Zápis z 23. zasedání KV dne 3. 12. 2013

06/02/2013

Zápis č. 23

ze zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 (dále jen KV) konaného dne 3. 12. 2012

 

 

Přítomni:    Bc. Lukáš Herold, RNDr. Miroslav Škaloud, Mgr. Diana Bubníková, Karel Novotný, Ing. Michal Pavel, Mgr. Lucie Vávrová, Ph.D., Ing. Ondřej Velek

Hosté:         Ing. Marek Kratochvíl

Omluveni:  Adam Holub, Jaroslav Bartoš

 

 

 

Program:

1)             Schválení programu 23. zasedání KV ZMČ Praha 5

2)             Kontrola zápisu z 22. zasedání KV ZMČ Praha 5

3)             Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5

4)             Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5

5)             Kontrola realizace plánu oprav za rok 2011 (Vltavská 12)

6)             Kontrola vyúčtování vybraných darů dle darovacích smluv (Studentský workshop)

7)             Kontrola vyřizování stížností na vybraném odboru

8)             Plán činnosti KV ZMČ Praha 5 na I. pololetí 2012

9)             Různé

 

 

 

 

ad 1)    Schválení programu 23. zasedání KV ZMČ Praha 5:

            KV schválil program 23. zasedání  KV ZMČ Praha 5                           

                                                                                                          6 / 0 / 0           

 

ad  2/   Schválení zápisu 22. zasedání KV:

            KV schválil zápis z 22. zasedání KV ZMČ Praha 5                                

                                                                                                          6 / 0 / 0           

 

ad 3)    Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5:

            Předseda KV informoval členy o kontrole plnění usnesení Rady MČ Praha 5 za období od 16. 10. 2012 do 15. 11. 2012

            KV vzal na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení RMČ

                                                                                                          6 / 0 / 0           

 

ad 4)    Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5:

Kontrolou plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období od 1. 10. 2012 do 27. 11. 2012 bylo zjištěno:

 • splnění usnesení č. 13/7/2011/1.1, 16/23/2012/1.1, 16/39/2012/1.1, 17/13/2012/1.1, 19/4/2012/1.1, 19/5/2012/1.1, 19/6/2012/1.1, 19/7/2012/1.1, 19/8/2012/1.1, 19/9/2012/1.1, 19/10/2012/1.1, 19/11/2012/1.1, 19/12/2012/1.1, 19/13/2012/1.1, 19/14/2012/1.1, 19/15/2012/1.1, 19/16/2012/1.1, 19/17/2012/1.1, 19/19/2012/1.1, 19/20/2012/1.1, 19/21/2012/1.1, 19/22/2012/1.1, 19/23/2012/1.1, 19/24/2012/1.1, 19/25/2012/1.1, 19/26/2012/1.1, 19/27/2012/1.1, 19/28/2012/1.1, 19/29/2012/1.1, 19/30/2012/1.1, 19/31/2012/1.1, 19/32/2012/1.2, 19/41/2012/1.1, 19/41/2012/2.1, 19/42/2012/1.1, 19/45/2012/1.1, 19/46/2012/1.1, 19/47/2012/1.1, 19/48/2012/1.1, 19/49/2012/1.1, 19/50/2012/1.1, 19/51/2012/1.1, 19/52/2012/1.1, 19/53/2012/1.1, 19/54/2012/1.1, 19/55/2012/1.1, 19/56/2012/1.1, 19/57/2012/1.1, 19/58/2012/1.1, 19/59/2012/1.1, 19/60/2012/1.1, 20/4/2012/1.1, 20/8/2012/1.1, 20/9/2012/1.1, 20/10/2012/1.1, 20/11/2012/1.1, 20/12/2012/1.1, 20/13/2012/1.1, 20/14/2012/1.1, 20/15/2012/1.1, 20/16/2012/1.1, 20/17/2012/1.1, 20/18/2012/1.1, 20/19/2012/1.1, 20/20/2012/1.1, 20/21/2012/1.1, 20/22/2012/1.1, 20/23/2012/1.1, 20/24/2012/1.1, 20/25/2012/1.1, 20/26/2012/1.1, 20/27/2012/1.1, 20/29/2012/1.1, 20/30/2012/1.1, 20/31/2012/1.1, 20/34/2012/1.1, 20/35/2012/1.1, 20/36/2012/1.1, 20/37/2012/1.1, 20/42/2012/1.1, 20/46/2012/1.1, 20/47/2012/1.1, 20/48/2012/1.1, 20/49/2012/1.1, 20/50/2012/1.1, 20/51/2012/1.1, 20/52/2012/1.1 a 20/53/2012/1.1
 • odložení usnesení č. 

18/25/2012/2.1 z 31. 10. 2012 na 31. 12. 2012

19/40/2012/1.1 z 31. 10. 2012 na 31. 01. 2013

20/3/2012/1.1 z 16. 11. 2012 na 31. 12. 2012

20/31/2012/1.2 z 16. 11. 2012 na 31. 12. 2012

 • Ing. Velek požádal o zpřístupnění kompletního auditu školství všem zastupitelům a o návrh revokace usnesení č. 18/25/2012 v následujícím znění: „ZMČ Praha 5 ukládá členu rady M. Šestákovi zpřístupnit kompletní audit školství
  do 15. 12. 2012 a zveřejnit schválenou koncepci udržitelného rozvoje školství MČ Praha 5 do 31. 3. 2013“

1 / 0 / 6

KV schválil kontrolu plnění usnesení ZMČ                      6 / 0 / 1

 

ad 5)    Kontrola realizace plánu oprav za rok 2011 – Vltavská 12 (dle Plánu činnosti KV ZMČ Praha 5 na II. pololetí 2012):

Předseda výboru seznámil přítomné s dosavadními výsledky kontroly opravy dvorní fasády v objektu školy ve Vltavské ulici č. 12, kde byly zjištěny zásadní nedostatky:

 • projektová dokumentace byla vypracována v rozporu s reálným stavem původní omítky
 • vybranému dodavateli bylo neoprávněně proplaceno 548 681,- Kč bez DPH
 • termín plnění díla nebyl smlouvou stanoven reálně a nebyl od počátku akce plněn
 • usnesením RMČ Praha 5 č. 8/279/2012 byl schválen Dodatek č. 2 k SoD, který odkazuje na Dodatek č. 1, jenž nebyl ani jednou ze smluvních stran podepsán

            KV vzal na vědomí průběžnou zprávu o kontrole a ukládá předsedovi výboru vyzvat vedoucího Odboru majetku a investic ÚMČ Praha 5 k účasti na příštím zasedání KV ZMČ Praha 5 nebo k písemnému vyjádření ke kontrolním zjištění v termínu do příštího zasedání KV ZMČ Praha 5   7 / 0 / 0

 

ad 6)    Kontrola vyúčtování vybraných darů dle darovacích smluv (podle Plánu činnosti KV ZMČ Praha 5 na II. pololetí 2012):

Členům výboru byla předložena zpráva o kontrole zbývajícího daru ze tří vybraných z darů přidělených v roce 2012: při kontrole nebyly shledány závažné nedostatky, pouze vyúčtování bylo doručeno po stanoveném termínu.

KV vzal na vědomí Zprávu o kontrole daru na pořádání akce Studentský workshop

                                                                                                          7 / 0 / 0

 

 

 

 

ad 7)    Kontrola vyřizování stížností na vybraném odboru (dle Plánu činnosti KV ZMČ Praha 5 na II. pololetí 2012:

Ke kontrole byl vybrán Odbor sociální problematiky a prevence kriminality, který v letošním roce obdržel 6 stížností, z toho 4 stížnosti byly postoupeny z důvodu věcné příslušnosti jiným subjektům, 1 stížnost byla vyřízena v řádném termínu a vyřizování poslední stížnosti probíhá v současné době. V rozporu se Směrnicí č. 4/2012 o vyřizování stížností nepředal OSK vyplněné evidenční karty stížnosti na oddělení kontroly RIK;  tento nedostatek byl v průběhu kontroly odstraněn.

Kontrolní výbor ZMČ Praha 5 vzal na vědomí zprávu o kontrole stížností a ukládá tajemnici výboru rozeslat členům výboru podrobný přehled stížností OSK do 7. 12. 2012

                                                                                                                      7 / 0 / 0

 

 

ad 8)    Plán činnosti KV ZMČ Praha 5 na I. pololetí 2013:

Na základě připomínky Ing. Velka byla v návrhu plánu, předloženého předsedou výboru, změněna v únoru „kontrola petic za II. pololetí 2012“ na „kontrolu petic a stížností za rok 2012“. Současně byla doplněna Kontrola transparence grantů a darů za rok 2012, a to v březnu 2013.

KV schválil Plán činnosti KV ZMČ Praha 5 na I. pololetí 2013 dle přílohy

                                                                                                          7 / 0 / 0

 

ad 9)    Různé:

 • Kontrola Informačního centra Praha 5 o. p. s.: vzhledem k dodání podkladů ke kontrole 30. 11. 2012 nebylo možné provést kontrolu do dnešního zasedání výboru 
 • Kontrola Nadačního fondu Pragae quinta regionena telefonickou žádost o předání materiálů ke schválené kontrole bylo výboru předsedkyní správní rady Nadačního fondu sděleno, že bude žádost projednána na zasedání správní a dozorčí rady Nadačního fondu a s právním zástupcem, podklady ke kontrole budou předány výboru pouze po jejím schválení. 
 • Termíny zasedání KV ZMČ Praha 5 v I. pololetí 2013:  KV schválil pro I. pololetí příštího roku konání zasedání výboru v následujících termínech (vždy od 14,00 hodin): 

 

                              14. 1. 2013

                                4. 2. 2013

                                4. 3. 2013

              1. 4. 2013

              6. 5. 2013

              3. 6. 2013


 • Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5 č. 4/2/2011 ohledně grantů a darů přidělených v roce 2011: na základě usnesení KV ZMČ Praha 5 z 8. 11. 2012 bylo Ing. Velkovi a tajemnici výboru uloženo provést kontrolu plnění usnesení ZMČ Praha 5 č. 4/2/2011 z hlediska transparence grantů a darů poskytnutých v roce 2011. Při kontrole bylo zjištěno, že závěrečné zprávy grantů a darů o využití poskytnutých finančních prostředků nejsou (v rozporu s usnesením  ZMČ i RMČ) dosud zveřejňovány na webu www.praha5.cz, ani (až na výjimky) nejsou zpřístupněny členům komisí na intranetu MČP5. Zpráva z kontroly darů a grantů, poskytnutých MČ Praha 5 v roce 2011, je přílohou č. 2 tohoto zápisu. 

      KV proto navrhuje Zastupitelstvu MČ Praha 5 přijmout usnesení:

      ZMČ Praha 5 ukládá RMČ Praha 5:

 1. 1.      připravit (např. s využitím prostředků projektu e‑Government) systém transparentního zveřejňování poskytnutých darů a grantů. Termín 31.12.2013
 2. 2.      zajistit doplnění darovacích smluv o povinnost příjemce zveřejňovat výsledky projektu na webových stránkách MČ Praha 5.   T: 31.1.2013
 3. 3.      předložit návrh zlepšených grantových pravidel na rok 2013 zejména s ohledem na zveřejňování závěrečných zpráv a výstupů grantů. 

      T: 31.1.2013

KV ukládá předsedovi výboru předložit zprávu o kontrole zastupitelstvu MČ Praha 5 v rámci bodu „Informace z výborů ZMČ“ na nejbližším zasedání.

                                                                                                    7 / 0 / 0

 

 

V Praze dne 10. 12. 2012

 

Zapsala:   Ivana Buková, tajemnice KV

 

 

 

Zápis ověřil:

 

 

 

 

                                                                                  Bc. Lukáš Herold, předseda KV

 

Příloha č. 1

 

PLÁN ČINNOSTI KONTROLNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHA 5

NA 1. POLOLETÍ 2013

 

 

Činnost kontrolního výboru ZMČ Praha 5 bude v souladu se zákonem 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, vycházet:

 • ze zákonem dané povinnosti kontrolovat usnesení rady a zastupitelstva
 • z Plánu činnosti výboru, schváleného Zastupitelstvem MČ Praha 5
 • z konkrétních úkolů, uložených kontrolnímu výboru Zastupitelstvem MČ Praha 5
 • z podnětů zastupitelů a občanů MČ Praha 5

 

LEDEN

Zpráva o činnosti KV za II. pololetí roku 2012

Kontrola výkonu správy v souladu s mandátní smlouvou – AquaDream, a. s.

 

ÚNOR

Kontrola plnění rozpočtu za II. pololetí 2012

Kontrola vyřizování petic a stížností za rok 2012

 

BŘEZEN

Kontrola vyúčtování grantů v oblasti školství “Pro podporu vzdělávání, volnočasových aktivit a sportu na rok 2012”

Kontrola stavu pohledávek za pronájem bytových prostor

Kontrola transparence výsledků darů a grantů za rok 2012

 

DUBEN

Kontrola vyúčtování grantů v oblasti prevence kriminality “Bezpečná Pětka” pro rok 2012

Kontrola vybraných investičních akcí za rok 2012

 

KVĚTEN

Kontrola výkonu správy v souladu s mandátní smlouvou – Medifin, s. r. o.

Kontrola hospodaření s vybranými neinvestičními prostředky

 

ČERVEN

Kontrola realizace plánu oprav za rok 2012

Kontrola stavu pohledávek za pronájem nebytových prostor

 

 

 

PRŮBĚŽNĚ

 

Kontrola plnění usnesení Rady MČ Praha 5

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva MČ Praha 5

Řešení stížností, adresovaných KV ZMČ Praha 5

 

 

Příloha č. 2

 

ZPRÁVA

O KONTROLE POSKYTNUTÝCH GRANTŮ A DARŮ V ROCE 2011

I.

Usnesením ZMČ Praha 5 č. 4/2/2011/1.2 z 24. 3. 2011 bylo uloženo Radě MČ Praha 5 „omezit pro další roky režim neinvestičním příspěvkům (darů) a většinu financí převést do grantových programů. Zlepšit popis a pravidla pro transparentní zveřejňování všech grantů a neinvestičních příspěvků (darů)“. Na základě tohoto usnesení byla provedena analýza grantů a darů, poskytnutých v roce 2011.

 

Dne 3. 5. 2011 schválila Rada MČ Praha 5 usnesením č. 16/517/2011 doplnění darovacích smluv o následující odstavec: „O využití daru (neinvestičního finančního příspěvku) bude obdarovaný písemně informovat dárce zprávou zpracovanou podle přílohy č. 1 této darovací smlouvy. Její součástí je vyúčtování daru, kopie účetních dokladů, věcný popis výsledků využití daru a zhodnocení přínosu pro občany MČ Praha 5. Na přílohu č. 1 se v plném rozsahu vztahuje ustanovení této darovací smlouvy o evidenci a zveřejnění smluv. Zpráva o využití daru bude obdarovaným doručena příslušnému odboru ÚMČ P5 do 60 dnů, a to v písemné i elektronické podobě“.

 

Kontrolní výbor ZMČ Praha 5 usnesením dne 8. 10. 2012 pověřil tajemnici KV a člena KV (Ing. Velek) provést do konce roku 2012 kontrolu plnění usnesení ZMČ Praha 5 č. 4/2/2011 z hlediska transparence grantů a darů poskytnutých v roce 2011.

 

II.

Po získání údajů od Ekonomického odboru (OEK) ÚMČ Praha 5 bylo zjištěno, že Městská část Praha 5 darovala v roce 2011 celkem 16 331 918,- Kč, z toho 6 311 450,- bylo poskytnuto prostřednictvím vyhlašovaných grantových programů a zbylých 10 020 468,- Kč formou jednorázových darů. Granty a dary jsou účtovány v IS GINIS (na účtu 373 s možným rozlišením po jednotlivých odborech – garantech darů), který umožňuje výstupy pouze v textovém formátu. Dále OEK každoročně vypracovává přehled poskytnutých darů formou XLS tabulky s uvedením údajů o vyúčtování daru (viz příloha).

V souladu se smlouvou předkládali někteří příjemci grantů a darů závěrečnou zprávu i v elektronické podobě.

III.

KV konstatuje, že závěrečné zprávy grantů a darů o využití poskytnutých finančních prostředků nejsou (v rozporu s usnesením  ZMČ i RMČ) dosud zveřejňovány na webu www.praha5.cz, ani (až na výjimky) nejsou zpřístupněny členům komisí na intranetu MČP5.

 

KV proto navrhuje Zastupitelstvu MČ Praha 5 přijmout usnesení:

ZMČ Praha 5 ukládá RMČ Praha 5:

 1. připravit (např. s využitím prostředků projektu e‑Government) systém transparentního zveřejňování poskytnutých darů a grantů. Termín 31.12.2013
 2. zajistit doplnění darovacích smluv o povinnost příjemce zveřejňovat výsledky projektu na webových stránkách MČ Praha 5.   T: 31.1.2013
 3. předložit návrh zlepšených grantových pravidel na rok 2013 zejména s ohledem na zveřejňování závěrečných zpráv a výstupů grantů.  T: 31.1.2013

 

Zpracovali pro KV ZMČ P5: Ivana Buková, Ing. Ondřej Velek

V Praze dne 22. 11. 2012

Přílohy:

přehled poskytnutých darů a grantů v roce 2011 – tabulka OEK (Intranet KV)

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě