Zápis z 3. KOAaM ze dne 16.2.2004

23/02/2004

Zápis z 3. KOAaM je v příloze

 

Z Á P I S

 

 

z 3.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 16.2.2004

 

 

Počet členů  KOA a M        11

Přítomno:                        10                                      

Omluveno:                                                    

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

3/01/2004

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 3632, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy – schodiště

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit prodej pozemku parc. č. 3632, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy (přístupové schodiště k objektu čp. 70, k.ú. Smíchov) vlastníkům domu.

6/0/0

 

 

3/02/2004

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 942/19, v k.ú. Hlubočepy z vl. obce hl. m. Prahy – pozemek zastavěný budovou ve vlastnictví žadatele.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Končolová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit prodej pozemku parc. č. 942/19, k. ú. Hlubočepy z vlastnictví obce hl. m. Prahy vlastníků budovy čp. 792, k.ú. Hlubočepy na pozemku  postavené, za podmínky zachování volného průchodu mezi parkovištěm a ulicí Tréglova.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

3/03/2004

 

Žádost: Smlouva o věcném břemenu na pozemky parc. č. 4547/1a 4532, k.ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 pro Pražskou energetiku a.s.

 

Žadatel:  Pražská energetika a.s.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ souhlasit s návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene na poz. parc. č. 4532 a 4547/1, k.ú. Smíchov, dle geometrického zaměření a znaleckého posudku pro Pražskou energetiku, a.s. se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4.

Pan starosta Jančík se zdržel hlasování.

5/0/0

 

3/04/2004

 

Žádost: Stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 3992/1 a 3992/2, k.ú. Smíchov ve vlastnictví obce hl. m. Prahy – přístup k opěrné zdi ve vl. MČ Praha 5.

 

Žadatel: OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit  záměr prodeje pozemků parc. č. 3992/1 a 3992/2, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy za podmínky, že v kupní smlouvě bude ošetřen přístup k opěrné zdi, která je součástí parku Klamovka, formou  věcného břemene.

7/0/0

 

3/05/2004

 

Žádost: Žádost o stanovisko k pronájmu a následnému prodeji části pozemku parc. č. 764/83, k.ú. Jinonice o výměře cca 152 m2.

 

Žadatel: OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAaM:

        KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr pronájmu a následného úplatného převodu části pozemku parc. č. 764/83, k.ú. Jinonice o výměře cca 152 m2 z vl. obce hl. m. Prahy – za účelem řešení přístupové cesty k budoucímu polyfunkčnímu objektu.

7/0/0

 

 

 

 

 

 

 

Odložený materiál:

 

2/05/2004

 

Žádost: Žádost o možnost dlouhodobého využívání toalet na hřišti – Hořejší nábřeží (pozemek parc. č. 554, k.ú. Smíchov).

 

Žadatel:  provozovatel galerie „Nábřeží“

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr  pronájmu toalet na hřišti Hořejší nábřeží (pozemek parc. č. 554,  k.ú. Smíchov), společnosti Calm Down Production, s.r.o. se sídlem Jeneč, Karlovarská 2, okres Praha – západ, zastoupené jednatelem panem Alešem Víškem, – pro obsluhu galerie „Nábřeží“,  její návštěvníky a pro návštěvníky dětského hřiště.

8/0/0

 

 

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 
OA 3//01/2004

 

Žádost:  Žádost  společnosti COMENIUS, o.s., nájemce Bertramky o odpuštění nájmu za II. pololetí r. 2003.

 

Žadatel: společnost COMENIUS, o.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová

 

Stanovisko KOAa M:

             KOAaM doporučuje RMČ  schválit nájemci Bertramky, společnosti COMENIUS, o.s. snížení nájemného o 30% s tím, že obřad bude za 2.000,- Kč.

8/0/0

 

 

OA 3/02/2004

 

Žádost: Žádost p. R. Dipolta o přechod nájmu k části pozemku č. parc. 1954/3, k.ú. Košíře

 

Žadatel: p. R. Dipolta

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM  doporučuje RMČ souhlasit s přechodem nájemní smlouvy na část pozemku č. parc. 1954/3, k.ú. Košíře o výměře 82 m2 za Kč 220,-/m2/rok tj. Kč 18.040,-/rok včetně valorizace na dobu neurčitou.

8/0/0

 

OA 3/03/2004

 

Žádost: Žádost o prodej id. 87/216 pozemku č. parc. 4812/3, k.ú. Smíchov firmě Kalos spol. s r.o.

 

Žadatel: firma KALOS spol. s r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit se záměrem prodeje id. 87/216 pozemku č. parc. 4812/3, k.ú. Smíchov spoluvlastníkovi firmě KALOS spol. s r.o., se sídlem v Praze 6, Badeniho 290/1 za cenu dle znaleckého posudku tj. Kč  220.636,-.

8/0/0

 

OA 3/04/2004

 

Žádost: Žádost p. J. Motyčky, bytem Praha 5, U Akátu 17 o pronájem části pozemku č. parc. 501, k.ú. Motol.

 

Žadatel: p. J. Motyčka

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ schválit

1.      ukončení nájemní smlouvy na část pozemku č. parc. 501 v k.ú. Motol díl 6 p. Jaroslava Matýska, bytem Praha 5, Amforová 1888/38 dohodou k 31.3.2004.

2.      pronájem části pozemku č. parc. 501, k.ú. Motol díl 6 za cenu Kč 7,-/m2/rok o výměře 332 m2 p. J. Motyčkovi, U Akátu 725/17, Praha 5 na dobu neurčitou.

8/0/0

 

OA 3/05/2004

 

Žádost:  Žádost o pronájem částí pozemků v k.ú. Motol, Košíře, Hlubočepy pro umístění reklamních zařízení firmy News Outdoor.

 

Žadatel: firma News Outdoor

 

Předkládá: Odbor  obchodních aktivit – p. Synková

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr pronájmu pozemků o výměře 21 m2 – RZ 3,5 x 6,0 m: k.ú. Motol – dle návrhu usnesení.

8/0/0

 

OA 3/06/2004

 

Žádost:  Žádost odboru správy služeb o využití objektu uvolněné školičky Na Farkáně, parc. č. 233/2, k.ú. Radlice jako centrálního archivu ÚMČ Praha 5.

 

Žadatel: Odbor správy služeb

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM  doporučuje RMČ schválit využití bývalé školičky Na Farkáně, parc. č. 233/2 jako centrálního archivu ÚMČ Praha 5.

8/0/0

 

 

NP 3/01/2004

 

Žádost: Nebytové prostory  – pronájmy na základě vyvěšení

 

Žadatel: zájemci o pronájmy

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit

1.      pronájmy nebytových prostor na základě vyvěšení:

1.1  Štefánikova 28/249, Praha 5 – Smíchov  (nabídka NP č. 5)

  Otakar FORSTÍK, KOMFORT – CK, Aubrechtové 6, Praha 10, za 1.050,-  Kč/m2/rok, doba neurčitou.

8/0/0

 

NP 3/02/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Plzeňská 442b/211, Praha 5 – Košíře, pan Ing. The Khoi TRAN – žádost o ukončení nájemní smlouvy.

 

Žadatel:  ing. The Khoi TRAN

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

              KOAaM doporučuje RMČ  schválit ukončení nájemní smlouvy NP Plzeňská 442b/211 panu Ing. The Khoi Tranovi dohodou k 29.2.2004.

8/0/0

 

 

 

 

 

NP 3/03/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Plzeňská 452/167, Praha 5 – Košíře, pan Jan Halas – uzenářství u Špejlíka – žádost o změnu z fyzické na právnickou osobu.

 

Žadatel:  pan Jan Halas

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit zveřejnění NP – Plzeňská 452/167, Praha 5 – Košíře na úřední desku MĆ Praha 5 obvyklým způsobem na dobu 15 dnů se záměrem pronajmout tento prostor PRO POKR s.r.o. s tím, že tato firma pokračuje v nájmu podle původní smlouvy.

8/0/0

 

 

NP 3/04/2004

 

Žádost:  Nebytové prostory Štefánikova 4/281, Praha 5 – Smíchov, žádost Úřadu práce hl. m. Prahy o pronájem NP.

 

Žadatel:  Úřad práce hl. m. Prahy

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ  schválit

zveřejnění NP Štefánikova 4/281, Praha 5 – Smíchov na úřední desku MČ  P-5 obvyklým způsobem na dobu 15 dnů se záměrem pronajmout tento prostor Úřadu práce hl. m. Prahy, Domažlická 11, Praha 3 za nájemné ve výši 1.000,- Kč/m2/rok.

8/0/0

 

 

NP 3/05/2004

 

Žádost:  Nebytové prostory – Na Bělidle 3/64, Praha 5 – Smíchov, Kateřina Damborská – žádost o ukončení nájmu dohodou.

 

Žadatel:  Kateřina Damborská

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit  Kateřině Damborské  ukončení nájmu nebytového prostoru v ul. Na Bělidle 3/64, Praha 5 – Smíchov dohodou k 29.2.2004.

8/0/0

 

NP 3/06/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Preslova 17/1269, Praha 5 – Smíchov, Hana Škantová – žádost o ukončení nájmu dohodou.

 

Žadatel: p. Hana Škantová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit  Haně Škantové ukončení nájmu nebytového prostoru v ul. Preslova 17/1269, Praha 5 – Smíchov dohodou k 29.2.2004.

8/0/0

 

NP 3/07/2004

 

Žádost:  Nebytové prostory – Brichtova 685/2, Praha 5 – Hlubočepy, Nemovitosti Investis, s.r.o. – žádost o souhlas s umístěním sídla společnosti.

 

Žadatel: firma Nemovitosti Investis s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – Ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ  schválit  žádost firmy Nemovitosti Investis s.r.o. s umístěním sídla společnosti na adrese Brichtova 685/2 v Praze 5.

8/0/0

 

 

 

NP 3/08/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Štefánikova 28/249, Praha 5 – Smíchov, Otakar Forstík, KOMFORT – Cestovní kancelář, žádost o prominutí plateb nájemného.

 

Žadatel: Otakar Forstík

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – Ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit Otakaru Forstíkovi, KOMFORT – Cestovní kancelář prominutí zákl. nájemného ve výši 150.000,- Kč za NP Štefánikova 28/249, Praha 5 – Smíchov a to za dobu šesti měsíců s plněním od 1.9.2003 do 28.2.2004 z titulu prováděné rekonstrukce.

7/1/0

 

NP 3/09/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Švédská 35/1844, Švédská 37/1845, Praha 5 – Smíchov, Milan Vosáhlo, žádost o rozšíření  nájemní  smlouvy.

 

Žadatel: p. Milan Vosáhlo

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – Ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit zveřejnění  NP Švédská 35/1844 (12,06 m2) a Švédská 37/1845 (40,10 m2), Praha 5 – Smíchov, nájemce Milan Vosáhlo , na úřední desku MČ P-5 obvyklým způsobem na dobu 15 dnů se záměrem rozšíření NS v osobě nájemce o pana Kristiana Langra, za nájemné ve výši 1.600,- Kč/m2/rok.

8/0/0

 

NP 3/10/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Plzeňská 951/125, Praha 5 – Košíře, paní Valdemara Pospíšilová – výpověď z nájmu.

 

Žadatel: Správa budov Praha a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – Ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ schválit podání výpovědi pí. Pospíšilové, NP Plzeňská 951/125 z důvodu neplacení nájemného.

8/0/0

 

NP 3/11/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Plaská 14/612, Praha 5 – Malá Strana, SEKO-Semík, s.r.o., žádost o snížení nájemného.

 

Žadatel:  SEKO-Semík, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – Ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit společnosti SEKO-Semík, s.r.o. snížení měsíčního nájemného (tj. 39.418,- Kč) o částku 2.953,- Kč za sklepní prostory v NP Plaská 14/612, Praha 5 – Malá Strana s platností od 1.1.2004 do doby odstranění závad, max. na dobu 6 měsíců.

8/0/0

—————————————————————————————————————————-

 

 

 

 

 

 

 

Různé:   Závěry ze společného zasedání KOP a KOAaM k prodeji bytových domů MČ Praha 5 – viz. Příloha č. 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.KOAa M se koná dne : 1.3.2004 v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5.

 

 

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:

 Jiřina Zavadilová                      Martin  STRÁNSKÝ                      17.2.2004

                                                         zástupce starosty

                                                            MČ Praha 5

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě