Zápis z 22. KOAaM dne 14.11.2005

21/11/2005

                                                                                                                                                                                                            

 

Z Á P I S 

 

z 22.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 14.11.2005

 

 

 

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                              10                                                

Omluveno:                              2                      

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

22/01/2005

 

Žádost:  Žádost o slevu nájemného

 

Žadatel:  nájemci parkovacích míst ve vnitrobloku Janáčkovo nábřeží 43, 45.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová Irena

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

1.      nájemcům parkovacích míst ve vnitrobloku Janáčkovo nábřeží 43, 45 prominutí úhrady nájemného (cca 265,- Kč) za pronájem části pozemků parc. č. 214 a 215, k.ú. Smíchov za období od 1.9. – 17.10.2005 – z důvodů oprav balkonů.

5/0/0

—————————————————————————————————————————–

 

22/02/2005

 

Žádost:  Žádost o zábor pozemku parc. č. 530/2, k.ú. Radlice z vlastnictví MČ Praha 5 z důvodu zařízení staveniště pro výstavbu nástaveb trojdomu Na Farkáně III Praha 5.

 

Žadatel:  PRECIZ, stavební podnik

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

1.      zábor části pozemku parc. č. 530/2, k.ú. Radlice o výměře 33 m2 na zařízení staveniště dle přiloženého časového harmonogramu za cenu 31.680,- Kč pro firmu PRECIZ, stavební podnik, Urbanova 1074, Praha 5.

6/0/0

 

 

22/03/2005

 

Žádost:  Stanovisko k pronájmu a následnému prodeji pozemku parc. č. 467/6, k.ú. Hlubočepy z vlastnictví obce hl. m. Prahy – pozemek zastavěn vybavením ve vlastnictví PRE a.s.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

1. pronájem pozemku parc. č. 467/6, k.ú. Hlubočepy z vlastnictví obce hl. m. Prahy do doby umístění náhradního objektu TS mimo areál ZŠ Pod Žvahovem PRE a.s.

 7/0/0

 

22/04/2005

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 2065 (nyní 2065/1), k.ú. Košíře z vlastnictví obce hl. m. Prahy – žádost o aktualizaci stanoviska.

 

Žadatel:  manželé Dolášovi a p. Pospíšil

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

1.      úplatný převod části pozemku parc. č. 2065/1, k.ú. Košíře a to ½ pozemku navazující na budovu čp. 109 s pozemkem pard. č. 471, k.ú. Košíře, manželům Dolákovým, vlastníkům nemovitosti a ½ pozemku navazující na budovu čp. 67 na pozemku parc. č. 486, k.ú. Košíře panu Pospíšilovi, vlastníku nemovitosti.

7/0/0

 

22/05/2005

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k pronájmu a následnému prodeji celého pozemku parc. č. 831, k.ú. Jinonice, části pozemku parc. č. 832 a části pozemku parc. č. 833/1 vše v k.ú. Jinonice z vlastnictví obce hl. m. Prahy – výstavba rodinného domu.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M::

    KOAaM doporučuje RMČ   I. schválit

1.      pronájem a následný prodej pozemku parc. č. 831, k.ú. Jinonice o výměře 449 m2, části pozemku parc. č. 832 o výměře 129 m2 a části pozemku parc. č. 833/1, k.ú. Jinonice o výměře 155 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy – vyhlášení výběrového řízení na výstavbu rodinného domu.

8/0/0

 

 

 

 

22/06/2005

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k úplatnému převodu a pronájmu pozemku parc. č. 847, k.ú. Jinonice.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová Irena

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  I.   neschválit:

1.      záměr prodeje a pronájmu pozemku parc. č. 847, k.ú. Jinonice o výměře 2712 m2 – z vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem výstavby bytového domu a doporučuje požádat o svěření.

8/0/0

 

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

 

OA 22/01/2005

 

Žádost:. Zdravotní zařízení Smíchov – žádost o ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 1.7.2004 se společností CN Finance, Malá Štěpánská 3, Praha 2, IČ: 27183343 dohodou k 30.11.2005.

 

Žadatel: CN Finance s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  I. schválit:

 

1.      ukončení nájemní smlouvy ze dne 1.7.2004 uzavřené se společností CN Finance s.r.o. dohodou k 30.11.2005.

8/0/0

 

OA 22/02/2005

 

Žádost: Malátova 1/91 – ukončení nájemní smlouvy ze dne 24.7.2001 se společností Z-Mobile Czech Republic a.s. z důvodu toho, že předmět nájmu nelze ve sjednaném rozsahu použít k instalaci telekomunikačního zařízení.

 

Žadatel: T-Mobile Czech Republic a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Vachtová Veronika

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  I. schválit:

1.ukončení nájemní smlouvy  uzavřené dne 24.7.2001 se společností T-Mobile Czech Republic a.s. na  objekt Malátova 1/91 z důvodu toho, že předmět nájmu nelze ve sjednaném rozsahu použít k instalaci telekomunikačního zařízení.

8/0/0

————————————————————————————————————————–

 

 

OA 22/03/2005

 

Žádost: Vltavská 12/980 – uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 7.10.2002 s Vysokou školou finanční a správní o.p.s.

 

Žadatel: Vysoká škola finanční a správní o.p.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Vachtová Veronika

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ I. schválit:

1.      uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 3070/OSM/02 ze dne 7.10.2002, k dodatku č. 1 ze dne 18.10.2004 a dodatku č. 2 ze dne 12.8.2005 s VŠ finanční a správní o.p.s.  z důvodu provádění stavebních úprav na objektu Vltavská 12/980.

2.      ukládá předložit znalecký posudek po vypracování opět do KOAaM.

8/0/0

 

 

 

OA 22/04/2005

 

Žádost:  Žádost Vysoké školy finanční a správní o.p.s., Estonská 500, Praha 10 o úhradu nákladů na technické zhodnocení objektu Vltavská 12/980, Praha 5.

 

Žadatel: Vysoká škola finanční a správní o.p.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ I. souhlasit:

1.      s uznáním a s úhradou částky ve výši 1,334.213,10 Kč vynaložené na rekonstrukci objektu Vltavská 12/980 pro VŠFS o.p.s. formou zápočtu oproti nájemnému, a to v délce až do celkového vyrovnání technického zhodnocení.

8/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

Na stůl:

 

OA 22/05/2005

 

Žádost:  U Klikovky 17, záměr  prodeje id. 26/32 domu čp. 1795 s id. 26/32 stav. poz. parcel. č. 4424, a souvisejících pozemků, zahrady parcel. č. 4425/1 a zast. plochy parcel. č. 4425/2, k.ú. Smíchov, Praha 5.

 

Žadatel: spoluvlastník domu

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Jiřina Bělohlávková

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ I. souhlasit:

1.      se záměrem prodeje id. 26/32 domu čp. 1795, U Klikovky 17, s id. 26/32 stav. poz. parcel. č. 4424, a souvisejících pozemků, zahrady parcel. č. 4425/1 a zast. plochy parcel. č. 4425/2, k.ú. Smíchov, Praha 5, třetí osobě, případně spoluvlastníku, pokud využije předkupní právo, za kupní cenu nejméně 6,300.000,- Kč.

7/0/1

 

 

OA 22/06/2005

 

Žádost:  Weberova 33/299 – uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 790/00A/03 uzavřené dne 22.7.2003 s Mateřskou školou V Úvalu o.p.s.

 

Žadatel: Mateřská škola V Úvalu o.p.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ I. schválit:

1.uzavření  dodatku č. 3 s Mateřskou školou V Úvalu o.p.s. k nájemní smlouvě č. 790/00A/03 ze dne 22.7.2003 o prodloužení doby nájmu do r. 2015 s tím,že když si nájemce zažádá o prodloužení nájemní smlouvy do 30.6.2015, pronajímatel je povinen nájemní smlouvu prodloužit o dalších 5 let, dojde-li k dohodě o výši nájemného a s tím, že nájemce nebude uplatňovat vložené investice po skončení doby nájmu.

8/0/0

 

OA 22/07/2005

 

Žádost:  Zdravotní zařízení Smíchov – žádost MUDr. Alazaniho o uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 7.5.1996.

 

Žadatel: MUDr. Alazani.

 

 

 

 

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      Materiál stažen z programu na žádost předkladatele.

 

 

OA 22/08/2005

 

Žádost:  Klikatá 90c – uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 139/OSM/97 uzavřené  dne 12.11.1997 s p. Karlem Žákem – zámečnictví, Jindřicha Plachty 26/1091, Praha 5, IČ: 15928020, ve kterém se mění doba nájmu a výše nájemného.

 

Žadatel: p. Karel Žák

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ I. schválit:

1.      uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 139/OSM/97 na část pozemku umístěného v areálu Klikatá 90c, k.ú. Košíře uzavřené dne 12.11.1997 s p. Karlem Žákem – zámečnictví, Jindřicha Plachty 26/1091, Praha 5, IČ: 15928080, ve kterém se mění doba nájmu a výše nájemného s účinností od 1.1.2006.

8/0/0

 

 

OA 22/09/2005

 

Žádost:  Elišky Peškové 17/741 – ukončení nájemní smlouvy č. 56/OSM/00 uzavřené dne 11.4.2000 s Lucií Petříkovou z důvodu ztráty způsobilosti k provozování činnosti k 28.2.2006.

 

Žadatel: p. Lucie Petříková

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ I. vzít na vědomí:

1.      ukončení nájemní smlouvy č. 56/OSM/OO uzavřené dne 11.4.2000 s Lucií Petříkovou z důvodu ztráty způsobilosti k provozování činnosti k 28.2.2006.

II. uložit:

1.      ved. odboru obchodních aktivit

1.1.  informovat nájemce o usnesení RMČ

2.      ved. odboru obchodních aktivit

2.1.  zveřejnit záměr pronájmu na objekt Elišky Peškové 17/741 s tím, že nový nájemce převezme po Lucii Petříkové pohledávku vůči MČ Praha 5 ve výši 943.999,17 Kč.

8/0/0

 

 

 

 

 

OA 22/10/2005

 

Žádost:  Matoušova 18/1552pronájem fasády k umístění reklamního zařízení.

 

Žadatel: zájemci o pronájem

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ I. schválit:

1.      pronájem Mgr. Antonínu Malému-Confident Media, Palackého 121, Brno za nabízené roční nájemné ve výši 350.000,- Kč za celou fasádu, při složení kauce 50.000,- Kč.

8/0/0

 

 

 

NP 22/01/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Na Konvářce , Praha 5 – Smíchov, Milada Synková, převod nájmu – garáže.

 

Žadatel: Milada  Synková

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ  

            I. schválit:

1. pronájem NP – garáže č. 920 v ul. Na Konvářce, Praha 5 – Smíchov, parc. č. 789/3 paní Miladě Synkové, bytem Neklanova 61/8, Praha 2, za nájemné ve výši 442,- Kč/m2/rok (objekt řadových garáží).

8/0/0

 

 

NP 22/02/2005

 

Žádost: NP – Nádražní 21/29, Praha 5 – Smíchov, Sdružení podnikatelů, souhlas s uvedením sídla spol. Vita Praha, s.r.o. a změna v označení nájemce v NS.

 

Žadatel: Sdružení podnikatelů – Jiří Zajíček, Jaroslav Kolanda, Vladimír Markvart

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ  I. vzít na vědomí

1.      že členové Sdružení podnikatelů p. Jiří Zajíček, Jaroslav Kolanda, Vladimír Markvart, které bylo schváleno jako nájemce NP – lékárna na adrese Nádražní 21/29, Praha 5 – Smíchov (po býv. Drogerii a Parfumerii), uzavřeli společenskou smlouvu, kterou vytvořili obchodní firmu Vita Praha, s.r.o.

II.                Schválit

1.      že v nájemní smlouvě na nájem NP na adrese Nádražní 21/29, Praha 5 – Smíchov bude jako nájemce označena obchodní firma Vita Praha, s.r.o.

III.             Souhlasit

s tím, že obchodní firma Vita Praha, s.r.o. bude uvádět jako sídlo společnosti adresu Nádražní 21/29, 150 00  Praha 5 – Smíchov.

8/0/0

 

NP 22/03/2005

 

Žádost: NP – Plzeňská 64/381, Praha 5 – Smíchov, Roman Jirec, ukončení nájmu dohodou.

 

Žadatel: p. Roman Jirec

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ:

 

I. schválit:

1. ukončení nájmu  nebytového prostoru v ul. Plzeňská 64/381, Praha 5 – Smíchov dohodou k 30.11.2005 – nájemce: Roman Jirec, Plzeňská 62/282, 150 00  Praha 5.

8/0/0

 

 

23. KOAaM se koná dne : 28.11.2005  v 16 hod. v 6. patře v zasedací místnosti Rady MČ    Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 15 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 16,30 hod.

 

 

 Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:15.11.2005

 Jiřina Zavadilová                      Martin S T R Á N S K Ý

                                                         zástupce starosty

                                                            MČ Praha 5

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě