Zápis z 3. KOAaM ze dne 7.2.2005

09/02/2005

                                                                                                                                                                                                                

 

 

Z Á P I S

 

z 3.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 7.2.2005

 

 

Počet členů  KOA a M        11

Přítomno:                              6                                                

Omluveno:                            4                       

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

3/01/2005

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k charitativní akci na pozemku parc. č. 373/45, k.ú. Motol z vl. obce hl. m. Prahy – výstavba Ronald McDonald House.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová M.

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      prodej části pozemku parc. č. 373/45, k.ú. Motol z vl. obce hl. m. Prahy na výstavbu Ronald McDonald House.

 4/0/0

 

3/02/2005

 

Žádost: Pronájem pozemku parc. č. 1592/20, k.ú. Smíchov z vl. MČ Praha 5 za účelem užívání garáže ve vlastnictví žadatele.

 

Žadatel:  p. Motl, Revoluční 25, Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit

1.      pronájem pozemku parc. č. 1592/20, k.ú. Smíchov, za cenu Kč 30,-/m2/rok panu Miroslavu Motlovi, bytem Revoluční 25, Praha 1.

4/0/0

 

 

 

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

 

 

OA 3/01/2005

 

Žádost:  Pronájem části pozemku č. parc. 298, k.ú. Smíchov – přístavba obchodních prostor Živnostenské banky a.s.

 

Žadatel: Živnostenská banka a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  neschválit:

1.      pronájem části pozemku č. parc. 298, k.ú. Smíchov o výměře cca 40 m2 pro rozšíření obchodních prostor o velikosti cca 3,90 x 9,23 m a.s. Živnostenská banka, se sídlem Na Příkopě 858/20, Praha 1

4/0/0

 
 
 
OA 3/02/2005

 

Žádost:  Prodej pozemku č. parc. 3328/5 a garáže na pozemku č. parc. 3328/6 vše v k.ú. Smíchov vlastníkovi domu a.s. Švédská 12

 

Žadatel: a.s. Švédská 12.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit:

1.      se záměrem prodeje pozemku č. parc. 3328/5 o výměře 20 m2 za cenu dle cenové mapy Praha 2005 Kč 5.400,-/m2, tj. celkem Kč 108.000,- a záměrem prodeje stavby garáže na pozemku č. parc. 3328/6 vše v k.ú. Smíchov za cenu Kč 100.000,- vlastníkovi domu čp. 873 a.s. Švédská 12, se sídlem Praha 5, Švédská 873/12.

4/0/0

 

 
 
 
 
 
 
 
OA 3/03/2005

 

Žádost:  Pozemek č. parc. 1345/70, k.ú. Hlubočepy – prodej části pozemku

pozemek zastavěn garáží a příjezdovou cestou

 

Žadatel: p. Konopásek Pavel

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  revokovat:

1. usnesení OR čj. 24/577/95 takto:

    souhlasí se záměrem prodeje části pozemku č. parc. 1345/70 v k.ú. Hlubočepy o výměře 25 m2 p. Pavlu Konopáskovi, bytem Praha 5, Na Žvahově 410/29 za cenu Kč 3.210,-/m2 tj. 80.250,- samostatně po obdržení souhlasu ostatních spoluvlastníků, z id. podílu MČ Prahy 5 (tj. ze 72/138) dle GP č. 707-36/96 nové č. parc. 1345/64 o výměře 2 m2, (zast. garáží) a č. parc. 1345/65 o výměře 23 m2 (zastavěno příjezdovou cestou).

4/0/0

 

 
OA 3/04/2005

 

Žádost:  Prodej pozemku č. parc. 2019/1, k.ú. Hlubočepy vlastníkovi sousední stavby

Pozemek je připlocen k nemovitostem ve vlastnictví žadatele.

 

Žadatel: a.s. Best Credit

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit:

1.      se záměrem prodeje pozemku č. parc. 2019/1, k.ú. Hlubočepy o výměře 281 m2 za cenu Kč 1.000,- /m2 tj. celkem  Kč 281.000,- a.s. Best Credit, IČO26306859, se sídlem Praha 5, Přímá 1641/33, vlastníkovi navazujících nemovitostí

2.      se záměrem prodeje pozemků č. parc. 2017/1, 2018/1, 2039/1, 2040/1, k.ú. Hlubočepy vlastníkům sousedních navazujících nemovitostí za cenu Kč 1.000,-/m2.

4/0/0

 
 
 

 

 
OA 3/05/2005

 

Žádost:  U Santošky 17, čp. 1093 – žádost o převod nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor z firmy Karel MUTINSKÝ – FRAVIK na pana Jiřího Marka.

 

Žadatel: firma Karel Mutinský-Fravik

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová H.

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      pronájem nebytových prostor 296,3 m2 v objektu U Santošky 17/1093 Jiřímu Markovi za nájemné 106.125,- Kč/rok.

4/0/0

 
OA 3/06/2005

 

Žádost:  Svornosti 20, záměr prodeje id. 10/32 domu čp. 968, s id. 10/32 zast. pozemku parcel. č. 396, k.ú. Smíchov, Praha 5 spoluvlastníkům.

 

Žadatel: spoluvlastníci domu

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková J.

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit:

l. se záměrem prodeje id. 10/32 domu čp. 968 s id. 10/32 zastav. poz. parcel. č. 396, k.ú. Smíchov, Svornosti 20, Praha 5, spoluvlastníkům za kupní cenu celkem 1,100.000,- Kč, Ing. Vladimíru Kotrbovi id. 2/32 za kupní cenu 220.000,- Kč, Václavu Kotrbovi id. 2/32 za kupní cenu 220.000,- Kč a  MUDr. Petru Zvolskému, DrSc. id. 6/32 za kupní cenu 660.000,- Kč.

4/0/0

 

NP 3/01/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Vítězná 13/531, Praha 5 – Malá  Strana, OTAKAR, s.r.o., žádost o prodloužení nájemní smlouvy

 

Žadatel: Firma OTAKAR, s.r.o.

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

      1. souhlas s návrhem nájemce na prodloužení NS na dobu určitou ale do 1.3.2010 při zvýšení ceny za nájem na částku 5.000,- Kč/m2/rok.

 

2. doporučuje neschválit

     návrh nájemce OTAKAR, s.r.o. prodloužení NS č. 13/2000 ze dne 22.2.2000 za NP Vítězná 13/531, Praha 5 – Malá Strana na dobu určitou do 1.3.2010 za nájemné ve výši 2.000,- Kč/m2/rok.

4/0/0

 

NP 3/02/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – U Santošky 6/849, Praha 5 – Smíchov, Sdružení K.H.S., žádost o snížení nájemného.

 

Žadatel: Sdružení  K.H.S.

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit

1.      Sdružení K.H.S. za NP v ul. U Santošky 6/849, Praha 5 – Smíchov s účinností od 1.3.2005

 úpravu výše nájemného snížením o 20% na výši 2.590,- Kč/m2/rok, tj. 17.254,- Kč/měs.

4/0/0

 

NP 3/03/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Plzeňská 76/470, Praha 5 – Košíře, ABC Interiér, s.r.o., žádost o rozšíření účelu nájmu.

 

Žadatel: Firma ABC Interiér, s.r.o.

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

       firmě ABC Interiér, s.r.o. rozšíření účelu nájmu v NP Plzeňská 76/470, Praha 5 – Košíře o prodej podlahových krytin a dveří „dodatkem“ ke stáv. NS č. 047000913 ze dne 7.2.2002. Ostatní ujednání NS se nemění.

4/0/0

 

NP 3/04/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Na Valentine 13/647, Praha 5 – Smíchov, Drahoslav Pacák, návrh na podání výpovědi.

 

Žadatel: OOA MČ Praha 5

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

podání výpovědi z nájmu panu Drahoslavu Pacákovi, nájemci NP č. 901, v ul. Na Valentince 13/647, Praha 5 – Smíchov.  4/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 3/05/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Hlubočepská 33/2, objekt stodoly, k.ú. Hlubočepy, Vinař, s.r.o., žádost o pronájem NP

 

Žadatel: p. Vlastimil Svatý

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

zveřejnění záměru pronájmu stodoly u objektu Hlubočepská 33/2, k.ú. Hlubočepy společnosti Vinař, s.r.o., Pod Vodovodem 4, P-5 za 650,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

4/0/0

 

 

 

 

 

 

4.KOAa M se koná dne : 21.2.2005  v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:8.2.2005

 Jiřina Zavadilová                      Martin S T R Á N S K Ý

                                                       zástupce starosty

                                                           MČ Praha 5

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě