Zápis z 3. jednání kulturní komise , konaného dne 10. 3. 2003


 


Zápis z 3. jednání kulturní komise , konaného dne 10. 3. 2003


 


Přítomni: dle prezenční listiny


 


 


P r o g r a m :


 


1.  Kontrola zápisu ze 17. 2. 2003


 


Zápis ze 17. 2. byl bez připomínek schválen.


 


2.  Volba místopředsedy komise


 


Na místopředsedkyni komise byla navržena pouze Jitka Matoušková. Návrh byl  schválen a J. Matoušková byla do funkce místopředsedkyně kulturní komise zvolena.


Hlasování: 6,0,1


 


3.  Návrh na změnu termínů zasedání kulturní komise


 


Zástupce starosty p. Gál požádal o změnu termínů zasedání kulturní komise na úterky nebo středy. Přítomní členové komise však se změnou (alespoň pro l. pololetí) nesouhlasí, neboť už si přizpůsobili svůj program tak, aby se mohli zúčastňovat jednání komise v původně stanovených termínech (pondělky).


 


4.  Žádost Klubu zastupitelů ČSSD o pojmenování ulice po A. Štochlovi


 


Klub zastupitelů se obrátil na starostu MČ Praha 5 a na kulturní komisi se žádostí o přejmenování, resp. pojmenování ulice v katastru Košíře po prvním starostovi Města Košíř po r. 1918 Antonínu Štochlovi. A. Štochl se zasloužil o rozvoj Košíř, mimo jiné i o výstavbu domů Města Košíř, které jsou dodnes v majetku obce. Za l. okupace byl internován v koncentračním táboře, kde byl také umučen. Klub zastupitelů ČSSD navrhuje přejmenování stávající ulice Nepomucká, případně rezervovat pro pojmenování ul. Antonína Štochla některou z ulic, které vzniknou při nové výstavbě v Motole pod Homolkou nebo v prostoru poblíž ulice Na Pomezí-


Pí Saidová informovala přítomné, že pojmenování ulic v Praze řeší místopisná komise hl. m. Prahy. Podněty za městskou část podává odbor občansko správní.


 


Usnesení:


Kulturní komise nesouhlasí s přejmenováním ulice Nepomucká ani jiné ulice v Praze 5, doporučuje však odboru občansko správnímu iniciovat pojmenování některé z ulic, které v budoucnu v MČ Praha 5 vzniknou, po bývalém starostovi Košíř Antonínu Štochlovi.


Hlasování: schváleno jednomyslně (8,0,0)


 


 


5.  Dětské divadelní studio Prahy 5, nadace Umění pro zdraví


 


Na žádost komise se jednání zúčastnily ředitelka nadace Umění pro zdraví J. Kocurová a vedoucí DDS Prahy 5 M. Pospíšilová.


 


J. Kocurová seznámila komisi s činností nadace Umění pro zdraví a s důvody, proč se nadace po uzavření Divadla Labyrint „ujala“ Dětského divadelního studia. Informovala komisi také o tom, že bez grantových darů MČ Praha 5 by divadelní studio nemohlo vyvíjet svou činnost. M. Pospíšilová přiblížila členům komise desetiletou historii DDS. V současné době má studio zkušebnu a sídlo ve Švédské ulici, v prostorách, které pro ně upravila MČ Praha 5 ve svém domě . DDS platí městské části pronájem. Studio dostalo nabídku od ředitele Hrbka, že může opět začít hrát na scéně obnoveného Švandova divadla (dříve Labyrintu). Připravuje se smlouva. Zkušebna zůstane ve Švédské ul.


V diskusi členové komise ocenili dlouholetou záslužnou práci vedoucí DDS M. Pospíšilové s dětmi a mládeží i ředitelky nadace UPZ, která pro divadlo získává granty a zajišťuje některé organizační a administrativní záležitosti. Zároveň vyjádřili přesvědčení, že by se měla změnit dosavadní praxe, kdy městská část na jedné straně vybírá od divadelnímu studia nájemné za zkušebnu, a na druhé straně na zaplacení tohoto nájemného  (mimo jiné) přispívá formou grantů. Grantové dary by měly sloužit především na uměleckou a výchovnou činnost.


 


Usnesení:


Kulturní komise doporučuje p. radnímu Gálovi, aby projednal v příslušné komisi a odboru ÚMČ výrazné snížení nájemného (symbolický nájem) za nebytové prostory pro zkušebnu Dětského divadelního studia Prahy 5 ve Švédské ulici.


Hlasování: schváleno jednomyslně (8,0,0)


 


 


6.  Rozbor hospodaření KK Poštovka, návrh na odměnu pro ředitelku klubu


 


Ředitelka Kulturního klubu Poštovka M. Sojková podala výklad k písemnému rozboru činnosti a hospodaření klubu za r. 2002, který byl členům komise rozeslán se zápisem z 2. zasedání. Kulturním klubu pod vedením pí Sojkové rozšířil činnost a počet návštěvníků programů i kurzů. Pí Sojkové se podařilo zajistit vhodnou činnost pro prostory uvolněné Stanicí přírodovědců DDM hl. m. Prahy. Nyní je zde sochařský ateliér. Díky spolupráci s nájemcem ateliéru se zároveň rozšířila nabídka výtvarných kurzů Poštovky o sochařský obor. Další novinkou uplynulého roku byl vznik a činnost klubu Motýlek pro rodiče s nejmenšími dětmi. Negativem bylo pouze nesplnění plánu příjmů, způsobený srpnovými povodněmi. Sponzoři, kteří přislíbili finanční příspěvky na uspořádání některých koncertů Bach Collegia Praha, dali přednost obětem povodní.


Členové komise neměli k předloženému rozboru a informacím o činnosti KK Poštovka v r. 2002 žádné výhrady, naopak ocenili úspěšnou práci pí ředitelky v minulém roce. Pí Saidová informovala komisi, že v souvislosti s úspěšným hodnocením činnosti doporučí  oddělení kultury Radě MČ Praha 5 odměnu pro pí Sojkovou a požádala členy komise o návrh výše této odměny. . Poslední odměnu dostala pí Sojková před rokem (30.000,- Kč).


 


Usnesení:


Kulturní komise se seznámila s Rozborem činnosti a hospodaření Kulturního klubu Poštovka za r. 2002, vzala tento materiál na vědomí a ocenila úspěšnou práci ředitelky klubu Marie Sojkové. Komise doporučuje Radě MČ Praha 5 schválit vyplacení odměny ředitelce Kulturního klubu Poštovka Marii Sojkové ve výši 35.000,- Kč z mzdových prostředků této příspěvkové organizace MČ Praha 5.


Hlasování: 6,0,1


 


 


 


 


 


7.  Žádost o nebytové prostory pro ateliér, vědeckou práci a výuku angličtiny


 


Kulturní komisi byla předána k vyjádření žádost akad. malířky a psycholožky Oksany Veber (pochází z Kyjeva) a pedagoga i odborníka v oboru psycholingvistiky a socio-historické psychogeneze Ivana Chromého o nebytové prostory se sníženým nájemným.


Členové komise se v diskusi přiklonili k názoru, že vzhledem k neznalosti díla žadatelů a nedostatku informací o nich, stejně jako vzhledem k bydlišti obou žadatelů mimo území MČ Praha 5, nebudou přijímat usnesení s doporučením pro příslušnou komisi.


 


Usnesení:


Kulturní komise doporučuje předat žádost Oksany Veber a Ivana Chromého odboru obchodních aktivit, oddělení nebytových prostor k projednání v příslušné komisi.


Hlasování: schváleno jednomyslně (7,0,0)


 


 


8.  R ů z n é


 


§         Mgr. Saidová a ing. Indráková poděkovaly dr. Cibulové za zajišťění krásného koncertu k výročí narození Josefíny Duškové pro MĄĄC Praha 5, který se uskutečnil jako každoročně 6. března od 17 hod. na Bertramce. Po koncertu následovalo pohoštění účastníků koncertu v Café Bertramka. Víno na přípitek věnovala Bertramka.


 


§         Pí Matoušková informovala o tom, že Praha 5 se kvůli panu Vondruškovi ocitla na 9. místě nominační listiny III. ročníku „anticeny“ v oboru památkové péče Bestia triumphansn. Laureáty této ceny se nakonec stali ing. Jan Büregermeistr a mgr. J. Knížková za „podíl na přípravě zničení areálu historických kasáren na nám. Republiky.“


 


§         Pí mgr. Zajíčková informovala komisi, že se z účasti na minulém zasedání omluvila prostřednictvím sekretářky odboru školství. Ta však omluvu nenahlásila.


 


§         Na příští zasedání komise 14. dubna, které se bude konat opět v 15,30 hod. v zasedací místnosti č. 511, bude pozván ředitel Švandova divadla p. Hrbek.


 


Začátek jednání: 15,30 hod.


 


Konec jednání:   17,30 hod.


 


 


 


 


Zapsala: J. Saidová, linka 203