Zápis z 22. KOAaM dne 8.12.2008

15/12/2008
 
 
Z Á P I S
 
z  22. zasedání komise obchodních aktivit a majetku
konané dne : 8.12. 2008
 
 
Počet členů KOA a M        12
Přítomno:                               8                                                  
Omluveno:                             4
Hlasování:         pro /   proti /   zdržel se 
 
Stanovisko KOAaM: v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění informací.
                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !
 
Zápis z 21. KOAaM a program na 22. KOAaM schválen.
 
Č Á S T   MAJETKOVÁ
 
22/01/2008
 
Žádost:  Stanovisko k prodeji pozemků parc. č.3088, 3092 a 3094, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy – scelení s pozemky žadatele.
 
Žadatel:  OOA MHMP 
 
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
 
I.        Souhlasit:
1.        se záměrem prodeje pozemků parc. č. 3088, 3092 a 3094, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy za účelem jejich využití jako zahrádek.
5/0/0
 
22/02/2008
 
Žádost: Stanovisko k návrhu na umístění reklamních poutačů v areálu MČ Klikatá 90c/1238, Praha 5 – Jinonice.
 
Žadatel: OSM
 
Předkládá: Odbor správy majetku – p. Vítězslav Váňa
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.         Souhlasit:
1.       s předloženým návrhem na umístění reklamních poutačů v areálu MČ Klikatá 90c/1238, Praha 5 Jinonice – č. 3a.
5/0/0
 
 
 
 
 
 
22/03/2008
 
Žádost: Stanovisko k prodeji  pozemku  parc. č. 2976/1, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy – prodej pozemku bude dle ÚPnHMP.
 
Žadatel: OOA MHMP
 
Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Marcela Končolová
 
Stanovisko KOAa M:
 Materiál stažen z programu:
5/0/0
 
 
22/04/2008
 
Žádost: Souhlas se vstupem na pozemky parc. č. 942/56, 942/51 a 942/118, k.ú. Hlubočepy.
 
Žadatel: pí. Dana Hanzlíková
 
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.          Schválit:
1.        souhlas  se na pozemky parc. č. 942/56, 942/51 a 942/118, k.ú. Hlubočepy za účelem přeložky a přípojky kVN a kNN v ulici Hogerova a Štěpařská pro PREdistribuce a.s. Svornosti 3199/19a, Praha 5.
5/0/0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ČÁST OBCHODNÍCH AKTIVIT
 
OA 22/01/2008
 
Žádost: Poliklinika Barrandov, Krškova 807 – žádost Pavla Dobiáše, nájemce NP, o snížení ceny nájmu za pronájem NP umístěného v přízemí budovy A o celkové výměře 19,20 m2.
 
Žadatel: p. Pavel Dobiáš
 
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Neschválit:
1.      snížení nájemného za pronájem NP umístěného v přízemí budovy A objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807 o celkové výměře 19,20 m2 z částky ve výši 1.800,- Kč/m2/rok na částku ve výši 900,- Kč/m2/rok.
5/0/0
 
 
OA 22/02/2008
 
Žádost: Poliklinika Barrandov, Krškova 807 – žádost MUDr. Zobanové o úhradu nákladů v částce ve výši 22.704,50 Kč spojených se zprovozněním oční ambulance po rekonstrukci sociálních zařízení v objektu Polikliniky Barrandov.
 
Žadatel: p. MUDr. Zobanová
 
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Schválit:
1.       úhradu nákladů vynaložených na zprovoznění NP o celkové výměře 160,50 Kč umístěných v objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807 v částce ve výši 6.925,- Kč formou odpuštění nájemného.
5/0/0    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OA 22/03/2008
 
Žádost: Tichá 3, záměr prodeje id. ½ domu čp. 1224 s id. ½ zastav. pozemku parcel. č. 3297 a id. ½ zahrady parcel. č. 3298, k.ú. Smíchov.
 
Žadatel: JUDr. Karel Muzikář
 
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Souhlasit:
1.       se záměrem prodeje id. ½ domu čp. 1224 s id. ½ zastavěného pozemku parcelní číslo 3297 a id. ½ zahrad parc. č. 3298, k.ú. Smíchov, Tichá 3, Praha 5 spoluvlastníku JUDr. Karlu Muzikářovi za kupní cenu : 13,000.000,- Kč
5/0/0
 
 
OA 22/04/2008
 
Žádost: Záměr prodeje volného stavebního pozemku č. parc. 1247 v k.ú. Smíchov.
 
Žadatel: OOA
 
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Souhlasit:
1.       se záměrem prodeje pozemku č. parc. 1247 v k.ú. Smíchov o výměře 543 m2 minimálně za cenu 6, 516.000,- Kč dle znaleckého posudku č. 2657/118 ze dne 20.11.2008 formou výběrového řízení.
 
4/1/0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NP 22/01/2008
 
Žádost: NP Lidická 36/276, Praha 5 – Smíchov, SWIFT Production, s.r.o., návrh nájemce na uzavření splátkové dohody, prominutí úroku z prodlení a smluvní pokuty.
 
Žadatel: SWIFT Production, s.r.o.
 
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.          Souhlasit:
1.          s uzavřením splátkové dohody s dlužníkem obch. firmou SWIFT Production, s.r.o., IČ 27381960, na dlužnou částku 335.434,- Kč za NP Lidická 36/276, Praha 5 – Smíchov k uhrazení v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 22.363,- Kč po dobu 15ti měsíců s tím, že první splátka ve výši 22.363,- Kč bude dlužníkem uhrazena nejpozději do konce kalendářního měsíce, ve kterém bude podepsána splátková dohoda zástupcem věřitele, tj. po schválení v ZMČ Praha 5
 2.           s prominutím úroku z prodlení vyčísleného z výše dlužné částky 11.252,- Kč k datu 27.10.2008, tj. k datu podpisu dohody o uznání dluhu.
 3.         s prominutím smluvní pokuty ve výši 19.103,- Kč jako samostatného majetkového    nároku pronajímatele vyčísleného k datu 27.10.2008, tj. k datu podpisu dohody o uznání dluhu.
5/0/0
 
 
Začátek KOAaM v 16 hod.
Konec KOAaM v 17,30 hod.
 
 
 
1. KOAaM se koná dne : 12.1.2009 v 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost RMČ č. 614.
 
 
 
 
 
 
Za KOAaM:                               Ověřil:                                          V Praze dne: 9.12. 2008
 Jiřina Zavadilová                ing. Petr HORÁK
                                                  zástupce starosty                                                                       

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě