Zápis z 4. KOAaM ze dne 1.3.2004

08/03/2004

   Zápis je v příloze

 

Z Á P I S

 

 

ze 4.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 1.3.2004

 

 

Počet členů  KOA a M        11

Přítomno:                               6                                

Omluveno:                              5                                

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

4/01/2004

 

Žádost:  Stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 469/1, k.ú. Radlice z vl. obce hl. m. Prahy – zemědělská činnost.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  neschválit záměr úplatného převodu pozemku parc. č. 469/1, k.ú. Radlice o výměře 24.106 m2 z vl. obce hl. m. Prahy za účelem zemědělské činnosti.

Komise doporučuje požádat o svěření.

4/0/0

 

 

4/02/2004

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji pozemků v k.ú. Hlubočepy , mezi ulicemi Výhledová a Nad Zlíchovem – z vlastnictví obce hl. m. Prahy

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr úplatného převodu pozemků parc. č. 1547, 1546, 1562/20, 19, 40, 41, 42, 44 a 1721, vše v k.ú  Hlubočepy – z vl. obce hl. m. Prahy – do vlastnictví žadatelů zastoupených firmou INPOS – za účelem výstavby bytových domů.

4/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

4/03/2004

 

Žádost: Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 3765, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 3765, k.ú. Smíchov o celkové výměře  471 m2 z vl. obce hl. m. Prahy – za účelem stavby rodinného domu.

4/0/0

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 
OA 4//01/2004

 

Žádost:  Žádost  Národního domu PRAHA, s.r.o., Nuselská 19, Praha 4 o úpravu nájemního vztahu za pronájem letohrádku Portheimka.

 

Žadatel: Národní dům Praha

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová

 

Stanovisko KOAa M:

             Materiál nepředložen

 

 

OA 4/02/2004

 

Žádost: Žádost p. Jiřího Hozdy o pronájem dvojgaráže v areálu Klikatá.

 

Žadatel: p. Jiří Hozda

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM  doporučuje RMČ neschválit pronájem dvojgaráže v areálu Klikatá pro pana Jiřího Hozdu.

4/0/0

 

 

 

 

 

 

 

OA 4/03/2004

 

Žádost: Dohoda o narovnání týkající se vypořádání vložených investic do domu čp. 341, Kroftova 16, parc. č. 3019, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel: spoluvlastníci domu

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Porkertová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit s dohodou o narovnání mezi MČ Praha 5, Helenou Blaženínovou a Irenou Rothovou (pronajímatelé), Richardem Reslem (nájemce) a obchodní společností Kroftova 16 s.r.o. (vedlejší účastník), týkající se vypořádání vložených investic stavebníkem půdní vestavby R. Reslem u schváleného společného prodeje domu Kroftova č.p. 341, č.o. 16, parc. č. 3019, k.ú. Smíchov, Praha 5 obchodní společnosti Kroftova 16 s.r.o., složené z oprávněných nájemců bytů.

4/0/0

 

OA 4/04/2004

 

Žádost: Žádost  manž. Skalských o prodej č. parc. 789/1, k.ú. Jinonice.

 

Žadatel: manželé Skalských

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková

 

Stanovisko KOAaM:

    Materiál stažen z programu.

4/0/0

 

 

NP 4/01/2004

 

Žádost: Nebytové prostory  – Lidická 40/291, Praha 5 – Smíchov, TITAN, s.r.o., žádost o souhlas s podnájemní smlouvou

 

Žadatel: TITAN, spol. s r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit s podnájemní smlouvou na část NP (23,70 m2) v ul. Lidická 40/291, Praha 5 – Smíchov, která bude uzavřena mezi nájemcem NP – firmou TITAN, spol. s r.o. a paní Soňou Plasovou.

 

4/0/0

 

 

 

 

 

NP 4/02/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Plzeňská 948/129a Praha 5 – Smíchov, pan Oldřich Jaroš – žádost o pronájem kočárkárny.

 

Žadatel:  pan Oldřich Jaroš

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

              KOAaM doporučuje RMČ  schválit pronájem nebytového prostoru – kočárkárny v ul. Plzeňská 948/129a panu Oldřichu Jarošovi za nájemné ve výši 3.564,- Kč/m2/rok.

4/0/0

 

NP 4/03/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Mošnova 2381/41 Praha 5 – Smíchov, pan Jiří Šperk – návrh nájemní smlouvy.

 

Žadatel:  pan Jiří Šperk

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit návrh nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru – garáže v ul.  Mošnova 2381/41 panu Mgr. Jindřichu Spáčilovi za nájemné ve výši 1.000,- Kč/m2/rok.

4/0/0

 

 

NP 4/04/2004

 

Žádost:  Nebytové prostory Holečkova 49/789, Praha 5 – Smíchov, Daniela Hammacheová – žádost o ukončení nájmu dohodou.

 

Žadatel:  p. Daniela Hammacheová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ  schválit Daniele Hammacheové ukončení nájmu nebytového prostoru v ul. Holečkova 49/789, Praha 5 – Smíchov dohodou k 29.2.2004.

 

4/0/0

 

 

 

 

NP 4/05/2004

 

Žádost:  Nebytové prostory – Újezd 15/415, Praha 5 – Malá Strana, Michal Šulík, žádost o prominutí nájemného.

 

Žadatel:  p. Michal Šulík

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit  Michalu Šulíkovi prominutí nájemného vč. Poplatků za služby za nebytové prostory v ul. Újezd 15/415, Praha 5 – Malá Strana za dobu od ledna do prosince 2003 v celkové výši 15.069,- Kč.

4/0/0

 

NP 4/06/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Stroupežnického 24/2326, Praha 5 – Smíchov, MUDr. Jana Vondrová, MUDr. Miroslav Kučera, žádost o změnu nájemní smlouvy

 

Žadatel: MUDr. Jana Vondrová, MUDr. Miroslav Kučera

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit  vystavení  „Dodatku“ k nájemní smlouvě č. 30/2002 ze dne 1.11.2002 na nebytový prostor v ul. Stroupežnického 24/2326, Praha 5 – Smíchov, kterým se vymazává nájemce – MUDr. Helena Polachová a ve společném užívání s MUDr. Janou Vondrovou tak pokračuje MUDr. Miroslav Kučera. Ostatní ustanovení nájemní smlouvy se nemění, záměr vyvěsit.

4/0/0

 

NP 4/07/2004

 

Žádost:  Nebytové prostory – Zubatého 1/269 , Praha 5 – Smíchov, IMPRA 2000, spol. s r.o., žádost o krátkodobý pronájem volného NP

 

Žadatel: ing. Aleš Havlák

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – Ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ  schválit  zveřejnění NP Zubatého 1/269 na úřední desku MČ P-5 se záměrem pronajmout tento prostor společnosti IMPRA 2000, s.r.o. na dobu určitou 3 měsíce, tj. od 1.4.2004 do 30.6.2004 za 30.000,- Kč/měsíčně (bez složení kauce).

4/0/0

 

 

 

 

 

 

Na  stůl:

 

NP 4/08/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – pronájmy na základě vyvěšení

 

Žadatel: zájemci o pronájem

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

  KOAaM  doporučuje RMČ schválit pronájmy na základě vyvěšení:

 

1.      Stroupežnického 26/2324, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 8)

IDANIA, spol. s r.o. Hornokrčská 561/60, Praha 4

za …1.530,-Kč/m2/rok, doba neurčitá

4/0/0

2.      Zborovská 44/526, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 9)

Karel Neumann, firma Šlechta, Ledečko 106

za…1.545,-Kč/m2/rok, doba neurčitá

4/0/0

3.      Vítězná 11/530, Praha 5 – Malá Strana  (nabídka NP č. 11)

Materiál odložen

4/0/0

4.      Janáčkovo nábř. 37/479, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 10)

Jaroslav Houf, U Bulhara 1655/5, Praha 1

za …1.500,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

 

4/0/0

Zrušení výběrového řízení na pronájem NP:

Na Václavce 22/1789, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 12)

4/0/0

 

 

 

5.KOAa M se koná dne : 15.3.2004 v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5.

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:

 Jiřina Zavadilová                      Milan JANČÍK                                 2.3.2004

                                                starosta  MČ Praha 5

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě