Zápis z 21. KOAaM ze dne 20.12.2004

29/12/2004

                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

Z Á P I S

 

z 21.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 20.12.004

 

 

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                              8                                                

Omluveno:                             3                       

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

21/01/2004

 

Žádost:  Žádost MHMP o stanovisko k prodeji pozemků parč. č. 1243/6, 1243/7, 1243/8, 1243/9, 1243/11, 1243/12, 1243/13 a 1249, k.ú. Hlubočepy.

 

Žadatel:  MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit  prodej pozemků parc. č. 1243/11, 1243/13, 1249 a části pozemku parc. č. 1243/6 o výměře cca 1.040 m2, k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem sjednocení vlastnických vztahů.

1/2/2

KOAaM doporučuje RMČ schválit pronájem

5/0/0

 

21/02/2004

 

Žádost: Nájemní smlouvy na pozemky parc. č. 1592/10 a 1592/11, k.ú. Smíchov – převod z vlastnictví obce hl. m. Prahy.

 

Žadatel:  MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit pronájem pozemků parc. č. 1592/10 a 1592/11, k.ú. Smíchov za cenu 30,- Kč/m2/rok vlastníků garáží na pozemcích postavených.

5/0/0

 

 

 

21/03/2004

 

Žádost: Stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 3419, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy – vyhlášení výběrového řízení.

 

Žadatel:  MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 3419, k.ú. Smíchov z vl. obce hl. m. Prahy o výměře 1050 m2 – vyhlášení výběrového řízení.

5/0/0

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 
OA 21/01/2004

 

Žádost:  Pod Žvahovem 5, čp. 463, k.ú. Hlubočepy – došlé nabídky na pronájem objektu.

 

Žadatel: Soukromá střední odborná škola a Soukromé střední odborné učiliště BEAN s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová H.

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  neschválit:

1.      pronájem objektu Pod  Žvahovem 5, čp. 463, k.ú. Hlubočepy

1.Soukromé střední odborné škole a Soukromému střednímu odbornému učilišti BEAN s.r.o., Českobrodská 32a, Praha 9

 

2.     Střední polygrafické škole Praha s.r.o., Bellova 352, Praha 10.

KOAaM doporučuje  RMČ vyhlásit rozšířený záměr pronájmu školy Pod Žvahovem 5/463 k.ú. Hlubočepy, bez omezení na střední školy.

 

5/0/1

 

 
OA 21/02/2004

 

Žádost:  č. parc. 1311, k.ú. Košíře – pronájem části pozemku a.s. Central Group

 

Žadatel: Central Group a.s.

 

 

 

 

 

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ souhlasit:

1. se záměrem pronájmu pozemku č. parc. 1311 v k.ú. Košíře o výměře 855 m2 pro umístění dvou dočasných plechových staveb po dobu výstavby bytového projektu „Mlynářka mezi ul. Starokošířská a Plzeňská pro a.s. Central Group, se sídlem Na Strži 1702/65, Praha 4 za Kč 24.000,-/ročně. Cena je stanovena s podmínkou údržby celého pozemku v průběhu nájmu.

6/0/0

 

 

OA 21/03/2004

 

Žádost:  č. parc. 483/3, k.ú. Motol – prodej zastavěného pozemku vlastníkovi stavby.

 

Žadatel: p. J. Marešová, Praha 5, Upolínova 76

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková P.

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit:

se záměrem prodeje pozemku č. parc. 483/3 v k.ú. Motol o výměře 3 m2 za cenu dle znaleckého posudku vlastnici stavby pí. J. Marešové, bytem Praha 5, Upolínova 76.

6/0/0

 

 

NP 21/01/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Radlická 47/2054, Praha 5 – Smíchov, nová nájemní smlouva pro Ing. Jana Kříže

 

Žadatel: správce domu HC Reality

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit za vlastnický podíl MČ Praha 5 2/5 předloženou nájemní smlouvu pro Ing. Jana Kříže, bytem Radlická 47/2054, Praha 5 na NP o výměře 45,20 m2 v domě čp. 2054, Radlická 47, Praha 5 – Smíchov sjednanou na dobu určitou od 1.12.2004 do 31.12.2007 za nájemné ve výši 1.800,- Kč měsíčně.

6/0/0

 

 

NP 21/02/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Plzeňská 92/195, Praha 5 – Košíře, Ivana Kosová – Ateliér KK, ukončení nájmu dohodou.

 

 

 

 

Žadatel: Ivana Kosová – Ateliér KK

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM  doporučuje RMČ  schválit za vlastnický podíl MČ Praha 5 ¼ paní Ivaně Kosové – Ateliér KK ukončení nájmu nebytového prostoru v ul. Plzeňská 92/195, Praha 5 – Košíře dohodou k 31.12.2004.

6/0/0

 

NP 21/03/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Štefánkova 41/338, Praha 5 – Smíchov, nová nájemní smlouva pro firmu JELÍNEK – výroba nábytku, s.r.o.

.

Žadatel: firma JELÍNEKP – výroba nábytku, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit za vlastnický podíl MČ Praha 5 29/72 předloženou nájemní smlouvu pro firmu JELÍNEK, s.r.o. se sídlem Packého 21, 757 01, Valašské Meziříčí na NP o výměře 77 m2 v domě čp. 338, Štefánkova 41, Praha 5 – Smíchov sjednanou na dobu neurčitou od 1.12.2004 za nájemné ve výši 61.000,- Kč měsíčně.

6/0/0

 

NP 21/04/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Dreyerova 13/640, Praha 5 – Hlubočepy, Petr Koryťák, žádost o změnu NS a souhlas s umístěním sídla obch. firmy COROS, s.r.o.

 

Žadatel: f. COROS, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      ukončení nájmu na NP Dreyerova 13/640, Praha 5 – Hlubočepy panu Petru Koryťákovi – NEET k datu uzavření nové NS.

2.      zveřejnění NP v ul. Dreyerova 13/640, Praha 5 – Hlubočepy na úřední desku se záměrem pronajmout tento prostor obchodní firmě COROS, s.r.o. za nájemné ve výši 518,- Kč/m2/rok.

6/0/0

 

NP  21/05/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Na Zámyšli 2/295, Praha 5 – Košíře, Pavel Ženíšek, žádost o slevu z nájemného

Žadatel:  p. Pavel Ženíšek

 

 

 

 

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1. Pavlu Ženíškovi slevu z měsíčního zákl. nájemného (957,- Kč) ve výši 60%, tj. 574,- Kč za

NP v ul. Na Zámyšli 2/295, Praha 5 – Košíře s účinností od 1.9.2004 do doby vyřešení zprovoznění řádné kouřové cesty.

 

6/0/0

 

 

 

 

1.KOAa M se koná dne : 10.1.2005  v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

 

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

 

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:21.12.2004

 Jiřina Zavadilová                      Martin  STRÁNSKÝ

                                                      zástupce starosty

                                                          MČ Praha 5

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě