Zápis z 38. zasedání KV dne 7. 4. 2014

22/08/2014

Zápis č. 38

ze zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 (dále jen KV) konaného dne 7. 4. 2014

 Přítomni:    Bc. Lukáš Herold, RNDr. Miroslav Škaloud, Adam Holub, Mgr. Diana Bubníková, Mgr. Martina Atlasová, Karel Novotný, Ing. Michal Pavel, Mgr. Lucie Vávrová, Ph.D., Ing. Ondřej Velek, Vojtěch Zapletal

Hosté:         Ing. Alžběta Trůblová, Marie Kolovratová

Omluveni:  Ing. Bohumil Dvořák

Program:

1)        Schválení programu 38. zasedání KV ZMČ Praha 5

2)        Kontrola realizace projektu e-Government

3)        Kontrola hospodaření Nadačního fondu PQR

4)        Kontrola zápisu z 37. zasedání KV ZMČ Praha 5

5)        Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5

6)        Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5

7)        Kvalita správy areálu Pod Žvahovem

8)        Kontrola vybraných investičních akcí za rok 2013

9)        Kontrola vyúčtování grantů Místo pro život a ekologické programy 2013

10)    Kontrola transparence darů, grantů a příspěvků v rámci spolupořadatelství 2013

11)    Různé

 

 ad 1)    Schválení programu 38. zasedání KV ZMČ Praha 5:

            KV schvaluje program 38. zasedání KV ZMČ Praha 5

                                                                                                          8 / 0 / 0

 ad 2)    Kontrola realizace projektu e-Government:

            Podle sdělení pracovnice Odboru servisních služeb Ing. Trůblové bylo v nedávné době řídícím orgánem zamítnuto další prodloužení projektu e-Government, čímž se projekt stává nerealizovatelným. V současné době se připravuje materiál na jednání RMČ
Praha 5, jehož součástí bude i návrh žádosti řídícímu orgánu o sdělení postupu, jakým může MČ Praha 5 ukončit projekt a poskytnutou dotaci vrátit.

 1. 1.      KV bere na základě předložených materiálů (viz. příloha) na vědomí informace o stavu projektu e-Government
 2. 2.      KV žádá řídící skupinu o vyčíslení nákladů vynaložených na projekt Městskou částí Praha 5

8 / 0 / 0

 ad  3/   Kontrola hospodaření Nadačního fondu Pragae quinta regione:

            O současné situaci v nadačním fondu přítomné informovala zastupitelka M. Kolovratová, která byla v prosinci loňského roku zvolena revizorem fondu: vzhledem k nedořešeným problémům nebyla do  dnešního dne provedena účetní závěrka fondu.

            Paní Kolovratová navrhla spolupráci s kontrolním výborem a přislíbila součinnost při provedení plánované kontroly hospodaření. KV se bude problematikou PQR zabývat na příštích zasedáních KV (po předložení účetní závěrky za rok 2013).

 ad  4/   Schválení zápisu z 37. zasedání KV:

Ing. Velek urgoval dodání písemného materiálu radního M. Šestáka ve věci ověřování nájemní smlouvy s TCP.

Trvají následující úkoly:

 • ·         zajištění právního stanoviska k prodeji pozemků Nad Hliníkem
 • ·         zajištění písemného vyjádření M. Šestáka k otázce nájemní smlouvy s TCP

KV schvaluje zápis z 37. zasedání KV ZMČ Praha 5                            

                                                                                                          6 / 1 / 3

          

ad 5)  Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5:

            Předseda KV informoval členy o kontrole plnění usnesení Rady MČ Praha 5 za období od 1. 2. 2014 do 15. 3. 2014

            KV bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení RMČ

                                                                                                          10 / 0 / 0

 

ad 6)    Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5:

            KV konstatuje:

 • splnění usnesení č. 25/22/2013/1.1, 28/23/2013/1.1, 29/2/2013/1.1, 29/37/2013/1.1, 29/38/2013/1.1 a 30/17/2014/1.1
 • návrh na odložení usnesení č. 28/36/2013/3.1 z 30. 3. 2014 na 30. 6. 2014
 • nesplnění usnesení č. 9/64/2007/1.1 (na konci roku 2013 zvolen nový likvidátor, i po jednání s ním není reálné úkol splnit, úkol bude navržen na zrušení)

KV schvaluje výsledky kontroly plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období
od 1. 3. 2014 do 27. 3. 2014.

                                                                                                          10 / 0 / 0

ad 7)    Kontrola kvality správy nemovitosti Pod Žvahovem:

KV obdržel stanovisko společnosti Centra a. s., která spravuje areál Pod Žvahovem na základě mandátní smlouvy z 31. 8. 2010. Podle vyjádření ředitelky DSN II Mgr. Dagmar Šwarzové je správa prováděna v rozsahu stanoveném mandátní smlouvou a podle jednotlivých pokynů mandanta. Kromě jiného uvádí, že byla v uplynulých letech provedena oprava střešní krytiny, kanalizace, elektroregulace kotelny atd. Nicméně uznává, že výkon správy nemovitosti byl poznamenán soudním řízením a skutečností, že TCP užívá pouze polovinu objektu, zbývající část je prázdná.

ZMČ schválilo usnesením č. 26/7/2013 revitalizaci areálu Pod Žvahovem a vyčlenilo na ni ze svého rozpočtu 22 mil. Kč.

Mgr. Atlasová upozornila na výtky Ing. Schneidera ve vztahu k přípravě rekonstrukce areálu.

KV bere na vědomí informace o správě nemovitosti Pod Žvahovem a ukládá předsedovi výboru zajistit stanovisko ke zřízení 1. tříd ZŠ v areálu Pod Žvahovem od člena rady, který má nově v kompetenci školství v Praze 5.

                                                                                                          10 / 0 / 0

 

ad 8)    Kontrola vybraných investičních akcí za rok 2013:

 • Revitalizace sportovních ploch na Barrandově (kapitola 0251):
  • Lohniského: K podpisu dodatku č. 1 (provedení dodatečných stavebních prací, dofinancování ve výši 996.814,- Kč bez DPH a posunutí termínu hotového díla do 23. 12. 2012) mělo dojít dle usnesení RMČ do 14. 12. 2012, podepsán byla 17. 12.2012. Dodatek č. 2 (změna termínu vyhotovení díla a zároveň změna sazby DPH) měl být podepsán do 20. 2. 2013, k podpisu však došlo 27. 2. 2012.
  • Pivcova: Podle uzavřené smlouvy mělo dojít k převzetí díla 24. 12. 2012, k dokončení díla do 30. 4. 2013 a k likvidaci staveniště 3. 5. 2013. Ze stavebního deníku vyplývá, že k předání došlo 7. 1. 2013. Další práce postupovaly dle smlouvy a k předání hotového díla došlo v souladu se smlouvou.
  • ZŠ a MŠ Barrandov Chaplinovo nám.-stav. úpravy spojené s vřazováním 2 tříd MŠ (kapitola 0451)

Dodatek č. 1, ze kterého plyne posunutí termínu do 31. 8. 2013, měl být podepsán do 23. 8. 2013, k podpisu však došlo až 9. 9. 2013. Dodatek č. 2 (dofinancování dodatečných stavebních prací) měl být podepsán do 23. 10. 2013, k podpisu však došlo až 5. 11. 2013.

 • Revitalizace objektu Pod Žvahovem pro účely užívání nájemcem TCP (kapitola 0451)

Projektová dokumentace byla MČ Praha 5 předána v prosinci 2013. Stavební povolení bylo vydáno dne 4. 3. 2014. Na základě všech těchto kroků byla o soutěžení zhotovitele požádána ZOJ veřejné zakázky.

 • ZŠ waldorfská-stav. úpravy objektu Mezi rolemi 4 (kapitola 0451)

Dodatek č. 1, ze kterého plyne posunutí termínu do 30. 4. 2014, měl být podepsán do 31. 12. 2013, k podpisu však došlo až 13. 1. 2014. Důvodem bylo rozšíření rozsahu stavebních prací, které vyplynuly v průběhu realizace stavby v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a byly nezbytné k úspěšnému dokončení díla. Investiční akce nebyla k dnešnímu dni ukončena.

 • Výstavba malometrážních bytů na Praze 5 (kapitola 0851)

V záměru výstavby malometrážních bytů se počítalo s přestěhováním ZŠ Waldofská do prostor bývalé ZŠ Pod Žvahovem. Vzhledem k tomu, že se tento záměr nepodařil a navíc bylo nutné umístit chybějící učebny ZŠ Waldofská do objektu na pozemku parc. Č. 1032/7, bylo od dalšího pokračování v projednávání studie upuštěno.

KV konstatuje, že

 1. 1.      ve většině kontrolovaných akcí docházelo k opakovanému porušování termínů podpisu smluv stanovených usnesením RMČ.
 2. 2.      u 3 ze 4 investičních akcí došlo k navýšení ceny díla z důvodu nedostatečné projektové dokumentace.

                                                                                                          10 / 0 / 0

ad 9)    Kontrola vyúčtování grantů z programu Místo pro život a ekologické programy:

            V roce 2013 bylo v rámci programu Místo pro život a ekologické programy rozděleno celkem 350 tis. Kč mezi 7 žadatelů. Kontrolou bylo zjištěno, že v příloze k usnesení ZMČ Praha 5 č. 25/43/2013 je uvedena jako příjemce jednoho grantu Záchranná stanice Nový domov, ale darovací smlouva byla uzavřena s Dagmar Šimkovou (stejné IČO). Závěrečná zpráva s vyúčtováním poskytnutého grantu Domu ochránců přírody byla doručena 3. 2. 2014, což je o tři dny později než bylo stanoveno darovací smlouvou. Jiné nedostatky nebyly kontrolou zjištěny: ostatní granty byly použity v souladu s účelem, stanoveným darovací smlouvou. Vyúčtování grantů byla doručena v určeném termínu, a to v písemné i elektronické podobě.

KV bere na vědomí zprávu o kontrole

                                                                                             9 / 0 / 0

ad 10) Kontrola transparence grantů, darů –  usnesení ZMČ Praha 5 č. 4/2/2011/1.2:

Projednání výsledků kontroly bylo odloženo na příští zasedání KV ZMČ Praha 5. V případě, že se do té doby uskuteční zasedání ZMČ Praha 5, ukládá KV předsedovi předložit zastupitelům výsledky této kontroly dle předloženého materiálu.

                                                                                              9 / 0 / 0

 

 ad 11) Různé:

KV bere na vědomí:

 • stížnost na postup tajemníka ÚMČ Praha 5 ve věci prac. poměru Mgr. Vanišové a návrh odpovědi stěžovatelce
 • stanovisko MHMP k neschválení připomínek k aktualizaci ZUR zastupitelstvem MČ Praha 5 (schváleno pouze radou MČ Praha 5)
 • vyjádření zastupitele M. Šestáka k plnění usnesení ZMČ Praha 5 č. 27/5/2013

9 / 0 / 0

 

 

 V Praze dne 15. 4. 2014

 Zapsala:   Ivana Buková, tajemnice KV

 Zápis ověřil:

  

                                                                                  Bc. Lukáš Herold, předseda KV ZMČ P5

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě