Zápis z 30. zasedání KV dne 22. 7. 2013

29/07/2013

Zápis č. 30

ze zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 (dále jen KV) konaného dne 22. 7. 2013

Přítomni:    Bc. Lukáš Herold, RNDr. Miroslav Škaloud, Mgr. Diana Bubníková, Mgr. Martina Atlasová, Karel Novotný, Ing. Michal Pavel, Mgr. Lucie Vávrová, Ph.D., Ing. Ondřej Velek, Vojtěch Zapletal

Hosté:        

Omluveni:  Adam Holub, Ing. Bohumil Dvořák

Program:

1)             Schválení programu 30. zasedání KV ZMČ Praha 5

2)             Kontrola zápisu z 29. zasedání KV ZMČ Praha 5

3)             Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5

4)             Zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 5 v I. pololetí 2013

5)             Kontrola realizace plánu oprav za rok 2012

6)             Kontrola činnosti a hospodaření CSOP v roce 2012

7)             Různé

ad 1)    Schválení programu 30. zasedání KV ZMČ Praha 5:

            KV schválil program 30. zasedání  KV ZMČ Praha 5                           

                                                                                                          7 / 0 / 0           

ad  2/   Schválení zápisu 29. zasedání KV:

            KV schválil zápis z 29. zasedání KV ZMČ Praha 5                                

                                                                                                          7 / 0 / 0           

ad 3)    Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5:

            Předseda KV informoval členy o kontrole plnění usnesení Rady MČ Praha 5 za období od 16. 5. 2013 do 15. 6. 2013

            KV vzal na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení RMČ

                                                                                                          8 / 0 / 0           

ad 4)    Zpráva o činnosti KV ZMČ Praha 5 za I. pololetí 2013:

Ing. Velek vznesl námitky k závěrům bodu 8 (Kontrola transparence výsledků darů a grantů za rok 2012) a bodu 13 (Korespondence mezi TCP a MČ Praha 5) s tím, že do příštího zasedání doručí výboru doplňující podklady ke korespondenci mezi TCP a MČ Praha 5. Předseda KV upozornil Ing. Velka, že zpráva o činnosti vychází ze zápisů z jednání KV, které byly všemi členy výboru odsouhlaseny. Nové podněty se již do zprávy o činnosti nedají zpětně začlenit.

KV schválil zprávu o činnosti KV ZMČ Praha 5 za I. pololetí 2013                                                                                                                8 / 1 / 0

ad 5)    Kontrola realizace plánu oprav za rok 2012:

Ke kontrole byla vybrána oprava zábradlí na střeše a výměna střešní krytiny v Ženských domovech a oprava střechy a souvisejících konstrukcí v objektu El. Peškové 7. V obou případech bylo mimo jiné zjištěno nedodržení termínu dokončení stavby, aniž by MČ vyžadovala penále za nedodržení smluvních podmínek.

  1. KV konstatuje, že při namátkové kontrole realizace plánu oprav za rok 2012 došlo opakovaně k vážným pochybením.
  2. KV žádá Odbor majetku MČ Praha 5, aby vysvětlil, z jakého důvodu nebyly požadovány smluvní pokuty za nedodržení termínu ukončení díla a o tomto nejsou v podkladech, které obdržel KV k dispozici, žádné záznamy (stavební deník apod.).
  3. KV konstatuje, že v případě že neexistují zdokumentovány objektivní důvody prodloužení realizace díla, přišla MČ Praha 5 o více než 325 tisíc Kč.
  4. KV ukládá předsedovi informovat starostu MČ Praha 5 o výsledcích těchto namátkových kontrol.

                                                                                                          9 / 0 / 0

ad 6)    Kontrola činnosti a hospodaření CSOP v roce 2012:

            CSOP hospodařilo v roce 2012 s částkou 32,2 mil. Kč, z čehož 22,8 mil. Kč poskytla MČ Praha 5 jako neinvestiční příspěvek. Organizace vykazovala v kontrolovaném roce nižší příjmy, než bylo plánováno rozpočtem, a to z důvodu snižování zájmu o poskytování ošetřovatelských služeb.

            KV vzal na vědomí zprávu o kontrole činnosti a hospodaření CSOP

                                                                                                          9 / 0 / 0

ad 7)    Různé:

  • Bc. L. Herold upozornil přítomné na smlouvu o smlouvě budoucí nájemní, kterou MČ Praha 5 uzavřela v červnu letošního roku a jenž se týká se nebytového prostoru ve Štefánikově 61: předmětem smlouvy je pronájem jmenovaného NP v době po stavebních úpravách provedených na vlastní náklady nájemce, kterými bude prostor přestavěn na způsob užívání jako provozovna rychlého občerstvení. V současné době nájemce zveřejnil v prostoru NP záměr pronajmout tento prostor dalšímu podnájemci (to smlouva nedovoluje) a se stavebními úpravami nezačal. Předseda KV zašle fotodokumentaci a další podklady neprodleně členům výboru a bude informovat o této věci KOA.
  • Mgr. L. Vávrová, Ph. D. informovala o neuskutečněné realizaci opravy venkovní omítky v Domě s pečovatelskou službou Zubatého 10: poté, co bylo na náklady MČ Praha 5 vystavěno lešení, bylo zjištěno, že rozsah plánovaných prací neodpovídá skutečnému stavu omítky. Lešení bylo po měsíci demontováno, aniž by se s prací vůbec začalo. K provedení opravy navíc nebylo vyžádáno stanovisko Národního památkového ústavu, který stavbu pozastavil. Předseda KV tento podnět prošetří a o výsledku bude informovat členy výboru na některém z nejbližších zasedáních.
  • Ing. O. Velek upozornil na dopis manažera TCP Ing. Antonína Schneidera z 9. 7. 2013, který se vyjadřuje k záměru MČ Praha 5, týkajícího se oprav školního areálu Pod Žvahovem. KV se k tomuto tématu vrátí na svých dalších zasedáních.
  • Ing. O. Velek uvedl, že výbor majetku a privatizace nedodržuje jednací řád výborů ZMČ Praha: zastupitelé MČ Praha 5 nedostávají pozvánky ani zápisy ze zasedání tohoto výboru. Předseda KV bude apelovat na předsedu výboru majetku a privatizace ZMČ Praha 5.
  • příští zasedání KV se koná 2. září 2013

 

V Praze dne 23. 7. 2013

 Zapsala:   Ivana Buková, tajemnice KV

 Zápis ověřil:

                                                                                   Bc. Lukáš Herold, předseda KV ZMČ P5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě