Zápis z 4. jednání kulturní komise, konaného dne 14. 4. 2003

13/05/2003


 


Zápis z 4. jednání kulturní komise, konaného dne 14. 4. 2003


 


Přítomni: dle prezenční listiny


 


 


 


 


P r o g r a m :


 


1.  Informace o vzniku odboru kultury a památkové péče, představení ved. odboru


Na základě usnesení rady byl od 1. 4. ustaven odbor kultury a památkové péče (OKP). Do tohoto odboru přechází z odboru výstavby mgr. J. Saidová a M. Neubauerová, která se 15. 4. vrátí z mateřské dovolené. Ing. J. Indráková zůstane v odboru výstavby. Z tohoto důvodu již nebude docházet na zasedání kulturní komise. Vedoucí odboru kultury a památkové péče byla jmenována JUDr. Marta Beránková, která byla představena ing. Indrákovou. JUDr. Beránková bude OKP zastupovat na jednáních kulturní komise.


 


2.  Kontrola zápisu z 10. 3. 2003


 


   Usnesení komise týkající se návrhu na pojmenování některé z ulic, které v budoucnu vzniknou v Praze 5, po bývalém starostovi Košíř A. Štochlovi bylo předáno odboru občansko správnímu.


 


   Nájemné za nebytové prostory pro Dětské divadelní studio – odbor kultury nemá informaci o výsledku jednání p. Gála s příslušným odborem.


 


   Odměna pro ředitelku KK Poštovka – odbor kultury připravil návrh pro jednání Rady MČ P5. Materiál byl na žádost předkladatele p. Gála zatím stažen z jednání.


Usnesení:


Kulturní komise nedostala od p. Gála informaci o odměně pí ředitelky Sojkové. Znovu doporučuje odměnu v původně navržené výši 35.000 Kč, vzhledem k vynikající pracovní morálce paní ředitelky Sojkové.


Hlasování: 7,0,1


 


Zápis z 10. 3. byl schválen.


 


 


3.  Návrh na uspořádání koncertu v rámci Dnů evropského dědictví (EHD) 2003


Podněty členů komise pro program EHD 2003

 


Soubor historického tance Chorea Historica, který zkouší v prostorách ÚMČ, nabízí zdarma vystoupení v rámci Dnů evropského dědictví. Honoráře by MČ zaplatila pouze členům doprovodné hudební skupiny. Dr. Cibulová a ing. Indráková informovaly komisi o stavebních pracích, které budou probíhat v době konání Dnů evropského dědictví. Rozkopaná bude i terasa, jediné vhodné místo pro vystoupení souboru Chorea Historica. Z uvedených důvodů by se na Bertramce v letošním roce neměl konat žádný kulturní program jako součást EHD. Dr. Cibulová navrhla pouze otevřít stodolu a špýchar a vystavit zde projekt rekonstrukce těchto objektů na koncertní sál.


 


 


 


Usnesení:


Kulturní komise doporučuje informovat soubor Chorea Historica o technických překážkách vystoupení na Bertramce v letošním roce a odložit nabízený program na příští rok.


Hlasování: 8,0,0


Pí Matoušková navrhla zařadit do programu EHD vycházku Prokopským údolím. Nabídla, že by vycházku vedla a podala výklad. Kulturní komise by tuto vycházku přivítala.


 


 


4.  Švandovo divadlo na Smíchově – host: D. Hrbek, ředitel divadla


 


Pan ředitel Hrbek poděkoval městské části za podporu a za příspěvek 2.000.000 Kč na r. 2003. Zároveň vyslovil souhlas s umístěním odkazu na webové stránky divadla na webu Prahy 5. Informoval také o činnosti divadla (předal komisi písemnou zprávu) a o jeho záměrech do budoucna. V současné době je repertoár divadla určen spíše mladšímu publiku. Návštěvnost divadla je nyní asi 76%. V budoucnu bude dramaturgie zaměřena i na širší publikum.


P. Hrbek informoval také o spolupráci s Dětským divadelním studiem, které bude ve Švandově divadle uvádět svá představení. Smlouva s DDS již byla uzavřena. Ve spolupráci s DDS připravuje Švandovo divadlo Dětský den. Uskuteční se na dvou místech. Jednak přímo v divadle, jednak v centru Nový Smíchov.


Dne 26. června ve Švandově divadle vystoupí A. Girardotová s představením Vyučování doni Margarity. Vstupenky budou v předprodeji od 1. května.


P. Hrbek na návrh členů komise sdělil, že v rámci Dnů evropského dědictví 13. 9. umožní veřejnosti prohlídku divadla a sám zájemce provede. Prohlídky pro veřejnost bude divadlo pořádat pravidelně.


 


 


5.  R ů z n é


 


§         Členové komise vyslovili znepokojení nad skutečností, že vzhledem k neúčasti p. Gála na většině zasedání kulturní komise není tato komise dostatečně informována o projednávání problematiky kultury v RMČ.


Usnesení:


Kulturní komise pověřuje předsedkyni mgr. Riedlbauchovou a místopředsedkyni J. Matouškovou, aby se zástupcem starosty pro kulturu O. Gálem projednaly zajištění informací z rady na kulturní komisi.


Hlasování: schváleno jednomyslně (8,0,0)


 


§         Pí Matoušková seznámila komisi s dopisem J. Servanta z francouzské obce Saugues z departmantu (okresu) Haute Loir, která v r. 1999 spolupracovala se Společností pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí při oslavách 200. výročí Joachima Barranda. Ráda by navázala spolupráci s  Prahou 5 při výměně uměleckých souborů (zejména folklorního a dechového) a pod. Pí Matoušková požádala komisi o návrh vhodných souborů. Členové kulturní komise navrhli symfonický orchestr (případně jiné soubory) ZUŠ Na Popelce a taneční soubor Chorea Historica. Ing. Indráková navrhla dětský folklorní soubor Valášek z Prahy 8.


 


§         Pí Sojková informovala o vynikajícím společném koncertu ZUŠ Na Popelce a ZUŠ Šimáčkova, který se konal 6. 4. v Rudolfinu.


 


§         28. 4. v 19,30 hod. se uskuteční koncert Bach Collegia Praha v kostele U Salvátora, který pořádá Kulturní klub Poštovka. Pí Sojková zve členy komise. Předem je třeba zatelefonovat na Poštovku.


 


 


Začátek jednání: 15,30 hod.


 


Konec jednání:   17,30 hod.


 


 


Příští zasedání komise: 12. 5. v 15,30 hod. v zasedací místnosti č. 511


 


 


 


 


Zapsala: J. Saidová, linka 203


 


 


 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě