Zápis z 35. zasedání KV dne 13. 1. 2014

18/02/2014

Zápis č. 35

ze zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 (dále jen KV) konaného dne 13. 1. 2014

Přítomni:    Bc. Lukáš Herold, Mgr. Diana Bubníková, Mgr. Martina Atlasová, Karel Novotný, Ing. Michal Pavel, Mgr. Lucie Vávrová, Ph.D., Ing. Ondřej Velek, Vojtěch Zapletal

Hosté:        

Omluveni:  RNDr. Miroslav Škaloud, Adam Holub, Ing. Bohumil Dvořák

Program:

1)             Schválení programu 35. zasedání KV ZMČ Praha 5

2)             Kontrola zápisu z 34. zasedání KV ZMČ Praha 5

3)             Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5

4)             Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5

5)             Kontrola dodržování plánu prodeje bytů

6)             Kontrola dodržování termínů vyřizování interpelací

7)             Různé

  

ad 1)    Schválení programu 35. zasedání KV ZMČ Praha 5:

            KV schvaluje program 35. zasedání          KV ZMČ Praha 5                           

                                                                                                          8 / 0 / 0           

 ad  2/   Schválení zápisu 34. zasedání KV:

            KV schvaluje zápis z 34. zasedání KV ZMČ Praha 5                            

                                                                                                          8 / 0 / 0           

 ad 3)    Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5:

            Předseda KV informoval členy o kontrole plnění usnesení Rady MČ Praha 5 za období od 16. 11. 2013 do 30. 11. 2013

            Ing. Velek podal podnět ke kontrole splnění usnesení RMČ Praha 5 č. 57/1979/2013, které uložilo Ing. arch. Marešovi, vedoucímu ZOJ Kanceláře architekta městské části Praha 5 zajistit zpracování architektonické studie ” Revitalizace osady Buďánka” s termínem plnění 06.01.2014.

            KV bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení RMČ a ukládá předsedovi výboru provést kontrolu usnesení RMČ č. 57/1979/2013

                                                                                                          8 / 0 / 0

 ad 4)    Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5:

            KV konstatuje:

 • splnění usnesení č. 14/40/2008/2.1, 21/60/2012/1.1, 22/2/2013/1.1, 25/24/2013/1.1, 26/3/2013/2.1, 26/4/2013/3.1, 26/8/2013/1.1, 27/23/2013/1.1, 27/37/2013/1.1, 28/6/2013/1.1, 28/6/2013/1.2, 28/6/2013/1.3, 28/7/2013/1.1, 28/7/2013/1.2, 28/8/2013/1.1, 28/9/2013/1.1, 28/10/2013/1.1, 28/11/2013/1.1, 28/12/2013/1.2, 28/13/2013/1.1, 28/14/2013/1.1, 28/16/2013/1.1, 28/19/2013/1.1, 28/25/2013/1.1, 28/26/2013/1.1, 28/27/2013/1.1, 28/28/2013/1.1, 28/29/2013/1.1, 28/30/2013/1.1, 28/31/2013/1.1, 28/32/2013/1.1, 28/33/2013/1.1, 28/34/2013/1.1, 28/35/2013/1.1, 28/36/2013/2.1, 28/37/2013/1.1, 28/38/2013/1.1, 28/41/2013/1.1, 29/3/2013/1.1, 29/4/2013/1.1, 29/5/2013/1.1, 29/6/2013/1.1, 29/7/2013/1.1, 29/9/2013/1.1, 29/10/2013/1.1, 29/11/2013/1.1, 29/13/2013/1.1, 29/14/2013/1.1, 29/15/2013/1.1, 29/16/2013/1.1, 29/19/2013/1.1, 29/20/2013/1.1, 29/21/2013/1.1, 29/22/2013/1.1, 29/30/2013/1.1, 29/30/2013/1.2, 29/30/2013/1.3, 29/31/2013/1.1, 29/32/2013/1.1 a 29/36/2013/1.1
 • odložení plnění usnesení č. 9/64/2007/1.1 z 31. 12. 2013 na 7. 2. 2014, 16/28/2012/1.1 z 31. 12. 2013 na 31. 3. 2014, 19/43/2012/1.1 z 31. 12. 2013
  na 30. 6. 2014, 19/61/2012/1.1 z 31. 12. 2013 na 30. 4. 2014, 24/27/2013/1.1
  z 30. 12. 2013 na 30. 6. 2014, 26/50/2013/1.1 z 31. 12. 2013 na 31. 3. 2014, 26/50/2013/3.1 z 31. 12. 2013 na 31. 3. 2014, 27/5/2013/1.1 z 31. 12. 2013 na 30. 11. 2014, 27/5/2013/1.2 z 31. 12. 2013 na 30. 11. 2014, 27/7/2013/1.1 z 31. 12. 2013 na 31. 3. 2014, 27/31/2013/1.1 z 31. 12. 2013 na 30. 5. 2014, 28/15/2013/1.1 z 31. 12. 2013 na 28. 2. 2014, 28/36/2013/1.1 z 31. 12. 2013 na 31. 3. 2014, 28/42/2013/1.1 z 31. 12. 2013 na 28/2/2014

Ing. Velek požádal o přešetření vyřízení petice proti změně územního plánu 2760/00 na území parku Vidoule, jejíž kopie byla doručena MČ Praha 5 dne 12. 9. 2013. Petice nebyla projednána zastupitelstvem MČ Praha 5, i když byla podepsána více než 0,5 % občanů MČ Praha 5.

Dále Ing. Velek poukázal na nesplnění usnesení ZMČ č. 27/5/2013 (zajistit podporu pro zápis dostatečného počtu dětí ze spádové oblasti pro obnovení minimálně 1. třídy ve školním areálu Pod Žvahovem 463 od 1. září 2014, bude-li takový zápis z technického a právního hlediska možný), které bylo odloženo z důvodu nedokončené rekonstrukce objektu Pod Žvahovem. Realizace revitalizace objektu byla schválena ZMČ dne 20. 6. 2013 usnesením č. 26/7/2013.

KV schvaluje výsledky kontroly plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období
od 1. 12. 2013 do 31. 12. 2013.

Dále KV ukládá předsedovi výboru zajistit:

 1. právní stanovisko k otázce, zda byla petice „Park Vidoule“ projednána v souladu se zákonem o hl. městě Praze
 2. přehled konkrétních kroků (včetně termínů) učiněných k plnění usnesení ZMČ Praha 5 č. 27/5/2013

                                                                                             8 / 0 / 0

ad 5)    Kontrola dodržování plánu prodeje bytů:

            Předseda výboru seznámil přítomné se základními informacemi, které mu byly poskytnuty při zahájení kontroly na odboru bytů a privatizace ÚMČ Praha 5:

            V roce 2013 byly výnosy z prodeje bytů a bytových domů 545 mil. Kč. V domech, kde již byl dokončen prodej, zůstává k 31. 12. 2013 v majetku MČ Praha 5 stále 317 bytových jednotek. V současné době je v domech určených k privatizaci 93 volných bytů.

KV bere na vědomí informace o zahájení kontroly a ukládá předsedovi výboru zajistit do příštího zasedání podrobnější informace

                                                                                                          8 / 0 / 0

 ad 6)    Kontrola dodržování termínů odpovědí na interpelace:

            Dle zákona o hl. městě Praze a Jednacího řádu ZMČ Praha 5 má každý zastupitel právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu MČ Praha 5 a její jednotlivé členy, na předsedy výborů ZMČ, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je MČ, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které MČ založila nebo zřídila. Písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů. Kontrolou termínu odpovědí na interpelace bylo zjištěno, že v osmi případech z 37 interpelací bylo odpovězeno až po stanovené lhůtě.

KV bere na vědomí zprávu o výsledku kontroly a vyzývá interpelované k dodržování třicetidenní lhůty k odpovědi

                                                                                                          8 / 0 / 0

ad 7)    Různé:

 • k podnětu zastupitelky Růženy Peterkové (rekonstrukce 12 sociálních bytů) neobdržel doposud KV informace; v případě jejich doručení budou členům výboru rozeslány elektronicky ještě před zasedáním ZMČ Praha 5 30. 1. 2014

KV bere na vědomí informaci o nedoručení informací ohledně rekonstrukce sociálních bytů

                                                                                       8 / 0 / 0

 • na základě žádosti předsedkyně finančního výboru Ing. Váchové o prošetření promlčeného dluhu z přefakturace Bytového družstva DUMAL bylo zjištěno, že se jednalo o duplicitní faktury (po připomínkách bylo vystaveno opravné vyúčtování). Konečné faktury byly uhrazeny, původní faktury měly být stornovány, což bylo ve fakturačním období opomenuto. Odpis pohledávek nebyl tedy proveden z důvodu promlčení pohledávky.

KV bere na vědomí informaci o odpisu pohledávek

                                                                                       8 / 0 / 0

 • výboru byl předložen na vědomí podnět Ing. Formánka k vyřazení připomínek MČ Praha 5 k návrhu aktualizace ZUR, a to z důvodu neprojednání připomínek zastupitelstvem MČ Praha 5

KV bere na vědomí podnět k vyřazení připomínek k aktualizaci ZUR a ukládá předsedovi výboru zajistit do příštího zasedání výboru stanovisko k otázce, zda neschválením připomínek zastupitelstvem MČ Praha 5 nedošlo k porušení zákona o hl. městě Praze

                                                                                       8 / 0 / 0

 • Ing. Velek dal kontrolnímu výboru podnět ke kontrole výstavby a odstranění terasy na střeše domu Plaská 5

KV ukládá předsedovi výboru zjistit informace o zahájení řízení o zrušení stavby na Odboru stavebním ÚMČ Praha 5

                                                                                       8 / 0 / 0

 

 V Praze dne 14. ledna 2014

 Zapsala:   Ivana Buková, tajemnice KV

  

Zápis ověřil:

  

                                                                                  Bc. Lukáš Herold, předseda KV ZMČ P5

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě