Zápis z 40. zasedání KV dne 2. 6. 2014

Zápis č. 40

ze zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 (dále jen KV) konaného dne 2. 6. 2014

 

 Přítomni:    Bc. Lukáš Herold, Adam Holub, Mgr. Diana Bubníková, Mgr. Martina Atlasová, Karel Novotný, Ph.D., Mgr. Lucie Vávrová, Ing. Ondřej Velek, Vojtěch Zapletal

Hosté:        

Omluveni:  RNDr. Miroslav Škaloud, Ing. Bohumil Dvořák, Ing. Michal Pavel

 

Program:

1)        Schválení programu 40. zasedání KV ZMČ Praha 5

2)        Kontrola zápisu z 39. zasedání KV ZMČ Praha 5

3)        Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5

4)        Kvalita výkonu správy aquaparku Barrandov v souladu s mandátní smlouvou

5)        Různé:

 • zahájení kontroly vybraných veřejných zakázek na základě stížnosti
 • plán činnosti KV ZMČ Praha 5 na II. pololetí 2014

 

  

ad 1)    Schválení programu 40. zasedání KV ZMČ Praha 5:

KV schvaluje program 40. zasedání KV ZMČ Praha 5

                                                                                                          7 / 0 / 0

 ad  2/   Schválení zápisu z 39. zasedání KV:

KV schvaluje zápis z 39. zasedání KV ZMČ Praha 5                            

                                                                                                          7 / 0 / 0

           

ad 3)    Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5:

            KV konstatuje:

 • splnění usnesení č. 25/22/2013/1.1, 25/23/2013/1.1, 27/31/2013/1.1, 28/16/2013/1.1, 28/21/2013/1.1, 28/23/2013/1.1, 29/37/2013/1.1, 29/38/2013/1.1, 31/2/2014/1.1, 31/11/2014/1.2, 31/12/2014/1.2, 31/13/2014/1.1, 31/13/2014/1.2, 31/18/2014/1.2. 31/19/2014/1.2, 31/20/2014/1.1, 31/25/2014/1.2, 31/29/2014/1.1, 31/30/2014/1.1 a 31/44/2014/1.1
 • návrh na odložení usnesení č. 10/34/2011/1.1 z 30. 4. 2014 na 31. 12. 2014, 19/61/2012/1.1 z 30. 4. 2014 na 30. 6. 2014, 28/20/2013/1.1 z 31. 3. 2014 na 30. 5. 2014 a 30/21/2014/1.1 z 30. 4. 2014 na 30. 6. 2014
 • návrh na zrušení usnesení č. 9/64/2007/1.1, 28/20/2013/1.1, 30/7/2014/1.2 a 30/7/2014/1.3

KV schvaluje výsledky kontroly plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období
od 21. 4. 2014 do 15. 5. 2014.

                                                                                                          7 / 0 / 0

 

ad 4)    Kontrola výkonu správy aquaparku Barrandov v souladu s mandátní smlouvou:

Dne 11. 6. 2013 byl usnesením RMČ č. 26/950/2013 schválen Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě mezi MČ Praha 5 a společností AquaDream, a. s. (dále jen správce), kterým byla správci snížena roční odměna na 250 000,- Kč bez DPH.

Celkové náklady v roce 2013 vykazoval správce ve výši 3 810 tis. Kč, tj. téměř o 400 tis. Kč méně než v roce 2012.

KV bere na vědomí zprávu o kontrole

                                                                                                          8 / 0 / 0

 

ad 5)    Různé:

 • Kontrolní výbor ZMČ Praha 5 obdržel 14. 5. 2014 Podnět k přezkumu výběrového řízení na výběr nájemce nebytových prostor v budově čp. 68, k. ú. Smíchov („Portheimka“)

KV bere na vědomí podnět k přezkumu výběrového řízení a ukládá předsedovi výboru předložit na příštím zasedání podklady k této otázce

 • Návrh Plánu činnosti KV ZMČ Praha 5 na II. pololetí 2014 bude na základě připomínek členů výboru upraven následovně:
  • Kontrola aktuálnosti webových stránek a intranetu MČ Praha 5 bude provedena namísto října v červenci t. r.
  • dojde k výměně Kontroly údržby veřejných prostranství ve správě MČ Praha 5 (říjen) a Kontroly dodržování nařízení č. 1/2014 (září)
  • Kontrola realizace bezpečnostního osvětlení přechodu pro chodce v ul. Svornosti bude zrušena
  • Kontrola vyřizování petic za I. pololetí 2014 bude rozšířena o porovnání petic za celé volební období
  • Termíny zasedání KV ZMČ Praha 5 v II. pololetí jsou i nadále stanoveny na první pondělí v měsíci, tj.:

7. 7. 2014                        6. 10. 2014

4. 8. 2014                        3. 11. 2014

1. 9. 2014                        1. 12. 2014

 

 V Praze dne 3. 6. 2014

 Zapsala:   Ivana Buková, tajemnice KV

 Zápis ověřil:

  

                                                                                  Bc. Lukáš Herold, předseda KV ZMČ P5

 


                                                                                                                                       Příloha č. 1

 

PLÁN ČINNOSTI KONTROLNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHA 5

NA 2. POLOLETÍ 2014

 

 Činnost kontrolního výboru ZMČ Praha 5 bude v souladu se zákonem 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, vycházet:

 • ze zákonem dané povinnosti kontrolovat usnesení rady a zastupitelstva
 • z Plánu činnosti výboru, schváleného Zastupitelstvem MČ Praha 5
 • z konkrétních úkolů, uložených kontrolnímu výboru Zastupitelstvem MČ Praha 5
 • z podnětů zastupitelů a občanů MČ Praha 5

 

 

ČERVENEC

 Zpráva o činnosti KV za I. pololetí roku 2014

Kontrola vyúčtování grantů z programu Podpora a rozvoj podnikání na Praze 5

Kontrola aktuálnosti webových stránek a intranetu MČ Praha 5

 

SRPEN

 Kontrola vyřizování petic  za I. pololetí 2014 a porovnání petic za volební období 2010 – 2014

Kontrola vyřizování interpelací za I. pololetí 2014

 

ZÁŘÍ

Kontrola smluv a dodržování smluvních podmínek na vybraném odboru ÚMČ Praha 5

Kontrola údržby veřejných prostranství ve správě MČ Praha 5

 

 

ŘÍJEN

Kontrola dodržování nařízení č. 1/2014 – propagační předměty

 

 

LISTOPAD

Kontrola vyřizování stížností na vybraném odboru ÚMČ Praha 5

Kontrola splnění nařízení č. 2/2014 k odstranění nedostatků zjištěných přezkumem hospodaření za rok 2013

 

 

PROSINEC

Kontrola hospodaření Kulturního klubu Poštovka v roce 2013

 

 

PRŮBĚŽNĚ

 Kontrola plnění usnesení Rady MČ Praha 5

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva MČ Praha 5

Řešení stížností, adresovaných KV ZMČ Praha 5