Zápis z 4. zasedání etnické komise RMČ Praha 5 konaného dne 6. 9. 2012

14/09/2012

 

Zápis z 4. zasedání etnické komise RMČ Praha 5 konaného dne 6. 9. 2012

 

Přítomni: PhDr. Marie Ulrichová – Hakenová, Mgr. Diana Bubníková, Th. Mgr. Petra Šáchová, Ing. Ondřej Velek,

Hosté: JUDr. Petr Lachnit, Bc. Igor Surmaj, Mgr. Anna Strádalová,

Omluveni: Ing. Vlasta Váchová,  Bc. Roman Sedlák, Jaroslav Knap

 

Program:

  1. Schválení programu 4. zasedání etnické komise
  2. Kontrola zápisu z 3. zasedání etnické komise, které se konalo dne 2. 8. 2012
  3. Přivítání Mgr. Anny Strádalové – kurátorky pro děti a mládež Odboru sociální problematiky a prevence kriminality ÚMČ Prahy 5, která bude informovat o práci s nezletilými cizinci bez doprovodu na území ÚMČ Prahy 5 a dále se podělí o zkušenosti z konference z Budapešti na téma „Nezletilí cizinci bez doprovodu“;
  4. Různé.

 

K bodu 1)

 

PhDr. Marie Ulrichová – Hakenová úvodem přivítala přítomné členy etnické komise a hosty. Byl schválen program 4. zasedání etnické komise bez připomínek.

Pro/proti/zdržel se

4/0/0 – schváleno

 

 

K bodu 2)

 

Zápis z 3. zasedání etnické komise ze dne 2. 8. 2012 byl schválen bez připomínek.

Pro/proti/zdržel se

4/0/0 – schváleno

 

 

K bodu 3)

 

PhDr. Marie Ulrichová – Hakenová přivítala Mgr. Annu Strádalovou, kurátorku pro děti a mládež z oddělení sociálně právní ochrany dětí Odboru sociální problematiky a prevence kriminality ÚMČ Praha 5 a vyzvala ji k prezentaci poznatků ze svěřené oblasti.

 

Mgr. Anna Strádalová popsala proces práce s nezletilými cizinci bez doprovodu od jejich prvního kontaktu, přes jejich umístění do zařízení, legalizaci pobytu, následné vydání oprávnění k trvalému pobytu na území ČR až do jejich integrace v naší společnosti.

 

Dále poukázala na jedinečnost zařízení, které je na území Městské části Praha 5, kam jsou umísťováni nezletilí cizinci bez doprovodu z celé ČR.  Hlavní náplní tohoto zařízení je integrace těchto  dětí  při pochopení a respektování jejich sociálních, etnických, kulturně-historických a náboženských zvyklostí.

 

Mgr. Strádalová seznámila komisi se závěry konference na téma  „Nezletilí cizinci bez doprovodu a žadatelé o azyl“, kterého se ČR účastnila společně s ostatními státy střední Evropy. Konference se konala  v květnu 2012 v Budapešti  a probíhala ve spolupráci s MPSV, OPU a ÚMČ Praha 5.

 

K bodu 4)

 

a)      Členové EK žádají o zorganizování exkurze do zařízení pro nezletilé cizince bez doprovodu na adrese Radlická 30, Praha 5.

b)     Ing. Velek upozornil na zveřejnění střednědobého plánu komunitního plánování sociálních služeb MČ Prahy 5, jehož součástí je i problematika týkající se oblasti etnických skupin a národnostních menšin.  Plán je zveřejněn v dokumentech komunitního plánování na adrese: www.kpss5.info a lze jej připomínkovat či doplňovat ve lhůtě do 30. 9. 2012 na připomínkových listech.

c)      Další zasedání etnické komise RMČ Praha 5 se koná 4.10.2012.

 

 

 

 

Zapsala: Ivana Plášilová

 

Ověřila: PhDr. Marie Ulrichová – Hakenová

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě