Zápis z 3. zasedání etnické komise RMČ Praha 5 konaného dne 2.8.2012

09/08/2012

Přítomni: PhDr. Marie Ulrichová – Hakenová, Mgr. Diana Bubníková, Ing. Vlasta Váchová, Bc. Roman Sedlák, Th. Mgr. Petra Šáchová,  Ing. Ondřej Velek,

Hosté: JUDr. Petr Lachnit, PhDr. Helena Volechová, Božena Fílová,  Karel Novotný, Bc. Igor Surmaj

 

Program:

1/ schválení programu 3. zasedání etnické komise

2/ kontrola zápisu z 2. zasedání etnické komise, které se konalo dne 28.6.2012

3/ přivítání Boženy Fílové – romské koordinátory z odboru ZSP – MHP a zastupitele ÚMČ Prahy 5 Karla Novotného, kteří budou informovat o služební cestě konané do Madridu na téma “Role měst v integraci sociálně vyloučené romské lokality”.

4/ informace o připravovaném projektu komunitního centra Prádelna – záměr činnosti od 1.1.2013

5/ různé

 

 

K bodu 1)

 

PhDr. Marie Ulrichová – Hakenová úvodem přivítala přítomné členy etnické komise a hosty. Byl schválen program 3. zasedání etnické komise bez připomínek.

 

 

K bodu 2)

 

Zápis z 2. zasedání etnické komise ze dne 28.6.2012 byl schválen bez připomínek

Pro/proti/zdržel se

6/0/0 – schváleno

 

 

K bodu 3)

 

K. Novotný a B. Fílová  se podělili s přítomnými členy a hosty etnické komise o své zážitky a získané informace ze služební cesty konané do Madridu na téma “Role měst v integraci sociálně vyloučené romské lokality”. Závěrem došlo i na srovnání podmínek života Romů v Praze 5 a v Madridu. 

 

 

K bodu 4)

 

            JUDr. Lachnit představil záměr činnosti KC Prádelna s tím, že vychází z vytváření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na období roku 2013 – 2015 a z analýzy potřeb jednotlivých cílových skupin, které v rámci pracovních skupin KPSS a posléze vytvoření řídící skupiny KPSS navrhly vize a priority v oblasti plánování sociálních služeb. Obsahem priorit KPSS a opatření je podpora aktivit v rámci komunitního života, tj. setkávání občanů všech cílových skupin, vícegenerační setkávání s možností vzájemné podpory, vzájemné poznání a výměna zkušeností. Zároveň MČ Praha 5 ve svých prioritách podporuje vznik komunitních, nízkoprahových center.

            Po provedené prezentaci komise doporučuje realizování záměru a převedení KC Prádelna pod příspěvkovou organizaci CSOP Praha 5.

Pro/proti/zdržel se

6/0/0 – schváleno

 

 

K bodu 5/ různé

 

            Další zasedání etnické komise RMČ Praha 5 se koná 6.9.2012.

 

 

 

 

Zapsala: Ivana Plášilová

 

Ověřila: PhDr. Marie Ulrichová – Hakenová

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě