Zápis z 34. zasedání KV dne 9. 12. 2013

17/02/2014

Zápis č. 34

ze zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 (dále jen KV) konaného dne 9. 12. 2013

 Přítomni:    Bc. Lukáš Herold, RNDr. Miroslav Škaloud, Adam Holub, Mgr. Diana Bubníková, Mgr. Martina Atlasová, Karel Novotný, Ing. Michal Pavel,
Mgr. Lucie Vávrová, Ph.D., Ing. Ondřej Velek, Vojtěch Zapletal

Hosté:         Ing. Jiří Ženatý

Omluveni:  Ing. Bohumil Dvořák

 

Program:

1)             Schválení programu 34. zasedání KV ZMČ Praha 5

2)             Kontrola zápisu z 32. zasedání KV ZMČ Praha 5

3)             Kontrola způsobu zadávání veřejných zakázek

4)             Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5

5)             Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5

6)             Kontrola nezaúčtovaných záloh a nadhodnocení majetku dle zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2012

7)             Kontrola údržby veřejných prostranství ve správě MČ Praha 5

8)             Plán činnosti KV ZMČ Praha 5 na I. pololetí 2014

9)             Různé

 

 ad 1)    Schválení programu 34. zasedání KV ZMČ Praha 5:

            KV schvaluje program 34. zasedání          KV ZMČ Praha 5                           

                                                                                                          8 / 0 / 0           

 

ad  2/   Schválení zápisu 33. zasedání KV:

            KV schvaluje zápis z 33. zasedání KV ZMČ Praha 5                            

                                                                                                          8 / 0 / 0           

 

ad 3)  Kontrola způsobu zadávání veřejných zakázek:

            Vedoucí Zvláštní organizační jednotky veřejných zakázek Ing. Jiří Ženatý informoval přítomné o postupu při zadávání veřejných zakázek zvláštní organizační jednotkou a odpověděl mimo jiné na následující otázky:

 • Proč ještě nebyla vydána směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu?

V současné době jsou připraveny dva návrhy směrnice o způsobu zadávání veřejných zakázek k projednání s tajemníkem ÚMČ Praha 5 a s RMČ Praha 5

 • Podle jakého klíče jsou vybíráni členové hodnotících komisí?

V minulosti byli do hodnotících komisí voleni pouze členové RMČ Praha 5. Od léta 2013 byla možnost členství v hodnotící komisi rozšířena i na ostatní zastupitele MČ Praha 5. Případné členy komise oslovuje ZOJ veřejných zakázek.

 • Jakým způsobem jsou vybírány firmy, které jsou následně vyzvány k podání nabídky?

V některých případech předloží odbor, který je garantem výsledné smlouvy, návrh tří firem, které mají být v rámci veřejné zakázky osloveny, jindy jsou firmy vyzvané k podání nabídky vybrané z databáze ZOJ veřejných zakázek. Nejčastějším případem bývá hledání a výběr firem z internetových stránek.

KV doporučuje:

 1. 1.      urychlené přijetí směrnice týkající se způsobu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

                                                                                        10 / 0 / 0

 1. 2.      aby členové hodnotících komisí byli vybíráni prostřednictvím zastupitelských klubů                                                                      

                                                                                                    8 / 0 / 1

 1. 3.      aby odbory ÚMČ Praha 5 (garanti smluv) zpětně hodnotili kvalitu odvedené práce vybraného zhotovitele

                                                                                        10 / 0 / 0

 1. 4.      aby v případě veřejné zakázky, která nebyla zahrnuta v aktuálním rozpočtu, byl před zadáním zakázky radou MČ Praha 5 schválen záměr zadání veřejné zakázky

                                                                                        10 / 0 / 0

 1. 5.      zlepšení registru smluv na webových stránkách MČ Praha 5                                                                                                             10 / 0 / 0

 

ad 4)    Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5:

            Předseda KV informoval členy o kontrole plnění usnesení Rady MČ Praha 5 za období od 1. 11. 2013 do 15. 11. 2013

            KV bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení RMČ

                                                                                                          10 / 0 / 0

 

ad 5)    Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5:

            KV konstatuje:

 • splnění usnesení č. 21/60/2012/1.1, 24/5/2013/1.1, 25/24/2013/1.1, 27/4/2013/1.1, 27/37/2013/1.1, 28/6/2013/1.1, 28/6/2013/1.2, 28/6/2013/1.3, 28/7/2013/1.1, 28/7/2013/1.2, 28/7/2013/2.1, 28/12/2013/1.1, 28/14/2013/1.1, 28/17/2013/1.1, 28/18/2013/1.1, 28/25/2013/1.1, 28/26/2013/1.1, 28/27/2013/1.1, 28/28/2013/1.1, 28/29/2013/1.1, 28/30/2013/1.1, 28/31/2013/1.1, 28/32/2013/1.1, 28/33/2013/1.1, 28/34/2013/1.1 a 28/35/2013/1.1
 • odložení plnění usnesení č. 14/40/2008/2.1 z 30.11.2013 na 19.12.2013, 27/4/2013/1.2 z 21.11.2013 na 31.1.2014, 28/5/2013/1.1 z 29.11.2013 na 30.1.2014 a 28/5/2013/1.2 z 29.11.2013 na 30.1.2014

KV schvaluje výsledky kontroly plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období
od 1. 11 2013 do 30. 11. 2013

                                                                                             9 / 0 / 1

ad 6)    Kontrola nezaúčtovaných záloh a nadhodnocení majetku dle zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2012:

            Na základě přezkumu hospodaření MČ Praha 5 za rok 2012 společností Nexia AP a. s. bylo MČ Praha 5 doporučeno, aby provedla příslušné kroky za účelem zúčtování záloh, které byly poskytnuty v letech 2009 – 2011 a aby provedla korekci účetní hodnoty dřevostavby z 1. pražské pláže formou mimořádného odpisu.

            Kontrolou bylo zjištěno, že všechny krátkodobé zálohy poskytnuté v letech 2009 – 2011 byly zúčtovány, kromě zálohy uhrazené společnosti SHERWOOD Media s. r. o. v roce 2008, kde se ani po opakované urgenci nepodařilo získat od společnosti SHERWOOD Media s. r. o. daňový doklad, kterým by mohla být záloha zúčtovaná.

            Na základě usnesení RMČ Praha 5 č. 1/22/2013 byla snížena účetní hodnota dřevostavby 1. pražské pláže na zůstatkovou cenu 436.457,29 Kč.

KV bere na vědomí zprávu o výsledku kontroly

                                                                                                          10 / 0 / 0

 

ad 7)    Kontrola údržby veřejných prostranství ve správě MČ Praha 5:

            Kontrolní výbor provedl namátkovou kontrolu kvality údržby veřejných prostranství, při které nebyly v kontrolovaných lokalitách zjištěny závažnější nedostatky v údržbě veřejných prostranství.

KV bere na vědomí zprávu o výsledku kontroly

                                                                                                          10 / 0 / 0

ad 8)    Plán činnosti KV ZMČ Praha 5 na I. pololetí 2014:

            Na základě připomínek členů výboru byly do návrhu plánu činnosti doplněny následující kontroly:

 • v únoru 2014 Kontrola hospodaření Nadačního fondu Pragae quinta regione za období od data vzniku fondu do 31. 12. 2013
 • v březnu 2014 Kontrola transparence darů, grantů a příspěvků v rámci spolupořadatelství za rok 2013 a Kontrola realizace projektu Rozvoj služeb e-Governmentu ÚMČ Praha 5
 • v dubnu 2014 Kontrola vybraného střediska CSOP

KV schvaluje Plán činnosti KV ZMČ Praha 5 na I. pololetí 2014

                                                                                             10 / 0 / 0

ad 9)    Různé:

 • členům výboru byl předložen doručený dopis, kterým společnost Geosan odstupuje od smlouvy s MČ Praha 5 a žádá o finanční vyrovnání

KV bere na vědomí dopis doručený společností Geosan

                                                                                       10 / 0 / 0

 • výbor byl seznámen se žádostí Ing. Váchové o prošetření tří pohledávek

KV odkládá projednání žádosti Ing. Váchové na příští zasedání výboru

                                                                                       10 / 0 / 0

 • KV schvaluje termíny zasedání KV v 1. pololetí 2014:

                                                13. 1. 2014                                                   7. 4. 2014

                                                   3. 2. 2014                                                   5. 5. 2014

                                                   3. 3. 2014                                                   2. 6. 2014

                                                                                       10 / 0 / 0

  

V Praze dne 9. prosince 2013

Zapsala:   Ivana Buková, tajemnice KV

Zápis ověřil:

                                                                                   Bc. Lukáš Herold, předseda KV ZMČ P5

 

 

                                                                                                                                     Příloha č. 1

PLÁN ČINNOSTI KONTROLNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHA 5

NA 1. POLOLETÍ 2014

 Činnost kontrolního výboru ZMČ Praha 5 bude v souladu se zákonem 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, vycházet:

 • ze zákonem dané povinnosti kontrolovat usnesení rady a zastupitelstva
 • z Plánu činnosti výboru, schváleného Zastupitelstvem MČ Praha 5
 • z konkrétních úkolů, uložených kontrolnímu výboru Zastupitelstvem MČ Praha 5
 • z podnětů zastupitelů a občanů MČ Praha 5

 LEDEN

Zpráva o činnosti KV za II. pololetí roku 2013

Kontrola stavu pohledávek za pronájem nebytových a nebytových prostor

 ÚNOR

Kontrola vyřizování petic za II. pololetí 2013

Kontrola vybraných investičních akcí za rok 2013

Kontrola hospodaření Nadačního fondu Pragae quinta regione za období od data založení nadačního fondu do 31. 12. 2013

 BŘEZEN

Kontrola transparence darů, grantů a příspěvků v rámci spolupořadatelství za rok 2013

Kontrola vyúčtování grantů v oblasti Místo pro život a ekologické programy 2013
Kontrola postupu privatizace

Kontrola realizace projektu Rozvoj služeb e-Governmentu ÚMČ Praha 5

DUBEN

Kontrola hospodaření s vybranými neinvestičními prostředky

Kontrola objednávek do 100 tis. Kč

Kontrola vybraného střediska CSOP

 KVĚTEN

Kontrola vybraných veřejných zakázek

Kontrola výkonu správy v souladu s mandátní smlouvou – AquaDream a.s

ČERVEN

Kontrola vyúčtování darů dle darovacích smluv

Kontrola  pronájmu volných bytových jednotek

 

 PRŮBĚŽNĚ

Kontrola plnění usnesení Rady MČ Praha 5

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva MČ Praha 5

Řešení podnětů a stížností, adresovaných KV ZMČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě