Zápis z 21. zasedání KV dne 8. 10. 2012

06/02/2013

Zápis č. 21

ze zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 (dále jen KV) konaného dne 8. 10. 2012

 

 

Přítomni:    Bc. Lukáš Herold, RNDr. Miroslav Škaloud, Jaroslav Bartoš,
Mgr. Diana Bubníková, Karel Novotný, Ing. Michal Pavel,
Mgr. Lucie Vávrová, Ph.D., Ing. Ondřej Velek

Hosté:         Vojtěch Zapletal

Omluveni:  Adam Holub

 

Program:

 1. 1.      Schválení programu 21. zasedání KV ZMČ Praha 5
 2. 2.      Kontrola zápisu z 20. zasedání KV ZMČ Praha 5
 3. 3.      Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5
 4. 4.      Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5
 5. 5.      Kontrola realizace plánu oprav za rok 2011 
 6. 6.      Kontrola vyúčtování příspěvku na činnost Obvodní hospodářské komory v Praze 5 v roce 2011 
 7. 7.      Kontrola vyřizování petic za I. pololetí 2012
 8. 8.      Kontrola zveřejňování zápisů výborů ZMČ a komisí RMČ Praha 5 dle platných usnesení RMČ A ZMČ
 9. 9.      Informace o zahájení kontroly vyúčtování vybraných darů dle darovacích smluv

10.  Informace o zahájení kontroly fungování a hospodaření Informačního centra Praha 5, o. p. s.

11.  Různé

 

ad 1)    Schválení programu 21. zasedání KV ZMČ Praha 5:

            KV schválil program 21. zasedání ve výše uvedeném znění                   7 / 0 / 0

           

 

ad  2/   Kontrola zápisu z 20. zasedání KV ZMČ Praha 5:

            KV schválil zápis z 20. zasedání, které se konalo dne 6. 8. 2012             7 / 0 / 0

 

 

ad 3)    Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5:

            Předseda KV informoval členy o kontrole plnění usnesení Rady MČ Praha 5 za období od 1. 8. 2012 do 31. 8. 2012

            KV vzal na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení RMČ            7 / 0 / 0

 

ad 4)    Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5:

Kontrolou plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období od 1. 9. 2012 do 30. 9. 2012 bylo zjištěno:

 • splnění usnesení č. 16/23/2012/1.1, 18/18/2012/1.1, 18/20/2012/1.1, 19/4/2012/1.1, 19/5/2012/1.1, 19/6/2012/1.1, 19/7/2012/1.1, 19/8/2012/1.1, 19/9/2012/1.1, 19/10/2012/1.1, 19/11/2012/1.1, 19/12/2012/1.1, 19/13/2012/1.1, 19/14/2012/1.1, 19/15/2012/1.1, 19/16/2012/1.1, 19/17/2012/1.1, 19/18/2012/1.1, 19/19/2012/1.1, 19/20/2012/1.1, 19/21/2012/1.1, 19/22/2012/1.1, 19/23/2012/1.1, 19/24/2012/1.1, 19/25/2012/1.1, 19/26/2012/1.1, 19/27/2012/1.1, 19/28/2012/1.1, 19/29/2012/1.1, 19/30/2012/1.1, 19/31/2012/1.1, 19/34/2012/1.1, 19/35/2012/1.1, 19/36/2012/1.1, 19/37/2012/1.1, 19/38/2012/1.1, 19/39/2012/1.1, 19/45/2012/1.1, 19/46/2012/1.1, 19/47/2012/1.1, 19/48/2012/1.1, 19/49/2012/1.1, 19/50/2012/1.1, 19/51/2012/1.1 a 19/52/2012/1.1
 • odložení plnění usnesení č. 

4/2/2011/1.2 z 1. 9. 2012 na 31. 12. 2012

10/34/2011/1.1 z 30. 9. 2012 na 30. 4. 2013

19/41/2012/1.1 z 30. 9. 2012 na 31. 10. 2012

19/41/2012/2.1 z 30. 9. 2012 na 31. 10. 2012

19/41/2012/1.1 z 30. 9. 2012 na 19. 10. 2012

 1. 1.      KV schválil kontrolu plnění usnesení ZMČ Praha 5 za výše uvedené období
 2. 2.      KV ukládá tajemnici výboru a Ing. Velkovi prověřit splnění usnesení ZMČ Praha 5 č. 4/2/2011 a předložit zprávu kontrolnímu výboru nejpozději na prosincovém zasedání výboru                                                              7 / 0 / 0

 

ad 5)    Kontrola realizace plánu oprav za rok 2011 (dle Plánu činnosti KV na II. pololetí 2012):

Předseda výboru seznámil přítomné s výsledky kontroly vybraných plánovaných oprav:

 • Švédská 39 – oprava nebo výměna oken v obytné části objektu: nedostatečně vypracovaná projektová dokumentace, objem prací neodpovídal harmonogramu, termín byl nevhodně zvolen (zasahoval do zimních měsíců)
 • Plzeňská 209-2015, Nepomucká 2-4 – výměna vchodových dveří do bytu: opožděné zahájení stavebních prací, termín rekonstrukce zasahoval do zimních měsíců
 • Pod Žvahovem, 463/21B – oprava střechy a kanalizace: změna projektové dokumentace v průběhu stavby, vícepráce
 • Vltavská 12 – oprava dvorní fasády v objektu školy: podklady pro kontrolu této akce nebyly výboru doposud předány
 1. 1.      KV konstatuje, že v případě výměny oken a a vchodových dveří k pochybění došlo jak na straně dodavatele, tak ze strany benevolence technického dozoru investora.
 2. 2.      KV upozorňuje, že dle smlouvy měl dodavatel akce Švédská 39 a Plzeňská 209-215, Nepomucká 2-4 platit za každý den z prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla a další sankce uvedené ve smlouvě o dílo.
 3. 3.      U dodatku smlouvy o dílo na výměnu vchodových dveří chybí datum podpisu, jak ze strany zhotovitele, tak i ze strany objednatele.
 4. 4.      Část díla (akce Plzeňská 209-2015, Nepomucká 2-4) byla dodána nekvalitně, některé dveře se během několika týdnů zkroutily a musely být vyměněny.
 5. 5.      KV konstatuje, že za zdržení opravy střechy a kanalizace v areálu Pod Žvahovem 463/21B může původní projektová dokumentace, které neodpovídala reálnému stavu.
 6. 6.      KV konstatuje, že za další prodlevu může liknavost MČ Praha 5, která projednávala projektantem připravenou novou projektovou dokumentaci na část díla více než 6 měsíců.
 7. 7.      KV ukládá předsedovi výboru předložit na příštím zasedání výsledky kontroly realizace opravy dvorní fasády ve Vltavské 12

                                                                                                                      7 / 0 / 0

 

 

ad 6)    Kontrola vyúčtování příspěvku na činnost Obvodní hospodářské komory v Praze 5 v roce 2011:

KV požádal dne 17. 5. 2012 o doplňující informace a podklady k vyúčtování příspěvku, který byl v roce 2011 poskytnut Obvodní hospodářské komoře.

 1. 1.      KV konstatuje, že ani doplňující informace poskytnuté Odborem servisních služeb po více než 4 měsících nejsou zcela dostačující.
 2. 2.      KV důrazně upozorňuje, že jednotlivé odbory by měly při vyúčtování darů více kontrolovat jejich obsahovou stránku a ne jen kvitovat formální předložení vyúčtování.

8 / 0 / 0

 

ad 7) Kontrola vyřizování petic za I. pololetí 2012:

V I. pololetí přijala MČ Praha 5 devět petic. Na všechny bylo v zákonné lhůtě  petentům odpovězeno. Seznam petic a způsob jejich vyřízení je zveřejněn na webových stránkách MČ Praha 5.

KV vzal na vědomí výsledky kontroly vyřizování petic za I. pololetí 2012

                                                                                                                                 8 / 0 / 0

 

ad 8) Kontrola zveřejňování zápisů výborů ZMČ a komisí RMČ dle platných usnesení RMČ a ZMČ Praha 5:

V souladu s Jednacím řádem výborů ZMČ Praha 5 jsou zápisy všech výborů ZMČ Praha 5 zveřejňovány na webových stránkách MČ Praha 5. Na základě usnesení ZMČ Praha 5 č. 23/2/2010 bylo uloženo Radě MČ P5 „zajistit zveřejňování na intranetu všech dokumentů sloužících pro jednání poradních orgánů samosprávy t.j. výborů, komisí a dalších poradních orgánů rady“. V rozporu s tímto usnesením některé komise na intranetu podklady pro jednání nezveřejňují.

V schváleném jednacím řádu výborů ZMČ Praha 5 jsou vyjmenovány jako výbory zřízené zastupitelstvem MČ Praha 5 výbor finanční, kontrolní, protikorupční, bezpečnostní, privatizační, bytový, pro životní prostředí a sociální, což je v rozporu s usnesením ZMČ Praha 5 č. 16/44/2012.

 1. 1.      KV konstatuje neplnění usnesení RMČ Praha 5 komisí zahraniční a fondů EU, sociální a zdravotní, bezpečnostní, prevence kriminality a protidrogovou, územního rozvoje, komisí sportu, životního prostředí a etnickou.
 2. 2.      KV doporučuje zastupitelstvu MČ Praha 5, aby aktualizovalo jednací řád výborů ZMČ Praha 5

6 / 0 / 1

 

ad 9) Informace o zahájení kontroly vyúčtování vybraných darů dle darovacích smluv:

Na základě předloženého seznamu darů, poskytnutých Městskou částí Praha 5 v roce 2012 byly ke kontrole vybrány akce:

 • organizace závodů v běhu na lyžích “Velká cena Prahy 5” (Sportovní klub DNF)
 • Den chovu ovcí a koz v městské části Praha 5 (Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR)
 • Studentský mezinárodní workshop (Česká zemědělská univerzita)

KV schvaluje provedení kontroly vyúčtování darů na výše uvedené projekty.

                                                                                                                                 7 / 0 / 0

 

ad 10) Informace o zahájení kontroly fungování a hospodaření Informačního centra Praha 5, o. p. s.:

V návaznosti na výsledky hospodaření v roce 2011 bude kontrola podle Plánu činnosti KV ZMČ Praha 5 na II. pololetí 2012, schváleného usnesením ZMČ Praha 5 č. 17/17/2012, zaměřena mimo jiné na následující body:

 • pokladní operace a zůstatky za I. pololetí 2012 (k 31. 12. 2011 stav 72 tis. Kč)
 • krátkodobé závazky za I. pololetí 2012 (k 31. 12. 2011 stav 399 tis. Kč, z toho závazky vůči odběratelů 177 tis. Kč)
 • příjmy za tržby v rámci hlavní i doplňkové činnosti za I. pololetí 2012
 • výdaje za ostatní služby v rámci hlavní i doplňkové činnosti za I. pololetí 2012
 • mzdové náklady v rámci hlavní i doplňkové činnosti za I. pololetí 2012

KV vzal na vědomí informace o zahájení kontroly v Informačním centru o. p. s.

                                                                                                                                 7 / 0 / 0

 

ad 11) Různé:

příští zasedání KV ZMČ Praha 5 se bude konat dne 5. 11. 2012 od 14,00 hodin v zasedací místnosti ve 3. patře, nám. 14. října, Praha 5.

 

 

 

V Praze dne 11. 10. 2012

 

Zapsala: Ivana Buková, tajemnice KV

 

 

Zápis ověřil:

 

 

 

 

                                                                                   Bc. Lukáš Herold, předseda KV

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě