Zápis z 23. zasedání komise územního rozvoje dne 15.12.2005

28/12/2005

 


1.Podnět na změnu ÚPn  Z 25/07  „ Klikatá “ na pozemku č.parc. 953, k.ú. Jinonice


       ze stávajícího  ZN na VN (opakovaná změna  z r.  2001)
       Pozemek leží při komunikaci Klikatá a je zastavěnou plochou s garážemi a sklady. Byl
       využíván jako stavební dvůr  původním vlastníkem Aero Holding a.s.


      Komise  nedoporučuje podnět na pořízení změny ÚPn na pozemku č.parc. 953 k.ú. Jinonice
      ze stávajícího ZN na VN


                                                                                                                    Hlasování: 6/0/0


 


    2..Podnět na změnu ÚPn  Z 35/07 „Walter“  k.ú. Radlice


Předmětem podnětu je změna funkčního využití v rozsahu ploch stávajícího průmyslového areálu Walter


Komise doporučuje podnět na pořízení změny ÚPn Z 35/07 Walter  na pozemcích  ve vymezeném území v k.ú. Jinonice z území VP,VN na OC, SVM, SVO, VVS, ZN, PP, S3, S4 a ZOS.


                                                                                                                


3.) Bytový projekt Švédská na č.parc. 3318,3319,3320 k.ú. Smíchov


   Stávající  3 podlažní  bytová vila bude rekonstruována – stavba „B“ a přistavěn objekt „A“ s 
  1 PP A   4 NP) jsou propojeny 1 PP.V rekonstruovaném objektu budou 3 byty, v novém 3 byty.
  Dům správce s garážemi „G“ je situován při vstupu na pozemek, v 1 NP  je samostatný byt.


 


  Komise souhlasí s umístěním stavby „Bytový projekt Švédská“ na pozemcích č.parc. 3318,
  3319, 3320 k.ú. Smíchov dle předložené dokumentace, dat. 09/2005 za předpokladu, že stavba


  bude upravena tak, aby nebránila zástavbě z východní a západní strany.

                                                                                                                  


4.)Stanovisko k prodeji pozemku č.parc. 719/8 k.ú. Jinonice


  Pozemek je součástí území  „smíšené městského typu “(SVM), leží na souběhu ulic Butovické 
  a Radlické.  Je vhodný např. pro zástavbu polyfunkčním domem s řešením parkovacích ploch
  pro veřejnost.V současné době je využíván jako parkoviště, které ODŽ preferuje.


 


 Komise nedoporučuje prodej pozemku, doporučuje  ověřit možnost svěření pozemku pro
 záměry MČ Praha 5
                                                                                                               


5.)Ověřovací studie dostavby „Gymnazium Na Zatlance“
  Místo stavby Na Zatlance 11, č.parc. 2843, 2844, 2847 k.ú. Smíchov. Jedná se o dostavbu
 sportovní haly, školní jídelny a garáží.
 


Komise souhlasí se záměrem dostavby Gymnazia Na Zatlance dle předložené ověřovací studie, dat. 11/2005.Požaduje ověřit možnost dostavby bloku vymezeného ulicemi Mrázovka, Na Zatlance, Plzeňská a MO(vč. začlenění vjezdu).
                                                                                                               


6.) Schválené změny ÚPn Z05- informace                                                               
Komise byla podrobně informována o seznamu schválených změn 05 (příloha č.2 k usnesení ZHMP č. 31/16 ze dne 20.10.2005).                                


                                                                                                                           


 


 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě