Zápis z 23. KOAaM dne 28.11.2005

30/11/2005

                                                                                                                                                                                                            

 

Z Á P I S 

 

z 23.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 28.11.2005

 

 

 

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                              9                                                   

Omluveno:                            3                          

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

23/01/2005

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 1683/4, k.ú. Hlubočepy z vlastnictví obce hl. m. Prahy a jeho následné scelení s pozemkem parc. č. 1098, k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví žadatele.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  I.  neschválit:

1.      prodej pozemku parc. č. 1683/4, k.ú. Hlubočepy z vlastnictví obce hl. m. Prahy za účelem sloučení s pozemkem parc. č. 1098, k.ú. Hlubočepy.

7/0/0

—————————————————————————————————————————–

 

23/02/2005

 

Žádost:  Na OSM MČ Praha 5 se obrátil majitel firmy ERATO s.r.o. se žádostí o úpravu výměry pronajatého pozemku parc. č. 2972, k.ú. Smíchov a snížení nájemného za pronájem pozemku.

 

Žadatel:  firma ERATO s.r.o.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová Irena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

1.      uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 160/OSM/00 s firmou ERATO s.r.o., kterým se mění odst. 3 čl. I výměra pronajaté plochy pozemku parc. č. 2972, k.ú. Smíchov (zahradní restaurace) na 130 m2.

II. neschválit:

1.      firmě ERATO s.r.o. snížení nájemného za pronájem části pozemku parc. č. 2972, k.ú. Smíchov (vnitroblok Štefánikova 21)

7/0/0

 

 

23/03/2005

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji oddělených částí pozemků parc. č. 1560/1, 1560/4, 1564/1, 2137, 1564/3 a 1838/4, k.ú. Košíře z vlastnictví obce hl. m. Prahy – výstavba obytného souboru.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

1. prodej částí pozemků parc. č. 1560/1, 1560/4, 1564/1, 1564/3  k.ú. Košíře dle geometrického plánu č. 1197-268/2005 ze dne 27.6.2005 schváleného Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu dne 30.6.2005 pod č. 2995/2005 na výstavbu obytného souboru.

2. nedoporučuje schválit pozemky  parc. č. 1838/34 a 2137

3. ukládá informovat OOA MHMP o nesouhlasném stanovisku OŽP ve vztahu k pozemku parc. č. 1564/1.

7/0/0

 

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

 

OA 23/01/2005

 

Žádost:. Letohrádek Portheimka, Štefánikova 12/čp. 68 – žádost o souhlas s podnájemní smlouvou.

 

Žadatel: Letohrádek Portheimka

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      Materiál stažen z programu.

 

 

 

 

OA 23/02/2005

 

Žádost: Poliklinika Barrandov – ukončení nájmu se společností Aeskulap s.r.o., Rejskova 6, Praha 2, IČ: 60470488 k 28.2.2006.

 

Žadatel: společnost Aeskulap s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Vachtová Veronika

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  I. vzít na vědomí:

1.ukončení nájmu k 28.2.2006 se společností Aeskulap s.r.o., Rejskova 6, Praha 2, IČ: 60470488 na pronájem nebytových prostor umístěných v budově B o celkové výměře 48 m2.

4/0/0

————————————————————————————————————————–

 

NP 23/01/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Štefánikova 41/338, Praha 5 – Smíchov, Helena Konečná – HEMA, schválení Dodatku k nájemní smlouvě.

 

Žadatel: nájemce Helena Konečná – HEMA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ  

            I. schválit:

1.Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 13.12.2000, ul. Štefánikova 41/338, Praha 5 – Smíchov, nájemce Helena Konečná – HEMA.

4/0/0

 

NP 23/02/2005

 

Žádost: NP – Plzeňská 133/55, Praha 5 – Košíře, Tomáš Kučera – KLEMPÍK, ukončení nájmu dohodou.

 

Žadatel: p. Tomáš Kučera

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

Materiál stažen z programu

 

 

 

 

 

NP 23/03/2005

 

Žádost: NP – Zoubkova 5/2129, Praha 5 – Smíchov, ATE 212, s.r.o., změna NS v osobě nájemce – záměr pronájmu.

 

Žadatel: ATE 212, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ:

 

I. schválit:

1. ukončení nájmu NP v domě čp. 2129, Zoubkova 5, Praha 5 – Smíchov firmě ATE 212, spol. s.r.o. se sídlem Kováků 4/905, Praha 5 k datu uzavření NS s firmou DETAIL DESIGN, spol. s r.o.

2. zveřejnění NP Zoubkova 5/2129 na úřední desce MČ P-5 se záměrem pronajmout tento prostor firmě DATAIL DESIGN, spol. s r.o. se sídlem Zoubkova 5/2129, Praha 5, IČ 264477452.

7/0/0

 

NP 23/04/2005

 

Žádost: NP – Štefánikova 28/249, Praha 5 – Smíchov, Hana Nedělová, Alois Klika, úprava nájemní smlouvy v označení nájemce.

 

Žadatel: Hana Nedělová, Alois Klika

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

Materiál stažen z programu.

 

Na  stůl:

 

NP 23/05/2005

 

Žádost: NP – Pronájmy na základě vyvěšení, Lidická 36/276, Ke Koulce 13/462, Praha 5

 

Žadatel: zájemci o pronájem

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ  I.schválit:

1. pronájem NP Lidická 36/276, Praha 5 – Smíchov

  a)  žadatel:  Sabina Křížová, Hovorčovice 418, 250 64 Měšice u Prahy

    za nájemné ve výši: 9.300,- Kč/m2/rok

  b) žadatel: Jaroslav Čech, Na Homoli 2002/8, Praha 5 – Komořany

    za nájemné ve výši: 7.000,- Kč/m2/rok

  c) žadatel: Pavel Hejra, Granátova 643, 154 00  Praha 5

    za nájemné ve výši: 6.660,- Kč/m2/rok

2. pronájem NP Ke Koulce 13/462, Praha 5 – Smíchov

 a) žadatel: H.S.H Sport, s.r.o. Nádražní 42/82, Praha 5

     za nájemné ve výši: 1.600,- Kč /m2/rok

 b) žadatel: ALPHA SYSTEMS, s.r.o., Bořivojova 883/116, Praha 3

     za nájemné ve výši: 1.475,- Kč/m2/rok

7/0/0

 

 

 

NP 23/06/2005

 

Žádost: NP – Brožíkova 1/15, Praha 5 – Košíře, Hana Davidová, záměr pronájmu

 

Žadatel: p. Hana Davidová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ  I.schválit:

1.      pronájem NP v ul. Brožíkova 1/15, Praha 5 – Košíře paní Haně Davidové, bytem Slávy Horníka 82/13, Praha 5, za nájemné ve výši 835,- Kč/m2/rok.

7/0/0

 

 

NP 23/07/2005

 

Žádost: NP – Zubatého 10/330, Praha 5 – Smíchov, Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, záměr pronájmu.

 

Žadatel: Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ  I.schválit

 

1.      pronájem NP  Zubatého 10/330, Praha 5 – Smíchov pro činnost Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 se sídlem nám. 14. října 11, Praha 5 za nájemné ve výši 200,- Kč/m2/rok.

7/0/0

 

 

NP 23/08/2005

 

Žádost: NP – Štefánikova 27/17, Praha 5 – Smíchov, Ing. Jan Kalaš, souhlas s podnájmem.

 

Žadatel: Ing. Jan Kalaš

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ  I.souhlasit:

 

1.      s podnájmem NP Štefánikova 27/17, Praha 5 – Smíchov pronajatých Ing. Janu Kalašovi firmě RS development, s.r.o., Nádražní 740/56, Praha 5 za podmínky navýšení stáv. nájemného na částku 2.000,- Kč/m2/rok.

7/0/0

 

 

 

OA 23/03/2005

 

Žádost:  V Bokách II o.č. 21, záměr prodeje domu čp. 246 se zastavěným pozemkem parcel. č. 989/8 a zahradou  parc. č. 989/7, k.ú. Hlubočepy.

 

Žadatel: Ing. Ivan Orolín

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Jiřina Bělohlávková

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ  I.souhlasit:

1.      se záměrem prodeje domu čp. 246 se zastavěným pozemkem parcel. č. 989/8 a zahradou parcel. č. 989/7, k.ú. Hlubočepy, V Bokách II č.o. 21, Praha 5, nájemníku Ing. Ivanu Orolínovi za kupní cenu: 1,402.380,- Kč.

5/2/0

 

p. Smetana Jan – návrh na prodej za cenu obvyklou

2/3/2

 

p. Gál Ondřej – návrh za cenu  2,300.000,- Kč

2/1/4

 

OA 23/04/2005

 

Žádost:  Zdravotní zařízení Smíchov – žádost MUDr. Alazaniho o uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 7.5.1996.

 

Žadatel: MUDr. Jiřina Svobodová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ  I.schválit:

1.      uzavření dodatku č. 2 na nebytové prostory umístěné v areálu Zdravotního zařízení Smíchov o celkové výměře 118,96 m2 s MUDr. Alazanim.

7/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

Různé:

 

Ing. Petr Horák vznesl dotaz, jak je realizováno CENTROU cenové navýšení ve Zdravotním zařízení Barrandov, KOAaM žádá o předložení informace do komise včetně uvedení paušálního výpočtu za služby, úklid, ostraha atd.

 

 

 

 

 

 

24.KOAaM se koná dne : 12.12.2005  v 16 hod. v 6. patře v zasedací místnosti Rady MČ    Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

 

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:29.11.2005

 Jiřina Zavadilová                      Martin S T R Á N S K Ý

                                                           zástupce starosty

                                                              MČ Praha 5

 

                                                                                                                                                                                                            

 

Z Á P I S 

 

z 23.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 28.11.2005

 

 

 

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                              9                                                   

Omluveno:                            3                          

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

23/01/2005

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 1683/4, k.ú. Hlubočepy z vlastnictví obce hl. m. Prahy a jeho následné scelení s pozemkem parc. č. 1098, k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví žadatele.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  I.  neschválit:

1.      prodej pozemku parc. č. 1683/4, k.ú. Hlubočepy z vlastnictví obce hl. m. Prahy za účelem sloučení s pozemkem parc. č. 1098, k.ú. Hlubočepy.

7/0/0

—————————————————————————————————————————–

 

23/02/2005

 

Žádost:  Na OSM MČ Praha 5 se obrátil majitel firmy ERATO s.r.o. se žádostí o úpravu výměry pronajatého pozemku parc. č. 2972, k.ú. Smíchov a snížení nájemného za pronájem pozemku.

 

Žadatel:  firma ERATO s.r.o.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová Irena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

1.      uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 160/OSM/00 s firmou ERATO s.r.o., kterým se mění odst. 3 čl. I výměra pronajaté plochy pozemku parc. č. 2972, k.ú. Smíchov (zahradní restaurace) na 130 m2.

II. neschválit:

1.      firmě ERATO s.r.o. snížení nájemného za pronájem části pozemku parc. č. 2972, k.ú. Smíchov (vnitroblok Štefánikova 21)

7/0/0

 

 

23/03/2005

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji oddělených částí pozemků parc. č. 1560/1, 1560/4, 1564/1, 2137, 1564/3 a 1838/4, k.ú. Košíře z vlastnictví obce hl. m. Prahy – výstavba obytného souboru.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

1. prodej částí pozemků parc. č. 1560/1, 1560/4, 1564/1, 1564/3  k.ú. Košíře dle geometrického plánu č. 1197-268/2005 ze dne 27.6.2005 schváleného Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu dne 30.6.2005 pod č. 2995/2005 na výstavbu obytného souboru.

2. nedoporučuje schválit pozemky  parc. č. 1838/34 a 2137

3. ukládá informovat OOA MHMP o nesouhlasném stanovisku OŽP ve vztahu k pozemku parc. č. 1564/1.

7/0/0

 

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

 

OA 23/01/2005

 

Žádost:. Letohrádek Portheimka, Štefánikova 12/čp. 68 – žádost o souhlas s podnájemní smlouvou.

 

Žadatel: Letohrádek Portheimka

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      Materiál stažen z programu.

 

 

 

 

OA 23/02/2005

 

Žádost: Poliklinika Barrandov – ukončení nájmu se společností Aeskulap s.r.o., Rejskova 6, Praha 2, IČ: 60470488 k 28.2.2006.

 

Žadatel: společnost Aeskulap s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Vachtová Veronika

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  I. vzít na vědomí:

1.ukončení nájmu k 28.2.2006 se společností Aeskulap s.r.o., Rejskova 6, Praha 2, IČ: 60470488 na pronájem nebytových prostor umístěných v budově B o celkové výměře 48 m2.

4/0/0

————————————————————————————————————————–

 

NP 23/01/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Štefánikova 41/338, Praha 5 – Smíchov, Helena Konečná – HEMA, schválení Dodatku k nájemní smlouvě.

 

Žadatel: nájemce Helena Konečná – HEMA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ  

            I. schválit:

1.Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 13.12.2000, ul. Štefánikova 41/338, Praha 5 – Smíchov, nájemce Helena Konečná – HEMA.

4/0/0

 

NP 23/02/2005

 

Žádost: NP – Plzeňská 133/55, Praha 5 – Košíře, Tomáš Kučera – KLEMPÍK, ukončení nájmu dohodou.

 

Žadatel: p. Tomáš Kučera

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

Materiál stažen z programu

 

 

 

 

 

NP 23/03/2005

 

Žádost: NP – Zoubkova 5/2129, Praha 5 – Smíchov, ATE 212, s.r.o., změna NS v osobě nájemce – záměr pronájmu.

 

Žadatel: ATE 212, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ:

 

I. schválit:

1. ukončení nájmu NP v domě čp. 2129, Zoubkova 5, Praha 5 – Smíchov firmě ATE 212, spol. s.r.o. se sídlem Kováků 4/905, Praha 5 k datu uzavření NS s firmou DETAIL DESIGN, spol. s r.o.

2. zveřejnění NP Zoubkova 5/2129 na úřední desce MČ P-5 se záměrem pronajmout tento prostor firmě DATAIL DESIGN, spol. s r.o. se sídlem Zoubkova 5/2129, Praha 5, IČ 264477452.

7/0/0

 

NP 23/04/2005

 

Žádost: NP – Štefánikova 28/249, Praha 5 – Smíchov, Hana Nedělová, Alois Klika, úprava nájemní smlouvy v označení nájemce.

 

Žadatel: Hana Nedělová, Alois Klika

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

Materiál stažen z programu.

 

Na  stůl:

 

NP 23/05/2005

 

Žádost: NP – Pronájmy na základě vyvěšení, Lidická 36/276, Ke Koulce 13/462, Praha 5

 

Žadatel: zájemci o pronájem

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ  I.schválit:

1. pronájem NP Lidická 36/276, Praha 5 – Smíchov

  a)  žadatel:  Sabina Křížová, Hovorčovice 418, 250 64 Měšice u Prahy

    za nájemné ve výši: 9.300,- Kč/m2/rok

  b) žadatel: Jaroslav Čech, Na Homoli 2002/8, Praha 5 – Komořany

    za nájemné ve výši: 7.000,- Kč/m2/rok

  c) žadatel: Pavel Hejra, Granátova 643, 154 00  Praha 5

    za nájemné ve výši: 6.660,- Kč/m2/rok

2. pronájem NP Ke Koulce 13/462, Praha 5 – Smíchov

 a) žadatel: H.S.H Sport, s.r.o. Nádražní 42/82, Praha 5

     za nájemné ve výši: 1.600,- Kč /m2/rok

 b) žadatel: ALPHA SYSTEMS, s.r.o., Bořivojova 883/116, Praha 3

     za nájemné ve výši: 1.475,- Kč/m2/rok

7/0/0

 

 

 

NP 23/06/2005

 

Žádost: NP – Brožíkova 1/15, Praha 5 – Košíře, Hana Davidová, záměr pronájmu

 

Žadatel: p. Hana Davidová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ  I.schválit:

1.      pronájem NP v ul. Brožíkova 1/15, Praha 5 – Košíře paní Haně Davidové, bytem Slávy Horníka 82/13, Praha 5, za nájemné ve výši 835,- Kč/m2/rok.

7/0/0

 

 

NP 23/07/2005

 

Žádost: NP – Zubatého 10/330, Praha 5 – Smíchov, Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, záměr pronájmu.

 

Žadatel: Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ  I.schválit

 

1.      pronájem NP  Zubatého 10/330, Praha 5 – Smíchov pro činnost Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 se sídlem nám. 14. října 11, Praha 5 za nájemné ve výši 200,- Kč/m2/rok.

7/0/0

 

 

NP 23/08/2005

 

Žádost: NP – Štefánikova 27/17, Praha 5 – Smíchov, Ing. Jan Kalaš, souhlas s podnájmem.

 

Žadatel: Ing. Jan Kalaš

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ  I.souhlasit:

 

1.      s podnájmem NP Štefánikova 27/17, Praha 5 – Smíchov pronajatých Ing. Janu Kalašovi firmě RS development, s.r.o., Nádražní 740/56, Praha 5 za podmínky navýšení stáv. nájemného na částku 2.000,- Kč/m2/rok.

7/0/0

 

 

 

OA 23/03/2005

 

Žádost:  V Bokách II o.č. 21, záměr prodeje domu čp. 246 se zastavěným pozemkem parcel. č. 989/8 a zahradou  parc. č. 989/7, k.ú. Hlubočepy.

 

Žadatel: Ing. Ivan Orolín

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Jiřina Bělohlávková

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ  I.souhlasit:

1.      se záměrem prodeje domu čp. 246 se zastavěným pozemkem parcel. č. 989/8 a zahradou parcel. č. 989/7, k.ú. Hlubočepy, V Bokách II č.o. 21, Praha 5, nájemníku Ing. Ivanu Orolínovi za kupní cenu: 1,402.380,- Kč.

5/2/0

 

p. Smetana Jan – návrh na prodej za cenu obvyklou

2/3/2

 

p. Gál Ondřej – návrh za cenu  2,300.000,- Kč

2/1/4

 

OA 23/04/2005

 

Žádost:  Zdravotní zařízení Smíchov – žádost MUDr. Alazaniho o uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 7.5.1996.

 

Žadatel: MUDr. Jiřina Svobodová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ  I.schválit:

1.      uzavření dodatku č. 2 na nebytové prostory umístěné v areálu Zdravotního zařízení Smíchov o celkové výměře 118,96 m2 s MUDr. Alazanim.

7/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

Různé:

 

Ing. Petr Horák vznesl dotaz, jak je realizováno CENTROU cenové navýšení ve Zdravotním zařízení Barrandov, KOAaM žádá o předložení informace do komise včetně uvedení paušálního výpočtu za služby, úklid, ostraha atd.

 

 

 

 

 

 

24.KOAaM se koná dne : 12.12.2005  v 16 hod. v 6. patře v zasedací místnosti Rady MČ    Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

 

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:29.11.2005

 Jiřina Zavadilová                      Martin S T R Á N S K Ý

                                                           zástupce starosty

                                                              MČ Praha 5

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě