Zápis z 21. KOAaM dne 24.11.2008

02/12/2008
 
 
 
 
Z Á P I S
 
 
z  21. zasedání komise obchodních aktivit a majetku
konané dne : 24.11. 2008
 
 
Počet členů KOA a M        12
Přítomno:                              8                                                    
Omluveno:                            4
Hlasování:         pro /   proti /   zdržel se 
 
Stanovisko KOAaM: v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění informací.
                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !
 
 
Zápis z 20. KOAaM  a program na 21. jednání KOAaM schválen.
 
 
 
Č Á S T   MAJETKOVÁ
 
21/01/2008
 
Žádost:  Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 1662/1 a 1019/1, k.ú. Hlubočepy.
 
Žadatel:  OOA MHMP 
 
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
 
I.        Souhlasit:
1.        se záměrem prodeje pozemků parc. č. 1662/1 a 1019/1, k.ú. Hlubočepy o výměře cca 2.978 m2 (vyjma té části pozemku parc. č. 1662/1, která zasahuje do komunikace Slivenecká) z vlastnictví obce hl. m. Prahy vlastníkům sousedních nemovitostí čp. 1121 a 1132, k.ú. Hlubočepy.
 5/0/0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21/02/2008
 
Žádost: Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji části pozemků parc. č. 533/1 a 624/2, k.ú. Radlice.
 
Žadatel: OOA MHMP
 
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.         Nesouhlasit:
1.      –se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 624/2 a pozemku parc. č. 533/1, k.ú. Radlice o výměře cca 626 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy.
5/0/0
 
21/03/2008
 
Žádost: OOA MHMP obdržel žádost firmy David Franc Auto s.r.o. o pronájem pozemku parc. č. 1385/2 a části pozemku parc. č. 1385/1, k.ú. Košíře.
 
Žadatel: OOA MHMP
 
Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Irena Prokopcová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.          Souhlasit:
1.       – se záměrem pronájmu pozemku parc. č. 1385/2 a části pozemku parc. č. 1385/1, k.ú. Košíře o celkové výměře cca 550 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy firmě David Franc Auto s.r.o., z důvodů zajištění přístupu k budově stojící na pozemku parc. č. 1385/2, k.ú. Košíře a k parkování vozidel.
5/0/0
 
21/04/2008
 
Žádost: Žádost  OOA MHMP o stanovisko k dlouhodobému pronájmu popř. prodeji části pozemku parc. č. 1838/1, k.ú. Košíře.
 
Žadatel: OOA MHMP
 
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.          Souhlasit:
1.        – se záměrem dlouhodobého pronájmu popř. prodeje části pozemku parc. č. 1838/31, k.ú. Košíře o výměře cca 500 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem výstavby zahradní restaurace (drobné kavárny, cukrárny).
5/0/0
 
 
 
 
21/05/2008
 
Žádost: Žádost firmy SUPRAPHON MUSIC a.s. o prodloužení trvání dočasné stavby umístěné na pozemku parc. č. 1376, k.ú. Smíchov, ul. Pechlátova.
 
Žadatel: F. SUPRAPHON MUSIC a.s.
 
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.          Schválit::
1.         prodloužení doby trvání dočasné stavby ve vlastnictví firmy SUPRAPHON MUSIC a.s. umístěné na pozemku parc. č. 1376, k.ú. Smíchov, ul. Pechlátova – do 31.12.2010.
5/0/0
 
 
21/06/2008
 
Žádost: Žádost OSM MHMP o stanovisko ke směně pozemků parc. č. 1255/3, 1257/14, 1249/7, 1253/8, 1253/11, 12, 17, 18, 1254/1,3,4 a 1254/5, k.ú. Jinonice ve vlastnictví paní Kubrové za část pozemku parc. č. 1032/1, k.ú. Jinonice ve vlastnictví obce hl. m. Prahy.
 
Žadatel: OOA MHMP
 
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.          Souhlasit:
1.         se záměrem směny pozemků parc. č. 1255/3, k.ú. Jinonice o výměře 100 m2 a pozemku parc. č. 1257/14, k.ú. Jinonice o výměře 1.185 m2 ve vlastnictví paní J. Kubrové, bytem Ohradská 222/2, 158 00 Praha 5 – za část pozemku parc. č. 1032/1, k.ú. Jinonice o výměře cca 2.170 m2 ve vlastnictví obce hl. m. Prahy.
 
II.          Nesouhlasit:
 1.          se záměrem směny pozemků parc. č. 1249/7 o výměře 6.219 m2 parc. č. 1253/8 o výměře 429 m2, 1253/11 o výměře 429 m2, parc. č. 1253/12 o výměře 355 m2, parc č. 1253/17 o výměře 211 m2, parc. č. 1253/18 o výměře 1.681 m2, parc. č. 1254/1 o výměře 4.150 m2, parc. č. 1254/3 o výměře 797 m2, parc. č. 1254/4 o výměře 152 m2 a parc. č. 1254/5 o výměře 2.002 m2 ve vlastnictví paní J. Kubrové, bytem Ohradská 222/2, 158 00 Praha 5 – za část pozemku parc. č. 1032/1, k.ú. Jinonice o výměře cca 20.500 m2.
5/0/0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21/07/2008
 
Žádost: OSM MHMP žádá o stanovisko ke směně pozemku parc. č. 1295, k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví žadatele za část pozemku parc. č. 1271/7 a pozemek parc. č. 1271/8, k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví obce hl. m. Prahy.
 
Žadatel: OOA MHMP
 
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.          Souhlasit:
1.         se záměrem směny pozemku parc. č. 1295, k.ú. Hlubočepy o výměře 944 m2 ve vlastnictví žadatele, pana Jiřího Hurdálka za část pozemku parc. č. 1271/7, k.ú. Hlubočepy o výměře cca 1010 m2 a pozemku parc. č. 1271/8, k.ú. Hlubočepy o výměře 85 m2 ve vlastnictví obce hl. m. Prahy.
5/0/0
 
 
21/08/2008
 
Žádost: OSM MHMP žádá o stanovisko ke směně pozemků parc. č. 265/14, k.ú. Jinonice za část pozemku parc. č. 267, k.ú. Jinonice.
 
Žadatel: OSM MHMP
 
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.          Souhlasit:
1.         se záměrem směny pozemku parc. č. 265/14, k.ú. Jinonice o výměře cca 35 m2 z vlastnictví paní Markéty Hegarové za část pozemku parc. č. 267, k.ú. Jinonice o výměře cca 45 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy za účelem rozšíření předzahrádky patřící k bytové jednotce č. 216 ve vlastnictví žadatelky.
5/0/0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21/09/2008
 
Žádost: Instalace nádob na separovaný odpad u domů v majetku MČ Praha 5 od roku 2009 vč. zanášky do domů a klíčů k uzamčení.
 
Žadatel: OSM 
 
Předkládá: Odbor správy majetku – p. Miroslav Cejnar
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ:
I.        Schválit:
1.        instalaci nádob na separovaný odpad u domů v majetku MČ Praha 5 od roku 2009 vč. zanášky do domů a klíčů k uzamčení. V počátku zavedení separace bude rozdíl dotován Pražskými službami a.s. do doby získání dotace z EU. Po přiznání dotace budou tyto prostředky poskytnuty Pražskými službami a.s.
5/0/0
 
21/10/2008
 
Žádost: Stanovisko k pronájmu a následnému prodeji části pozemku parc. č. 809/4, k.ú. Jinonice v vlastnictví obce hl. m. Prahy – obsluha objektu v rámci oprav a údržby.
 
Žadatel: OSM MHMP
 
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.          Souhlasit:
1.         se záměrem pronájmu a následného prodeje části pozemku parc. č. 809/4, k.ú. Jinonice dle GP č. 1169-01411/2008 označeného jako „a“ o výměře 2 m2 a díl „j“ o výměře 33 m2 manželům Hermanovým.
5/0/0
 
21/11/2008
 
Žádost: Stanovisko k dlouhodobému pronájmu event. prodeji pozemku parc. č. 942/24, k.ú. Hlubočepy a částí pozemků parc. č. 942/25, 942/135, 960/9 a 2043/23 vše v k.ú. Hlubočepy z vlastnictví obce hl. m. Prahy.
 
Žadatel: OSM MHMP
 
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.          Souhlasit:
1.         se záměrem pronájmu či prodeje pozemku parc. č. 942/24, zastavěného objektem ve vl. žadatele, části pozemku parc. č. 942/135, k.ú. Hlubočepy o výměře 655 m2, části pozemku parc. č. 942/25, k.ú. Hlubočepy o výměře 16 m2 vše ve vl. obce hl. m. Prahy.
 
II.        Nesouhlasit:
1.                se záměrem pronájmu či prodeje části pozemku parc. č. 2043/23 o výměře 9 m2 užívané jako obslužná plocha z důvodu, že se jedná o sběrnou komunikaci místního významu
III.             Nesouhlasit:
1.                  s pronájmem či prodejem části pozemku parc. č. 960/9, k.ú. Hlubočepy o výměře 444 m2 a doporučuje uvedenou plochu upravit jako náhradní parkoviště pro obyvatele této lokality Barrandova za parkoviště, které bude zrušené výstavbou Prodejního pavilonu Škoda navrženého na pozemku parc. č. 942/25, k.ú. Hlubočepy.
5/0/0
 
21/12/2008
 
Žádost: Stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 445, k.ú. Motol z vlastnictví obce hl. m. Prahy – přisloučení k pozemku ve vlastnictví žadatele.
 
Žadatel: OSM MHMP
 
Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.          Souhlasit:
1.         s úplatným převodem části pozemku parc. č. 445, k.ú. Motol o výměře 64 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy panu Ing. Jiřímu Štěpánovi, vlastníku sousedních nemovitosti parc. č. 257 a 258, k.ú. Motol za účelem přisloučení a využití při výstavbě rodinného domu za podmínky, že požadovaná část pozemku bude umenšena a odprodána bez plochy stávajícího chodníku.
5/0/0
 
21/13/2008
 
Žádost: V Bokách II, č.p. 246/21, Praha 5 na č. parcelním 989/8 – nutné opravy domu.
 
Žadatel: OSM
 
Předkládá: Odbor správy majetku – p. Miroslav Cejnar
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.          Neschválit:
1.         nutné opravy domu V Bokách II, 246/21, Praha 5 na parc. č. 989/8 k.ú. Hlubočepy, v částce 2, 317.182,- Kč (viz přílohy) a doporučuje prodej. 
5/0/0
 
 
21/14/2008
 
Žádost: Schválení provedených stavebních prací nad rámec SOD plánu oprav a údržby v jeslích, základních a mateřských školách v roce 2008
 
Žadatel: OSM
 
Předkládá: Odbor správy majetku – p. Vítězslav Váňa
 
Stanovisko KOAa M:
 Materiál stažen z programu
 
 
21/15/2008
 
Žádost: Změna plánu oprav domovního a bytového fondu MČ Praha 5 pro rok 2008 správní firmy Centra a.s.
 
Žadatel: OSM
 
Předkládá: Odbor správy majetku – p. Miroslav Cejnar
 
Stanovisko KOAa M:
 KOAaM doporučuje RMČ:
I.          Zrušit:
1.         opravu elektroinstalace společných prostor domu včetně bytů objektu U Paliárky 5/956, Praha 5 z plánu oprav roku 2008 správní firmy Centra a.s. z důvodu privatizace objektu.
5/0/0
 
 
 
ČÁST OBCHODNÍCH AKTIVIT
 
OA 21/01/2008
 
Žádost: Prodej pozemku č. parc. 4261/32, k.ú. Smíchov zastavěný domem č.p. 3009, k.ú. Smíchov
 
Žadatel: OOA
 
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Souhlasit:
1.        se záměrem prodeje pozemku č. parc. 4261/32 v k.ú. Smíchov o výměře 113 m2 za 2.000,- Kč/m2 tj. celkem 226.000,- Kč panu Janu Tirpákovi, bytem Praha 5, Zdíkovská 3009/19.
5/0/0
 
 
 
OA 21/02/2008
 
Žádost: Elišky Peškové 17/741 – uzavření splátkové dohody mezi věřitelem a dlužníkem, Miluší Humplovou, Makovského 1143, Praha 6, IČ: 40597300.
 
Žadatel: p. Miluše Humplová
 
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.       Souhlasit:
1.       s uzavřením splátkové dohody s Miluší Humplovou, Makovského 1143, Praha 6, IČ: 40597300 – bývalý nájemce NP umístěného v objektu Elišky Peškové 17/741 o celkové výměře 124 m2 na celkovou částku ve výši 203.696,- Kč (dlužné nájemné 141.780,-Kč + poplatek z prodlení 61.896,- Kč) s dobou splácení 24 měsíců.  
5/0/0    
 
 
NP 21/01/2008
 
Žádost: NP Štefánikova 40/278, Praha 5 – Smíchov, nabídkové řízení na pronájem – doplnění
 
Žadatel: OOA
 
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.          Schválit:
1.          uzavření smlouvy o provedení stavebních změn v nemovitosti Štefánikova 40/278, Praha 5 od 1.1. 2009 v trvání nejdéle do 31.12.2009 a smlouvy o budoucí nájemní smlouvě s obchodní firmou Pavel Kalina, Nevarova 21/1053, Praha 6 na užívání NP v nemovitosti Štefánikova 40/278, Praha 5 za nájemné ve výši .95.996,-Kč. měsíčně + zálohy na poskytované služby + alt. DPH se zahájením od pravomocného kolaudačního souhlasu s užíváním, ale nejpozději od 1.1.2010, na dobu určitou 10 let + opci na prodloužení nájmu o 5 let
5/0/0           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NP 21/02/2008
 
Žádost: NP Štefánikova 28/249, Praha 5 – Smíchov, Stanislava Polomíková, žádost o ukončení nájmu dohodou.
 
Žadatel: p. Stanislava Polomíková
 
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.            Neschválit:
1.        ukončení nájmu NP – prodejny potravin o ploše 59,57 m2 v nemovitosti č.p. 249, Štefánikova 28, Praha 5 – Smíchov s nájemcem Stanislavou Polomíkovou, IČ 15108236, dohodou ke dni 31.12.2008.
5/0/0
 
NP 21/03/2008
 
Žádost: NP Vltavská 26/350, Praha 5 – Smíchov, Jan Rýdl, žádost o ukončení nájmu dohodou .
 
Žadatel: p. Jan Rýdl
 
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.                   Neschválit:
    ukončení nájmu NP – garáže o ploše 13 m2 ve dvoře nemovitosti č.p. 350, Vltavská 26, Praha 5 – Smíchov s nájemcem Janem Rýdlem, bytem Michnova 1620, Praha 4 dohodou ke dni 31.12.2008.
5/0/0
 
 
NP 21/04/2008
 
Žádost: NP Štěpařská 10/970, Praha 5 – Hlubočepy, ukončení nájmu dohodou s nájemcem Jiřím Radou.
 
Žadatel: p. Jiří Rada
 
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.          Schválit:
1.         ukončení nájmu NP – garáže o ploše 17,85 m2 v nemovitosti č.p. 970, Štěpařská 10, Praha 5 – Hlubočepy s nájemcem Jiřím Radou, bytem Strážovská 145, P-5 dohodou zpětně ke dni 30.9.2008 z titulu ukončení nájmu b.j.
 5/0/0                        
 
 
 
 
NP 21/05/2008
 
Žádost: NP Stroupežnického 24/2326, Praha 5 – Smíchov, Kamal Charif, sleva z nájemného po dobu provádění stavebních úprav.
 
Žadatel: Kamal Charifa
 
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Neschválit:
1.         žádost nájemce Kamala Charifa, IČ 74338021, o poskytnutí slevy z nájemného za NP Stroupežnického 24/2326, Praha 5 – Smíchov
 5/0/0
 
 
NP 21/06/2008
 
Žádost: NP Lidická 36/276, Praha 5 – Smíchov, SWIFT Production, s.r.o., návrh nájemce na uzavření splátkové dohody
 
Žadatel: SWIFT Production, s.r.o.
 
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová
 
Stanovisko KOAa M:
KOAaM doporučuje RMČ :
I.         Souhlasit:
1.         s uzavřením splátkové dohody s dlužníkem obch. Firmou SWIFT Production, s.r.o., IČ 27381960, na dlužnou částku 335.434,- Kč za NP Lidická 36/276, Praha 5 – Smíchov k uhrazení v pravidelných splátkách ve výši 22.363,- Kč po dobu 15ti měsíců.
5/0/0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na stůl:
 
 
OA  21/03/2008
 
Žádost: Poliklinika Barrandov, Krškova 807 – žádost MUDr. Zobanové o úhradu nákladů v částce ve výši 22.704,50 Kč spojených se zprovozněním oční ambulance po rekonstrukci sociálních zařízení v objektu Polikliniky Barrandov.
 
Žadatel: MUDr. Zobanová
 
Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová
 
Stanovisko KOAa M:
Materiál stažen z programu
 
 
 
 
Začátek KOAaM 16 hod.
Konec KOAaM 17,30 hod.
 
 
22. KOAaM se koná dne : 8.12.2008 v 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost RMČ č. 614.
 
 
 
 
 
Za KOAaM:                         Ověřil:                                                V Praze dne: 25.11. 2008
 Jiřina Zavadilová            ing. Petr H O R Á K   
                                                zástupce  starosty                                                             

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě