zápis z 21. zasedání komise územního rozvoje dne 3.11.2005

22/11/2005

             


 


      1.)Podnět na změnu  ÚPn   Z 1316/06 „Skalka“ na  částech  pozemků  č.parc. 4739/1 a 4743 k.ú.  


           Smíchov z NL na OC a ZN


 K posouzení návrhu na změnu UPn dochází v důsledku změny vlastnických vztahů  a   zpracování podrobné US ověřující možnost zástavby. Prezentace byl přítomen ing.arch. Fousek


 


    Komise  doporučuje návrh   změnu ÚPn č. Z   1316/06  na části pozemků č.parc. 4739/1 a 4743


    k.ú. Smíchov , z NL a  LR na OC a ZN dle předložené dokumentace US Skalka dat 09/2005. Na  


    základě projednání v komisi dopravy je třeba konstatovat, že s urbanizací lokality se musí řešit 


    dopravní obsluha v širších vztazích


                                                                                                                  


      2.) Hypermarket Hlubočepy – DÚR na pozemku č.parc. 1798/17 k.ú. Hlubočepy


           Prezentaci návrhu stavby přednesl členům komise zástupce investora pan Vocel.  Komise souhlasí


     1. s umístěním stavby „Hypermarket  Hlubočepy“ na pozemku č.parc. 1798/17 k.ú. 


        Hlubočepy  dle  předložené dokumentace dat.10/2005 


     2. s výjimečně přípustným funkčním využitím území PP pro umístění  účelové komunikace


 


5.)  PALZZO KOULKA –  bytový dům na pozemku č.parc. 4923  k.ú.Smíchov  – DÚR


   Předmětem návrhu je zástavba  proluky v ulici Pod Koulkou  bytovým  domem pětipodlažním,  


   poslední  dvě patra ustupující, zapuštěné   přízemí využito pro garážová stání a vstupní halu.


   Umístěno  11 bytů, 16 parkovacích stání v 1.PP


 


   Komise souhlasí s umístěním stavby „Bytový dům Palazzo Koulka“ na pozemku č.parc. 4923  


   k.ú.  Smíchov, dle dokumentace dat. 05/2005


 


                                                                            


    Zapsala: Ing. Ilona Volfsonová

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě