Zápis z 29. zasedání KV dne 10. 6. 2013

17/06/2013

Zápis č. 29

ze zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 (dále jen KV) konaného dne 10. 6. 2013

Přítomni:    Bc. Lukáš Herold, RNDr. Miroslav Škaloud, Adam Holub, Mgr. Diana Bubníková, Karel Novotný, Ing. Michal Pavel, Ing. Ondřej Velek, Vojtěch Zapletal

Hosté:         Ing. Petr Haluza, Roman Sedlák

Omluveni:  Mgr. Martina Atlasová, Ing. Bohumil Dvořák, Mgr. Lucie Vávrová, Ph.D.

Program:

1)             Schválení programu 29. zasedání KV ZMČ Praha 5

2)             Oficiální korespondence mezi MČ Praha 5 a TCP Praha za rok 2012

3)             Kontrola zápisu z 28 zasedání KV ZMČ Praha 5

4)             Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5

5)             Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5

6)             Kontrola vybraných investičních akcí za rok 2012

7)             Kontrola výkonu správy v souladu s mandátní smlouvou – Medifin s. r. o.

8)             Kontrola realizace plánu oprav za rok 2012

9)             Různé

ad 1)    Schválení programu 29. zasedání KV ZMČ Praha 5:

            KV schválil program 29. zasedání  KV ZMČ Praha 5                           

                                                                                              6 / 0 / 0           

 

ad 2)    Oficiální korespondence mezi MČ Praha 5 a TCP Praha za rok 2012:

            Vedoucí Odboru obchodních aktivit Ing. Haluza podal informace o korespondenci,  která v roce 2012 probíhala mezi společností TCP a MČ Praha 5 podle podacího deníku v informačním systému GINIS. Z dopisů, zaslaných MČ Praha 5 v uvedeném období, byly určeny zaměstnancům ÚMČ Praha 5 pouze tři dokumenty a na všechny bylo v řádném termínu odpovězeno. Spolu s přehledem došlé a odeslané pošty mezi TCP a MČ předal kontrolnímu výboru seznam nákladů na havarijní opravy, které dle jejich názoru TCP vynaložilo v areálu Na Žvahově v letech 2006-2011.

            KV vzal na vědomí informace o korespondenci mezi TCP a MČ Praha 5                                                                                         8 / 0 / 0

 

 ad  3)   Schválení zápisu 28. zasedání KV:

            KV schválil zápis z 28. zasedání KV ZMČ Praha 5                                

                                                                                              8 / 0 / 0

 

 

ad 4)    Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5:

            Předseda KV informoval členy o kontrole plnění usnesení Rady MČ Praha 5 za období od 16. 4. 2013 do 15. 5. 2013

            KV vzal na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení RMČ

                                                                                              8 / 0 / 0           

ad 5)    Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5:

 • splnění usnesení č. 21/60/2012/1.1, 24/7/2013/1.1, 24/25/2013/1.1, 24/31/2013/1.1, 25/5/2013/1.1, 25/6/2013/1.1, 25/7/2013/1.1, 25/8/2013/1.1, 25/9/2013/1.1, 25/10/2013/1.1, 25/11/2013/1.1 25/12/2013/1.1, 25/13/2013/1.1, 25/14/2013/1.1, 25/15/2013/1.1, 25/16/2013/1.1, 25/17/2013/1.1, 25/18/2013/1.1, 25/19/2013/1.1, 25/20/2013/1.1 a 25/21/2013/1.1
 • odložení usnesení č. 23/39/2013/1.1 z 31. 5. 2013 na 20. 6. 2013, 23/39/2013/1.2 z 31. 5. 2013 na 20. 6. 2013, 24/28/2013/1.1 z 31. 5. 2013 na 30. 6. 2013, 24/29/2013/1.1 z 31. 5. 2013 na 30. 6. 2013

KV schválil kontrolu plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období od 1. 5. 2013 do
31. 5. 2013                            
                       

                                                                                              8 / 0 / 0

 

 ad 6)    Kontrola vybraných investičních akcí za rok 2012:

            Ke kontrole investičních akcí za rok 2012 byly vybrány Podzemní kontejnery v ul. Újezd, Rekonstrukce centrální části parku Sady Na Skalce a Výstavba sportovní haly na squash ve FZŠ Barrandov.

            Dodavatelem služeb při realizaci akce Podzemní kontejnery na Újezdě byla usnesením RMČ Praha 5 č. 35/1476/2012 schválena společnost AZ-Profil, s. r. o.. Stavba byla předána i dokončena v termínech stanovených smlouvou. Uvedené smlouvě odpovídaly také celkové náklady ve výši 2.633.102 Kč vč. DPH. V rozporu s projektovou dokumentací byl povrch v okolí kontejnerů z tartanového koberce. Dle zhotovitele nelze na osazený typ podzemních kontejnerů osadit žulovou dlažbu, protože by tím mohlo dojít k přetížení kontejneru.

            Rekonstrukce centrální části parku Sady Na Skalce byla provedena společností BONKA, s. r. o., a to na základě usnesení RMČ Praha 5 č. 13/500/2012. V průběhu rekonstrukce byl zjištěn nevyhovující stav skalní stěny v parku a z důvodu její opravy došlo k navýšení celkových nákladů akce na částku 6.841.793 Kč vč. DPH. K předání dokončeného díla došlo řádném termínu dle smlouvy.

            Usnesením RMČ Praha 5 č. 34/1430/2012 byla schválena realizátorem akce FZŠ Barrandov – Výstavba sportovní haly na squash firma EPL, s. r. o.. Dílo bylo dokončeno v termínu stanoveném smlouvou, při předání díla byly zjištěny nedodělky (terénní úpravy, vnější omítky, osazení žebříku), které do dnešního dne nebyly z důvodu klimatických podmínky odstraněny. Závěrečná faktura (včetně uvolnění pozastávek) bude vystavena až po kolaudaci.

            KV vzal na vědomí zprávu o kontrole vybraných investičních akcí za rok 2012                                                                                           8 / 0 / 0

 

ad 7)    Kontrola výkonu správy v souladu s mandátní smlouvou – Medifin s. r. o.:

            Vzhledem k tomu, že nebytové prostory v areálu polikliniky Kartouzská jsou v současné době pronajaty pouze společnosti Medifin s. r. o., pozbyla mandátní smlouva o správě majetku k 31. 12. 2012 platnosti. Kontrola byla proto zaměřena na dodržování podmínek nájemní smlouvy.

            Společnost Medifin s. r. o. pronajímá nebytové prostory v Poliklinice Kartouzská v souladu s nájemní smlouvou lékařům z vybraných oborů medicíny. Všechny podnájemní smlouvy jsou před uzavřením schvalovány MČ Praha 5. Medifin dále zajišťuje na vlastní náklady drobné opravy a údržbu pronajaté nemovitosti.

            Kontrolou nebylo zjištěno porušení nájemní smlouvy.

            KV vzal na vědomí zprávu o kontrole správy polikliniky Kartouzská                                                                                                            8 / 0 / 0

ad 8)    Kontrola realizace plánu oprav za rok 2012:

            Dle rozpočtu byly pro rok 2012 plánovány opravy v celkové výši 20 700 tis. Kč. Ze 14 oprav zařazených do plánu bylo v uvedeném období realizováno 5 projektů. Ke kontrole byly vybrány akce:

 • Ženské domovy Radlická: oprava zábradlí na střeše a střešní krytina
 • El. Peškové 7: oprava střechy a souvisejících konstrukcí

KV schválil provedení kontroly u výše uvedených oprav a ukládá předsedovi výboru předložit na příštím zasedání výsledky kontroly                                                                                                                                 8 / 0 / 0

 

 ad 9)    Různé:

 • předseda výboru předložil přítomným návrh plánu činnosti KV pro II. pololetí 2013 – viz příloha

KV schválil plán činnosti na II. pololetí 2012 a ukládá předsedovi výboru předložit jej na nejbližším zasedání ZMČ Praha 5

                                                                                                     8 / 0 / 0

 • termíny zasedání výboru v II. pololetí 2013:

                              22. 7. 2013

                                2. 9. 2013

                              7. 10. 2013

                              4. 11. 2013

                              2. 12. 2013

 • předseda seznámil přítomné s výzvou společnosti Geosan Sigma, adresovanou MČ Praha 5 ohledně součinnosti na rozpracovaném projektu výstavby startovacích bytů

      KV ukládá předsedovi výboru rozeslat dopis společnosti Geosan Sigma členům výboru

                                                                                              8 / 0 / 0

 

 V Praze dne 12. 6. 2013

 Zapsala:   Ivana Buková, tajemnice KV

 Zápis ověřil:

                                                                                   Bc. Lukáš Herold, předseda KV

 

 

Příloha

 

PLÁN ČINNOSTI KONTROLNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHA 5

NA 2. POLOLETÍ 2013

 

 

Činnost kontrolního výboru ZMČ Praha 5 bude v souladu se zákonem 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, vycházet:

 • ze zákonem dané povinnosti kontrolovat usnesení rady a zastupitelstva
 • z Plánu činnosti výboru, schváleného Zastupitelstvem MČ Praha 5
 • z konkrétních úkolů, uložených kontrolnímu výboru Zastupitelstvem MČ Praha 5
 • z podnětů zastupitelů a občanů MČ Praha 5

 

 

ČERVENEC

 

Zpráva o činnosti KV za I. pololetí roku 2013

                Kontrola hospodaření CSOP

 

SRPEN

 

Kontrola objednávek do 100 tis. Kč

Kontrola vymáhání pohledávek z titulu neuhrazených pokut a poplatků na Odboru občanskosprávním dle zprávy o přezkoumání hospodaření 2012

 

ZÁŘÍ

 

Kontrola vyřizování petic  za I. pololetí 2013

Kontrola údržby zeleně ve správě MČ Praha 5 společností Centra a. s.

 

ŘÍJEN

 

Kontrola způsobu zadávání veřejných zakázek

Kontrola vyřizování stížností za I. pololetí 2013

 

LISTOPAD

 

Kontrola nezaúčtovaných záloh a nadhodnocení majetku dle zprávy o přezkoumání hospodaření 2012

Kontrola údržby veřejných prostranství ve správě MČ Praha 5

 

PROSINEC

 

Kontrola dodržování plánu prodeje bytů

Kontrola vyřizování interpelací za I. pololetí 2013

 

 

PRŮBĚŽNĚ

 

Kontrola plnění usnesení Rady MČ Praha 5

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva MČ Praha 5

Řešení stížností, adresovaných KV ZMČ Praha 5

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě