Zápis z 39. zasedání KV dne 12. 5. 2014

Zápis č. 39

ze zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 (dále jen KV) konaného dne 12. 5. 2014

  

Přítomni:    Bc. Lukáš Herold, RNDr. Miroslav Škaloud, Mgr. Diana Bubníková, Karel Novotný, Ing. Michal Pavel, Ph.D., Ing. Ondřej Velek, Vojtěch Zapletal

Hosté:        

Omluveni:  Adam Holub, Mgr. Martina Atlasová, Ing. Bohumil Dvořák, Mgr. Lucie Vávrová

 

Program:

1)        Schválení programu 39. zasedání KV ZMČ Praha 5

2)        Kontrola zápisu z 38. zasedání KV ZMČ Praha 5

3)        Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5

4)        Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5

5)        Kvalita vybraného střediska CSOP

6)        Kontrola vybraných neinvestičních příspěvků

7)        Různé:

 1. náklady na realizaci e-Governmentu
 2. vyjádření M. Šestáka k nájemné smlouvě s TCP
 3. právní stanovisko k prodeji pozemků Nad Hliníkem
 4. stanovisko k zřízení 1. tříd ZŠ v areálu Pod Žvahovem

 

  

ad 1)    Schválení programu 39. zasedání KV ZMČ Praha 5:

            KV schvaluje program 39. zasedání KV ZMČ Praha 5

                                                                                                          6 / 0 / 0

 

ad  2/   Schválení zápisu z 38. zasedání KV:

KV schvaluje zápis z 38. zasedání KV ZMČ Praha 5                            

                                                                                                          6 / 0 / 0

           

ad 3)  Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5:

            Předseda KV informoval členy o kontrole plnění usnesení Rady MČ Praha 5 za období od 16. 3. 2014 do 15. 4. 2014

            KV bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení RMČ

                                                                                                          6 / 0 / 0

 

ad 4)    Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5:

            KV konstatuje:

 • splnění usnesení č. 26/50/2013/1.1, 27/7/2013/1.1, 27/31/2013/1.1, 28/5/2013/1.2, 28/21/2013/1.1,  28/36/2013/1.1, 29/28/2013/1.1, 29/29/2013/1.1, 30/3/2014/1.1, 30/3/2014/1.2,  30/20/2014/1.1, 30/22/2014/1.1, 31/3/2014/1.1, 31/11/2014/1.1, 31/12/2014/1.1, 31/15/2014/1.1, 31/16/2014/1.1, 31/18/2014/1.1, 31/19/2014/1.1, 31/20/2014/2.1, 31/20/2014/1.1, 31/21/2014/1.1, 31/21/2014/2.1, 31/24/2014/1.1, 31/25/2014/1.1, 31/26/2014/1.1, 31/27/2014/1.1, 31/31/2014/1.1, 31/32/2014/1.1, 31/33/2014/1.1, 31/34/2014/1.1, 31/35/2014/1.1, 31/37/2014/1.1, 31/38/2014/1.1, 31/39/2014/1.1, 31/40/2014/1.1, 31/41/2014/1.1, 31/42/2014/1.1, 31/43/2014/1.1 a 31/44/2014/1.1
 • návrh na odložení usnesení č. 9/64/2007/1.1 z 14. 3. 2014 na 15. 5. 2014, 16/28/2012/1.1 z 31. 3. 2014 na 31. 12. 2014, 26/7/2013/2.1 z 31. 3. 2014 na 31. 5. 2014, 26/50/2013/3.1 z 31. 3. 2014 na 30. 6. 2014,  28/36/2013/3.1 z 1. 3. 2014 na 30. 6. 2014

KV schvaluje výsledky kontroly plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období
od 28. 3. 2014 do 20. 4. 2014.

                                                                                                          6 / 0 / 0

ad 5)    Kontrola vybraného střediska CSOP:

Ke kontrole byl vybrán Dům sociálních služeb Na Neklance (dále jen DSS) – hospodaření za rok 2013.

Celkové náklady na provoz DSS činily v roce 2013 6,8 mil. Kč. Příjmy tvořil příspěvek od MČ Praha 5 ve výši 4 mil. Kč, státní dotace 0,3 mil. Kč a příjmy za poskytnuté služby 2,9 mil. Kč. Kapacita DSS je 29 lůžek. V roce 2013 byl DSS využit pouze z 51,64 %.

KV bere na vědomí zprávu o kontrole

                                                                                                          6 / 0 / 0

 ad 6)    Kontrola vybraných neinvestičních příspěvků:

Ke kontrole byly vybrány tři následující akce:

•   Mezinárodní filmový festival Febiofest 2013

•   volejbalový turnaj Super Cup 2013

•   Mezinárodní jazzový festival

Na všechny tři projekty byl poskytnut finanční příspěvek formou spolupořadatelství. Smlouva o spolupořadatelství, resp. finanční spoluúčasti, neukládá na rozdíl od darovací smlouvy příjemci povinnost předložit vyúčtování poskytnutých prostředků. Finanční prostředky jsou podle ní poskytovány na základě faktury, jejíž povinnou přílohou je položkový rozpis nákladů projektu, z něhož není patrné, na které konkrétní náklady byl použit finanční příspěvek od MČ Praha 5. Z kontroly vyplynulo, že dvě ze tří prověřovaných smluv nebyly zveřejněny v evidenci smluv na webových stránkách MČ Praha 5. Smluvní podmínky byly ve všech třech případech příjemci dodrženy.

 1. 1.      KV bere na vědomí zprávu o kontrole a konstatuje nezveřejnění dvou ze tří kontrolovaných smluv v modulu „Evidence smluv“ na webových stránkách MČ Praha 5
 2. 2.      KV doporučuje zastupitelstvu MČ Praha 5 zlepšit zejména popisnou část modulu „Evidence smluv“
 3. 3.      KV ukládá předsedovi výboru předložit návrh na zlepšení modulu „Evidence smluv“ na červnovém zasedání ZMČ Praha 5
 4. 4.      KV ukládá předsedovi výboru zajistit do příštího zasedání KV přehled výdajů vynaložených Městskou částí Praha 5 na zajištění IT služeb za období 2010 – 2014

                                                                                                          7 / 0 / 0

ad 7)    Různé:

 • KV bere na vědomí:
  • vyčíslení nákladů MČ Praha 5 a vyjádření k vrácení dotace na projekt e-Government
  • vyjádření M. Šestáka k nájemní smlouvě s TCP
  • stanovisko ke zřízení 1. tříd ZŠ v areálu Pod Žvahovem
  • právní stanovisko k prodeji pozemků Nad Hliníkem
 •  Ing. Velek upozornil na dofinancování Informačního centra Praha 5 (je na programu zasedání finančního výboru ZMČ Praha 5 dne 14. 5. 2014). Mgr. Bubníková připomněla, že tento bod byl projednáván na jednom z uplynulých zasedání ZMČ Praha 5 a že se jedná o vrácení poměrné části dotace z Operačního programu Praha – KONKURENCESCHOPNOST z důvodu nenaplnění projektových indikátorů stanovených ve Smlouvě o financování projektu v rámci OPPK (monitorovací zprávy za první (1. 9. 2010 – 31. 8. 2011) a druhé monitorovací období (1. 9. 2011 – 31. 8. 2012)).

 V Praze dne 13. 5. 2014

 Zapsala:   Ivana Buková, tajemnice KV

 Zápis ověřil:

  

                                                                                  Bc. Lukáš Herold, předseda KV ZMČ P5