Zápis z 3. KOAaM dne 5.2.2007

13/02/2007

                                                                                                                                                                                                            

 

ZÁ P I S 

 

z 3. zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne:  5.2.2007

 

 

Počet členů  KOA a M        11

Přítomno:                               8                                                           

Omluveno:                             3                         

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

3/01/2007

 

Žádost:  Stanovisko k prodeji případně pronájmu pozemku parc. č. 4205/21, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy – vjezd do podzemních garáží.

 

Žadatel:  Agana a.s.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I. Souhlasit:

1.      s prodejem případně pronájmem pozemku parc. č. 4205/21, k.ú. Smíchov o výměře 539 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy společnosti Agana a.s. za účelem umístění vjezdu do podzemních garáží za podmínky dodržení požadavků ODŽ ÚMČ Praha 5.

Hlasování: 5/0/0

 

3/02/2007

 

Žádost: Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 4197/3 a 4197/4, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Souhlasit:

1.      se záměrem prodeje pozemků parc. č. 4197/3, k.ú. Smíchov o výměře 74 m2 a pozemku parc. č. 4197/4, k.ú. Smíchov o výměře 105 m2 společnosti BOOM TOWN, a.s. z vlastnictví obce hl. m. Prahy – z důvodů zvýšení bezpečnosti parkovacího procesu pro bytový dům č.p. 1337, ul. Na Hřebenkách, Praha 5.

Hlasování: 5/0/0

3/03/2007

 

Žádost:  Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji částí pozemků parc. č. 3461/4, 3459, 3456, 3447, 4876/11, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I. Souhlasit:

1.      se záměrem  prodeje částí pozemků parc. č. 3461/4, 3459, 3456, 3447 a 4875/11, k.ú. Smíchov o výměře cca 280 m2 společnosti Nearfocust, a.s. z vlastnictví obce hl. m. Prahy, za účelem scelení s pozemky ve vlastnictví žadatele, za předpokladu zachování stávajících pěších vazeb včetně komunikací.

Hlasování: 5/0/0

 

3/04/2007

 

Žádost:  Žádost paní Kateřiny Čermákové o pronájem druhého parkovacího místa ve vnitrobloku domu čp. 2/33 ul. Hlubočepská.

 

 Žadatel:  pí. Kateřina Čermáková

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.      uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 119/OSM/97 ze dne 4.11.1997 na druhé parkovací místo v rodině ve vnitrobloku obytného domu čp. 2/33 ul. Hlubočepská pro pana Aleše Čermáka za částku 4.000,- Kč/rok na dobu neurčitou.

Hlasování: 5/0/0

 

3/05/2007

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 4915/12, k.ú. Smíchov z vlastnictví Bytového podniku Praha 5 s.p. v likvidaci – komunikace.

 

Žadatel:  Ing. Dubec

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.      prodej pozemku parc. č. 4915/12, k.ú. Smíchov o výměře 54 m2 z vlastnictví Bytového podniku Praha 5 s.p. v likvidaci Vrázova 9, Praha 5 za účelem výstavby prodloužené tramvajové trati Radlická.

Hlasování: 5/0/0

 

3/06/2007

 

Žádost: Prodej pozemků s právem stavby v k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  RMČ Praha 5

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Dana Staňková

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.      prodej pozemku parc. č. 1938 v k.ú. Smíchov o výměře 103 m2 paní Jindřišce Mrázkové, bytem v Praze 2, Budečská 1026/14 za  cenu 154.500,- Kč

2.      prodej pozemku parc. č. 1780 v k.ú. Smíchov o výměře 132 m2 panu Hynkovi Faktorovi, bytem v Praze 5, Xaveriova 1608/76 za cenu 198.000,- Kč

3.      prodej pozemku parc. č. 1692 v k.ú. Smíchov o výměře 82 m2 panu Vratislavovi Sedlákovi, bytem Seitenberggasse 6/8, 1160 Wien, Rakousko za cenu 123.000,- Kč.

Hlasování: 5/0/0

 

 

ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

 

OA 3/01/2007

 

Žádost:  Krškova 807 – žádost MUDr. Zobanové o úhradu nákladů v částce ve výši 36.863,68 Kč spojených se zprovozněním oční ambulance po rekonstrukci výtahů a výměně stoupaček v objektu Polikliniky Barrandov.

 

Žadatel:  MUDr. Zobanová Anna

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

 

   KOAaM doporučuje RMČ :  I. Schválit:

1.      úhradu nákladů vynaložených na zprovoznění NP o celkové výměře 153,80 m2 umístěných  v       objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807 v částce ve výši 18.000,- Kč formou odpuštění   

      nájemného.

Hlasování: 5/0/1

 

 

OA 3/02/2007

 

Žádost: Žádost o pronájem části pozemku č. parc. 406/3 v k.ú. Motol pro umístění reklamního zařízení – MediaUP, a.s.

 

Žadatel:  MediaUp, a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Neschválit:           

1.      záměr pronájmu části pozemku č. parc. 406/3 v k.ú. Motol pro umístění dvou      oboustranných reklamních zařízení o rozměrech 2,4 x 3,4 m, tj. celkem 2 x 16,32 m     reklamní plochy pro firmu MediaUp, a.s. se sídlem Praha 4, Na Nivách 25.

Hlasování: 6/0/0

 

OA 3/03/2007

 

Žádost:  Žádost o prodej pozemku č. parc. 3732 v k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  p. M. Šenberger

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Nesouhlasit:

1.      se záměrem prodeje pozemku č. parc. 3732 v k.ú. Smíchov o výměře 750 m2 z důvodu

       zachování veřejné zeleně.

Hlasování: 6/0/0

 

NP 3/01/2007

 

Žádost:  NP – Stroupežnického 24/2326, Praha 5 – Smíchov, Pavel Hejra, žádost o snížení nájemného.

 

Žadatel:  Pavel Hejra

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Materiál odložen k doplnění.

 

NP 3/02/2007

 

Žádost: NP – Na Hutmance (u čp. 300), Praha 5 – Jinonice, pronájem na základě vyvěšení.

 

Žadatel:  RMČ

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.pronájem NP garáže (ev. č. 901) v objektu řadových garáží v ul. Na Hutmance (u čp. 300),     

   Praha 5- Jinonice

   žadatel: Milan Čipčala, Bozděchova 637/9, Praha 5

   za nájemné ve výši: 750,- Kč/m2.

Hlasování: 6/0/0

 

 

NP 3/03/2007

 

Žádost:  NP – Lumiérů 20/451, Praha 5 – Hlubočepy, pronájem na základě vyvěšení.

 

Žadatel:  RMČ

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p.Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1. pronájem NP v ul. Lumiérů, Praha 5 – Hlubočepy

    žadatel: Kateřina Kolmanová, Lamačova 906/19, Praha 5

    za nájemné ve výši: 1.250,- Kč/m2/rok

Se zvláštním ujednáním: rekolaudace nebytového prostoru na kadeřnictví včetně zřízení příslušenství bude provedena na vlastní náklady nájemce, bez možnosti odbydlení s tím, že po ukončení pronájmu uvede nájemce NP do původního stavu.

Hlasování: 6/0/0

 

NP 3/04/2007

 

Žádost:  NP  – Štefánikova 21/216, Praha 5 – Smíchov, zveřejnění nabídky na pronájem kanceláří.

 

Žadatel:  RMČ

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Materiál odložen k doplnění.

 

NP 3/05/2007

 

Žádost:  NP – pozemek – parc. č. 1434/3,  k.ú. Košíře, Praha 5, Marie Libešová, pronájem – garáže

 

 Žadatel:  p. Marie Libešová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1. pronájem NP – garáže č. 910 o velikosti 13 m2, na pozemku parc. č. 1434/3, k.ú. Košíře, P-

    5 Marii Libešové, bytem Nám. Josefa Machka 3, Praha 5 za nájemné ve výši 750,- Kč

    měsíčně (objekt řadových garáží na pozemku parc. č. 1434/2 a 1434/3, k.ú. Košíře).

Hlasování: 6/0/0

 

NP 3/06/2007

 

Žádost:  NP –Plzeňská 174/2076, Praha 5 – Smíchov, schválení nájemce na pronájem NP .

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.pronájem NP v ul. Plzeňská 174/2076, Praha 5 – Smíchov

   žadatel: ALFA SUPER, s.r.o., Plzeňská 179/182, Praha 5

   za nájemné ve výši: 3.600,- Kč/m2/rok

Hlasování: 6/0/0  

 

 

NP 3/07/2007

 

Žádost:  NP – Zborovská 44/526, Praha 5 – Smíchov, Karel Neumann – firma Šlechta, ukončení nájmu dohodou ke dni 31.1.2007.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

         1. ukončení nájmu NP – kanceláře Zborovská 44/526, Praha 5 – Smíchov dohodou ke dni   

             31.1.2007, nájemce Karel Neumann-firma Šlechta, se sídlem Plzeňská 2, Praha 5.

Hlasování: 6/0/0

 

 

NA STŮL:

 

OSM 3/07/2007

 

Návrh plánu oprav domovního a bytového fondu spravovaného správními firmami CENTROU, a.s., Správou budov Praha, a.s., provoz. J.Plachty 17, Brožíkova 1 a ostatními správci v roce 2007

 

Žadatel: OSM

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Miroslav Cejnar

 

Stanovisko KOAaM:

 

     KOAM doporučuje RMČ I. Souhlasit:

1.      s předloženými návrhy plánu oprav a údržby domovního a bytového fondu správních firem a ostatních správců v r. 2007 ve výši 131.997.000,- Kč a mimořádnými položkami plánu oprav ve výši 10.000.000,- Kč s tím, že finanční prostředky na opravy nemovitosti Pod Kesnerkou 1/189 budou převedeny do rezervy OSM.

Hlasování: 6/0/0

  

 

 

 

 

 

 

 

 4. KOAaM se koná dne:  19.2.2007 v  16 hod. v 6. patře v zasedací místnosti RMČ, číslo dveří  

     614.  Komise žádá všechny členy o VČASNÝ příchod, případně o řádnou omluvu při  

     předpokládané nepřítomnosti na zasedání. 

 

 

 

 

Začátek zasedání KOAaM v 16.15 hod.

Konec zasedání KOAaM v 17.45. hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za KOAaM: Jiřina Zavadilová – OSM                                        Ověřil:      Ing. Petr HORÁK         

Za správnost zápisu: Lenka Holubová – OOA                                                zástupce starosty

 

 

V Praze dne 6.2.2007

                                                                                                                                                                                                            

 

ZÁ P I S 

 

z 3. zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne:  5.2.2007

 

 

Počet členů  KOA a M        11

Přítomno:                               8                                                           

Omluveno:                             3                         

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

3/01/2007

 

Žádost:  Stanovisko k prodeji případně pronájmu pozemku parc. č. 4205/21, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy – vjezd do podzemních garáží.

 

Žadatel:  Agana a.s.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I. Souhlasit:

1.      s prodejem případně pronájmem pozemku parc. č. 4205/21, k.ú. Smíchov o výměře 539 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy společnosti Agana a.s. za účelem umístění vjezdu do podzemních garáží za podmínky dodržení požadavků ODŽ ÚMČ Praha 5.

Hlasování: 5/0/0

 

3/02/2007

 

Žádost: Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 4197/3 a 4197/4, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Souhlasit:

1.      se záměrem prodeje pozemků parc. č. 4197/3, k.ú. Smíchov o výměře 74 m2 a pozemku parc. č. 4197/4, k.ú. Smíchov o výměře 105 m2 společnosti BOOM TOWN, a.s. z vlastnictví obce hl. m. Prahy – z důvodů zvýšení bezpečnosti parkovacího procesu pro bytový dům č.p. 1337, ul. Na Hřebenkách, Praha 5.

Hlasování: 5/0/0

3/03/2007

 

Žádost:  Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji částí pozemků parc. č. 3461/4, 3459, 3456, 3447, 4876/11, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I. Souhlasit:

1.      se záměrem  prodeje částí pozemků parc. č. 3461/4, 3459, 3456, 3447 a 4875/11, k.ú. Smíchov o výměře cca 280 m2 společnosti Nearfocust, a.s. z vlastnictví obce hl. m. Prahy, za účelem scelení s pozemky ve vlastnictví žadatele, za předpokladu zachování stávajících pěších vazeb včetně komunikací.

Hlasování: 5/0/0

 

3/04/2007

 

Žádost:  Žádost paní Kateřiny Čermákové o pronájem druhého parkovacího místa ve vnitrobloku domu čp. 2/33 ul. Hlubočepská.

 

 Žadatel:  pí. Kateřina Čermáková

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.      uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 119/OSM/97 ze dne 4.11.1997 na druhé parkovací místo v rodině ve vnitrobloku obytného domu čp. 2/33 ul. Hlubočepská pro pana Aleše Čermáka za částku 4.000,- Kč/rok na dobu neurčitou.

Hlasování: 5/0/0

 

3/05/2007

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 4915/12, k.ú. Smíchov z vlastnictví Bytového podniku Praha 5 s.p. v likvidaci – komunikace.

 

Žadatel:  Ing. Dubec

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.      prodej pozemku parc. č. 4915/12, k.ú. Smíchov o výměře 54 m2 z vlastnictví Bytového podniku Praha 5 s.p. v likvidaci Vrázova 9, Praha 5 za účelem výstavby prodloužené tramvajové trati Radlická.

Hlasování: 5/0/0

 

3/06/2007

 

Žádost: Prodej pozemků s právem stavby v k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  RMČ Praha 5

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Dana Staňková

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.      prodej pozemku parc. č. 1938 v k.ú. Smíchov o výměře 103 m2 paní Jindřišce Mrázkové, bytem v Praze 2, Budečská 1026/14 za  cenu 154.500,- Kč

2.      prodej pozemku parc. č. 1780 v k.ú. Smíchov o výměře 132 m2 panu Hynkovi Faktorovi, bytem v Praze 5, Xaveriova 1608/76 za cenu 198.000,- Kč

3.      prodej pozemku parc. č. 1692 v k.ú. Smíchov o výměře 82 m2 panu Vratislavovi Sedlákovi, bytem Seitenberggasse 6/8, 1160 Wien, Rakousko za cenu 123.000,- Kč.

Hlasování: 5/0/0

 

 

ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

 

OA 3/01/2007

 

Žádost:  Krškova 807 – žádost MUDr. Zobanové o úhradu nákladů v částce ve výši 36.863,68 Kč spojených se zprovozněním oční ambulance po rekonstrukci výtahů a výměně stoupaček v objektu Polikliniky Barrandov.

 

Žadatel:  MUDr. Zobanová Anna

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

 

   KOAaM doporučuje RMČ :  I. Schválit:

1.      úhradu nákladů vynaložených na zprovoznění NP o celkové výměře 153,80 m2 umístěných  v       objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807 v částce ve výši 18.000,- Kč formou odpuštění   

      nájemného.

Hlasování: 5/0/1

 

 

OA 3/02/2007

 

Žádost: Žádost o pronájem části pozemku č. parc. 406/3 v k.ú. Motol pro umístění reklamního zařízení – MediaUP, a.s.

 

Žadatel:  MediaUp, a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Neschválit:           

1.      záměr pronájmu části pozemku č. parc. 406/3 v k.ú. Motol pro umístění dvou      oboustranných reklamních zařízení o rozměrech 2,4 x 3,4 m, tj. celkem 2 x 16,32 m     reklamní plochy pro firmu MediaUp, a.s. se sídlem Praha 4, Na Nivách 25.

Hlasování: 6/0/0

 

OA 3/03/2007

 

Žádost:  Žádost o prodej pozemku č. parc. 3732 v k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  p. M. Šenberger

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Nesouhlasit:

1.      se záměrem prodeje pozemku č. parc. 3732 v k.ú. Smíchov o výměře 750 m2 z důvodu

       zachování veřejné zeleně.

Hlasování: 6/0/0

 

NP 3/01/2007

 

Žádost:  NP – Stroupežnického 24/2326, Praha 5 – Smíchov, Pavel Hejra, žádost o snížení nájemného.

 

Žadatel:  Pavel Hejra

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Materiál odložen k doplnění.

 

NP 3/02/2007

 

Žádost: NP – Na Hutmance (u čp. 300), Praha 5 – Jinonice, pronájem na základě vyvěšení.

 

Žadatel:  RMČ

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.pronájem NP garáže (ev. č. 901) v objektu řadových garáží v ul. Na Hutmance (u čp. 300),     

   Praha 5- Jinonice

   žadatel: Milan Čipčala, Bozděchova 637/9, Praha 5

   za nájemné ve výši: 750,- Kč/m2.

Hlasování: 6/0/0

 

 

NP 3/03/2007

 

Žádost:  NP – Lumiérů 20/451, Praha 5 – Hlubočepy, pronájem na základě vyvěšení.

 

Žadatel:  RMČ

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p.Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1. pronájem NP v ul. Lumiérů, Praha 5 – Hlubočepy

    žadatel: Kateřina Kolmanová, Lamačova 906/19, Praha 5

    za nájemné ve výši: 1.250,- Kč/m2/rok

Se zvláštním ujednáním: rekolaudace nebytového prostoru na kadeřnictví včetně zřízení příslušenství bude provedena na vlastní náklady nájemce, bez možnosti odbydlení s tím, že po ukončení pronájmu uvede nájemce NP do původního stavu.

Hlasování: 6/0/0

 

NP 3/04/2007

 

Žádost:  NP  – Štefánikova 21/216, Praha 5 – Smíchov, zveřejnění nabídky na pronájem kanceláří.

 

Žadatel:  RMČ

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Materiál odložen k doplnění.

 

NP 3/05/2007

 

Žádost:  NP – pozemek – parc. č. 1434/3,  k.ú. Košíře, Praha 5, Marie Libešová, pronájem – garáže

 

 Žadatel:  p. Marie Libešová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1. pronájem NP – garáže č. 910 o velikosti 13 m2, na pozemku parc. č. 1434/3, k.ú. Košíře, P-

    5 Marii Libešové, bytem Nám. Josefa Machka 3, Praha 5 za nájemné ve výši 750,- Kč

    měsíčně (objekt řadových garáží na pozemku parc. č. 1434/2 a 1434/3, k.ú. Košíře).

Hlasování: 6/0/0

 

NP 3/06/2007

 

Žádost:  NP –Plzeňská 174/2076, Praha 5 – Smíchov, schválení nájemce na pronájem NP .

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.pronájem NP v ul. Plzeňská 174/2076, Praha 5 – Smíchov

   žadatel: ALFA SUPER, s.r.o., Plzeňská 179/182, Praha 5

   za nájemné ve výši: 3.600,- Kč/m2/rok

Hlasování: 6/0/0  

 

 

NP 3/07/2007

 

Žádost:  NP – Zborovská 44/526, Praha 5 – Smíchov, Karel Neumann – firma Šlechta, ukončení nájmu dohodou ke dni 31.1.2007.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

         1. ukončení nájmu NP – kanceláře Zborovská 44/526, Praha 5 – Smíchov dohodou ke dni   

             31.1.2007, nájemce Karel Neumann-firma Šlechta, se sídlem Plzeňská 2, Praha 5.

Hlasování: 6/0/0

 

 

NA STŮL:

 

OSM 3/07/2007

 

Návrh plánu oprav domovního a bytového fondu spravovaného správními firmami CENTROU, a.s., Správou budov Praha, a.s., provoz. J.Plachty 17, Brožíkova 1 a ostatními správci v roce 2007

 

Žadatel: OSM

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Miroslav Cejnar

 

Stanovisko KOAaM:

 

     KOAM doporučuje RMČ I. Souhlasit:

1.      s předloženými návrhy plánu oprav a údržby domovního a bytového fondu správních firem a ostatních správců v r. 2007 ve výši 131.997.000,- Kč a mimořádnými položkami plánu oprav ve výši 10.000.000,- Kč s tím, že finanční prostředky na opravy nemovitosti Pod Kesnerkou 1/189 budou převedeny do rezervy OSM.

Hlasování: 6/0/0

  

 

 

 

 

 

 

 

 4. KOAaM se koná dne:  19.2.2007 v  16 hod. v 6. patře v zasedací místnosti RMČ, číslo dveří  

     614.  Komise žádá všechny členy o VČASNÝ příchod, případně o řádnou omluvu při  

     předpokládané nepřítomnosti na zasedání. 

 

 

 

 

Začátek zasedání KOAaM v 16.15 hod.

Konec zasedání KOAaM v 17.45. hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za KOAaM: Jiřina Zavadilová – OSM                                        Ověřil:      Ing. Petr HORÁK         

Za správnost zápisu: Lenka Holubová – OOA                                                zástupce starosty

 

 

V Praze dne 6.2.2007

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě