Zápis z 24. KOAaM dne 12.12.2005

14/12/2005

                                                                                                                                                                                                            

 

Z Á P I S 

 

z 24.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 12.12.2005

 

 

 

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                              9                                                   

Omluveno:                            3                           

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

24/01/2005

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 2843, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy – vyhlášení výběrového řízení.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  I.  neschválit:

1.      prodej pozemku parc. č. 2843 k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy z důvodu nutné koordinace prodeje se záměrem výstavby sportovní haly Gymnázia Zatlanka.

3/0/0

—————————————————————————————————————————–

 

24/02/2005

 

Žádost:  Pražská energetika, a.s. žádá MČ Praha 5 o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 4748/4, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  Pražská energetika a.s.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová Irena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

1.      uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 4748/4, k.ú. Smíchov (uložení kabelového vedení 1 a 22 kV) pro Pražskou energetiku, a.s. na základě zákona 458/2000 Sb.

4/0/0

 

 

24/03/2005

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k úplatnému převodu (eventuelně pronájmu) části pozemku parc. č. 1648/1, k.ú. Hlubočepy.

 

Žadatel:  Jiří Kopecký

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová Irena

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  I.   neschválit:

1.záměr prodeje (eventuelně pronájmu) části pozemku parc. č.1648/1, k.ú. Hlubočepy o výměře 1.150 m2 – z vlastnictví obce hl. m. Prahy, za účelem zpřístupnění pozemku parc. č. 224, k.ú. Hlubočepy.

4/0/1

 

Na stůl:

 

24/04/2005

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k dlouhodobému pronájmu pozemků parc. č. 340/1, 370/30 a 370/31, k.ú. Radlice  z vlastnictví obce hl. m. Prahy – pronájem na dobu určitou pro sportovní činnost.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

1.pronájem pozemků parc. č. 340/1, 370/30 a 370/31, k.ú. Radlice, z vlastnictví obce hl. m. Prahy, na dobu určitou v délce trvání třiceti let, Tělovýchovné jednotě Radlice, Kurtvirtova ulice, Praha 5.

 

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

24/05/2005

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 764/83, k.ú. Jinonice o výměře 1066 m2, včetně pozemku parc. č. 764/9, k.ú. Jinonice z vlastnictví obce hl. m. Prahy.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

1.pronájem a následný prodej části pozemku parc. č. 764/83, k.ú. Jinonice o výměře cca 1066 m2 a části pozemku parc. č. 764/9, k.ú. Jinonice o výměře 144 m2, firmě Tide s.r.o.

6/0/0

 

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

 

OA 24/01/2005

 

Žádost:. Poliklinika Barrandov – ukončení nájmu se společností MITONA s.r.o., Radlická 2, Praha 5, IČ: 60470500 dohodou k 31.12.2005.

 

Žadatel: MITONA s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  I. schválit:

 

1.      ukončení nájmu se společností MITONA s.r.o, Radlická 2, Praha 5 na pronájem nebytových prostor umístěných v areálu Polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5 o celkové výměře 38,8 m2 do 31.1.2006.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 24/02/2005

 

Žádost:.Žádost Jiřího Hyvnara o prominutí nebo snížení  finanční náhrady přiznané soudem ve výši 49.799,- Kč.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Vachtová Veronika

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  I.neschválit:

1.prominutí finanční náhrady přiznané rozsudkem č.j. 39 C 289/2002 ze dne 31.10.2005 Obvodního soudu pro Prahu 4 v celkové výši 49.799,- Kč.

II. neschválit:

1.      snížení finanční náhrady  v celkové výši 49.799,- Kč přiznané rozsudkem č.j. 39 C 289/2002  ze dne 31.10.2005 Obvodního soudu pro Prahu 4 na částku ve výši 10.000,- Kč, doporučuje splátkový kalendář.

6/0/1

 

 

OA 24/03/2005

 

Žádost:.Vysoká škola finanční a správní o.p.s. – žádost o souhlas s umístěním prodejních automatů společnosti Š a Sch s.r.o., Šrobárova 25, Praha 3, IČ: 45274959 v objektu Vltavská 12/980, Praha 5.

 

Žadatel: VŠFS o.p.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Vachtová Veronika

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  I.schválit:

1.umístění prodejních automatů společnosti Š a Sch s.r.o., Šrobárova 25, Praha 3,  IČ: 45274959 v přízemí objektu Vltavská 12/980.

7/0/0

 

 

OA 24/04/2005

 

Žádost:.Poliklinika Barrandov – částečná výpověď z pronajatých NP o výměře 79,8 m2 se Zubní laboratoří Barrandov Volfová – Frajbišová, Krškova 807, Praha 5, IČ: 60163232 k 31.1.2006.

 

Žadatel: Poliklinika Barrandov

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Vachtová Veronika

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  I.schválit:

1.      uzavření dodatku č. 3 se Zubní laboratoří Barrandov Volfová – Frajbišová, Krškova 807, Praha 5, IČ: 60163232, ve kterém se mění užívaná plocha nebytových prostor z 119,8 m2 na 39,4 m2.

2.      zveřejnění záměru pronájmu volných NP o výměře 79,8 m2 v objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5 na úřední desku MČ Praha 5.

3.      výpověď k 31.1.2006

7/0/0

 

 

NP 24/01/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – pronájmy na základě vyvěšení – U Královské louky 5/918

 

Žadatel: Mgr. Renata Marešová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ  

            I. schválit:

1.pronájem NP U Královské louky 5/918, Praha 5 – Smíchov (č. 33/2005)

   žadatel: Mgr. Renata Marešová, Borovanského 2204, 150 00  Praha 5 za nájemné ve výši 1.900,- Kč/m2/rok, doba neurčitá.

 

7/0/0

 

Dle návrhu p. ing. Horáka – zvážit zavedení kaucí pro závaznost u žadatelů o pronájmy NP.

 

 

 

NP 24/02/2005

 

Žádost: NP – Janáčkovo nábřeží 43/476, Praha 5 – Smíchov, PROGRESSIVE občanské sdružení, záměr pronájmu.

 

Žadatel: PROGRESSIVE občanské sdružení

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

Na návrh předkladatele materiál stažen z programu.

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 24/03/2005

 

Žádost: NP – Ostrovského 2/33, Praha 5 – Smíchov, Michal Tejmar a Tomáš Walter, žádost o změnu doby NS.

 

Žadatel: p. Michal Tejmar a Tomáš Walter

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ:

 

I. neschválit

1. změnu doby pronájmu v NP Ostrovského 2/33, Praha 5 – Smíchov, nájemce Michal Tejmar a Tomáš Walter, tzn. že nájem bude ukončen k 31.12.2005.

2. žádá opětovně vyvěsit na úřední desku

 

7/0/0

 

 

NP 24/04/2005

 

Žádost: NP – Plaská 14/612, Praha 5 – Malá Strana, SEKO-SEMÍK, s.r.o., žádost o změnu doby pronájmu v NS.

 

Žadatel: SEKO-SEMÍK, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ:

 

I.  neschválit

1. společnosti SEKO-SEMÍK, s.r.o. změnu doby pronájmu z doby neurčité na dobu určitou 10 let s účinností od 1.1.2006 do 1.1.2016 na NP Plaská 14/612, Praha 5 – Malá Strana a to formou „Dodatku“ k NS č. 57/2001 ze dne 20.11.2001.

 

4/1/2

Dle návrhu p. Smetany – neschválit, dát výpověď z nájmu a vyvěsit záměr pronájmu s nabídkou na potraviny.

1/1/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 24/05/2005

 

Žádost: NP – Na Zlíchově 242/33 Praha 5 – Hlubočepy, AŽD Praha s.r.o. – ukončení nájmu.

 

Žadatel: AŽD Praha s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ:

I.                    neschválit:

1.      ukončení nájmu nebytového prostoru v ul. Na Zlíchově 242/33, Praha 5 – Hlubočepy dohodou k 31.12.2005 – nájemce AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Praha 10.

7/0/0

 

 

NP 24/06/2005

 

Žádost: NP – Křížová 264/43 Praha 5 – Smíchov,  – výpověď z nájmu.

 

Žadatel: Centra a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ:

I.                    schválit:

1.      podání výpovědi z nájmu NP v ul. Křížová 264/43 Praha 5 paní Daně Pacíkové podle čl. XI. nájemní smlouvy.

7/0/0

 

NP 24/07/2005

 

Žádost: NP – Na Hutmance 300, Praha 5 – Jinonice, Alan Stonawski – ukončení nájmu

 

Žadatel: p. Stonawski Alan

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ:

I.                    neschválit:

1.      ukončení nájmu nebytového prostoru v ul. Na Hutmance 300, Praha 5 – Jinonice dohodou k 31.12.2005 – nájemce Alan Stonawski, Vrchlického 504/4 Praha 5

2.      vyvěsit záměr pronájmu.

7/0/0

 

 

 

NP 24/08/2005

 

Žádost: NP – Brožíkova 281/6 Praha 5 – Košíře, Ortopedica s.r.o., žádost o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy

 

Žadatel: Ortopedica s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ:

I.                    souhlasit:

1.      s uzavřením podnájemní smlouvy s panem Čtvrtníkem na NP Brožíkova 281/6, Praha 5 – Košíře.

7/0/0

 

 

NP 24/09/2005

 

Žádost: NP – Janáčkovo nábřeží 47/475, Praha 5 – Smíchov, 138, skautský oddíl, záměr pronájmu.

 

Žadatel: sdružení 138 skautský oddíl

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ: I. schválit:

1.      zveřejnění NP – Janáčkovo nábřeží 47/476, Praha 5 – Smíchov na úřední desce se záměrem pronajmout tento prostor sdružení – 138, skautský oddíl se sídlem Ovenecká 46, Praha 7, IČ 26654016 za nájemné ve výši  60,- Kč/m2/rok.

7/0/0

 

 

NP 24/10/2005

 

Žádost: NP – Janáčkovo nábřeží 11/1211,Praha 5 – Smíchov, Alexej Rudnev, záměr pronájmu společného domovního prostoru.

 

Žadatel: p. Alexej Rudnev

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

Materiál stažen na návrh předkladatele.

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 24/11/2005

 

Žádost: NP – Nádražní 15/1272, Praha 5 – Smíchov, Delroy s Gym, s.r.o., snížení nájemného.

 

Žadatel: firma Delroy s Gym, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ: I. neschválit:

1.      že provedení drobných oprav na výlohách, rozvodech, zabezpečení, vymalování a doplňcích prodejny – Nádražní 15/1272, Praha 5 je výhradně na straně nájemce firmy Delroy s Gym, který si je pořizuje vlastním nákladem.

II.                 doporučuje neschválit:

1.      firmě Delroy s Gym, s.r.o., že část nájemného za užívání suterénu ( 130,59 m2) v NP Nádražní 15/1272, Praha 5 – Smíchov nebude po dobu 12 měsíců předepisováno ve výši 27.206,- Kč měsíčně.

2.      dále jednat a opětovně tento prostor vyvěsit na úřední desku.

7/0/0

 

 

NP 24/12/2005

 

Žádost: NP – Arbesovo náměstí 8/275, Praha 5 – Smíchov, Zdeněk Dvouletý, návrh na narovnání vztahů.

 

Žadatel: p. Zdeněk Dvouletý

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

Materiál nedodán k projednání

 

NP 24/13/2005

 

Žádost: NP – Arbesovo náměstí 8/275, Praha 5 – Smíchov, Zdeněk Dvouletý, návrh na ukončení nájmu a pronájem současnému nájemci.

 

Žadatel: p. Zdeněk Dvouletý

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ: I. souhlasit:

1. s ukončením nájmu vinárny na adrese Arbesovo náměstí 8/275, Praha 5, Smíchov ke dni 31.12.2005 za podmínky předání všech prostor vinárny v 1. NP objektu vč. ostatních užívaných prostor k jejímu provozu v suterénu a 2. NP o celkové výměře 160,99 m2.

 

 II. schválit:

1.      pronajmutí prostor této vinárny s ostatními prostorami k jejímu provozu o výměře 160,99 m2 celkem na dobu od 1.1.2006 do 29.1.2006 obchodní firmě FU CHENG TRADE, s.r.o., IČ 262 03 626, se sídlem Praha 9 – Libeň, Sokolovská 276/1605, PSČ 190 00 za nájemné uhrazené k 5.1.2006 v úhrnné výši 50.000,- Kč.

2.      zveřejnění nabídky pronájmu NP vinárny Arbesovo náměstí 8/275, Praha 5 – Smíchov, 160,99 m2 á 4.000,- Kč/m2/rok s datem vyvěšení od 2.1.2006.

 

7/0/0

 

 

 

 

1.KOAaM se koná dne : 9.1.2006  v 16 hod. v 6. patře v zasedací místnosti Rady MČ    Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.                                                       

Konec zasedání majetkové komise: 18,00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne: 13.12.2005

 Jiřina Zavadilová                      Martin  S T R Á N S K Ý

                                                           zástupce starosty

                                                              MČ Praha 5

 

                                                                                                                                                                                                            

 

Z Á P I S 

 

z 24.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 12.12.2005

 

 

 

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                              9                                                   

Omluveno:                            3                           

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

24/01/2005

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 2843, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy – vyhlášení výběrového řízení.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  I.  neschválit:

1.      prodej pozemku parc. č. 2843 k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy z důvodu nutné koordinace prodeje se záměrem výstavby sportovní haly Gymnázia Zatlanka.

3/0/0

—————————————————————————————————————————–

 

24/02/2005

 

Žádost:  Pražská energetika, a.s. žádá MČ Praha 5 o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 4748/4, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  Pražská energetika a.s.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová Irena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

1.      uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 4748/4, k.ú. Smíchov (uložení kabelového vedení 1 a 22 kV) pro Pražskou energetiku, a.s. na základě zákona 458/2000 Sb.

4/0/0

 

 

24/03/2005

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k úplatnému převodu (eventuelně pronájmu) části pozemku parc. č. 1648/1, k.ú. Hlubočepy.

 

Žadatel:  Jiří Kopecký

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová Irena

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  I.   neschválit:

1.záměr prodeje (eventuelně pronájmu) části pozemku parc. č.1648/1, k.ú. Hlubočepy o výměře 1.150 m2 – z vlastnictví obce hl. m. Prahy, za účelem zpřístupnění pozemku parc. č. 224, k.ú. Hlubočepy.

4/0/1

 

Na stůl:

 

24/04/2005

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k dlouhodobému pronájmu pozemků parc. č. 340/1, 370/30 a 370/31, k.ú. Radlice  z vlastnictví obce hl. m. Prahy – pronájem na dobu určitou pro sportovní činnost.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

1.pronájem pozemků parc. č. 340/1, 370/30 a 370/31, k.ú. Radlice, z vlastnictví obce hl. m. Prahy, na dobu určitou v délce trvání třiceti let, Tělovýchovné jednotě Radlice, Kurtvirtova ulice, Praha 5.

 

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

24/05/2005

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 764/83, k.ú. Jinonice o výměře 1066 m2, včetně pozemku parc. č. 764/9, k.ú. Jinonice z vlastnictví obce hl. m. Prahy.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

1.pronájem a následný prodej části pozemku parc. č. 764/83, k.ú. Jinonice o výměře cca 1066 m2 a části pozemku parc. č. 764/9, k.ú. Jinonice o výměře 144 m2, firmě Tide s.r.o.

6/0/0

 

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

 

OA 24/01/2005

 

Žádost:. Poliklinika Barrandov – ukončení nájmu se společností MITONA s.r.o., Radlická 2, Praha 5, IČ: 60470500 dohodou k 31.12.2005.

 

Žadatel: MITONA s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  I. schválit:

 

1.      ukončení nájmu se společností MITONA s.r.o, Radlická 2, Praha 5 na pronájem nebytových prostor umístěných v areálu Polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5 o celkové výměře 38,8 m2 do 31.1.2006.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 24/02/2005

 

Žádost:.Žádost Jiřího Hyvnara o prominutí nebo snížení  finanční náhrady přiznané soudem ve výši 49.799,- Kč.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Vachtová Veronika

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  I.neschválit:

1.prominutí finanční náhrady přiznané rozsudkem č.j. 39 C 289/2002 ze dne 31.10.2005 Obvodního soudu pro Prahu 4 v celkové výši 49.799,- Kč.

II. neschválit:

1.      snížení finanční náhrady  v celkové výši 49.799,- Kč přiznané rozsudkem č.j. 39 C 289/2002  ze dne 31.10.2005 Obvodního soudu pro Prahu 4 na částku ve výši 10.000,- Kč, doporučuje splátkový kalendář.

6/0/1

 

 

OA 24/03/2005

 

Žádost:.Vysoká škola finanční a správní o.p.s. – žádost o souhlas s umístěním prodejních automatů společnosti Š a Sch s.r.o., Šrobárova 25, Praha 3, IČ: 45274959 v objektu Vltavská 12/980, Praha 5.

 

Žadatel: VŠFS o.p.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Vachtová Veronika

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  I.schválit:

1.umístění prodejních automatů společnosti Š a Sch s.r.o., Šrobárova 25, Praha 3,  IČ: 45274959 v přízemí objektu Vltavská 12/980.

7/0/0

 

 

OA 24/04/2005

 

Žádost:.Poliklinika Barrandov – částečná výpověď z pronajatých NP o výměře 79,8 m2 se Zubní laboratoří Barrandov Volfová – Frajbišová, Krškova 807, Praha 5, IČ: 60163232 k 31.1.2006.

 

Žadatel: Poliklinika Barrandov

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Vachtová Veronika

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  I.schválit:

1.      uzavření dodatku č. 3 se Zubní laboratoří Barrandov Volfová – Frajbišová, Krškova 807, Praha 5, IČ: 60163232, ve kterém se mění užívaná plocha nebytových prostor z 119,8 m2 na 39,4 m2.

2.      zveřejnění záměru pronájmu volných NP o výměře 79,8 m2 v objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807, Praha 5 na úřední desku MČ Praha 5.

3.      výpověď k 31.1.2006

7/0/0

 

 

NP 24/01/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – pronájmy na základě vyvěšení – U Královské louky 5/918

 

Žadatel: Mgr. Renata Marešová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ  

            I. schválit:

1.pronájem NP U Královské louky 5/918, Praha 5 – Smíchov (č. 33/2005)

   žadatel: Mgr. Renata Marešová, Borovanského 2204, 150 00  Praha 5 za nájemné ve výši 1.900,- Kč/m2/rok, doba neurčitá.

 

7/0/0

 

Dle návrhu p. ing. Horáka – zvážit zavedení kaucí pro závaznost u žadatelů o pronájmy NP.

 

 

 

NP 24/02/2005

 

Žádost: NP – Janáčkovo nábřeží 43/476, Praha 5 – Smíchov, PROGRESSIVE občanské sdružení, záměr pronájmu.

 

Žadatel: PROGRESSIVE občanské sdružení

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

Na návrh předkladatele materiál stažen z programu.

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 24/03/2005

 

Žádost: NP – Ostrovského 2/33, Praha 5 – Smíchov, Michal Tejmar a Tomáš Walter, žádost o změnu doby NS.

 

Žadatel: p. Michal Tejmar a Tomáš Walter

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ:

 

I. neschválit

1. změnu doby pronájmu v NP Ostrovského 2/33, Praha 5 – Smíchov, nájemce Michal Tejmar a Tomáš Walter, tzn. že nájem bude ukončen k 31.12.2005.

2. žádá opětovně vyvěsit na úřední desku

 

7/0/0

 

 

NP 24/04/2005

 

Žádost: NP – Plaská 14/612, Praha 5 – Malá Strana, SEKO-SEMÍK, s.r.o., žádost o změnu doby pronájmu v NS.

 

Žadatel: SEKO-SEMÍK, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ:

 

I.  neschválit

1. společnosti SEKO-SEMÍK, s.r.o. změnu doby pronájmu z doby neurčité na dobu určitou 10 let s účinností od 1.1.2006 do 1.1.2016 na NP Plaská 14/612, Praha 5 – Malá Strana a to formou „Dodatku“ k NS č. 57/2001 ze dne 20.11.2001.

 

4/1/2

Dle návrhu p. Smetany – neschválit, dát výpověď z nájmu a vyvěsit záměr pronájmu s nabídkou na potraviny.

1/1/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 24/05/2005

 

Žádost: NP – Na Zlíchově 242/33 Praha 5 – Hlubočepy, AŽD Praha s.r.o. – ukončení nájmu.

 

Žadatel: AŽD Praha s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ:

I.                    neschválit:

1.      ukončení nájmu nebytového prostoru v ul. Na Zlíchově 242/33, Praha 5 – Hlubočepy dohodou k 31.12.2005 – nájemce AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Praha 10.

7/0/0

 

 

NP 24/06/2005

 

Žádost: NP – Křížová 264/43 Praha 5 – Smíchov,  – výpověď z nájmu.

 

Žadatel: Centra a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ:

I.                    schválit:

1.      podání výpovědi z nájmu NP v ul. Křížová 264/43 Praha 5 paní Daně Pacíkové podle čl. XI. nájemní smlouvy.

7/0/0

 

NP 24/07/2005

 

Žádost: NP – Na Hutmance 300, Praha 5 – Jinonice, Alan Stonawski – ukončení nájmu

 

Žadatel: p. Stonawski Alan

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ:

I.                    neschválit:

1.      ukončení nájmu nebytového prostoru v ul. Na Hutmance 300, Praha 5 – Jinonice dohodou k 31.12.2005 – nájemce Alan Stonawski, Vrchlického 504/4 Praha 5

2.      vyvěsit záměr pronájmu.

7/0/0

 

 

 

NP 24/08/2005

 

Žádost: NP – Brožíkova 281/6 Praha 5 – Košíře, Ortopedica s.r.o., žádost o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy

 

Žadatel: Ortopedica s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ:

I.                    souhlasit:

1.      s uzavřením podnájemní smlouvy s panem Čtvrtníkem na NP Brožíkova 281/6, Praha 5 – Košíře.

7/0/0

 

 

NP 24/09/2005

 

Žádost: NP – Janáčkovo nábřeží 47/475, Praha 5 – Smíchov, 138, skautský oddíl, záměr pronájmu.

 

Žadatel: sdružení 138 skautský oddíl

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ: I. schválit:

1.      zveřejnění NP – Janáčkovo nábřeží 47/476, Praha 5 – Smíchov na úřední desce se záměrem pronajmout tento prostor sdružení – 138, skautský oddíl se sídlem Ovenecká 46, Praha 7, IČ 26654016 za nájemné ve výši  60,- Kč/m2/rok.

7/0/0

 

 

NP 24/10/2005

 

Žádost: NP – Janáčkovo nábřeží 11/1211,Praha 5 – Smíchov, Alexej Rudnev, záměr pronájmu společného domovního prostoru.

 

Žadatel: p. Alexej Rudnev

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

Materiál stažen na návrh předkladatele.

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 24/11/2005

 

Žádost: NP – Nádražní 15/1272, Praha 5 – Smíchov, Delroy s Gym, s.r.o., snížení nájemného.

 

Žadatel: firma Delroy s Gym, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ: I. neschválit:

1.      že provedení drobných oprav na výlohách, rozvodech, zabezpečení, vymalování a doplňcích prodejny – Nádražní 15/1272, Praha 5 je výhradně na straně nájemce firmy Delroy s Gym, který si je pořizuje vlastním nákladem.

II.                 doporučuje neschválit:

1.      firmě Delroy s Gym, s.r.o., že část nájemného za užívání suterénu ( 130,59 m2) v NP Nádražní 15/1272, Praha 5 – Smíchov nebude po dobu 12 měsíců předepisováno ve výši 27.206,- Kč měsíčně.

2.      dále jednat a opětovně tento prostor vyvěsit na úřední desku.

7/0/0

 

 

NP 24/12/2005

 

Žádost: NP – Arbesovo náměstí 8/275, Praha 5 – Smíchov, Zdeněk Dvouletý, návrh na narovnání vztahů.

 

Žadatel: p. Zdeněk Dvouletý

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

Materiál nedodán k projednání

 

NP 24/13/2005

 

Žádost: NP – Arbesovo náměstí 8/275, Praha 5 – Smíchov, Zdeněk Dvouletý, návrh na ukončení nájmu a pronájem současnému nájemci.

 

Žadatel: p. Zdeněk Dvouletý

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ: I. souhlasit:

1. s ukončením nájmu vinárny na adrese Arbesovo náměstí 8/275, Praha 5, Smíchov ke dni 31.12.2005 za podmínky předání všech prostor vinárny v 1. NP objektu vč. ostatních užívaných prostor k jejímu provozu v suterénu a 2. NP o celkové výměře 160,99 m2.

 

 II. schválit:

1.      pronajmutí prostor této vinárny s ostatními prostorami k jejímu provozu o výměře 160,99 m2 celkem na dobu od 1.1.2006 do 29.1.2006 obchodní firmě FU CHENG TRADE, s.r.o., IČ 262 03 626, se sídlem Praha 9 – Libeň, Sokolovská 276/1605, PSČ 190 00 za nájemné uhrazené k 5.1.2006 v úhrnné výši 50.000,- Kč.

2.      zveřejnění nabídky pronájmu NP vinárny Arbesovo náměstí 8/275, Praha 5 – Smíchov, 160,99 m2 á 4.000,- Kč/m2/rok s datem vyvěšení od 2.1.2006.

 

7/0/0

 

 

 

 

1.KOAaM se koná dne : 9.1.2006  v 16 hod. v 6. patře v zasedací místnosti Rady MČ    Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.                                                       

Konec zasedání majetkové komise: 18,00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne: 13.12.2005

 Jiřina Zavadilová                      Martin  S T R Á N S K Ý

                                                           zástupce starosty

                                                              MČ Praha 5

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě