Zápis z 36. zasedání KV dne 3. 2. 2014

18/02/2014

 

Zápis č. 36

ze zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 (dále jen KV) konaného dne 3. 2. 2014

 

 

Přítomni:    Bc. Lukáš Herold, RNDr. Miroslav Škaloud, Adam Holub, Mgr. Diana Bubníková, Karel Novotný, Mgr. Lucie Vávrová, Ph.D., Ing. Ondřej Velek, Vojtěch Zapletal

Hosté:         Ing. Michal Křepinský

Omluveni:  Mgr. Martina Atlasová, Ing. Bohumil Dvořák, Ing. Michal Pavel

 

Program:

1)        Schválení programu 36. zasedání KV ZMČ Praha 5

2)        Kontrola stavu pohledávek za pronájem bytových a nebytových prostor

3)        Kontrola zápisu z 35. zasedání KV ZMČ Praha 5

4)        Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5

5)        Zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 5 za II. pololetí 2013

6)        Prodej pozemků – sportovní areál Nad Hliníkem

7)        Podnět ve věci údajného pochybení při správě a údržbě majetku – areál Pod Žvahovem

8)        Různé

 

 

 

ad 1)    Schválení programu 36. zasedání KV ZMČ Praha 5:

            KV schvaluje program 36. zasedání KV ZMČ Praha 5

                                                                                                          8 / 0 / 0

 

ad 2)    Kontrola stavu pohledávek za pronájem bytových a nebytových prostor:

            Podle informací, podaných vedoucím oddělení správy pohledávek OSS Ing. Michalem Křepinským, pohledávky za pronájem bytových jednotek stále narůstají, i když počet dlužníků se nezvyšuje. Důvodem jsou mimo jiné dlouholeté pohledávky vyšší než 200 tis. Kč (polovinu veškerých pohledávek za pronájem bytů tvoří 62 dlužníků s pohledávkou vyšší než 200 tis. Kč z celkových 818 dlužníků). Dále dochází k prodlužování nájemní smlouvy na dobu určitou i v případech, kdy je nájemce dlužníkem MČ Praha 5. Není využívána možnost podání výpovědi z nájmu ihned po neuhrazení tří nájmů a tím pohledávky dále narůstají. Pohledávky z nájemného za nebytové prostory mírně klesají. Problém činí vymáhání pohledávek společností s ručením omezeným, které bývají obtížně vymahatelné.

KV doporučuje RMČ:

 1. 1.      striktně dodržovat výpovědi z nájmu ihned po uplynutí zákonné lhůty 

6 / 0 / 2

 1. 2.      neprodlužovat nájemní smlouvy na dobu určitou v případě, že má nájemník pohledávku vůči MČ Praha 5  

5 / 0 / 3

 1. 3.      opětovně zvážit prodej nevymahatelných pohledávek za nájemci NP, kde je ukončen nájemní vztah a exekutor již zastavil exekuci pro nevymahatelnost  

8 / 0 / 0

 

ad  3/   Schválení zápisu 35. zasedání KV:

            Trvá splnění následujících úkolů:

 • provést kontrolu usnesení RMČ č. 57/1979/2013
 • zajistit právní stanovisko k otázce, zda byla petice „Park Vidoule“ projednána v souladu se zákonem o hl. městě Praze
 • zajistit přehled konkrétních kroků (včetně termínů) učiněných k plnění usnesení ZMČ Praha 5 č. 27/5/2013
 • zajistit do příštího zasedání podrobnější informace o plánovaných prodejích bytů
 • zajistit stanovisko k otázce, zda neschválením připomínek k aktualizaci ZUR (podnět p. Formánka) zastupitelstvem MČ Praha 5 nedošlo k porušení zákona
  o hl. městě Praze

KV schvaluje zápis z 35. zasedání KV ZMČ Praha 5                            

                                                                                                          8 / 0 / 0           

 

ad 4)  Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5:

            Předseda KV informoval členy o kontrole plnění usnesení Rady MČ Praha 5 za období od 1. 1. 2014 do 15. 1. 2014

            KV bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení RMČ

                                                                                                          8 / 0 / 0

 

ad 5)    Zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 5 za II. pololetí 2013:

            KV schvaluje Zprávu o činnosti KV ZMČ Praha 5 za II. pololetí 2013 dle přílohy

                                                                                                          8 / 0 / 0

 

ad 6)    Prodej pozemků – sportovní areál Nad Hliníkem:

            Magistrátu hl. města Prahy byla doručena stížnost na způsob prodeje městských pozemků Radou MČ Praha 5, týkající se pozemků v okolí ulice Nad Hliníkem, k. ú. Košíře.

 1. 1.      KV projedná stížnost na způsob prodeje pozemků na dalším zasedání výboru
 2. 2.      KV ukládá předsedovi výboru zajistit právní stanovisko k prodeji dotčených pozemků
 3. 3.      KV ukládá předsedovi zajistit kopii odpovědi MHMP na stížnost

                                                                                                          8 / 0 / 0

 

ad 7)    Podnět ve věci údajného pochybení při správě a údržbě majetku – areál Pod Žvahovem:

            Na základě podnětu ve věci údajného pochybení při správě a údržbě majetku hl. m. Prahy svěřeného MČ Praha 5, pronajatého Tanečnímu centru Praha, se na KV obrátil Kontrolní výbor ZHMP s žádostí o projednání podnětu a o prověření:

 • existence originálu nájemní smlouvy
 • neuvedení nájemní smlouvy v Evidenci smluv na webu MČ Praha 5
 • kvality správy nemovitosti areálu Pod Žvahovem 21b/463

KV bere na vědomí podnět ve věci údajného pochybení při správě a údržbě majetku a ukládá předsedovi výboru zajistit na příští zasedání podklady k projednání žádosti KV ZHMP

                                                                                             8 / 0 / 0

 

ad 8)    Různé:

Příští zasedání výboru se koná dne 3. 3. 2014.

 

 

V Praze dne 6. 2. 2014

 

Zapsala:   Ivana Buková, tajemnice KV

 

Zápis ověřil:

 

 

 

                                                                                  Bc. Lukáš Herold, předseda KV ZMČ P5

 

                                                                                                                                     Příloha č. 1

 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHA 5

V II. POLOLETÍ 2013

 

Kontrolní výbor byl zřízen Zastupitelstvem MČ jako poradní orgán podle odst. 2) § 100 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze. Jeho činnost v souladu se zákonem 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, vychází:

 • ze zákonem dané povinnosti kontrolovat usnesení rady a zastupitelstva
 • z Plánu činnosti výboru, schváleného Zastupitelstvem MČ Praha 5
 • z konkrétních úkolů, uložených kontrolnímu výboru Zastupitelstvem MČ Praha 5
 • z podnětů zastupitelů a občanů MČ Praha 5

 

Složení kontrolního výboru:

předseda:                             Bc. Lukáš Herold

místopředseda:                  Mgr. Diana Bubníková

                                                  Adam Holub

                                                  RNDr. Miroslav Škaloud

členové:                                 Mgr. Martina Atlasová

                                                  Ing. Bohumil Dvořák

Karel Novotný

Ing. Michal Pavel

Mgr. Lucie Vávrová, Ph.D.

Ing. Ondřej Velek

Vojtěch Zapletal

 

Za období od 1. července do 31. prosince 2013 se kontrolní výbor sešel pětkrát.

 

ÚČAST ČLENŮ:  

Bc. Lukáš Herold                  100 %

Mgr. Diana Bubníková                     100 %

Adam Holub                                           60 %

RNDr. Miroslav Škaloud     80 %

Mgr. Martina Atlasová                       80 %   

Ing. Bohumil Dvořák                           20 %

Karel Novotný                                       80 %

Ing. Michal Pavel                                100 %

Mgr. Lucie Vávrová                            100 %

Ing. Ondřej Velek                               100 %

Vojtěch Zapletal                  100 %

 

 

Na zasedáních výboru byly projednávány následující záležitosti:

 

 1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva MČ Praha 5

– za období od 1. 6. 2013 do 30. 11. 2013

 

 1. Kontrola plnění usnesení Rady MČ Praha 5

– za období od 16. 5. 2013 do 15. 11. 2013

 

 

 

 1. Kontrola realizace plánu oprav za rok 2012:

Ke kontrole byla vybrána oprava zábradlí na střeše a výměna střešní krytiny v Ženských domovech a oprava střechy a souvisejících konstrukcí v objektu El. Peškové 7. V obou případech bylo mimo jiné zjištěno nedodržení termínu dokončení stavby, aniž by MČ vyžadovala penále za nedodržení smluvních podmínek.

 

 1. Kontrola činnosti a hospodaření CSOP v roce 2012:

CSOP hospodařilo v roce 2012 s částkou 32,2 mil. Kč, z čehož 22,8 mil. Kč poskytla MČ Praha 5 jako neinvestiční příspěvek. Organizace vykazovala v kontrolovaném roce nižší příjmy, než bylo plánováno rozpočtem, a to z důvodu snižování zájmu o poskytování ošetřovatelských služeb.

V hospodaření CSOP za rok 2012 nebyly shledány nedostatky.

 

 1. Kontrola vymáhání pohledávek na Odboru občanskosprávním:

Kontrola byla zařazena do plánu činnosti výboru na základě upozornění společnosti Nexia AP a. s. na pravděpodobné promlčení pohledávek z titulu neuhrazených pokut
s dobou po splatnosti větší než 5 let. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky ve vymáhání pohledávek z titulu místních poplatků a pokut. Ustanovení zákona
o přestupcích, které stanovovalo pětiletou vymáhací lhůtu, bylo zrušeno s účinností
od 1. 1. 2006.

 

 1. Kontrola objednávek na Odboru propagace a protokolu:

Odbor propagace a protokolu ÚMČ Praha 5 měl v rámci rozpočtu pro rok 2013 schváleny prostředky na výdaje ve výši 12 971 tis. Kč. Za I. pololetí 2013 vystavil odbor objednávky za celkovou částku 2 721 tis. Kč. Ke kontrole bylo vybráno 10 objednávek týkajících se šetření mezi obyvateli Prahy 5, propagačních a dárkových předmětů, pietních věnců atp. Na základě výsledků kontroly výbor doporučil, aby výsledky šetření mezi občany byly k dispozici všem zastupitelům MČ Praha 5 a dále konstatoval:

 • rozpor mezi platnou směrnicí č. 3/2010, pro uzavírání smluv a vystavování objednávek a usnesením ZMČ Praha 5 č. 21/12/2012
 • zbytnost mnohých z objednávek Odboru propagace a protokolu
 • nestanovení kritérií pro rozdělování propagačních předmětů
 • nadhodnocený  počet objednávaných propagačních předmětů

 

 1. Kontrola vyřizování petic za I. pololetí 2013:

         V I. pol. 2013 obdržela MČ Praha 5 šest petic, na které bylo řádně odpovězeno. Jmenované petice byly zveřejněny na webových stránkách MČ Praha 5 včetně odpovědí.

 

 1. Kontrola údržby zeleně ve správě MČ Praha 5 společností Centra a. s.:

RMČ Praha 5 konstatovala dne 18. 6. 2013 usnesením č. 28/1017/2013 nespokojenost s kvalitou služeb spojených s údržbou zeleně dodávaných společností Centra a. s.. Z tohoto důvodu nebyly propláceny faktury vystavené společností Centra a. s. Podle vyjádření pracovníků Odboru správy veřejného prostranství ÚMČ Praha 5 se situace výrazně zlepšila a faktury byly dodatečně proplaceny. Tuto skutečnost potvrdilo i místní šetření členů výboru v rámci provedené kontroly.

 

 1. Záměr pronájmu nebytových prostor – Štefánikova 68/12:

Kontrolní výbor obdržel dne 4. 9. 2013 žádost o prošetření postupu ve věci záměru pronájmu nebytových prostor v objektu Štefánikova 68/12 spol. PORT GASTRO,
s. r. o. od společnosti NEXT WAY, s. r. o. Šetřením bylo zjištěno, že o ukončením nájemní smlouvy s nájemcem prostor v objektu nebyl včas informován podnájemce, tj. spol. NEXT WAY, s. r. o. Dle  vyjádření společnosti NEXT WAY, s. r. o. byli tito nájemci provozující kavárnu Caffe President na výše uvedené adrese informováni MČ Praha 5 až dopisem z 18. 4. (nebyl KV ZMČ Praha 5 dán k dispozici) vyzváni k předání nebytového prostoru. Spol. NEXT WAY, s. r. o. požádala obratem o pronájem prostor kavárny. RMČ Praha 5 schválila usnesením č. 28/979/2013 záměr pronájmu NP společnosti NEXT WAY, s. r. o. Toto usnesení bylo dne 30. 7. 2013 zrušeno a RMČ schválila nový záměr pronájmu NP společnosti PORT GASTRO s. r. o. Na základě výsledků kontroly výbor konstatoval:

 • zanedbání povinností OOA ÚMČ Praha 5 pozdním řešením situace
 • neuzavření dohody o narovnání mezi MČ Praha 5 a společností NEXT WAY, s. r. o.
 • neexistenci zápisu z otevírání obálek v případě záměru pronájmu NP společnosti NEXT WAY, s. r. o.
 • díky neřešení jednotlivých problémů je budova vily Portheimka již více než půl roku prázdná a městská část tak přichází o významné finanční prostředky, což je v rozporu s péčí řádného hospodáře

 

 1. Podnět školské rady ZŠ Podbělohorská – kontrola financování divadelních představení žáků prvních tříd:

Odborem školství, kultury a sportu bylo nabídnuto základním školám při příležitosti zahájení školního roku představení pro žáky prvních tříd. Nabídka neobsahovala informaci o ceně, nicméně její formulace naznačovala, že náklady na představení bude hradit MČ. Nabídku na představení využilo 7 základních škol. Akce proběhla 2. září a trvala cca 90 minut. Až ex post dne 4. 9. byla projednána na FV ZMČ Praha 5 a dne 10. září RMČ Praha 5 usnesením č. 40/1442/2013 přijala rozpočtové opatření, kterým přesouvá 384 200 Kč jako navýšení neinvestičního příspěvku pro 7 ZŠ na kulturní program při zahájení školního roku. Jednotlivým základním školám pak byla vystavena pseudoobjednávka na přesnou částku, kterou jim bude společnost Temper Communication, a. s. fakturovat a zároveň jim tato částka formou účelově vázaného příspěvku, byla poskytnuta z rozpočtu MČ Praha 5. KV konstatoval, že:

 • finanční krytí bylo řešeno až po proběhnutí akce
 • MČ vyhnula výběru nejvhodnější nabídky, rozhodování v Radě MČ,  nezjistila cenu v místě a čase obvyklou a pracovala jen s jednou nabídkou
 •                 rozbor ceny za 90-minutové představení ukazuje, že jde o cenu vyšší než v místě a čase obvyklou
 • i v minulosti byly touto agenturou produkovány akce jejichž cena se jeví oproti běžným zvyklostem jako výrazně vyšší

 

 1. Kontrola způsobu zadávání veřejných zakázek:

Dle sdělení vedoucího ZOJ Veřejné zakázky Ing. Jiřího Ženatého jsou v současné době připraveny k projednání s tajemníkem ÚMČ Praha 5 dva návrhy směrnice pro zadávání veřejných zakázek. V případě zakázek malého rozsahu jsou k předložení nabídky vyzývány firmy, které doporučí odbor, jež je garantem smlouvy, nebo společnosti z vznikající databáze dodavatelů MČ Praha 5, příp. jsou vyhledány na internetu. Do hodnotících komisí jsou vybírání zastupitelé MČ (do poloviny roku 2013 pouze členové RMČ Praha 5).

 

 1. Kontrola vyřizování stížností za I. pololetí 2013:

Městská část Praha 5 obdržela v I. pololetí 2013 v rámci samostatné působnosti osm stížností: z tohoto počtu byla jedna stížnost posouzena jako důvodná, jedna částečně důvodná a stížnosti jako nedůvodné. Zbylé dvě stížnosti byly postoupeny k vyřízení z důvodu věcné a místní příslušnosti mimo ÚMČ Praha 5. Všechny stížnosti byly vyřízeny v řádném termínu, ani další ustanovení Směrnice č.4/2012 nebyly při jejich přijímání, vyřizování a evidenci porušeny.

 

 1. Kontrola nezaúčtovaných záloh a nadhodnocení majetku dle zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2012:

Na základě přezkumu hospodaření MČ Praha 5 za rok 2012 společností Nexia AP a. s. bylo MČ Praha 5 doporučeno, aby provedla příslušné kroky za účelem zúčtování záloh, které byly poskytnuty v letech 2009 – 2011 a aby provedla korekci účetní hodnoty dřevostavby z 1. pražské pláže formou mimořádného odpisu. Kontrolou bylo zjištěno, že všechny krátkodobé zálohy poskytnuté v letech 2009 – 2011 byly zúčtovány, kromě zálohy uhrazené společnosti SHERWOOD Media s. r. o. v roce 2008, kde se ani po opakované urgenci nepodařilo získat od společnosti SHERWOOD Media s. r. o. daňový doklad, kterým by mohla být záloha zúčtovaná. Na základě usnesení RMČ Praha 5 č. 1/22/2013 byla snížena účetní hodnota dřevostavby 1. pražské pláže na zůstatkovou cenu 436.457,29 Kč.

 

 1. Kontrola údržby veřejných prostranství ve správě MČ Praha 5:

Kontrolní výbor provedl namátkovou kontrolu kvality údržby veřejných prostranství, při které nebyly v kontrolovaných lokalitách zjištěny závažnější nedostatky v údržbě veřejných prostranství..

 

 1. Kontrola výkonu správy v souladu s mandátní smlouvou – Medifin s. r. o.:

Vzhledem k tomu, že nebytové prostory v areálu polikliniky Kartouzská jsou v současné době pronajaty pouze společnosti Medifin s. r. o., pozbyla mandátní smlouva o správě majetku k 31. 12. 2012 platnosti. Kontrola byla proto zaměřena na dodržování podmínek nájemní smlouvy, jejíž porušení nebylo v žádném bodě zjištěno.

 

 1. Dne 9. 12. 2013 byl výborem projednán a schválen Plán činnosti na I. pololetí 2014, který byl předložen zastupitelstvu MČ Praha 5 dne 19. 12. 2013. ZMČ Praha 5 jej schválilo usnesením č. 29/24/2013.

 

 

 

V Praze dne 22. 1. 2014

 

 

 

                                                                                                          Bc. Lukáš Herold

                                                                                                    předseda KV ZMČ Praha 5

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě