Zápis z 3. zasedání 02.04.2012

Zápis č. 3

 

ze zasedání

 

Komise pro zahraniční spolupráci a fondy EU

 

dne 2. 4. 2012

 

 

Začátek: 16.00 hodin

 

Přítomni: Mgr. M. Atlasová, Ing. J. Vitha

Omluven: M. Kukrle, Ing. H. Heissler

Host: Ing. A. Trůblová

 

Program:

1. Schválení zápisu z 2. zasedání

2. Schválení programu 3. zasedání

3. Aktuální stav projektů a otevřené výzvy – oddělení podpory a řízení projektů

4. Zpráva o konferenci „Ochrana evropského kulturního dědictví“ – síť partnerských měst           EUC-NET

5. Plán budoucích akcí s partnerskými městy v roce 2012         

6. Projekt: Přenos dobré praxe v oblasti způsobu fundraisingu neziskového sektoru – Ing. H.  Heissler              

7. Různé

 

 

Vzhledem k malému počtu členů, kteří se zúčastnili jednání, byla komise neusnášeníschopná.

Jednání bylo ukončeno v 16.30 hodin.

 

 

Zapsala: D. Szennaiová

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ověřovatel:

Ing. Jiří Vitha

 

 

 

 

 

 

 

Předsedkyně:

Mgr. Martina Atlasová