,00 Kč byla provedena v kanceláři, kantýně, klubovně a WC, přičemž dar byl určen na rekonstrukci zázemí kabin

Jiné nedostatky kontrolou zjištěny nebyly. Zbývající daňové doklady odpovídají účelu darovací smlouvy, závěrečná zpráva byla předána v řádném termínu v písemné i elektronické podobě, darovací smlouva je uvedena v Evidenci smluv na webu MČ Praha 5.

 

 1. Veslařský klub Smíchov

Usnesení ZMČ č.:  28/7/2013

Smlouva č.:  0179/0/OŠKS/2013

Účel:  nákup veslařských lodí (Filippi F30, Filippi F36, Filippi F11, 2xConcept 2)

Částka: 800.000,00 Kč

Termín doručení závěrečné zprávy (požadovaný/skutečný): 28.02.2013/20.02.2014

V rozporu se žádostí, na jejímž základě byl dar přidělen, použil VK Smíchov finanční prostředky částečně na pořízení veslařských lodí jiného druhu a na nákup příslušenství v žádosti neuvedeného. V souladu s předloženou žádostí o dar byly zakoupeny pouze dvě lodě, model Filippi 11 a Filippi F36. Na základě tohoto zjištění byl VK Smíchov vyzván k vrácení části daru, a to ve výši 189.857,50 Kč.

 

 1. Arbesačky, o. s.

Usnesení RMČ č.:  28/1007/2013

Smlouva č.:  0116/0/OŠKS/2013

Účel:  ubytování, doprava, nákup materiálu na týdenní pobyt dětí

Částka: 35.000,00 Kč

Termín doručení závěrečné zprávy (požadovaný/skutečný): 30.10.2013/05.09.2014

Podle žádosti o dar se měl týdenní pobyt dětí ze sociálně znevýhodněných rodin uskutečnit v červenci 2013. Ve skutečnosti byl realizován až v srpnu 2013.

Dar byl v souladu s účelem stanoveným smlouvou využit na ubytování 35 dětí a 6 dospělých v autocampu. Závěrečná zpráva byla předána v řádném termínu, ale nebyla dodána i v elektronické podobě.

 

 1. RomPraha o. s.

Usnesení RMČ č.:  26/919/2013

Smlouva č.:  0041/0/OSK/2013

Účel:  doprava, ubytování, strava

Částka: 35.000,00 Kč

Termín doručení závěrečné zprávy (požadovaný/skutečný): 30.09.2013/20.01.2014

Sdružení RomPraha požádalo o dar ve výši 35.000,00 Kč na úhradu dopravy a ubytování se stravováním pro 40 účastníků (15 matek, 20 dětí, 5 osob dospělého doprovodu) víkendového pobytu v rekreačním středisku Elite Staré Splavy. Počet zúčastněných byl ve skutečnosti podle závěrečné zprávy 54 osob, rozdíl mezi plánovanými a skutečnými náklady uhradilo občanské sdružení z vlastních prostředků.

Sdružení nedodrželo termín stanovený darovací smlouvou k předání závěrečné zprávy – ta byla předložena téměř 4 měsíce po smluvním termínu. Dále nebyla v rozporu s darovací smlouvou předložena závěrečná zpráva i elektronické podobě.

 

 

Závěr:

Kontrola prokázala ve dvou případech bezdůvodné obohacení na straně obdarovaného. V prvním případě se jednalo o Veslařský klub Smíchov – zakoupení lodí a příslušenství, neuvedených v žádosti o dar, v celkové ceně 189.857,50 Kč. Veslařský klub Smíchov byl na základě mimořádné kontroly provedené Odborem interního auditu a kontroly ÚMČ Praha 5 vyzván k navrácení jmenované částky. Druhým případem je SK Čechie Smíchov o. s., která část daru ve výši 27.990,00 Kč využila na pořízení fotbalových dresů, ač byly finanční příspěvky účelově darovány na terénní úpravy areálu, výstavbu oplocení, výstavbu osvětlení hřiště a rekonstrukci zázemí kabin.

Dále byly zjištěny drobné nedostatky: např. nedodržení termínu předání závěrečné zprávy či nedodání závěrečné zprávy i v elektronické podobě.

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě