Zápis z 22. zasedání KV dne 5. 11. 2012

06/02/2013

Zápis č. 22

ze zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 (dále jen KV) konaného dne 5. 11. 2012

 

 

Přítomni:    Bc. Lukáš Herold, RNDr. Miroslav Škaloud, Adam Holub, Mgr. Diana Bubníková, Karel Novotný, Ing. Michal Pavel, Mgr. Lucie Vávrová, Ph.D.,
Ing. Ondřej Velek

Hosté:         Vojtěch Zapletal, Ing. Michal Křepinský, Jaroslav Knap

Omluveni:  Jaroslav Bartoš

 

 

Program:

 1. 1.      Schválení programu 22. zasedání KV ZMČ Praha 5
 2. 2.      Kontrola zápisu z 21. zasedání KV ZMČ Praha 5
 3. 3.      Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5
 4. 4.      Kontrola vyúčtování vybraných darů dle darovacích smluv 
 5. Kontrola stavu pohledávek za pronájem nebytových prostor
 6. 6.      Různé 

 

ad 1)    Schválení programu 22. zasedání KV ZMČ Praha 5:

            KV schválil program 22. zasedání ve výše uvedeném znění                   8 / 0 / 0

           

 

ad  2/   Kontrola zápisu z 21. zasedání KV ZMČ Praha 5:

            KV schválil zápis z 21. zasedání, které se konalo dne 8. 10. 2012           8 / 0 / 0

 

 

ad 3)    Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5:

            Předseda KV informoval členy o kontrole plnění usnesení Rady MČ Praha 5 za období od 1. 9. 2012 do 15. 10. 2012

            KV vzal na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení RMČ            8 / 0 / 0

 

 

ad 4)    Kontrola vyúčtování vybraných darů dle darovacích smluv (dle Plánu činnosti KV na II. pololetí 2012):

Předseda výboru seznámil přítomné s výsledky kontroly vybraných darů, poskytnutých MČ Praha 5 v roce 2012:

 • Velká cena Prahy 5 – poskytnutí neinvestičního příspěvku Sportovnímu klubu DNF ve výši 49 000,- na uspořádání závodů v běhu na lyžích dne 8. 2. 2012, schváleno usnesením RMČ č. 4/136/2012. V rozporu s čl. 3 darovací smlouvy nebyla závěrečná zpráva předána v elektronické podobě.
 • Den chovu ovcí a koz – Na základě usnesení RMČ Praha 5 č. 10/384/2012 byl Svazu chovatelů ovcí a koz v ČR přidělen neinvestiční příspěvek ve výši 50 000,- Kč na realizaci akce Den chovu ovcí a koz v městské části Praha 5, který se konal dne 12. 5. 2012 na nám. 14. října, schváleno usnesením RMČ č. 10/384/2012.  V rozporu s čl. 3 darovací smlouvy nebyla závěrečná zpráva předána v elektronické podobě. Tento nedostatek byl v průběhu kontroly odstraněn.
 • Studentský mezinárodní workshop – dle sdělení pracovnic Zvláštní organizační jednotky Kancelář architekta MČ Praha 5 nedošlo při realizaci organizační změny, která rušila Odbor rozvoje MČ Praha 5, k předání dokumentů odcházejícími zaměstnanci. Vyúčtování akce proto nebylo do dnešního dne Kontrolnímu výboru předáno.

KV vzal na vědomí zprávu o kontrole vybraných darů                         8 / 0 / 0

 

 

ad 5)    Kontrola stavu pohledávek za pronájem nebytových prostor (dle Plánu činnosti KV na II. pololetí 2012):

Vedoucí oddělení správy pohledávek OSS ÚMČ Praha 5 seznámil přítomné se stavem pohledávek za pronájem nebytových prostor:

objem pohledávek za pronájem NP v letošním roce vzrostl, což je způsobeno mimo jiné podáním několika žalob a exekucí, kdy nájemné je i po dobu trvání soudního sporu stále předepisováno (a nehrazeno); dále nedořešeným vyúčtováním za služby, kdy v některých případech byla vyúčtování reklamována (a neuhrazena).

 

 

ad 6)    Různé:

 • KV ZMČ Praha 5 vzal na vědomí doručení stížnosti na vedoucího Odboru majetku a investic a jeho postoupení tajemníkovi ÚMČ Praha 5
 • příští zasedání KV ZMČ Praha 5 se bude konat dne 3. 12. 2012 od 14,00 hodin v zasedací místnosti ve 3. patře, nám. 14. října, Praha 5.

 

 

 

V Praze dne 27. 11. 2012

 

Zapsala: Ivana Buková, tajemnice KV

 

 

Zápis ověřil:

 

 

 

 

                                                                                   Bc. Lukáš Herold, předseda KV

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě