Zápis z 26. zasedání KV dne 4. 3. 2013

07/04/2013

Zápis č. 26

ze zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 (dále jen KV) konaného dne 11. 3. 2013

Přítomni:    Bc. Lukáš Herold, Adam Holub, Mgr. Diana Bubníková, Karel Novotný, Mgr. Lucie Vávrová, Ph.D., Ing. Ondřej Velek, Vojtěch Zapletal

Hosté:         Ing. Michal Křepinský

Omluveni:  Ing. Bohumil Dvořák, Mgr. Martina Atlasová, RNDr. Miroslav Škaloud, Ing. Michal Pavel

Program:

1)             Schválení programu 26. zasedání KV ZMČ Praha 5

2)             Kontrola zápisu z 25. zasedání KV ZMČ Praha 5

3)             Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5

4)             Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5

5)             Kontrola vyřizování stížností za II. pololetí 2012

6)             Kontrola vyúčtování grantů v oblasti školství “Pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu na rok 2012”

7)             Kontrola transparence výsledků darů a grantů za rok 2012

8)             Kontrola stavu pohledávek za pronájem bytových prostor

9)             Zahájení kontroly hospodaření správní firmy Centra a. s. se svěřenými finančními prostředky na opravy bytů ve vlastnictví MČ Praha 5

10)         Různé

 ad 1)    Schválení programu 26. zasedání KV ZMČ Praha 5:

            KV schválil program 26. zasedání  KV ZMČ Praha 5                           

                                                                                                          7 / 0 / 0           

 

ad  2/   Schválení zápisu 25. zasedání KV:

            KV schválil zápis z 25. zasedání KV ZMČ Praha 5                                

                                                                                                          7 / 0 / 0           

 

ad 3)    Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5:

            Předseda KV informoval členy o kontrole plnění usnesení Rady MČ Praha 5 za období od 15. 1. 2013 do 31. 1. 2013

            KV vzal na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení RMČ

                                                                                                          6 / 0 / 0           

ad 4)    Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5:

Kontrolou plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období od 1. 1. 2013 do 15. 2. 2013 bylo zjištěno:

  • splnění usnesení č. 17/12/2012/1.1, 18/25/2012/2.1, 19/32/2012/1.1, 19/33/2012/1.1, 19/40/2012/1.1, 20/28/2012/1.2, 20/28/2012/1.3, 20/39/2012/1.1, 20/40/2012/1.1, 21/15/2012/1.1, 21/44/2012/1.1, 21/46/2012/1.1, 21/46/2012/1.2, 21/47/2012/1.1, 21/56/2012/1.1, 21/59/2012/1.1, 22/11/2013/1.1, 22/12/2013/1.1, 22/13/2013/1.1, 22/14/2013/1.1, 22/15/2013/1.1, 22/16/2013/1.1, 22/17/2013/1.1, 22/18/2013/1.1, 22/19/2013/1.1, 22/20/2013/1.1, 22/21/2013/1.1, 22/22/2013/1.1, 22/23/2013/1.1, 22/24/2013/1.1, 22/25/2013/1.1, 22/26/2013/1.1, 22/27/2013/1.1, 22/28/2013/1.1, 22/29/2013/1.1, 22/30/2013/1.1, 22/31/2013/1.1, 22/32/2013/1.1, 22/33/2013/1.1, 22/35/2013/1.1, 22/36/2013/1.1, 22/38/2013/1.1, 22/41/2013/1.1, 22/42/2013/1.1 a 22/44/2013/1.1
  • odložení usnesení č. 16/7/2012/1.1 z 31.1.2013 na 29.3.2013, 18/34/2012/1.2 z 31.1.2013 na 8.3.2013, 19/43/2012/1.1 z 31.12.2012 na 31.3.2013, 20/31/2012/1.2 z 16.11.2012 na 28.2.2013

 KV schválil kontrolu plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období od 1. 1. 2013 do
15. 2. 2013                            
                       

                                                                                              7 / 0 / 0

ad 5)    Kontrola vyřizování stížností za II. pololetí 2012 (dle Plánu činnosti KV ZMČ Praha 5 na I. pololetí 2013):

Úřad MČ Praha 5 obdržel v II. pololetí 2012 celkem 55 stížností. Z tohoto počtu bylo v rámci ÚMČ Praha 5 přímo vyřízeno 46 podání, zbylých 9 podání bylo postoupeno
k vyřízení z důvodu věcné a místní příslušnosti mimo ÚMČ Praha 5. Z 46 stížností, vyřízených Úřadem Městské části Praha 5 bylo 15 stížností důvodných, 1 částečně důvodná a 30 nedůvodných. V případech důvodných stížností na činnost úřadu byla provedena okamžitá opatření k nápravě.

            KV vzal na vědomí informace o kontrole             

                                                                                                          7 / 0 / 0

 ad 6)    Kontrola vyúčtování grantů v oblasti školství “Pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu na rok 2012” (dle Plánu činnosti KV ZMČ Praha 5 na I. pololetí 2013):

            Při kontrole nebyly nalezeny nedostatky: vybrané granty byly použity v souladu s účelem, stanoveným darovací smlouvou. Vyúčtování grantů bylo doručeno v určeném termínu, a to v písemné i elektronické podobě.

            KV vzal na vědomí informace o kontrole a konstatoval, že výstupy nebyly zveřejněny na portálu MČ Praha 5                     

                                                                                                          7 / 0 / 0

 ad 7)    Kontrola transparence výsledků darů a grantů za rok 2012 (dle Plánu činnosti KV ZMČ Praha 5 na I. pololetí 2013):

            Městská část Praha 5 darovala v roce 2012 celkem 8 506 259,- Kč, z toho 5 556 125,- bylo poskytnuto prostřednictvím vyhlašovaných grantových programů a zbylé 2 950 134,- Kč formou jednorázových darů. Tato částka je celkově téměř o 8 mil. nižší než v roce 2011.

            KV vzal na vědomí informace o kontrole a uložil tajemnici výboru doplnit seznam přidělených darů a grantů o akce, spolupořádané MČ Praha 5. Dále KV konstatoval, že materiály o grantech nejsou nakopírovány do intranetu.           

                                                                                                          7 / 0 / 0

 ad 8)    Kontrola stavu pohledávek za pronájem bytových prostor (dle Plánu činnosti KV ZMČ Praha 5 na I. pololetí 2013):

Podle informací, sdělených přítomným vedoucím odd. správy pohledávek Ing. Křepinským, výše pohledávek stále roste, i když počet dlužníků klesá. Toto je způsobeno především nárůstem poplatků z prodlení u dlouholetých neplatičů. V poslední době byly odepsány některé promlčené pohledávky, probíhají exekuce…

            KV vzal na vědomí informace o kontrole a žádá Ing. Křepinského o doplnění informací o strukturu pohledávek a úspěšnost jejich vymáhání (výši a počet pohledávek odepsaných, vymožených, žalovaných…)

                                                                                                          7 / 0 / 0

 ad 8)    Zahájení kontroly hospodaření správní firmy Centra a. s. se svěřenými finančními prostředky na opravy bytů ve vlastnictví MČ Praha 5 (dle Plánu činnosti KV ZMČ Praha 5 na I. pololetí 2013):

            Předsedkyně finančního výboru Ing. Váchová požádala Kontrolní výbor ZMČ Praha 5 o provedení kontroly hospodaření správní firmy Centra a. s. se svěřenými finančními prostředky MČ Praha 5, určenými na opravy dvanácti malometrážních bytů, určených pro sociální účely. Předseda výboru si od správní firmy vyžádal předání veškerých podkladů k rozpočtu jednotlivých akcí, po jejich doručení bude zahájena kontrola hospodaření s finančními prostředky, která bude zadána nezávislé auditorské firmě.

            KV vzal na vědomí informace o zahájení kontroly                     

                                                                                                          7 / 0 / 0

 ad 9)    Různé:

  • v souvislosti s užíváním areálu Na Žvahově (TCP) požádal Ing. Velek o provedení kontroly plnění smluvního vztahu se správní firmou Centra a. s. ve věci obsluhy kotelny v areálu; dále žádá o provedení kontroly odpovídání úředníků a zastupitelů MČ Praha 5 na dopisy TCP ohledně plateb za služby.

KV ukládá předsedovi výboru:

  1. 1.      zjistit aktuální informace o pohledávkách Tanečního studia Žvahov za služby
  2. 2.      provést kontrolu korespondence mezi MČ Praha 5 a TCP ve věci úhrady poplatků za služby
  3. 3.      provést kontrolu plnění smluvního vztahu Centry a. s. ohledně správy kotelny

                                                                                        7 / 0 / 0

  • příští zasedání KV ZMČ Praha 5 se koná dne 8. 4. 2013

 V Praze dne 14. 3. 2013

 Zapsala:   Ivana Buková, tajemnice KV

 Zápis ověřil:

                                                                                   Bc. Lukáš Herold, předseda KV

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě